EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1236

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 van de Commissie van 12 mei 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie, het gebruik van symbolen en de controle

C/2021/2839

OJ L 270, 29.7.2021, p. 10–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1236/oj

29.7.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 270/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1236 VAN DE COMMISSIE

van 12 mei 2021

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie, het gebruik van symbolen en de controle

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (1), en met name artikel 20, lid 1, punt c), en artikel 42,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) is ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2019/787. In hoofdstuk III van Verordening (EU) 2019/787 zijn regels inzake geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken vastgesteld en is aan de Commissie de bevoegdheid verleend om in dat verband gedelegeerde en uitvoeringshandelingen vast te stellen. Om de goede werking van de markt voor gedistilleerde dranken in het nieuwe rechtskader te waarborgen en met name de werking van het systeem van geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken te vereenvoudigen en te rationaliseren, moeten door middel van dergelijke handelingen bepaalde regels worden vastgesteld. Die handelingen moeten in de plaats komen van een deel van de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie (3), die wordt ingetrokken bij Gedelegeerde Verordening 2021/1235 van de Commissie (4).

(2)

Krachtens Verordening (EU) 2019/787 kunnen verscheidene groeperingen uit verschillende lidstaten of derde landen een gezamenlijke aanvraag voor de registratie van geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken indienen. Duidelijkheidshalve moeten aanvullende regels worden vastgesteld voor de indiening van dergelijke gezamenlijke aanvragen die op meer dan één nationaal grondgebied betrekking hebben.

(3)

Om te zorgen voor uniforme en efficiënte procedures moeten regels worden vastgesteld inzake de vereiste informatie en formulieren voor de indiening van registratieaanvragen, aanvragen tot goedkeuring van wijzigingen op het niveau van de Unie van een productdossier en mededelingen van goedgekeurde standaardwijzigingen en tijdelijke wijzigingen, aankondigingen van bezwaar en met redenen omklede bezwaarschriften, kennisgevingen van het einde van het overleg na een bezwaarprocedure en verzoeken tot annulering van een registratie.

(4)

Het geografische gebied van geografische aanduidingen waarvoor bescherming wordt gevraagd, moet in het productdossier worden omschreven op een gedetailleerde, nauwkeurige en ondubbelzinnige manier die de producenten, de bevoegde autoriteiten en de controleorganen in staat stelt op zekere, sluitende en betrouwbare gronden te handelen. Verder moet het enig document een beknopte beschrijving van het geografische gebied bevatten.

(5)

De belangen van derden in een lidstaat moeten worden beschermd indien het bij de aanvraag ingediende productdossier ingrijpend wordt gewijzigd naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie in het kader van het krachtens artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) 2019/787 verrichte onderzoek. Dergelijke wijzigingen moeten op passende wijze worden bekendgemaakt op het niveau van de lidstaten, zodat natuurlijke of rechtspersonen met een rechtmatig belang bezwaar kunnen aantekenen.

(6)

Met het oog op rechtszekerheid en een efficiënt beheer van het systeem moeten gedetailleerde regels worden vastgesteld inzake de vereisten en termijnen voor de bezwaarprocedure, aanvragen tot goedkeuring van wijzigingen op het niveau van de Unie, mededelingen van goedgekeurde standaardwijzigingen of tijdelijke wijzigingen en annuleringsverzoeken.

(7)

Overeenkomstig artikel 27, lid 1, van Verordening (EU) 2019/787 deelt de Commissie een aankondiging van bezwaar die tegen een aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding, een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie of een annuleringsverzoek is ingediend, met de autoriteit die, het orgaan dat of de persoon die de aanvraag of het verzoek heeft ingediend. Met het oog op transparantie en proceseconomie moet die aankondiging de naam en de contactgegevens van de bezwaarmaker bevatten. De aanvrager zou daardoor in staat zijn onmiddellijk informeel overleg met de potentiële bezwaarmaker te beginnen zodat de kwestie mogelijk wordt uitgeklaard voordat de bezwaarmaker zijn met redenen omklede bezwaarschrift verzendt.

(8)

Wanneer een aankondiging van bezwaar wordt gevolgd door een ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift, moet de Commissie aan de autoriteit die, het orgaan dat of de persoon die de aankondiging van bezwaar heeft ingediend en aan de autoriteit die, het orgaan dat of de persoon die de registratieaanvraag, de wijzigingsaanvraag of het annuleringsverzoek heeft ingediend, hun respectieve contactgegevens verstrekken, zodat beide partijen passend overleg kunnen plegen overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787.

(9)

De naam van de aanvrager die een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie indient of de naam van een natuurlijke of rechtspersoon die een annuleringsverzoek indient overeenkomstig respectievelijk artikel 31 of artikel 32 van Verordening (EU) 2019/787, moet worden bekendgemaakt om de personen te identificeren die de wijzigings- of annuleringsprocedure aanhangig hebben gemaakt en om potentiële bezwaarmakers in staat te stellen hun rechtmatig belang aan te vechten.

(10)

De bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van goedgekeurde standaardwijzigingen en tijdelijke wijzigingen is noodzakelijk om die wijzigingen openbaar te maken en van toepassing te maken op het grondgebied van de Unie overeenkomstig het nieuwe systeem van bevoegdheden voor wijzigingen als bedoeld in artikel 31 van Verordening (EU) 2019/787. De bekendmaking van een goedgekeurde standaardwijziging die op een geografische aanduiding van oorsprong uit een derde land betrekking heeft en waarvan door een natuurlijke of rechtspersoon kennis is gegeven, kan persoonsgegevens bevatten om de persoon te identificeren die verantwoordelijk is voor de doorzending van een dergelijke wijziging.

(11)

De bestaande, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (5) vastgestelde regels betreffende de weergave van het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen moeten hier worden overgenomen om ervoor te zorgen dat de consument gedistilleerde dranken met een beschermde geografische aanduiding kan herkennen.

(12)

De toegevoegde waarde van een geografische aanduiding is gebaseerd op het vertrouwen van de consument. De regeling is enkel geloofwaardig als zij gepaard gaat met doelmatige verificaties, controles en audits, met inbegrip van een systeem van controles tijdens alle productie-, verwerkings- en distributiestadia dat wordt beheerd door de bevoegde autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) 2019/787, in samenhang met artikel 38, lid 2, van die verordening. Met het oog op de optimale werking van de eengemaakte markt is het belangrijk dat producenten in verschillende contexten snel en gemakkelijk kunnen aantonen dat zij de beschermde naam mogen gebruiken, zoals bij controles door douanebeambten, marktinspecties of op vraag van handelaren. Het door de lidstaten opgezette systeem moet ook waarborgen dat producenten die de regels volgen, het recht hebben te vallen onder de verificatie van de naleving van het productdossier.

(13)

Er moeten regels en formulieren worden vastgesteld met betrekking tot het bewijs van certificering van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding die op een geografisch gebied in een derde land betrekking heeft.

(14)

Met het oog op een doeltreffend administratief beheer en rekening houdend met de ervaring die is opgedaan in het kader van de door de Commissie ingestelde informatiesystemen, moeten de mededelingen tussen de lidstaten en de Commissie worden vereenvoudigd en moet de informatie worden uitgewisseld overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 van de Commissie (6) en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie (7).

