EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1138

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1138 van de Commissie van 7 juli 2021 tot goedkeuring van de nationale plannen van Bulgarije en Roemenië, alsook wijzigingen daarvan, voor het invoeren van de valideringssystemen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5158) (Slechts de teksten in de Bulgaarse en de Roemeense taal zijn authentiek)

C/2021/5158

OJ L 246, 12.7.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1138/oj

12.7.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 246/6


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1138 VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 2021

tot goedkeuring van de nationale plannen van Bulgarije en Roemenië, alsook wijzigingen daarvan, voor het invoeren van de valideringssystemen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5158)

(Slechts de teksten in de Bulgaarse en de Roemeense taal zijn authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (1), en met name artikel 109, lid 8,

Gezien de door Bulgarije en Roemenië ingediende nationale plannen voor het invoeren van de valideringssystemen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 109, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 moeten de lidstaten nationale plannen opstellen voor het invoeren van het valideringssysteem voor de volgens die verordening geregistreerde gegevens, die de lidstaten in staat stellen prioriteiten te stellen voor de validering en de kruiscontroles en het daaruit voortvloeiende onderzoek naar inconsistenties, op basis van risicobeheer. Wijzigingen van die plannen moeten ter goedkeuring bij de Commissie worden ingediend.

(2)

Op 28 oktober 2020 heeft Bulgarije wijzigingen van zijn bestaande nationale plan, dat was goedgekeurd bij Uitvoeringsbesluit 2013/82/EU van de Commissie (2), ter goedkeuring ingediend bij de Commissie. Die wijzigingen zijn in overeenstemming met de bepalingen van artikel 109 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 en de artikelen 143, 144 en 145 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie (3). Zij moeten bijgevolg worden goedgekeurd.

(3)

Op 9 december 2020 heeft Roemenië zijn nationale plan ter goedkeuring ingediend bij de Commissie. Dat plan is in overeenstemming met de bepalingen van artikel 109 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 en de artikelen 143, 144 en 145 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011. Het moet bijgevolg worden goedgekeurd.

(4)

Dit besluit moet worden beschouwd als het goedkeuringsbesluit in de zin van artikel 109, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

(5)

De Commissie zal toezicht houden op de toepassing van de nationale plannen teneinde zich ervan te vergewissen dat deze doeltreffend werken en kunnen waarborgen dat de volgens artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 aan de Commissie gerapporteerde gegevens volledig en correct zijn en in overeenstemming met de wettelijke termijnen worden ingediend. Indien op basis van de bevindingen van de door de Commissie in het kader van titel X van Verordening (EG) nr. 1224/2009 verrichte verificaties, inspecties en audits wijzigingen aan de nationale valideringsplannen noodzakelijk worden geacht, moeten de lidstaten hun plannen dienovereenkomstig wijzigen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De op 28 oktober 2020 in overeenstemming met artikel 109, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 door Bulgarije ingediende wijzigingen van het nationale plan voor het invoeren van het valideringssysteem worden goedgekeurd.

Artikel 2

Het op 9 december 2020 in overeenstemming met artikel 109, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 door Roemenië ingediende nationale plan voor het invoeren van het valideringssysteem wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Indien de Commissie op basis van de bevindingen van de in het kader van titel X van Verordening (EG) nr. 1224/2009 verrichte verificaties, inspecties en audits van oordeel is dat de overeenkomstig de artikelen 1 en 2 goedgekeurde valideringsplannen niet garanderen dat de verplichtingen uit hoofde van artikel 109 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 daadwerkelijk worden nagekomen, kan zij, na raadpleging van de betrokken lidstaten, verzoeken de plannen te wijzigen. De lidstaten wijzigen hun valideringsplan overeenkomstig een dergelijk verzoek.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Republiek Bulgarije en Roemenië.

Gedaan te Brussel, 7 juli 2021.

Voor de Commissie

Virginijus SINKEVIČIUS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit 2013/82/EU van de Commissie van 13 februari 2013 tot goedkeuring door de Commissie van de nationale plannen voor de tenuitvoerlegging van de valideringssystemen overeenkomstig artikel 109, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (PB L 44 van 15.2.2013, blz. 18).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PB L 112 van 30.4.2011, blz. 1).


Top