EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Reglement van het Voorzieningsagentschap van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie waarbij de wijze wordt bepaald waarop vraag en aanbod voor ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen tegen elkaar worden afgewogen

C/2021/2893

PB L 218 van 18.6.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

18.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/58


REGLEMENT

van het Voorzieningsagentschap van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie waarbij de wijze wordt bepaald waarop vraag en aanbod voor ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen tegen elkaar worden afgewogen

HOOFDSTUK 1

TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN

Artikel 1

Toepassingsgebied

Dit reglement bepaalt de wijze waarop vraag en aanbod voor ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen tegen elkaar worden afgewogen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1)

“Agentschap”: het Voorzieningsagentschap van Euratom, opgericht bij het Verdrag;

2)

“Gemeenschap”: de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom);

3)

“productie in de Gemeenschap”: in de Gemeenschap geproduceerde kernmaterialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

a)

ertsen die op het grondgebied van de Gemeenschap zijn gewonnen;

b)

op het grondgebied van de Gemeenschap geproduceerde grondstoffen, met inbegrip van grondstoffen die door een producent als bijproduct van verrijking zijn verkregen;

c)

bijzondere splijtstoffen die op het grondgebied van de in de Gemeenschap gevestigde reactoren worden geproduceerd na bestraling van splijtstof;

d)

bijzondere splijtstoffen die op het grondgebied van de Gemeenschap worden geproduceerd door verrijking van grondstoffen die eigendom zijn van de producent.

4)

“tussenpersoon”: elke persoon of onderneming die kernmaterialen koopt met het oog op de wederverkoop ervan als zodanig;

5)

“kernmaterialen”: ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen zoals gedefinieerd in artikel 197 van het Verdrag;

6)

“ertsen”: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 197, punt 4, van het Verdrag;

7)

“persoon”: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 196, punt a), van het Verdrag;

8)

“producent”: elke persoon of onderneming die ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen produceert, behandelt, bewerkt of verwerkt;

9)

“formulieren”: de eindejaarsvragenlijsten van het Agentschap waarmee gegevens rechtstreeks van gebruikers worden verzameld;

10)

“aanverwante diensten”: een van de volgende diensten: bewerking, verrijking, vervaardiging, opwerking of opslag van bijzondere splijtstoffen;

11)

“reglement”: dit reglement van het Voorzieningsagentschap van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie waarbij de wijze wordt bepaald waarop vraag en aanbod voor ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen tegen elkaar worden afgewogen;

12)

“kleine hoeveelheden”: de hoeveelheden die zijn gedefinieerd in de verordening inzake kleine hoeveelheden;

13)

“verordening inzake kleine hoeveelheden”: Verordening (Euratom) nr. 66/2006 van 16 januari 2006houdende vrijstelling van de toepassing van de in het hoofdstuk betreffende de voorziening vastgestelde bepalingen voor de overdracht van kleine hoeveelheden ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen, en elke toekomstige versie daarvan;

14)

“grondstoffen”: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 197, lid 3, van het Verdrag;

15)

“bijzondere splijtstoffen”: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 197, punt 1, van het Verdrag;

16)

“leveringsovereenkomst”:

1)

een overeenkomst voor de aankoop, verkoop, lening of leasing van ertsen en/of grondstoffen waarbij ten minste één partij een gebruiker of een producent is die ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen produceert, behandelt, bewerkt of verwerkt op het grondgebied van de Gemeenschap, en

2)

een overeenkomst voor de aankoop, verkoop, ruil, lening of leasing van bijzondere splijtstoffen waarbij ten minste één partij een gebruiker, producent of tussenpersoon is;

17)

“Verdrag”: het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

18)

“onderneming”: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 196, punt b), van het Verdrag;

19)

“gebruiker”: een persoon of onderneming die kernmaterialen of aanverwante diensten koopt voor gebruik in eigen of verbonden kerncentrales of onderzoeksreactoren binnen de Gemeenschap of voor gebruik op de gebieden genoemd in bijlage 1 bij het Verdrag;

20)

“werkdag”: de werkdagen van het Agentschap, zoals gepubliceerd op de website van het Agentschap.

Artikel 3

Vertrouwelijkheid

Aan het Agentschap meegedeelde contracten, kennisgevingen en andere informatie met betrekking tot contracten worden niet zonder schriftelijke toestemming van de contractpartijen aan derden bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 2

INDIENING VAN INFORMATIE

Artikel 4

Indiening van informatie door gebruikers

1.   Op verzoek van het Agentschap vullen de gebruikers de formulieren voor een bepaald jaar uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar in en dienen zij deze in.