(15)

De Commissie heeft het informatiesysteem “eAmbrosia” opgezet voor het beheer van aanvragen voor bescherming van geografische aanduidingen voor levensmiddelen, wijnen, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen. Met betrekking tot gedistilleerde dranken moeten de lidstaten en de Commissie dit systeem blijven gebruiken voor de communicatie over de procedures voor registratieaanvragen en aanvragen tot goedkeuring van wijzigingen van het productdossier. Als gevolg van een strikt accrediteringsstelsel mag dit systeem evenwel niet worden gebruikt om met de lidstaten over bezwaarprocedures of annuleringsverzoeken te communiceren en, in afwachting van de vereiste waarborgen inzake digitale beveiliging, evenmin voor communicatie met derde landen. Voor bezwaarprocedures en annuleringsverzoeken moeten de lidstaten, de bevoegde autoriteiten en producenten van derde landen en de natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van Verordening (EU) 2019/787 een rechtmatig belang hebben, met de Commissie communiceren per e-mail.

(16)

Er moet worden bepaald op welke wijze de Commissie de informatie over geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken voor het publiek toegankelijk maakt.

(17)

De procedures voor registratie, wijzigingen van het productdossier en annulering van de registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit de Unie en de procedures voor de controles uit hoofde van Verordening (EU) 2019/787, Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 en de onderhavige verordening worden uitgevoerd door de Commissie en de lidstaten. De Commissie en de lidstaten zijn verantwoordelijk voor verschillende fasen van elk type procedure. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de eerste fase, die erin bestaat de aanvraag van de producentengroepering te ontvangen, ze te beoordelen, met inbegrip van het organiseren van een nationale bezwaarprocedure, en, op basis van de resultaten van de beoordeling, de aanvraag bij de Commissie in te dienen. De Commissie is verantwoordelijk voor het onderzoek van de aanvragen, met inbegrip van het organiseren van een wereldwijde bezwaarprocedure, en voor het nemen van een besluit over het verlenen van bescherming aan de geografische aanduiding. De Commissie voert ook de overeenkomstige procedures voor geografische aanduidingen van oorsprong uit derde landen uit.

(18)

Om de verspreiding van persoonsgegevens tot een minimum te beperken, moet zo veel mogelijk worden vermeden dat in de documenten die in de loop van de desbetreffende procedures moeten worden ingediend, persoonsgegevens moeten worden opgegeven. Het is echter mogelijk dat de Commissie en de lidstaten informatie moeten verwerken die persoonsgegevens, zoals namen van personen en contactgegevens, bevat. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan het nodig zijn dergelijke gegevens vrij te geven of openbaar te maken.

(19)

Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (8) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Commissie in de loop van deze procedures. Er moet worden verduidelijkt dat de Commissie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de procedures waarvoor zij krachtens Verordening (EU) 2019/787 verantwoordelijk is, moet worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Verordening (EU) 2018/1725.

(20)

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (9) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten in de loop van de desbetreffende procedures. Daarom moet worden verduidelijkt dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de procedures waarvoor zij krachtens Verordening (EU) 2019/787 verantwoordelijk zijn, moeten worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Verordening (EU) 2016/679.

(21)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor gedistilleerde dranken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

Inleidende bepaling

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor Verordening (EU) 2019/787 wat geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken betreft, en met name met betrekking tot:

a)

aanvragen tot registratie;

b)

de bezwaarprocedure;

c)

wijzigingen van productdossiers;

d)

annulering van de registratie

e)

het gebruik van het symbool van de Unie;

f)

controles;

g)

mededelingen.

HOOFDSTUK II

Specifieke bepalingen

AFDELING 1

REGISTRATIEAANVRAAG

Artikel 2

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 2, van V.2019/787) Gezamenlijke aanvragen

1.   Voor de toepassing van artikel 24, lid 4, van Verordening (EU) 2019/787 wordt, met betrekking tot gezamenlijke aanvragen tot registratie van een geografische aanduiding, in alle betrokken lidstaten en derde landen aan de in artikel 23 van Verordening (EU) 2019/787 en artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 vastgestelde vereisten voldaan. Artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 is van toepassing op alle betrokken lidstaten.

2.   De lidstaat, de autoriteit van het derde land of een in een derde land gevestigde aanvrager die een in lid 1 bedoelde gezamenlijke aanvraag bij de Commissie indient, fungeert als geadresseerde van elke desbetreffende kennisgeving of elk desbetreffend besluit van de Commissie.

Artikel 3

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 2, van V.2019/787) Enig document

1.   Voor de toepassing van artikel 23, lid 1, eerste alinea, punt c), en artikel 23, lid 2, punt b), van Verordening (EU) 2019/787 is het enig document beknopt en telt het maximaal 2 500 woorden, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen.

2.   Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een lidstaat, wordt het enig document opgesteld overeenkomstig het formulier dat beschikbaar wordt gesteld in de digitale systemen als bedoeld in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a).

3.   Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land, gebruikt de autoriteit van het derde land of een in een derde land gevestigde aanvrager het in bijlage I opgenomen model voor het enig document. De aldus verstrekte informatie kan door de Commissie in haar digitale systemen worden ingevoerd.

4.   De leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op een enig document waarvoor een verzoek tot bekendmaking overeenkomstig artikel 50, lid 6, van Verordening (EU) 2019/787 is ingediend.

Artikel 4

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 1, punt a), van V.2019/787) Geografisch gebied

Het in artikel 22, lid 1, eerste alinea, punt d), van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde geografische gebied wordt in het productdossier nauwkeurig omschreven zonder enige dubbelzinnigheid, waarbij zo veel mogelijk wordt verwezen naar fysieke of administratieve grenzen.

Artikel 5

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 2, van V.2019/787) Aanvullende nationale onderzoeksprocedure

Indien naar aanleiding van de in artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde uitwisselingen tussen de Commissie en de betrokken lidstaat aanzienlijke wijzigingen in het productdossier worden aangebracht, worden die wijzigingen op passende wijze in de betrokken lidstaat bekendgemaakt, zodat elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang die op het grondgebied van de betrokken lidstaat is gevestigd of woonachtig is, bezwaar kan aantekenen voordat de nieuwe versie van het enig document aan de Commissie wordt toegezonden.

In gevallen waarin een aanvullende nationale bezwaarprocedure moet worden uitgevoerd, kan de Commissie, op verzoek van de betrokken lidstaat, de in artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde termijn voor het indienen van opmerkingen verlengen tot maximaal zes maanden.

De elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier wordt geactualiseerd en leidt naar de geconsolideerde versie van het voorgestelde productdossier.

