EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2006

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2006 van de Commissie van 16 november 2021 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 met betrekking tot de verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/8131

OJ L 407, 17.11.2021, p. 18–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2006/oj

17.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 407/18


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2006 VAN DE COMMISSIE

van 16 november 2021

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 met betrekking tot de verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 109 bis, lid 1, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 van de Commissie (2) is onder meer de in artikel 3 van hoofdstuk I van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie (3) bedoelde overeenstemming tussen de relevante kredietbeoordelingen van een externe kredietbeoordelingsinstelling (“EKBI”) en de kredietkwaliteitscategorieën (“externe kredietbeoordelingen”) aangegeven.

(2)

Sinds de laatste wijzigingen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/744 van de Commissie (4) in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 zijn de kwantitatieve en kwalitatieve factoren die als basis dienen voor de kredietbeoordelingen van een aantal mappings gewijzigd. Daarnaast hebben sommige EKBI’s hun kredietbeoordelingen uitgebreid naar nieuwe marktsegmenten, hetgeen heeft geresulteerd in nieuwe ratingschalen en nieuwe ratingtypes. De mappings van de betrokken EKBI’s moeten derhalve worden geactualiseerd.

(3)

Na de vaststelling van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/744 zijn twee ratingbureaus geregistreerd overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 18 van Verordening (EU) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad (5), terwijl twee andere EKBI’s waarvoor Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 voorzag in een mapping, zijn uitgeschreven. Er moet dan ook worden voorzien in een mapping voor de nieuw geregistreerde EKBI’s en de mapping voor de uitgeschreven EKBI’s moet worden verwijderd.

(4)

Daarnaast heeft één overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 18 van Verordening (EU) nr. 1060/2009 geregistreerde EKBI, waarvoor Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 voorzag in een mapping, de symbolen die worden gebruikt om de ratingcategorieën van haar ratingschalen aan te duiden, gewijzigd. De mapping voor die EKBI moet dan ook worden aangepast om de thans door haar gebruikte symbolen weer te geven.

(5)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die gezamenlijk door de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (de Europese toezichthoudende autoriteiten) aan de Commissie zijn voorgelegd.

(6)

De Europese toezichthoudende autoriteiten hebben open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (6) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen ingewonnen. Zij hebben tevens het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (7) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten en van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (8) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen.

(7)

Bijgevolg moet Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 november 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 van de Commissie van 11 oktober 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 275 van 12.10.2016, blz. 19).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/744 van de Commissie van donderdag 4 juni 2020 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 176 van 5.6.2020, blz. 4).

(5)  Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 1).

(6)  Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

(7)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(8)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


BIJLAGE

“BIJLAGE

Verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën

Kredietkwaliteitscategorie

0

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Ratingschaal voor financiële soliditeit

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings SA

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van waardepapier op middellange en lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor emissies op middellange en lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de capaciteit tot afwikkeling voor schadegevallen

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ratingschaal voor kortlopend bedrijfspapier

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

 

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Algemene nieuwe ratingschaal (NEC) voor emittenten van langlopend waardepapier

 

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Langetermijnschaal pensioenverzekeraars

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kortetermijnschaal pensioenverzekeraars

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Langetermijnschaal pensioenfondsen

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Langetermijnschaal garantiefondsen

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Kortetermijnschaal garantiefondsen

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Internationale ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationale ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Internationale ratingschaal voor de financiële soliditeit van verzekeraars op lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationale ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Internationale ratingschaal voor emissies op korte termijn

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Internationale ratingschaal voor de financiële soliditeit van verzekeraars op korte termijn

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor langlopend bedrijfspapier

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Ratingschaal voor kortlopend bedrijfspapier

 

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Ratingschaal voor kmo’s/mkb

 

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor langetermijnverplichtingen

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor commercial paper en schuld op korte termijn

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ratingschaal voor financiële soliditeit

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Ratingschaal voor verwachte verliezen

 

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor wanbetalingsrisico van emittenten op lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Ratingschaal voor financiële bedrijfsverplichtingen voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Internationale IFS-ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ratingschaal voor tegenpartijen van derivatentransacties

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Ratingschaal voor de korte termijn

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

IFS-ratingschaal voor de korte termijn

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, SA de C.V.

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP SA

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Algemene ratingschaal voor emissies op lange termijn

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS SA

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit Rating AS

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Ratingschaal voor de korte termijn

 

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (voorheen Spread Research)

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Internationale ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Internationale betrouwbaarheidsratingschaal

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Internationale ratingschaal voor de korte termijn

 

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings AG

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings

 

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de financiële soliditeit van verzekeraars

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Langetermijnratings voor tegenpartijen bij de afwikkeling van financiële instellingen

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Ratingschaal voor midcap-bedrijven

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Kortetermijnratings voor tegenpartijen bij de afwikkeling van financiële instellingen

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 


Top