2.   De formulieren vermelden onder meer:

a)

aanduiding van het product;

b)

leverancier;

c)

aard, chemische vorm en andere relevante specificaties van kernmaterialen;

d)

hoeveelheden (in metrieke eenheden);

e)

land van oorsprong van natuurlijk uranium (indien bekend);

f)

feitelijk en/of beoogd gebruik;

g)

leveringsdata;

h)

prijzen;

i)

voorraden;

j)

geschatte toekomstige behoeften.

Artikel 5

Indiening van informatie door producenten

1.   Op verzoek van het Agentschap stellen de producenten het Agentschap in kennis van hun huidige en geschatte toekomstige productie en van die van al hun dochterondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang hebben. Zij stellen het Agentschap tevens in kennis van hun geplande leveringen en van de voorraden die zij in eigendom en/of in bezit hebben, op basis van reeds ondertekende contracten.

2.   Deze informatie omvat:

a)

aanduiding van het product;

b)

wederpartijen;

c)

aard, chemische vorm en andere relevante specificaties van kernmaterialen;

d)

hoeveelheden (in metrieke eenheden);

e)

land van oorsprong van natuurlijk uranium (indien bekend);

f)

jaar van levering;

g)

prijzen (indien bekend);

h)

uraniumvoorraden, met inbegrip van informatie over de beschikbaarheid voor verkoop;

i)

geschatte toekomstige productie.

3.   De informatie wordt aan het Agentschap meegedeeld binnen 20 (twintig) werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek.

Artikel 6

Indiening van informatie door tussenpersonen

1.   Tussenpersonen verstrekken het Agentschap informatie over contracten, met uitzondering van leveringscontracten, voor de aankoop, verkoop, ruil, lening of leasing van ertsen en/of grondstoffen die in de voorgaande maand zijn ondertekend. Zij doen dit maandelijks.

2.   De informatie heeft onder meer betrekking op:

a)

aanduiding van het product;

b)

wederpartijen;

c)

aard, chemische vorm en andere relevante specificaties van kernmaterialen;

d)

hoeveelheden (in metrieke eenheden);

e)

land van oorsprong van natuurlijk uranium (indien bekend);

f)

leveringsdata;

g)

prijzen.

3.   De informatie wordt aan het Agentschap meegedeeld binnen 15 (vijftien) werkdagen na het einde van de desbetreffende maand.

Artikel 7

Indiening van aanvullende informatie

Op verzoek van het Agentschap delen gebruikers, producenten en tussenpersonen het Agentschap alle aanvullende informatie mee die het nodig heeft om de taken uit te voeren die bij het Verdrag aan het Agentschap zijn toegekend. De informatie wordt aan het Agentschap meegedeeld binnen 10 (tien) werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek (of, op gemotiveerd verzoek, binnen een door het Agentschap schriftelijk toegekende langere termijn).

Artikel 8

Analyse op basis van ontvangen informatie

1.   Op basis van de krachtens de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het reglement verstrekte informatie en aanvullende informatie die door marktspelers wordt verstrekt, analyseert het Agentschap de marktontwikkelingen en het leveringspotentieel. Het Agentschap neemt de belangrijkste resultaten van deze analyse op in zijn jaarverslag, dat uiterlijk op 30 juni van elk jaar op zijn website wordt gepubliceerd.

2.   Het Agentschap publiceert ook zijn uraniumprijsindexcijfers en aanvullende verslagen over de markt voor kernmaterialen, met inbegrip van verslagen die voortvloeien uit de door het Raadgevend Comité ingestelde werkgroepen.

HOOFDSTUK 3

LEVERINGSCONTRACTEN

Artikel 9

Sluiting van leveringscontracten

1.   Leveringscontracten zijn ongeldig, tenzij deze door het Agentschap worden gesloten.

2.   Het Agentschap sluit een leveringscontract door het te ondertekenen.

Artikel 10

Procedures voor het sluiten van leveringscontracten

1.   De volgende procedures zijn van toepassing op leveringscontracten:

a)

vereenvoudigde procedure;

b)

gecentraliseerde procedure, na een besluit van het Agentschap indien de regelmatige levering van kernmaterialen in gevaar komt.

2.   De toepassing van de vereenvoudigde procedure ontneemt het Agentschap niet de uitsluitende rechten die bij het Verdrag aan het Agentschap zijn toegekend.

Artikel 11

Vereenvoudigde procedure

1.   Het is de gebruikers toegestaan de producenten, tussenpersonen of andere gebruikers van hun keuze rechtstreeks om offerten te verzoeken en met hen over leveringscontracten te onderhandelen.