AFDELING 2

BEZWAARPROCEDURE

Artikel 6

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 1, punt b), van V.2019/787) Procedureregels voor bezwaar

1.   Een aankondiging van bezwaar als bedoeld in artikel 27, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) 2019/787 bevat:

a)

de in het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie, bekendgemaakte naam waartegen bezwaar wordt gemaakt;

b)

de verwijzing naar het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie, waar de aanvraag tot registratie van de naam, de aanvraag tot wijziging op het niveau van de Unie of het desbetreffende annuleringsverzoek is bekendgemaakt;

c)

de naam en de contactgegevens van de lidstaat of van de autoriteit van het derde land of van de natuurlijke of rechtspersoon die de aankondiging van bezwaar indient;

d)

de verklaring dat de aanvraag een inbreuk op de vereisten van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2019/787 kan behelzen.

Een aankondiging van bezwaar wordt opgesteld overeenkomstig het formulier in bijlage II.

2.   Een met redenen omkleed bezwaarschrift als bedoeld in artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787 bevat:

a)

de in het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie, bekendgemaakte naam waartegen bezwaar wordt gemaakt;

b)

de verwijzing naar het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie, waarin de naam waartegen bezwaar wordt gemaakt, is bekendgemaakt;

c)

de naam en de contactgegevens van de autoriteit van de lidstaat of van de autoriteit van het derde land of van de natuurlijke of rechtspersoon die het met redenen omklede bezwaarschrift indient;

d)

een beschrijving van het rechtmatige belang van de natuurlijke of rechtspersoon die de aankondiging van bezwaar heeft ingediend; dit vereiste geldt niet voor nationale autoriteiten;

e)

een opgave van de gronden voor bezwaar als bedoeld in artikel 28 van Verordening (EU) 2019/787;

f)

gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het bezwaar.

Het met redenen omklede bezwaarschrift kan zo nodig vergezeld gaan van ondersteunende documenten.

Een met redenen omkleed bezwaarschrift wordt opgesteld overeenkomstig het formulier in bijlage III. In afwijking hiervan kan de Commissie een met redenen omkleed bezwaarschrift aanvaarden dat niet overeenkomstig dat formulier is opgesteld, op voorwaarde dat alle krachtens dit artikel vereiste informatie wordt verstrekt.

3.   Voor de toepassing van artikel 27, lid 1, vijfde alinea, van Verordening (EU) 2019/787 worden de naam en de contactgegevens van de autoriteit of persoon die de aankondiging van bezwaar heeft ingediend, meegedeeld aan de autoriteit die, het orgaan dat of de persoon die de registratieaanvraag, de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie of het annuleringsverzoek heeft ingediend.

4.   Voor de toepassing van artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 worden de naam en de contactgegevens van de autoriteit of persoon die het met redenen omklede bezwaarschrift heeft ingediend en van de autoriteit die, het orgaan dat of de persoon die de registratieaanvraag, de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie of het annuleringsverzoek heeft ingediend, aan de andere partij meegedeeld.

5.   De resultaten van het in artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde overleg worden binnen een maand na het einde van het overleg ter kennis van de Commissie gebracht. Een dergelijke kennisgeving bevat:

a)

de in het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie, bekendgemaakte naam waartegen bezwaar wordt gemaakt;

b)

de verwijzing naar het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie, waarin de naam waartegen bezwaar wordt gemaakt, is bekendgemaakt;

c)

de naam van de bezwaarmaker of bezwaarmakers;

d)

het resultaat van het overleg;

e)

de vermelding of het enig document of het productdossier is gewijzigd en een beschrijving van die wijzigingen.

De kennisgeving van het einde van het overleg na de bezwaarprocedure wordt opgesteld overeenkomstig het formulier in bijlage IV bij deze verordening.

AFDELING 3

WIJZIGINGEN VAN HET PRODUCTDOSSIER

Artikel 7

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 1, punt c), van V.2019/787) Aanvragen voor wijzigingen op het niveau van de Unie

1.   Een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier als bedoeld in artikel 31 van Verordening (EU) 2019/787 bevat:

a)

de beschermde naam waarop de wijziging betrekking heeft;

b)

de naam en contactgegevens van de aanvrager en een beschrijving van het rechtmatige belang van de aanvrager;

c)

de rubrieken van het productdossier en van het enig document waarop de wijziging betrekking heeft;

d)

een toelichting dat de wijziging onder de definitie van “wijziging op het niveau van de Unie” van artikel 31 van Verordening (EU) 2019/787 valt;

e)

een beschrijving van elk van de voorgestelde wijzigingen en van de redenen voor elk daarvan;

f)

het geconsolideerde enig document, zoals gewijzigd;

g)

de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het geconsolideerde productdossier, zoals gewijzigd;

h)

de verklaring van de lidstaat dat hij van oordeel is dat de aanvraag voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2019/787 en aan de op grond daarvan vastgestelde bepalingen;

i)

alleen voor aanvragen uit derde landen, bewijs dat de aangevraagde wijziging voldoet aan de in dat derde land geldende wetten voor de bescherming van geografische aanduidingen.

De in punt e) bedoelde beschrijving en redenen en het in punt f) bedoelde document tellen elk maximaal 2 500 woorden, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen.

2.   Een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie is beknopt en telt maximaal 5 000 woorden, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen. Een aanvraag van een lidstaat wordt opgesteld overeenkomstig het formulier dat beschikbaar wordt gesteld in de digitale systemen als bedoeld in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a). Aanvragers uit derde landen gebruiken het formulier in bijlage V. De aldus verstrekte informatie kan door de Commissie in haar digitale systemen worden ingevoerd.

3.   Het gewijzigde enig document wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3. Een aanvraag van een derde land mag in plaats van de elektronische verwijzing naar het bekendgemaakte productdossier de geconsolideerde versie van het productdossier bevatten.

4.   Voor de toepassing van artikel 31, lid 4, van Verordening (EU) 2019/787, in samenhang met artikel 26, lid 2, van die verordening, maakt de Commissie, naast het enig document, zoals gewijzigd, en de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier, zoals gewijzigd, de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van een productdossier op het niveau van de Unie bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie.

De namen van de natuurlijke of rechtspersonen of ambtenaren van de lidstaten of derde landen die de aanvraag indienen, worden als onderdeel van die aanvraag bekendgemaakt.

Artikel 8

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 1, punt c), van V.2019/787) Mededeling van een standaardwijziging

1.   De mededeling van een goedgekeurde standaardwijziging van het productdossier overeenkomstig artikel 8, lid 2, tweede alinea, en artikel 8, leden 3, 7 en 8, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 bevat:

a)

de verwijzing naar de beschermde naam waarop de standaardwijziging betrekking heeft;

b)

een toelichting dat de wijziging onder de definitie van “standaardwijziging” van artikel 31 van Verordening (EU) 2019/787 valt;

c)

een beschrijving van de goedgekeurde wijziging, waarbij wordt aangegeven of de wijziging tot een wijziging van het enig document leidt;

d)

een samenvatting van de redenen waarom de wijziging vereist is;

e)

het besluit tot goedkeuring van de standaardwijziging als bedoeld in artikel 8, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235;

f)

in voorkomend geval, het geconsolideerde enig document, zoals gewijzigd;

g)

de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het geconsolideerde productdossier, zoals gewijzigd.

2.   Indien de mededeling door een lidstaat wordt gedaan, omvat zij een verklaring van die lidstaat waarin hij aangeeft dat hij van oordeel is dat de goedgekeurde wijziging voldoet aan de voorschriften van Verordening (EU) 2019/787 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen.

