EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1953

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1953 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/7935

OJ L 398, 11.11.2021, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1953/oj

11.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 398/25


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/1953 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2021

tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (1), en met name artikel 17, lid 4, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2014/115/EU (2) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (3) die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is gesloten. De gewijzigde Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna “de overeenkomst” genoemd) is een plurilateraal instrument met als doel om de markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen bij de overeenkomst open te stellen. De overeenkomst geldt voor elke overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de bedragen (hierna “drempels” genoemd) die in de overeenkomst zijn vastgesteld en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt.

(2)

Een van de doelstellingen van Richtlijn 2014/25/EU is dat de aanbestedende diensten die deze richtlijn toepassen, tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Richtlijn 2014/25/EU moet de Commissie om de twee jaar nagaan of de in artikel 15, punten a) en b), van die richtlijn vastgestelde drempels voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen overeenkomen met de in de overeenkomst vastgestelde drempels. Aangezien de waarde van de overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Richtlijn 2014/25/EU berekende drempels verschilt van de waarde van de drempels die zijn vastgesteld in artikel 15, punten a) en b), van die richtlijn, moeten deze drempels worden herzien.

(3)

In artikel 17, lid 1, van Richtlijn 2014/25/EU is bepaald dat de Commissie de drempels om de twee jaar moet herzien, waarna zij met ingang van 1 januari van toepassing worden. De drempels voor de jaren 2022-2023 moeten dus met ingang van 1 januari 2022 van toepassing zijn.

(4)

Richtlijn 2014/25/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 15 van Richtlijn 2014/25/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt a) wordt “428 000 EUR” vervangen door “431 000 EUR”.

2)

In punt b) wordt “5 350 000 EUR” vervangen door “5 382 000 EUR”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243.

(2)  Besluit 2014/115/EU van de Raad van 2 december 2013 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (PB L 68 van 7.3.2014, blz. 1).

(3)  PB L 68 van 7.3.2014, blz. 2.


Top