2.   Het leveringscontract bevat ten minste de volgende informatie:

a)

aanduiding van de contractsluitende partijen, met inbegrip van het Agentschap;

b)

de hoeveelheden te leveren materialen of de methode die is gebruikt om die hoeveelheden te bepalen;

c)

chemische vorm van de te leveren materialen;

d)

land van oorsprong van de te leveren kernmaterialen; indien dit bij de ondertekening van het leveringscontract niet bekend is, deelt de gebruiker dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het Agentschap mee;

e)

tijdschema van de leveringen (indien bekend bij de ondertekening van het leveringscontract);

f)

plaats van levering;

g)

wijze van levering (fysieke of boekhoudkundige overdracht);

h)

de prijs en de betalingsvoorwaarden, met inbegrip van, indien van toepassing, de gebruikte methode voor de berekening van de prijs;

i)

looptijd van het leveringscontract;

j)

de datum (of data) waarop de partijen het leveringscontract hebben ondertekend.

3.   Alle originele versies van het leveringscontract worden ter ondertekening aan het Agentschap voorgelegd binnen 10 (tien) werkdagen na de datum van ondertekening van het contract door alle partijen behalve het Agentschap (of, op gemotiveerd verzoek, binnen een door het Agentschap schriftelijk toegekende langere termijn).

4.   Originele versies van het leveringscontract gaan vergezeld van een ingevuld indieningsformulier, dat beschikbaar is op de website van het Agentschap.

5.   Behalve in gevallen waarin artikel 15 van het huidige reglement van toepassing is, neemt het Agentschap een besluit over de sluiting van het contract binnen 10 (tien) werkdagen na de datum waarop het de overeenkomst heeft ontvangen, mits alle vereiste informatie aan het Agentschap is meegedeeld. Indien het Agentschap om aanvullende informatie verzoekt, vangt deze termijn aan zodra het Agentschap alle informatie ontvangt die het nodig heeft om toezicht te kunnen houden op de voorzieningsbronnen.

6.   Indien het Agentschap het leveringscontract sluit, bewaart het één origineel voor zijn administratie en zendt het de resterende originele versies terug aan de partij die ze heeft verzonden, waarbij het haar in kennis stelt van het toegekende referentienummer.

7.   Indien het Agentschap vaststelt dat de regelmatige en billijke levering van kernmaterialen aan gebruikers in de Gemeenschap in gevaar komt, kan het besluiten de toepassing van deze vereenvoudigde procedure op te schorten en terug te keren naar de gecentraliseerde procedure van artikel 12 van het reglement.

Artikel 12

Gecentraliseerde procedure

1.   Deze procedure is van toepassing indien het Agentschap vaststelt dat de regelmatige levering van kernmaterialen aan gebruikers in gevaar is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, situaties waarin kernmaterialen niet binnen een redelijke termijn voor gebruikers beschikbaar zijn of slechts tegen buitensporig hoge prijzen beschikbaar zijn.

2.   Het besluit van het Agentschap om de toepassing van de vereenvoudigde procedure op te schorten en het toepassingsgebied van de gecentraliseerde procedure vast te stellen, treedt in werking bij de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

3.   In dergelijke situaties kunnen kernmaterialen alleen worden geleverd aan en/of geruild met afnemers buiten de Gemeenschap nadat aan de behoeften van de gebruikers in de Gemeenschap is voldaan.

4.   Een leveringscontract dat door de partijen is ondertekend voordat het besluit van het Agentschap uit hoofde van lid 2 van dit artikel is bekendgemaakt, wordt behandeld overeenkomstig de procedure die van toepassing is op de datum waarop de partijen het contract ondertekenen.

Artikel 13

Wijzigingen van leveringscontracten

1.   Eventuele wijzigingen (aanpassingen, aanvullingen, begeleidende brieven, opdrachtovereenkomsten, onderling overeengekomen beëindigingen) in een leveringscontract moeten door het Agentschap worden gesloten overeenkomstig de voor het oorspronkelijke contract gevolgde procedure.

2.   In geval van eenzijdige opzegging van een leveringscontract wordt het Agentschap hiervan in kennis gesteld binnen 10 (tien) werkdagen vanaf de datum van verzending of ontvangst van de kennisgeving van eenzijdige opzegging, zoals van toepassing.

Artikel 14

Weigering om een leveringscontract te sluiten

1.   In het kader van beide in artikel 10 van het reglement genoemde procedures heeft het Agentschap het recht om bezwaar te maken tegen een contract dat de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag in gevaar zou kunnen brengen.