3.   In het geval van gedistilleerde dranken van oorsprong uit derde landen vermeldt de mededeling van de autoriteiten van het derde land of van de aanvrager uit het derde land met een rechtmatig belang de naam van het derde land of van de aanvrager die de mededeling verzendt en bevat zij bewijs dat de wijziging in het derde land van toepassing is. Die mededeling mag in plaats van de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier het bekendgemaakte productdossier bevatten.

4.   Een mededeling van een goedgekeurde standaardwijziging van een lidstaat wordt opgesteld overeenkomstig het formulier dat beschikbaar wordt gesteld in de digitale systemen als bedoeld in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a). Voor mededelingen van derde landen wordt het formulier in bijlage VI gebruikt. De aldus verstrekte informatie kan door de Commissie in haar digitale systemen worden ingevoerd.

5.   Voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 wordt de naam van de lidstaat, van het derde land of van de natuurlijke of rechtspersoon die een mededeling van een goedgekeurde standaardwijziging van het productdossier van een geografische aanduiding indient, als onderdeel van de mededeling bekendgemaakt.

Artikel 9

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 1, punt c), van V.2019/787) Mededeling van een tijdelijke wijziging

1.   De mededeling van een goedgekeurde tijdelijke wijziging van het productdossier overeenkomstig artikel 10, leden 1 tot en met 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 bevat:

a)

de verwijzing naar de beschermde naam waarop de tijdelijke wijziging betrekking heeft;

b)

een beschrijving van de goedgekeurde tijdelijke wijziging, samen met de redenen ervoor als bedoeld in artikel 31, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787;

c)

de verwijzing naar de officiële erkenning van de natuurramp of de ongunstige weersomstandigheden door de bevoegde autoriteiten of naar de oplegging van verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregelen;

d)

de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het nationale besluit tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging.

2.   Indien de mededeling door een lidstaat wordt gedaan, omvat zij een verklaring van die lidstaat waarin hij aangeeft dat hij van oordeel is dat de goedgekeurde wijziging voldoet aan de voorschriften van Verordening (EU) 2019/787 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen.

3.   In het geval van gedistilleerde dranken van oorsprong uit derde landen vermeldt de mededeling van de autoriteiten van het derde land of van de aanvrager uit het derde land met een rechtmatig belang de naam van het derde land of van de aanvrager die de mededeling verzendt en bevat zij bewijs dat de wijziging in het derde land van toepassing is. Die mededeling mag in plaats van de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het nationale besluit tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging het bekendgemaakte nationale besluit tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging bevatten.

4.   Een mededeling van een goedgekeurde tijdelijke wijziging van een lidstaat wordt opgesteld overeenkomstig het formulier dat beschikbaar wordt gesteld in de digitale systemen als bedoeld in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a). Voor mededelingen uit derde landen wordt het formulier in bijlage VII gebruikt. De aldus verstrekte informatie kan door de Commissie in haar digitale systemen worden ingevoerd.

5.   Voor de toepassing van artikel 10, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 wordt de naam van de lidstaat, van het derde land of van de natuurlijke of rechtspersoon die een mededeling van een goedgekeurde tijdelijke wijziging van het productdossier van een geografische aanduiding indient, als onderdeel van de mededeling bekendgemaakt.

AFDELING 4

ANNULERING

Artikel 10

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 1, punt d), van V.2019/787) Annuleringsverzoeken

1.   Een verzoek tot annulering van de registratie van een geografische aanduiding als bedoeld in artikel 32 van Verordening (EU) 2019/787 bevat:

a)

de verwijzing naar de beschermde naam waarop het annuleringsverzoek betrekking heeft;

b)

de lidstaat of het derde land waartoe het geografische gebied behoort;

c)

de naam en de contactgegevens van de autoriteit of rechtspersoon die de registratie wenst te annuleren. Indien door een natuurlijke persoon om annulering wordt verzocht, mogen de naam en andere persoonsgegevens in het verzoek worden weggelaten en afzonderlijk aan de Commissie worden toegezonden;

d)

een beschrijving van het rechtmatige belang van de natuurlijke of rechtspersoon die de registratie wenst te annuleren. Dit vereiste geldt niet voor nationale autoriteiten;

e)

een opgave van de annuleringsgronden;

f)

gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het annuleringsverzoek;

g)

de verklaring van de lidstaat dat hij van oordeel is dat het annuleringsverzoek voldoet aan de vereisten van artikel 32 van Verordening (EU) 2019/787 en aan de op grond daarvan vastgestelde bepalingen.

Het annuleringsverzoek kan zo nodig vergezeld gaan van ondersteunende documenten.

2.   Een annuleringsverzoek wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage VIII vastgestelde formulier.

3.   Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2019/787, in samenhang met artikel 26, lid 2, van die verordening, maakt de Commissie het annuleringsverzoek bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie. De namen van de natuurlijke of rechtspersonen of ambtenaren van de lidstaten of derde landen die een annuleringsverzoek indienen, worden als onderdeel van dat verzoek bekendgemaakt.

AFDELING 5

GEBRUIK VAN HET SYMBOOL VAN DE UNIE

Artikel 11

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 20, punt c), van V.2019/787) Symbool van de Unie

Het symbool van de Unie voor de bescherming als geografische aanduiding, als bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) 2019/787, wordt weergegeven als vastgesteld in bijlage X bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014.

AFDELING 6

CONTROLES

Artikel 12

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 1, punt e), van V.2019/787) Verificatie van de naleving van het productdossier

1.   Voor de toepassing van dit artikel is een “producent van een gedistilleerde drank met een geografische aanduiding” of “verwerker van een gedistilleerde drank met een geografische aanduiding”, hierna respectievelijk “producent” of “verwerker” genoemd, een marktdeelnemer wiens activiteiten onder het productdossier van de overeenkomstige geografische aanduiding vallen.

2.   Elke producent of verwerker die de regels van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2019/787 volgt, heeft het recht te vallen onder de krachtens artikel 38 van die verordening vastgestelde verificatie van de naleving. Een producent of verwerker meldt zijn activiteit aan de in artikel 38, lid 2, eerste alinea, punt a), van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde bevoegde autoriteit.

