EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1532

Verordening (EU) 2021/1532 van de Commissie van 17 september 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opname van 3-(1-((3,5-dimethylisoxazool-4-yl)methyl)-1H-pyrazool-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dion in de EU-lijst van aromastoffen (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/6671

OJ L 330, 20.9.2021, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1532/oj

20.9.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/69


VERORDENING (EU) 2021/1532 VAN DE COMMISSIE

van 17 september 2021

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opname van 3-(1-((3,5-dimethylisoxazool-4-yl)methyl)-1H-pyrazool-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dion in de EU-lijst van aromastoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (1), en met name artikel 11, lid 3,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 bevat een EU-lijst van voor gebruik in of op levensmiddelen goedgekeurde aroma’s en uitgangsmaterialen met de gebruiksvoorwaarden ervan.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie (3) is de lijst van aromastoffen vastgesteld en in bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 opgenomen.

(3)

Die lijst kan hetzij op initiatief van de Commissie hetzij ingevolge een aanvraag door een lidstaat of belanghebbende partij worden bijgewerkt volgens de uniforme procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008.

(4)

Op 10 augustus 2012 is bij de Commissie een aanvraag ingediend voor de goedkeuring van het gebruik van 3-(1-((3,5-dimethylisoxazool-4-yl)methyl)-1H-pyrazool-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dion (FL-nr. 16.127) als aromastof in verschillende levensmiddelen die in wezen onder een aantal van de levensmiddelencategorieën in de EU-lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen vallen. De Commissie heeft de aanvraag doorgestuurd naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en haar om advies gevraagd. De Commissie heeft de aanvraag vervolgens overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 ook toegankelijk gemaakt voor de lidstaten.

(5)

In haar advies van 21 juni 2016 (4) heeft de EFSA de veiligheid van de stof met FL-nr. 16.127 beoordeeld en geconcludeerd dat het gebruik ervan geen gevaar voor de gezondheid oplevert wanneer het wordt beperkt tot de niveaus die zijn gespecificeerd voor verschillende levensmiddelen in verschillende levensmiddelencategorieën. De Autoriteit merkte ook op dat het gaat om een stof om de smaak van levensmiddelen te wijzigen.

(6)

Aangezien het gebruik van FL-nr. 16.127 als aromastof onder de gespecificeerde gebruiksvoorwaarden geen gevaar voor de gezondheid oplevert en de consument naar verwachting niet zal misleiden, is het passend dit gebruik toe te staan in het licht van het advies van de EFSA.

(7)

Bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 september 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 tot vaststelling van de lijst van aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, tot opname van die lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie en Beschikking 1999/217/EG van de Commissie (PB L 267 van 2.10.2012, blz. 1).

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4334.


BIJLAGE

In bijlage I, deel A, afdeling 2, tabel 1, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt na vermelding 16.126 de volgende vermelding betreffende FL-nr. 16.127 ingevoegd:

“16.127

3-(1-((3,5-dimethylisoxazool-4-yl)methyl)-1H-pyrazool-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dion

1119831-25-2

2161

 

ten minste 99 %, gehalte (HPLC/UV)

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

 

in categorie 1.4.: niet meer dan 4 mg/kg;

 

in categorie 1.8.: niet meer dan 8 mg/kg;

 

in categorie 3: niet meer dan 4 mg/kg;

 

in categorie 5.1.: niet meer dan 15 mg/kg;

 

in categorie 5.2.: niet meer dan 16 mg/kg;

 

in categorie 5.3.: niet meer dan 30 mg/kg;

 

in categorie 5.4.: niet meer dan 15 mg/kg;

 

in categorie 6.3.: niet meer dan 25 mg/kg;

 

in categorie 12.1.: niet meer dan 75 mg/kg;

 

in categorie 12.2.: niet meer dan 100 mg/kg;

 

in categorie 12.3.: niet meer dan 25 mg/kg;

 

in categorie 12.4.: niet meer dan 25 mg/kg;

 

in categorie 12.5.: niet meer dan 4 mg/kg;

 

in categorie 13.2.: niet meer dan 4 mg/kg;

 

in categorie 13.3: niet meer dan 4 mg/kg;

 

in categorie 14.1.4: niet meer dan 4 mg/l (voor dranken op basis van zuivelproducten);

 

in categorie 14.1.5.: niet meer dan 8 mg/kg;

 

in categorie 15.1.: niet meer dan 20 mg/kg;

 

in categorie 16.: niet meer dan 4 mg/l (voor desserts op basis van zuivelproducten)

 

EFSA”


Top