EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2114

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2114 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de tijdelijke verlenging van de uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, voor wat de selectie van verleners van grondafhandelingsdiensten betreft (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/8950

OJ L 426, 17.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2114/oj

17.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 426/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/2114 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2020

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de tijdelijke verlenging van de uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, voor wat de selectie van verleners van grondafhandelingsdiensten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (1), en met name artikel 24 bis, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een sterke terugval van het luchtverkeer door een aanzienlijke daling van de vraag en rechtstreekse maatregelen van de lidstaten en derde landen om de pandemie in te dammen.

(2)

Op deze omstandigheden hebben luchtvaartmaatschappijen geen invloed en de daaruit voortvloeiende vrijwillige of verplichte annulering van luchtdiensten door luchtvaartmaatschappijen is een noodzakelijk antwoord op die omstandigheden.

(3)

Verleners van grondafhandelingsdiensten kampen nog steeds met liquiditeitsproblemen die tot de opschorting van grondafhandelingsdiensten kunnen leiden. Dat zou op zijn beurt tot gevolg kunnen hebben dat grondafhandelingsdiensten op luchthavens in de Unie worden beperkt of opgeschort.

(4)

Als een verlener van grondafhandelingsdiensten zijn activiteiten stopzet vóór het einde van de periode waarvoor hij was geselecteerd, mag het beheersorgaan van de luchthaven of de bevoegde autoriteit van de lidstaat op grond van Verordening (EU) 2020/696 van het Europees Parlement en de Raad (2) voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 rechtstreeks een verlener van grondafhandelingsdiensten kiezen om de diensten te verlenen gedurende een periode van maximaal zes maanden of voor een periode tot 31 december 2020, als dit later is. Bij Verordening (EU) 2020/696 zijn aan de Commissie ook gedelegeerde bevoegdheden verleend om die termijnen te verlengen.

(5)

Overeenkomstig artikel 24 bis, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 heeft de Commissie uiterlijk op 13 november 2020 een samenvattend verslag over deze kwestie ingediend bij het Europees Parlement en de Raad.

(6)

In haar samenvattend verslag wijst de Commissie erop dat het luchtverkeer, ondanks een geleidelijke stijging tussen april en augustus 2020, in september 2020 nog steeds ver beneden het niveau van dezelfde periode in 2019 lag. Volgens de gegevens van Eurostat lag het luchtvaartverkeer op 25 november 2020 63 % lager dan het volume op 25 november 2019.

(7)

Het is moeilijk te voorspellen hoe het herstel precies zal verlopen, maar redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze situatie in de nabije toekomst en tot december 2021 zal aanhouden. Op basis van de jongste luchtverkeersprognoses van Eurocontrol van september 2020 wordt verwacht dat het luchtverkeer in februari 2021 50 % lager zal liggen dan in februari 2020 (ervan uitgaande dat er geen coördinatie komt tussen de lidstaten bij de invoering van operationele procedures en de opheffing van nationale beperkingen). Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie werden in Europa op 22 november 2020 1,77 miljoen COVID-19-gevallen per week geregistreerd (44 % van alle nieuwe gevallen wereldwijd), een cijfer dat aanzienlijk hoger ligt dan het aantal gevallen in het voorjaar van 2020. Uit gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding blijkt dat het 14-daags meldingspercentage voor de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk sinds de zomer van 2020 gestaag is toegenomen. Volgens het wekelijkse surveillanceverslag van 22 november 2020 telde men 549 gevallen per 100 000 inwoners (van 58 tot 1 186 naargelang het land).

(8)

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de aanhoudende terugval van het luchtverkeer het gevolg is van de COVID-19-pandemie. Wat betreft het consumentenvertrouwen in de nasleep van COVID-19, gaf in april 2020 ongeveer 60 % van de respondenten aan dat zij waarschijnlijk opnieuw gebruik zouden maken van het luchtvervoer binnen enkele maanden nadat de pandemie was gaan liggen, maar in juni 2020 was dit percentage gedaald tot 45 %. De beschikbare gegevens wijzen dus duidelijk op een verband tussen de COVID-pandemie en de vraag naar luchtverkeer; er heeft zich geen andere gebeurtenis voorgedaan die de daling van de vraag naar luchtvervoer kan verklaren.