3.   Een producent of verwerker wiens product, blijkens de in artikel 38 van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde verificatie, voldoet aan het productdossier van een overeenkomstig die verordening beschermde geografische aanduiding:

a)

ontvangt een certificaat, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift mag zijn, ten bewijze van naleving van het productdossier. Het certificaat bestaat ten minste in elektronische vorm en kan beschikbaar worden gesteld op een webpagina waartoe de producent of de verwerker toegang heeft en vanwaar de producent of verwerker het certificaat kan downloaden. Het certificaat vermeldt de datum van afgifte. Gecertificeerde producenten of verwerkers stellen hun certificaat ter beschikking van elke officiële inspectiedienst of andere handhavingsautoriteit. Zij kunnen hun certificaat ook ter beschikking stellen van het publiek of van eenieder die in het kader van zakelijke activiteiten om een bewijs van certificering verzoekt. Het certificaat is opgesteld in Latijns schrift of gaat vergezeld van een transcriptie of transliteratie in Latijns schrift, of

b)

wordt opgenomen in een door de bevoegde autoriteit opgestelde lijst van erkende producenten of verwerkers. De vermelding op de lijst wordt, eventueel in de vorm van een uittreksel uit de volledige lijst, ter beschikking gesteld van elke in de lijst opgenomen producent of verwerker. De lijst bestaat ten minste in elektronische vorm en kan beschikbaar worden gesteld op een webpagina waartoe de producent of de verwerker toegang heeft en vanwaar de producent of verwerker een officieel uittreksel met de desbetreffende vermelding op de lijst kan downloaden. Bij de vermelding op de lijst wordt de datum van de opneming vermeld. De producent of verwerker stelt zijn vermelding op de lijst op verzoek ter beschikking van elke officiële inspectiedienst of andere handhavingsautoriteit. Zij kunnen de vermelding op de lijst ter beschikking stellen van het publiek of van eenieder die in het kader van zakelijke activiteiten om een bewijs van vermelding op de lijst verzoekt. De vermelding op de lijst is in Latijns schrift of gaat vergezeld van een transcriptie of transliteratie in Latijns schrift.

4.   Het certificaat en de vermelding op de lijst als bedoeld in lid 3 worden periodiek bijgewerkt op basis van een risicobeoordeling. Het certificaat en de vermelding op de lijst bevatten ten minste de volgende gegevens:

a)

de naam van de beschermde geografische aanduiding;

b)

de categorie gedistilleerde drank;

c)

het producentnummer (facultatief);

d)

de bedrijfsnaam en contactgegevens van de producent of verwerker;

e)

de bedrijfsnaam of officiële naam en contactgegevens van het controleorgaan of de autoriteit die verantwoordelijk is voor de opneming in de lijst;

f)

of het bedrijf van de producent of verwerker waarop de certificering of vermelding op de lijst van toepassing is, zich bezighoudt met “productie”, “verwerking”, “botteling (verpakking)”, en/of “andere” (nader te specificeren);

g)

de datum van afgifte van het certificaat of de datum waarop de opneming in de lijst heeft plaatsgevonden;

h)

de handtekening, het zegel of merkteken van het controleorgaan of de autoriteit die verantwoordelijk is voor de lijst, eventueel in elektronische vorm.

5.   Indien een producent of verwerker wordt gedecertificeerd of van de lijst wordt geschrapt, zien de lidstaten erop toe dat de producent of verwerker het certificaat of de vermelding op de lijst niet meer toont of gebruikt.

6.   Om het vrije verkeer binnen de Unie te vergemakkelijken, kunnen de instanties die de certificaten afgeven en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de in lid 3 bedoelde lijst, gebruikmaken van het formulier in bijlage IX.

7.   Voor in derde landen geproduceerde producten verstrekt een producent of verwerker wiens door de geregistreerde geografische aanduiding aangeduide product in de Unie wordt ingevoerd, op verzoek aan de importeur van het product in de Unie een bewijs van certificering als producent of verwerker van een product dat door die geografische aanduiding wordt aangeduid, zoals verstrekt door de nationale controleautoriteit of het certificeringsorgaan van dat derde land.

Het bewijs van certificering kan bestaan uit een certificaat of uit de vermelding op een lijst van erkende producenten of verwerkers en kan rechtstreeks door die nationale controleautoriteit of certificeringsinstantie worden verstrekt. Het bewijs van certificering kan op papier of in elektronische vorm worden verstrekt. Het is gesteld in of gaat vergezeld van een vertaling in een officiële taal van de Unie en in een schrift dat gemakkelijk te begrijpen is in de lidstaat of lidstaten waar het product in de handel wordt gebracht. Het is overeenkomstig het nationale recht van een derde land niet verstreken op de datum waarop het aan de importeur ter beschikking wordt gesteld.

8.   Het in lid 7 bedoelde bewijs van certificering wordt door de importeur op verzoek ter beschikking gesteld van douaneautoriteiten of andere autoriteiten in de EU die het gebruik van geografische aanduidingen controleren voor goederen die voor het vrije verkeer zijn aangegeven of in de Unie in de handel worden gebracht. De importeur kan het bewijs van certificering ook ter beschikking stellen van het publiek of van eenieder die in het kader van zakelijke activiteiten om een bewijs van certificering verzoekt.

HOOFDSTUK III

Mededelingen

Artikel 13

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 2, van V.2019/787) Mededelingen tussen de Commissie, de lidstaten, derde landen en andere marktdeelnemers

1.   De voor de uitvoering van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2019/787 en hoofdstuk II van deze verordening vereiste documenten en informatie worden als volgt meegedeeld aan de Commissie:

a)

voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, door middel van de door de Commissie ter beschikking gestelde digitale systemen, met inachtneming van lid 2;

b)

voor de bevoegde autoriteiten en producenten van derde landen en de natuurlijke of rechtspersonen met een rechtmatig belang in het kader van Verordening (EU) 2019/787, per e-mail met gebruikmaking van de formulieren in de bijlagen I tot en met VIII.

De in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 vastgestelde beginselen en vereisten zijn van toepassing op de mededelingen uit hoofde van de eerste alinea, punt a).

2.   In afwijking van lid 1, eerste alinea, punt a), dienen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij de Commissie de aankondiging van bezwaar, het met redenen omklede bezwaarschrift en de kennisgeving van de resultaten van het overleg als bedoeld in artikel 6, alsook een annuleringsverzoek als bedoeld in artikel 10, in per e-mail.

3.   De Commissie deelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten informatie mee, en stelt hun die ter beschikking, via de digitale systemen die zij overeenkomstig lid 1, eerste alinea, punt a), heeft opgezet. De Commissie deelt informatie in het kader van de procedures als bedoeld in lid 1, eerste alinea, punt b), en lid 2, per e-mail mee aan de lidstaten, de bevoegde autoriteiten en de aanvragende groeperingen van derde landen en de natuurlijke of rechtspersonen met een rechtmatig belang in het kader van Verordening (EU) 2019/787.

4.   Voor officiële technische mededelingen betreffende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken deelt elke lidstaat de Commissie één contactpunt mee, bestaande uit een dienstadres en een postadres, het adres van een functionele mailbox en een diensttelefoonnummer. De lidstaten houden deze contactpunten up-to-date. Deze gegevens mogen uitsluitend betrekking hebben op officiële functies, kantoren en diensten. De gegevens mogen geen natuurlijke personen identificeren en in de adressen, contactnummers of andere gegevenselementen mogen niet anderszins persoonlijke gegevens zijn vervat.

De Commissie kan de volledige lijst van dergelijke contactpunten bijhouden, opslaan, delen, openbaar maken en periodiek verspreiden, onder meer onder haar eigen diensten, andere instellingen en organen van de Unie en alle contactpunten op de lijst. De Commissie kan vereisen dat deze gegevens worden ingediend via digitale systemen die door de Commissie beschikbaar worden gesteld.

Artikel 14

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 2, van V.2019/787) Indiening en ontvangst van mededelingen

1.   De in artikel 13 bedoelde mededelingen en indieningen worden geacht te zijn verricht op de datum waarop zij door de Commissie worden ontvangen.