2.   Indien het Agentschap besluit een leveringscontract niet te sluiten, stelt het de betrokken partijen daarvan in kennis in een met redenen omkleed besluit en stuurt het alle documenten terug aan de partij die deze had ingediend.

3.   Het Agentschap kan met name besluiten een leveringscontract niet te sluiten indien een door het Agentschap gevraagde toelichting niet binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van het verzoek wordt ingediend.

4.   Dit besluit of het uitblijven van een besluit kan aan de Commissie worden voorgelegd overeenkomstig artikel 5, lid 5, van de statuten van het Agentschap.

Artikel 15

Toestemming van de Commissie

1.   Voor de uitvoer van productie van de Gemeenschap (artikel 59. punt b), en artikel 62, lid 1, punt c), van het Verdrag) en voor het sluiten van leveringscontracten met een looptijd van meer dan 10 jaar, is voorafgaande toestemming van de Commissie vereist (artikel 60 van het Verdrag).

2.   In deze gevallen leidt het Agentschap de procedure in voor het verkrijgen van toestemming van de Commissie.

HOOFDSTUK 4

KENNISGEVING VAN CONTRACTEN VOOR AANVERWANTE DIENSTEN EN VOOR KLEINE HOEVEELHEDEN

Artikel 16

Contracten voor aanverwante diensten

1.   Contracten voor aanverwante diensten uit hoofde van artikel 75 van het Verdrag worden binnen 10 (tien) werkdagen na de datum van ondertekening ervan (of, op gemotiveerd verzoek, binnen een door het Agentschap schriftelijk toegekende langere termijn) ter kennis van het Agentschap gebracht.

2.   De kennisgeving bevat ten minste de volgende informatie:

a)

aanduiding van de contractsluitende partijen;

b)

bekende of geschatte hoeveelheden betrokken materialen;

c)

chemische vorm van de betrokken materialen;

d)

land van oorsprong van de betrokken materialen; indien dit bij de ondertekening van het contract niet bekend is, wordt het zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het Agentschap meegedeeld;

e)

tijdschema van de leveringen;

f)

plaats van levering;

g)

looptijd van het contract;

h)

de datum (of data) waarop de partijen het contract hebben ondertekend.

3.   De kennisgeving van het contract geschiedt aan de hand van het formulier dat beschikbaar is op de website van het Agentschap.

4.   Het Agentschap bevestigt de kennisgeving en deelt het aan het contract toegekende referentienummer mee binnen 15 (vijftien) werkdagen na de datum waarop het de kennisgeving heeft ontvangen, mits alle vereiste informatie aan het Agentschap is meegedeeld.

5.   Indien het Agentschap om aanvullende informatie verzoekt, wordt de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn door dit verzoek onderbroken en gaat deze opnieuw in wanneer de informatie is ontvangen.

6.   Elke wijziging van het oorspronkelijke contract met betrekking tot een van de in lid 2 bedoelde zaken, met inbegrip van de opzegging van het contract, wordt overeenkomstig de in dit artikel beschreven procedure ter kennis van het Agentschap gebracht.

7.   Indien een contract voor aanverwante diensten bepalingen bevat met betrekking tot de levering van kernmaterialen, wordt het behandeld als een leveringscontract en wordt het ter afsluiting voorgelegd aan het Agentschap.

Artikel 17

Contracten voor kleine hoeveelheden

1.   Elke overdracht, invoer of uitvoer van kleine hoeveelheden ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen wordt ter kennis van het Agentschap gebracht.

2.   Iedere persoon die kleine hoeveelheden invoert of uitvoert en elke leverancier die kleine hoeveelheden binnen de Gemeenschap overdraagt, dient bij het Agentschap een kwartaaloverzicht van dergelijke transacties in.

3.   Kwartaaloverzichten worden binnen een maand na het einde van het kwartaal waarin de transacties hebben plaatsgevonden, bij het Agentschap ingediend en bevatten de in artikel 3 van de verordening inzake kleine hoeveelheden bedoelde informatie.

4.   Op voorwaarde dat het alle vereiste informatie heeft ontvangen, bevestigt het Agentschap de kwartaaloverzichten en deelt het zo mogelijk de aan de contracten toegekende referentienummers mee binnen 15 (vijftien) werkdagen na de datum waarop het deze heeft ontvangen.

HOOFDSTUK 5

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Inwerkingtreding

1.   Dit reglement treedt in werking op de datum die is vastgesteld in het besluit van het Agentschap waarbij het is vastgesteld.

2.   Leveringscontracten die door de partijen zijn ondertekend vóór de datum waarop dit reglement in werking treedt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de dag van ondertekening.


Top