(9)

Uit het samenvattend verslag van de Commissie blijkt ook dat de ongecoördineerde beperkingen, quarantaineverplichtingen en testmaatregelen die de Europese lidstaten sinds medio augustus naar aanleiding van de stijging van het aantal gevallen van COVID-19 hebben ingevoerd, en die vaak slechts kort van tevoren werden aangekondigd, het consumentenvertrouwen ondermijnen en de vraag naar luchtvervoer doen dalen.

(10)

Gezien het extreem lage aantal boekingen, de voornoemde epidemiologische en luchtverkeersprognoses en de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de nationale maatregelen om de COVID-19-pandemie in te dammen, kan redelijkerwijs verwacht worden dat het verkeersvolume en de passagiersvraag ten gevolge van de COVID-19-pandemie nog heel 2021 laag zullen blijven. Een terugkeer naar het pre-COVID-verkeersvolume wordt pas binnen enkele jaren verwacht. Het is in dit stadium echter nog te vroeg om te concluderen of de capaciteitsverminderingen na 2021 even sterk zullen blijven.

(11)

Grondafhandelingsbedrijven zijn zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende daling van het luchtverkeer. Door de sterke daling van het aantal vluchten sinds het begin van de pandemie zagen zij hun inkomsten uit grondafhandelingsdiensten op luchthavens in de Unie dalen. Talrijke verleners van grondafhandelingsdiensten kampen met financiële moeilijkheden; verschillende grondafhandelaars zijn in herstructurering, hebben staatssteun ontvangen of hun activiteiten stopgezet.

(12)

Op basis van de verkeersprognoses voor de volgende maanden kan worden aangenomen dat de moeilijke marktomstandigheden in de grondafhandelingssector zullen aanhouden omdat het aantal vluchten ook in 2021 beperkt zal blijven. Door de negatieve trend in het luchtverkeer zullen de financiële problemen van de verleners van grondafhandelingsdiensten waarschijnlijk nog groter worden, waardoor nog meer grondafhandelaars failliet dreigen te gaan. In die omstandigheden is de kans reëel dat op luchthavens met een beperkt aantal verleners van grondafhandelingsdiensten meer grondafhandelaars hun activiteiten zullen stopzetten vóór het einde van de periode waarvoor zij zijn geselecteerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de grondafhandelingsdiensten op deze luchthavens plots worden gestaakt voordat een nieuwe dienstverlener kan worden geselecteerd op basis van de procedure van artikel 11, lid 1, van Richtlijn 96/67/EG.

(13)

Daarom moet de periode van de in artikel 24 bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 bedoelde afwijking worden verlengd van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

(14)

Om rechtsonzekerheid te voorkomen, met name voor de beheersorganen van luchthavens of de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, moet deze verordening worden vastgesteld volgens de spoedprocedure van artikel 25 ter van de Verordening (EG) nr. 1008/2008, en moet ze met spoed in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 24 bis van Verordening (EG) nr. 1008/2008 wordt lid 2 vervangen door:

“2.

Als een verlener van grondafhandelingsdiensten zijn activiteiten stopzet vóór het einde van de periode waarvoor hij was geselecteerd, mag het beheersorgaan van de luchthaven of de bevoegde autoriteit van de lidstaat voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021, in afwijking van artikel 11, lid 1, onder e), van Richtlijn 96/67/EG, rechtstreeks een verlener van grondafhandelingsdiensten kiezen om de diensten te verlenen gedurende een periode van maximaal zes maanden of voor een periode tot 31 december 2021, als dit later is.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.

(2)  Verordening (EU) 2020/696 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 1).


Top