2.   De Commissie zendt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een bevestiging van ontvangst van alle via de in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde digitale systemen ontvangen mededelingen en ingediende dossiers toe via de digitale systemen.

De Commissie kent een dossiernummer toe aan elke nieuwe aanvraag tot registratie, aan elke aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie, aan elke mededeling betreffende goedgekeurde standaardwijzigingen en aan elke mededeling betreffende goedgekeurde tijdelijke wijzigingen.

De ontvangstbevestiging bevat ten minste:

a)

het dossiernummer;

b)

de betrokken productnaam;

c)

de datum van ontvangst.

Informatie en opmerkingen over die mededelingen en indieningen worden door de Commissie via de in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde digitale systemen meegedeeld en ter beschikking gesteld.

3.   De Commissie bevestigt de ontvangst van de per e-mail verrichte mededelingen en ingediende dossiers per e-mail.

Zij kent een dossiernummer toe aan elke nieuwe aanvraag tot registratie, aan elke aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie, aan elke mededeling betreffende goedgekeurde standaardwijzigingen en aan elke mededeling betreffende goedgekeurde tijdelijke wijzigingen.

De ontvangstbevestiging bevat ten minste:

a)

het dossiernummer;

b)

de betrokken productnaam;

c)

de datum van ontvangst.

Informatie en opmerkingen over die mededelingen en indieningen worden door de Commissie per e-mail meegedeeld en ter beschikking gesteld.

4.   Artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 en de artikelen 1 tot en met 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 zijn van overeenkomstige toepassing op de kennisgeving en terbeschikkingstelling van informatie als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 15

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, lid 2, van V.2019/787) Openbaar te maken informatie

De overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EU) 2019/787, Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 en deze verordening door de Commissie openbaar te maken informatie wordt openbaar gemaakt via de digitale systemen die door de Commissie ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a), van deze verordening.

HOOFDSTUK IV

Persoonsgegevens

Artikel 16

(Uitvoeringsbevoegdheid artikel 42, leden 1 en 2, van V.2019/787) Persoonsgegevens

1.   De Commissie en de lidstaten verwerken de persoonsgegevens die zij ontvangen in de loop van de procedures voor registratie, goedkeuring van wijzigingen, annulering en controle uit hoofde van Verordening (EU) 2019/787, Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 en deze verordening overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 en Verordening (EU) 2016/679.

2.   De Commissie wordt beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Verordening (EU) 2018/1725 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de procedure waarvoor zij bevoegd is overeenkomstig Verordening (EU) 2019/787, Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 en deze verordening.

3.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de procedures waarvoor zij bevoegd zijn overeenkomstig Verordening (EU) 2019/787, Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 en deze verordening.

HOOFDSTUK V

Slotbepalingen

Artikel 17

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (PB L 201 van 26.7.2013, blz. 21).

(4)  Gedelegeerde Verordening 2021/1235 van de Commissie van 12 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie en het register (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).

(6)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 100).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten en tot wijziging en intrekking van diverse verordeningen van de Commissie (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 113).

(8)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(9)  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).


BIJLAGE I

ENIG DOCUMENT (VERORDENING (EU) 2019/787)

“NAAM”

GI-XX-XXXX

Datum van de aanvraag: XX-XX-XXXX

Belangrijke opmerking: aanvragers wordt aangeraden geen persoonsgegevens (met inbegrip van persoonsnamen) en vooral geen persoonlijke contactgegevens (zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen) te vermelden. Persoonsgegevens die in dit formulier worden verstrekt, zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1) . In geval van bezwaar wordt de naam van de aanvrager meegedeeld aan de bezwaarmaker, zodat kan worden gestart met passend overleg overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad (2) . De privacyverklaring is beschikbaar op de Europa-website.

1.   Naam/namen waarvoor de registratie wordt aangevraagd:

2.   Derde land of landen waartoe het geografische gebied behoort:

3.   Type geografische aanduiding:

Geografische aanduiding

4.   Categorie/categorieën gedistilleerde drank:

5.   Beschrijving van de kenmerken van de gedistilleerde drank:

6.   Beschrijving van het geografische gebied:

7.   Productiemethode:

8.   Specifieke voorschriften betreffende de verpakking:

…[Blanco laten als er geen dergelijke voorschriften zijn. Geef een beknopte motivering van eventuele beperkingen].

9.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:

…[Blanco laten als er geen dergelijke voorschriften zijn. Geef een beknopte motivering van eventuele beperkingen].

10.   Beschrijving van het verband tussen de gedistilleerde drank en de geografische oorsprong, met inbegrip van, in voorkomend geval, de specifieke onderdelen van de productomschrijving of de productiemethode die het verband staven:

----------------------------------------------------

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier


(1)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(2)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).


BIJLAGE II

AANKONDIGING VAN BEZWAAR (VERORDENING (EU) 2019/787)

Belangrijke opmerking: aanvragers wordt aangeraden geen persoonsgegevens (met inbegrip van persoonsnamen) en vooral geen persoonlijke contactgegevens (zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen) te vermelden. Persoonsgegevens die in dit formulier worden verstrekt, zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1). De aankondiging van bezwaar, met inbegrip van de naam van de bezwaarmaker, wordt meegedeeld aan de aanvrager overeenkomstig artikel 27, lid 1, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad (2) . De privacyverklaring is beschikbaar op de Europa-website.

1.   Naam van het product

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

2.   Referentie

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Referentienummer: …

Datum van bekendmaking in het Publicatieblad: …

3.   Aankondiging van bezwaar

[Naam van de lidstaat, het derde land of de in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang die/dat deze aankondiging van bezwaar indient] is van oordeel dat de in de punten 1 en 2 bedoelde aanvraag een inbreuk op de voorwaarden van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad kan behelzen en behoudt zich het recht voor om overeenkomstig artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787 een met redenen omkleed bezwaarschrift te versturen.]

4.   Contactgegevens

Contact*: …

Groepering/organisatie of nationale autoriteit: …

Dienst: …

Adres:

Telefoonnummer: +…

E-mailadres: …

5.   Datum en handtekening

[Naam]

[Dienst/organisatie]

[Adres]

[Telefoonnummer: +]

[E-mailadres: ]

[Datum:]

[Handtekening:]


(1)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(2)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).


BIJLAGE III

MET REDENEN OMKLEED BEZWAARSCHRIFT (VERORDENING (EU) 2019/787)

Belangrijke opmerking: aanvragers wordt aangeraden geen persoonsgegevens (met inbegrip van persoonsnamen) en vooral geen persoonlijke contactgegevens (zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen) te vermelden. Persoonsgegevens die in dit formulier worden verstrekt, zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1) . Indien het bezwaar toegankelijk wordt bevonden, wordt de naam van de bezwaarmaker meegedeeld aan de aanvrager, zodat kan worden gestart met passend overleg overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad (2) . De privacyverklaring is beschikbaar op de Europa-website.

