EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0597

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/597 van de Commissie van 12 april 2021 tot vaststelling van noodmaatregelen in verband met bevestigde gevallen van infestatie met de kleine kastkever in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 2365) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/2365

OJ L 128, 14.4.2021, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/597/oj

14.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 128/4


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/597 VAN DE COMMISSIE

van 12 april 2021

tot vaststelling van noodmaatregelen in verband met bevestigde gevallen van infestatie met de kleine kastkever in Italië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 2365)

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 259, lid 1, eerste alinea, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De kleine kastkever (Aethina tumida) is een uit Sub-Saharisch Afrika afkomstig insect dat zich de afgelopen decennia wereldwijd heeft verspreid en dat zich snel kan vermenigvuldigen, met name wanneer bijenbroed, pollen en honing in honingraten voorhanden zijn. Volwassen exemplaren kunnen tot enkele kilometers ver vliegen om andere plaatsen binnen te dringen. Infestatie met kleine kastkever is opgenomen in bijlage II bij Verordening (EU) 2016/429, zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1629 van de Commissie (2), en in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie (3).

(2)

De kleine kastkever is grotendeels afwezig in de Unie, maar sinds september 2014 hebben zich in de regio Calabrië en in de regio Sicilië in Italië infestaties voorgedaan. Bij Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU van de Commissie (4) zijn bepaalde maatregelen ter bescherming van de diergezondheid vastgesteld met betrekking tot bevestigde gevallen van infestatie met de kleine kastkever in Italië. Momenteel zijn zowel de regio Calabrië als de regio Sicilië in de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit opgenomen als gebieden waar die beschermende maatregelen gelden. Dat uitvoeringsbesluit is tot 21 april 2021 van toepassing.

(3)

De centrale bevoegde autoriteit van Italië heeft onlangs informatie aan de Commissie verstrekt waaruit blijkt dat er nog steeds sprake is van infestatie met kleine kastkever in imkerijen in de regio Calabrië, in bijenkasten die door de plaatselijke bevoegde autoriteit worden geplaatst en beheerd om de situatie te onderzoeken, en bij wilde honingbijen. Bij bevestigde gevallen van infestatie zijn de getroffen imkerijen of bijenkasten vernietigd. De plaatselijke bevoegde autoriteit heeft in die regio een beschermingsgebied ingesteld en het verkeer van honingbijen en bepaalde andere producten uit die regio verboden. De plaatselijke bevoegde autoriteit was echter niet in staat de kleine kastkever uit te roeien. De verspreiding van de kleine kastkever buiten het getroffen gebied in Italië kan een ernstig gevaar voor honingbijen en hommels in de Unie vormen.

(4)

Uit de door de centrale bevoegde autoriteit van Italië bij de Commissie ingediende informatie blijkt ook dat er zich sinds september 2014 slechts twee bevestigde gevallen van infestatie met kleine kastkever in imkerijen in de regio Sicilië hebben voorgedaan, en dat beide zijn uitgeroeid. De bevoegde autoriteit heeft met name vastgesteld dat de tweede infestatie, in juni 2019, het gevolg was van een illegale verplaatsing door een imker van gestolen bijenkasten uit de regio Calabrië, en dat deze infestatie door de plaatselijke bevoegde autoriteit onmiddellijk werd opgespoord, onderzocht en uitgeroeid. Officiële gegevens die door de centrale bevoegde autoriteit bij de plaatselijke bevoegde autoriteiten zijn ingewonnen na de uitvoering van passende en representatieve officiële toezichtsmaatregelen, waaronder het gebruik van sentinel-bijenkasten gedurende meerdere jaren, bevestigen dat de kleine kastkever sinds september 2014 afwezig is in de regio Sicilië, met uitzondering van de infestatie van juni 2019. Daarom heeft de plaatselijke bevoegde autoriteit het beschermingsgebied dat zij in die regio op grond van het bevestigde geval in juni 2019 had ingesteld, in februari 2020 opgeheven.

(5)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord, om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen en om de verspreiding van de kleine kastkever naar andere delen van de Unie te voorkomen, moeten beperkingen worden vastgesteld op het verkeer van bepaalde producten die de kleine kastkever kunnen verspreiden. Die beperkingen moeten vergelijkbaar zijn met de door de Italiaanse autoriteiten vastgestelde beperkingen en met de momenteel in Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU vastgelegde beperkingen. De gebieden waar deze noodmaatregelen gelden, moeten beperkt blijven tot de regio Calabrië.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen moeten van toepassing zijn met ingang van 21 april 2021, de datum waarop Verordening (EU) 2016/429 van toepassing wordt. Gezien de moeilijkheden die de bevoegde autoriteit de afgelopen jaren heeft ondervonden bij de uitroeiing van de kleine kastkever in de regio Calabrië, moeten deze maatregelen gedurende 3 jaar van toepassing zijn.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a)

“bijenkast”: een recipiënt dat wordt gebruikt voor het houden van honingbijen of hommels;

b)

“imkerij”: een inrichting waar honingbijen of hommels worden gehouden;

c)

“niet-verwerkte bijproducten van de bijenteelt”: honing, bijenwas, koninginnengelei, propolis of pollen, niet bestemd voor menselijke consumptie, zoals omschreven in bijlage I, punt 10, bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (5), die geen enkele verwerkingsprocedure als bedoeld in bijlage XIV, hoofdstuk II, afdeling 1, tabel 2, kolom 4, rij 10, bij die verordening hebben ondergaan;

d)

“imkermaterialen”: gebruikte bijenkorven, delen van bijenkorven en gereedschappen die in een imkerij worden gebruikt.

Artikel 2

1.   Italië waarborgt dat in de in de bijlage vermelde gebieden de volgende noodmaatregelen worden uitgevoerd:

a)

een verbod op de verzending van de volgende producten naar andere gebieden van de Unie:

i)

honingbijen;

ii)

hommels;

iii)

niet-verwerkte bijproducten van de bijenteelt;

iv)

imkermaterialen;

v)

voor menselijke consumptie bestemde producten van de bijenteelt in honingraat;

b)

toezicht op bijenkasten en imkerijen en epidemiologisch onderzoek, met inbegrip van:

i)

het opsporen en traceren van de verplaatsingen van de in punt a) bedoelde goederen van en naar imkerijen en inrichtingen voor honingwinning die gelegen zijn in een gebied met een straal van 20 km rond de bijenkorf of bijenkorven waar een infestatie van kleine kastkever is bevestigd;

ii)

de melding van de resultaten van dat toezicht en epidemiologisch onderzoek aan de Commissie.

2.   Op basis van de resultaten van het in lid 1, onder b), bedoelde toezicht en epidemiologisch onderzoek kan Italië aanvullende passende noodmaatregelen nemen overeenkomstig artikel 257 van Verordening (EU) 2016/429.

Artikel 3

Dit besluit is van toepassing van 21 april 2021 tot en met 21 april 2024.

Artikel 4

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 12 april 2021.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1629 van de Commissie van 25 juli 2018 tot wijziging van de lijst van ziekten in bijlage II bij Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare dierziekten en houdende wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (PB L 272 van 31.10.2018, blz. 11).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten (PB L 308 van 4.12.2018, blz. 21).

(4)  Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU van de Commissie van 12 december 2014 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bevestigde gevallen van de kleine bijenkastkever in Italië (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 161).

(5)  Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).


BIJLAGE

Lidstaat

Gebieden waar noodmaatregelen gelden

Italië

Regio Calabrië: hele regio


Top