EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0011

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/11 van de Commissie van 7 januari 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 498/2012 betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie

C/2021/9

OJ L 5, 8.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/11/oj

8.1.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 5/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/11 VAN DE COMMISSIE

van 7 januari 2021

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 498/2012 betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit 2012/105/EU van de Raad van 14 december 2011 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie met betrekking tot het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie, en van het Protocol tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over technische regels uit hoofde van die overeenkomst (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 augustus 2012 is de Russische Federatie toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. Daarmee heeft de Russische Federatie zich onder meer verbonden tot tariefcontingenten voor de uitvoer van bepaalde soorten naaldhout, waarvan een deel voor uitvoer naar de Unie is bestemd. De regels voor het beheer van die tariefcontingenten zijn vastgelegd in de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie met betrekking tot het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie (2) (“de overeenkomst”) en in het Protocol tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over technische regels uit hoofde van die overeenkomst (3) (“het protocol”). De overeenkomst en het protocol zijn op 16 december 2011 ondertekend. Zij worden sinds de datum van de toetreding van de Russische Federatie tot de Wereldhandelsorganisatie voorlopig toegepast.

(2)

Ingevolge artikel 4 van Besluit 2012/105/EU zijn in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 498/2012 van de Commissie (4) de regels vastgelegd betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie. Die verordening is niet langer van toepassing vanaf de datum waarop de procedure voor de sluiting van het protocol is voltooid.

(3)

Terwijl de overeenkomst en het protocol nog altijd voorlopig worden toegepast in afwachting van de voltooiing van de procedures voor de sluiting ervan, blijkt uit de bij de uitvoering van Verordening (EU) nr. 498/2012 opgedane ervaring dat verscheidende bepalingen van die verordening moeten worden gewijzigd.

(4)

Artikel 7, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 498/2012 moet worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de maximale invoerrechten van traditionele importeurs in het eerste deel van elke contingentperiode voor enige productgroep niet lager zijn dan de rechten die aan nieuwe importeurs worden toegekend.

(5)

Overeenkomstig artikel 3 van het protocol is de indeling van de onder de overeenkomst vallende producten gebaseerd op de tarief- en statistieknomenclatuur die in Rusland wordt toegepast. In de bijlagen I en III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 498/2012 wordt verwezen naar de relevante tariefcodes van de onder de verordening vallende producten. Aangezien de nomenclatuur sinds de voorlopige toepassing van het protocol is gewijzigd, moeten deze wijzigingen in de bijlagen worden weergegeven om de tarief- en statistieknomenclatuur weer te geven die momenteel in de Russische Federatie wordt toegepast. De bijlagen I en III moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Besluit 2012/105/EU ingestelde Houtcomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 498/2012 van de Commissie wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2, tweede alinea, wordt vervangen door:

“Daarnaast geldt de volgende definitie: onder “productgroep” wordt verstaan elk van de twee categorieën desbetreffende producten overeenkomstig de classificatie van dergelijke producten in de door de Russische Federatie toegepaste tarief- en statistieknomenclatuur, namelijk sparhout en pijnhout. De desbetreffende tariefcodes die in de Russische Federatie worden toegepast en de overeenstemmende codes van de Gecombineerde Nomenclatuur (*1) (“GN”) en Taric-codes zijn bijgevoegd als bijlage I.”.

(*1)  Overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1776 van de Commissie (PB L 280 van 31.10.2019, blz. 1)."

2)

Artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:

“1.   Elk jaar berekent de Commissie de plafonds voor elke traditionele importeur voor de volgende contingentperiode volgens de in artikel 6, lid 2, vastgestelde methode. Indien het voor een traditionele importeur berekende plafond voor een gegeven productgroep lager is dan het maximum van 1,5 % van de tariefcontingenten die overeenkomstig artikel 4, lid 3, aan nieuwe importeurs worden toegekend, wordt het plafond voor de traditionele importeur vastgesteld op het niveau van 1,5 % van de tariefcontingenten van de betrokken productgroep.”.

3)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

4)

Bijlage III wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 januari 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 57 van 29.2.2012, blz. 1.

(2)  PB L 57 van 29.2.2012, blz. 3.

(3)  PB L 57 van 29.2.2012, blz. 5.

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 498/2012 van de Commissie van 12 juni 2012 betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie (PB L 152 van 13.6.2012, blz. 28).


BIJLAGE I

“BIJLAGE I

In de Russische Federatie toegepaste relevante tariefcodes en overeenkomstige GN- en Taric-codes als bedoeld in artikel 2

 

GN-code

Taric-code

Russische tariefcode

Volledige omschrijving

1.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Sparhout van de soort Picea abies Karst. of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.), met een diameter van niet minder dan 15 cm maar niet meer dan 24 cm, en een lengte van niet minder dan 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

2.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Sparhout van de soort Picea abies Karst. of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.), met een diameter van meer dan 24 cm en een lengte van niet minder dan 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

3.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Sparhout van de soort Picea abies Karst. of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.) onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, met een diameter van minder dan 15 cm

4.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Ander sparhout van de soort Picea abies Karst. of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.)

5.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Pijnhout van de soort Pinus sylvestris L., met een diameter van niet minder dan 15 cm maar niet meer dan 24 cm, en een lengte van niet minder dan 1,0 m.

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

6.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Pijnhout van de soort Pinus sylvestris L., met een diameter van meer dan 24 cm en een lengte van niet minder dan 1,0 m.

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

7.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Pijnhout van de soort Pinus sylvestris L. (onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd), met een diameter van minder dan 15 cm

8.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Ander pijnhout van de soort Pinus sylvestris L.


BIJLAGE II

“BIJLAGE III

In artikel 11, lid 2, bedoelde correctiecoëfficiënten

Russische tariefcode

Correctiecoëfficiënt

4403231100

4403231900

4403241000

0,88

4403211100

4403211900

4403221000

0,87


Top