1.   Naam van het product

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

2.   Referentie

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Referentienummer: …

Datum van bekendmaking in het Publicatieblad: …

3.   Naam van de bezwaarmaker

[Lidstaat, derde land, natuurlijke of rechtspersoon die in een derde land is gevestigd]

4.   Contactgegevens

Contact:

Groepering/organisatie of nationale autoriteit:

Dienst: …

Adres:

Telefoonnummer +…

E-mailadres: …

5.   Rechtmatig belang (niet vereist voor nationale autoriteiten)

[Verstrek een verklaring waarin het rechtmatige belang van de bezwaarmaker wordt toegelicht. Toon in geval van bezwaar tegen een annuleringverzoek het commerciële gebruik van de geregistreerde naam aan (artikel 12, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU)2021/1235van de Commissie (3) ). Nationale autoriteiten zijn van deze eis vrijgesteld].

6.   Gronden voor bezwaar:

De registratieaanvraag, de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie of het annuleringsverzoek is onverenigbaar met de regels inzake geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken wegens strijdigheid met respectievelijk artikel 3, punt 4, artikel 22, artikel 31 of artikel 32 van Verordening (EU) 2019/787 en met de op grond daarvan vastgestelde bepalingen.

De registratieaanvraag of aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie is onverenigbaar met de regels inzake geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken omdat registratie van de voorgestelde naam in strijd zou zijn met de artikelen 34 of 35 van Verordening (EU) 2019/787.

De registratieaanvraag of aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie is onverenigbaar met de regels inzake geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken omdat de registratie van de voorgestelde geografische aanduiding schade zou toebrengen aan het bestaan van een geheel of gedeeltelijk identieke naam of van een handelsmerk, of aan het bestaan van producten die, te rekenen vanaf de datum van de in artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde bekendmaking, ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn.

7.   Bijzonderheden over het bezwaar

[Geef gegronde redenen ter motivering, gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het bezwaar. Verstrek de nodige documenten wanneer het gaat om een bezwaar dat wordt gemaakt omdat er reeds een handelsmerk met faam en bekendheid bestaat (artikel 35, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787].

8.   Lijst van ondersteunende documenten [Verstrek een lijst van de documenten die ter staving van het bezwaar zijn toegestuurd].

9.   Datum en handtekening

[Naam]

[Dienst/organisatie]

[Adres]

[Telefoonnummer:+]

[E-mailadres:]

[Datum:]

[handtekening:]


(1)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(2)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 van de Commissie van 12 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie en het register (PB L 270 van ... , blz. ...).


BIJLAGE IV

KENNISGEVING VAN HET EINDE VAN HET OVERLEG NA DE BEZWAARPROCEDURE (VERORDENING (EU) 2019/787)

Belangrijke opmerking: aanvragers wordt aangeraden geen persoonsgegevens (met inbegrip van persoonsnamen) en vooral geen persoonlijke contactgegevens (zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen) te vermelden. De privacyverklaring is beschikbaar op de Europa-website.

1.   Naam van het product

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

2.   Referentie

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Referentienummer:

Datum van bekendmaking in het Publicatieblad:

3.   Naam van de bezwaarmaker

[Lidstaat, derde land, natuurlijke of rechtspersoon die in een derde land is gevestigd]

4.   Resultaat van het overleg

4.1.    Er werd overeenstemming bereikt met de volgende bezwaarmaker(s):

[Voeg een kopie bij van de brieven waaruit die overeenstemming blijkt en waarin alle factoren die tot de overeenstemming hebben geleid, worden vermeld (artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad (1)].

4.2.    Er werd geen overeenstemming bereikt met de volgende bezwaarmaker(s):

[Voeg de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde informatie toe].

5.   Productdossier en enig document

5.1    Het productdossier is gewijzigd:

… Ja*…Nee

*Indien “Ja”, voeg een beschrijving van de wijzigingen en het gewijzigde productdossier bij.

5.2    Het enig document is gewijzigd:

… Ja**… Nee

**Indien “Ja”, voeg het bijgewerkte document bij.

6.   Datum en handtekening

_____________________________________________________________

[Naam]

[Dienst/organisatie]

[Adres]

[Telefoonnummer:+]

[e-mailadres:]

[datum:]

[handtekening:]


(1)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).


BIJLAGE V

AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN EEN WIJZIGING OP HET NIVEAU VAN DE UNIE VAN HET PRODUCTDOSSIER (VERORDENING (EU) 2019/787)

Belangrijke opmerking: aanvragers wordt aangeraden geen persoonsgegevens (met inbegrip van persoonsnamen) en vooral geen persoonlijke contactgegevens (zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen) te vermelden. Persoonsgegevens die in dit formulier worden verstrekt, zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1) . Om redenen van transparantie en om potentiële bezwaarmakers in staat te stellen de eis van het rechtmatige belang van de aanvrager aan te vechten, moet de naam worden bekendgemaakt van de aanvrager van een wijziging van het productdossier op het niveau van de Unie. De privacyverklaring is beschikbaar op de Europa-website.

1.   Naam van het product

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

2.   Aanvrager en rechtmatig belang

[Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager die de wijziging voorstelt. Indien het om een adres, telefoonnummer en e-mailadres van een natuurlijke persoon gaat, mogen zij niet in dit formulier worden opgenomen, maar moeten zij afzonderlijk aan de Commissie worden toegezonden.

Verstrek ook een verklaring waarin het rechtmatige belang van de aanvrager wordt toegelicht.]

3.   Derde land waartoe het geografische gebied behoort

4.   Rubriek van het productdossier en van het enig document waarop de wijziging(en) betrekking heeft/hebben:

Naam van het product

Categorie of wettelijke benaming van de gedistilleerde drank

Verband

Beperkingen op het in de handel brengen

5.   Aard van de wijziging(en)

[Verstrek een verklaring waarin wordt toegelicht waarom de wijziging(en) onder de definitie van “wijziging op het niveau van de Unie” van artikel 31, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad valt/vallen (2)].

6.   Wijziging(en)

[Geef een beschrijving van en de redenen voor elke wijziging. De wijzigingsaanvraag moet volledig en exhaustief zijn, zoals bepaald in artikel 7, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 van de Commissie (3) en artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 van de Commissie (4)].

7.   Bijlagen

7.1.

Het geconsolideerde enig document, zoals gewijzigd

7.2.

De geconsolideerde versie van het productdossier zoals die is bekendgemaakt, of de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

7.3.

Bewijs dat de gewijzigde documenten overeenstemmen met de in het derde land geldende geografische aanduiding


(1)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(2)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 van de Commissie van 12 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie en het register (PB L 270 van ... , blz. ...).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 van de Commissie van 12 mei 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie, het gebruik van symbolen en de controle (PB L 270 van ... , blz. ...).


BIJLAGE VI

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING (VERORDENING (EU) 2019/787)

Belangrijke opmerking: aanvragers wordt aangeraden geen persoonsgegevens (met inbegrip van persoonsnamen) en vooral geen persoonlijke contactgegevens (zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen) te vermelden. Persoonsgegevens die in dit formulier worden verstrekt, zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1) . Om redenen van transparantie moet de naam van de afzender worden bekendgemaakt. De privacyverklaring is beschikbaar op de Europa-website.

1.   Naam van het product

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

2.   Derde land waartoe het geografische gebied behoort

3.   Afzender

[De individuele producent, de groep producenten met een rechtmatig belang of de autoriteiten van het derde land waartoe het geografische gebied behoort (zie artikel 24, lid 8, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad (2))]

4.   Beschrijving van de goedgekeurde wijziging(en)

[Geef een beschrijving van de standaardwijziging(en) en verstrek een verklaring waarin wordt toegelicht waarom de wijziging(en) onder de definitie van “standaardwijziging” van artikel 31, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 valt/vallen. Voeg een samenvatting toe van de redenen waarom de wijzigingen nodig zijn. Geef aan of de wijziging al dan niet leidt tot een wijziging van het enig document].

5.   Bijlagen

5.1.

Het besluit tot goedkeuring van de standaardwijziging

5.2.

Het bewijs dat de wijziging van toepassing is in het derde land

5.3.

Het geconsolideerde enig document, zoals gewijzigd, indien van toepassing

5.4.

Een exemplaar van de geconsolideerde versie van het productdossier zoals die is bekendgemaakt, of de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier


(1)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(2)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).


BIJLAGE VII

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN TIJDELIJKE WIJZIGING (VERORDENING (EU) 2019/787)

Belangrijke opmerking: aanvragers wordt aangeraden geen persoonsgegevens (met inbegrip van persoonsnamen) en vooral geen persoonlijke contactgegevens (zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen) te vermelden. Persoonsgegevens die in dit formulier worden verstrekt, zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1) . Om redenen van transparantie moet de naam van de afzender worden bekendgemaakt. De privacyverklaring is beschikbaar op de Europa-website.

1.   Naam van het product

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

2.   Derde land waartoe het geografische gebied behoort

3.   Afzender

[De individuele producent, de groep producenten met een gerechtvaardigd belang of de autoriteiten van het derde land waartoe het geografische gebied behoort (zie artikel 24, lid 8, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad (2))]

4.   Beschrijving van de goedgekeurde wijziging(en)

[Geef een beschrijving van en de specifieke redenen voor de tijdelijke wijziging(en), met inbegrip van de verwijzing naar de officiële erkenning van de natuurramp of de ongunstige weersomstandigheden door de bevoegde autoriteiten of naar de oplegging van verplichte sanitaire of fytosanitaire maatregelen. Verstrek ook een verklaring waarin wordt toegelicht waarom de wijziging(en) onder de definitie van “tijdelijke wijziging” van artikel 31, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 valt/vallen].

5.   Bijlagen

5.1.

De aanvraag voor de goedgekeurde tijdelijke wijziging

5.2.

Het besluit tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging

5.3.

Het bewijs dat de wijziging van toepassing is in het derde land


(1)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(2)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).


BIJLAGE VIII

ANNULERINGSVERZOEK (VERORDENING (EU) 2019/787)

Belangrijke opmerking: aanvragers wordt aangeraden geen persoonsgegevens (met inbegrip van persoonsnamen) en vooral geen persoonlijke contactgegevens (zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen) te vermelden. Persoonsgegevens die in dit formulier worden verstrekt, zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1) . Om redenen van transparantie en om potentiële bezwaarmakers in staat te stellen de eis van het rechtmatige belang aan te vechten van de natuurlijke of rechtspersoon die het annuleringsverzoek indient, moet de naam van die persoon worden bekendgemaakt. De privacyverklaring is beschikbaar op de Europa-website.

1.   Geregistreerde naam waarvoor om annulering wordt verzocht

2.   Lidstaat of derde land waartoe het geografische gebied behoort

3.   Natuurlijke of rechtspersoon, lidstaat of derde land die/dat het annuleringsverzoek indient

[Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de natuurlijke of rechtspersoon of van de producenten die om annulering verzoeken. Indien het om een adres, telefoonnummer en e-mailadres van een natuurlijke persoon gaat, mogen zij niet in dit formulier worden opgenomen, maar moeten zij afzonderlijk aan de Commissie worden toegezonden.

Verstrek ook een verklaring waarin het rechtmatige belang van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die om annulering verzoekt, wordt toegelicht (dit is niet vereist voor nationale autoriteiten)].

4.   Annuleringsgronden en -redenen

Overeenkomstig artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad (2)

Punt a)

[Verschaf gedetailleerde redenen en, in voorkomend geval, bewijs voor de annulering van de registratie van de naam overeenkomstig artikel 32, lid 1, eerste alinea, punt a), van Verordening (EU) 2019/787].

Punt b)

[Verschaf gedetailleerde redenen en, in voorkomend geval, bewijs voor de annulering van de registratie van de naam overeenkomstig artikel 32, lid 1, eerste alinea, punt b), van Verordening (EU) 2019/787].

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787

[Verschaf gedetailleerde redenen en, in voorkomend geval, bewijs voor de annulering van de registratie van de naam overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787].

5.   Lijst van de ondersteunende documentatie

[Verstrek in voorkomend geval een lijst van de documentatie die ter staving van het annuleringsverzoek is toegestuurd.

Voor lidstaten, verstrek de verklaring dat het annuleringsverzoek voldoet aan de vereisten van artikel 32 van Verordening (EU) 2019/787 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen].

6.   Datum en handtekening

_____________________________________________________________

[Naam]

[Dienst/organisatie]

[Datum:]

[Handtekening:]


(1)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(2)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).


BIJLAGE IX

OFFICIEEL CERTIFICAAT OF OFFICIËLE LIJST VAN PRODUCENTEN OF VERWERKERS DIE VOLDOEN AAN HET PRODUCTDOSSIER VAN EEN GEOGRAFISCHE AANDUIDING (GA) IN DE SECTOR GEDISTILLEERDE DRANKEN, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12, LID 3, VAN UITVOERINGSVERORDENING (EU)2021/1236VAN DE COMMISSIE (1)

Dit document bevestigt dat de producent of de verwerker gecertificeerd is om een product aan te duiden als beschermde geografische aanduiding (GA) overeenkomstig Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad  (2)

1.

Beschermde geografische aanduiding (BGA)  (*1)

[GA zoals ingeschreven in het register]

 

2.

Categorie gedistilleerde drank (*1)

 

3.

Producent of verwerker (*1)

[bedrijfsnaam, contactgegevens en producentnummer]

 

4.

Controleorgaan of autoriteit van afgifte (*1)

[bedrijfsnaam en contactgegevens]

 

5.

Referentie

[facultatief voor controleorgaan of autoriteit van afgifte]

 

6.

Bedrijf van de producent of verwerker voor wie het certificaat van toepassing is (*1)

[“productie”, “verwerking”, “botteling (verpakking)”, of “andere (specificeer)”— geef alles op wat van toepassing is]

 

7.

Datum van afgifte van het certificaat of datum van vermelding op de lijst (de vermelding op de lijst kan het desbetreffende uittreksel zijn) (*1)

[dd.mm.jjjj]

 

8.

Handtekening, zegel of merkteken van het controleorgaan of de autoriteit van afgifte (*1)

 


(1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 van de Commissie van 12 mei 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie, het gebruik van symbolen en de controle (PB L 270 van … , blz. …).

(*1)  verplichte velden

(2)  Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1).


Top