EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1989

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1989 van de Commissie van 6 november 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft de bijwerking 2020 van de in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat vastgestelde taxonomie (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 429, 18.12.2020, p. 1–723 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1989/oj

18.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 429/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1989 VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2020

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft de bijwerking 2020 van de in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat vastgestelde taxonomie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (1), en met name artikel 4, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 van de Commissie (2) specificeert het uniforme elektronische verslagleggingsformaat, zoals bedoeld in artikel 4, lid 7 van Richtlijn 2004/109/EG, dat door uitgevende instellingen moet worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen. De daarin opgenomen geconsolideerde jaarrekeningen worden opgesteld in overeenstemming met de internationale standaarden voor jaarrekeningen, waarnaar doorgaans wordt verwezen als International Financial Reporting Standards (“IFRS”), die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn goedgekeurd, of in overeenstemming met de IFRS zoals die door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn vastgesteld en op grond van Beschikking 2008/961/EG van de Commissie (4) gelijkwaardig worden geacht aan de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 goedgekeurde IFRS.

(2)

De basistaxonomie die moet worden gebruikt voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat is gebaseerd op de IFRS-taxonomie en is daar een extensie van. De IFRS Foundation werkt de IFRS-taxonomie jaarlijks bij om rekening te houden met ontwikkelingen zoals de vaststelling van nieuwe IFRS of wijzigingen van bestaande IFRS, de analyse van de in de praktijk meest gemelde informatie, of verbeteringen van de algemene inhoud of technologie van de IFRS-taxonomie. Daarom moeten de technische reguleringsnormen worden bijgewerkt om de jaarlijkse bijwerking van de IFRS-taxonomie te weerspiegelen.

(3)

In maart 2020 heeft de IFRS Foundation de bijgewerkte versie van de IFRS-taxonomie gepubliceerd. Die bijwerking moet daarom worden weerspiegeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815.

(4)

Om voldoende tijd te bieden voor de doeltreffende uitvoering van de vereisten door uitgevende instellingen en om de nalevingskosten tot een minimum te beperken, moet deze verordening van toepassing zijn op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2021. Het moet uitgevende instellingen echter worden toegestaan de in deze verordening gespecificeerde taxonomie al te gebruiken voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020.

(5)

Het auteursrecht, de databankrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten in de IFRS-taxonomie zijn eigendom van de IFRS Foundation. Daarom moet in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 een auteursrechtelijke mededeling worden opgenomen.

(6)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Deze verordening is gebaseerd op het ontwerp van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

Deze verordening is een technische bijwerking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 om bijwerkingen van de IFRS-taxonomie te weerspiegelen en vormt als zodanig geen nieuw beleid of een substantiële wijziging van het bestaande beleid. De ESMA heeft geen openbare raadplegingen gehouden over het ontwerp van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, noch de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd noch een advies gevraagd aan de Stakeholdergroep effecten en markten, die opgericht is bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (5), omdat dit niet in verhouding zou staan tot de reikwijdte en het effect van deze wijziging,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage VI wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Overgangsbepaling

In afwijking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815, als gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2100 van de Commissie (6), mag deze verordening worden toegepast op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen vóór 1 januari 2021.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021 op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2021.

Artikel 2 is evenwel van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 van de Commissie van 17 december 2018 tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (PB L 143 van 29.5.2019, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1).

(4)  Beschikking 2008/961/EG van de Commissie van 12 december 2008 betreffende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van derde landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de International Financial Reporting Standards voor de opstelling van hun geconsolideerde financiële overzichten (PB L 340 van 19.12.2008, blz. 112).

(5)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(6)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2100 van de Commissie van 30 september 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft bijwerkingen van de taxonomie die moet worden gebruikt voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat (PB L 326 van 16.12.2019, blz. 1).


BIJLAGE I

Bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wordt als volgt gewijzigd:

1.

de definitie van esef_cor wordt vervangen door:

“prefix toegepast in de tabellen van bijlage IV en bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte “http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor}” ”;

2.

de definitie van esef_all wordt vervangen door:

“prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte “http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all}” ”;

3.

de definitie van ifrs-full wordt vervangen door:

“prefix toegepast in de tabellen van bijlage IV en bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte “http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full” ”;

4.

de volgende auteursrechtelijke mededeling wordt toegevoegd:

“De IFRS Foundation is houder van het auteursrecht en het databankenrecht van het IFRS-taxonomiemateriaal. Het IFRS-taxonomiemateriaal is opgesteld met gebruikmaking van XBRL-taal met de toestemming van XBRL International. De IFRS Foundation ziet af van de uitoefening van haar rechten binnen de EER op het IFRS-taxonomiemateriaal dat wordt aangewend voor de opstelling en het gebruik van getagde IFRS-jaarrekeningen in de context van de toepassing van IFRS-standaarden. De IFRS Foundation behoudt zich alle andere rechten voor, waaronder maar niet uitsluitend die buiten de EER. Commercieel gebruik, waaronder reproductie, is ten strengste verboden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de IFRS Foundation op www.ifrs.org.”


BIJLAGE II

“BIJLAGE VI

Schema van de basistaxonomie

Tabel

Schema van de basistaxonomie voor de markering van geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen [member]

Dit lid staat voor abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen.

voorbeeld: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Schattingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Schattingen [member]

Dit lid staat voor een actief, een verplichting of een periodiek gebruik of verbruik van een actief, onderworpen aan aanpassingen die voortvloeien uit de beoordeling van de actuele staat van activa en verplichtingen en de daaraan gerelateerde verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Schattingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Commerciële winst

Het bedrag van de winst of het verlies over een periode vóór de aftrek van belastinglasten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii, informatieverschaffing: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Overlopende posten

Het bedrag van de verplichtingen om te betalen voor goederen of diensten die zijn ontvangen of geleverd, maar nog niet zijn betaald, gefactureerd of formeel met de leverancier overeengekomen, met inbegrip van bedragen die aan werknemers zijn verschuldigd.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Overlopende posten en uitgestelde baten

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten. [Zie: overlopende posten; uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: overlopende posten en uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: overlopende posten en uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Overlopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: overlopende posten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Overlopende posten die zijn geclassificeerd als langlopend

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: overlopende posten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Toegerekende baten

Het bedrag van een actief dat baten vertegenwoordigt die zijn verdiend maar nog niet ontvangen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die toe te rekenen is aan veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde ervan die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële verplichtingen, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichtingen verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico]

informatieverschaffing: IFRS 7 10 a, informatieverschaffing: IFRS 7 10A a

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van een lening of vordering, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding gaven tot het marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen

De samengevoegde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 75 b, informatieverschaffing: IAS 38 118 c, informatieverschaffing: IAS 40 79 c, informatieverschaffing: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Geaccumuleerde afschrijving [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving aan. [Zie: afschrijvingskosten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 75 b, gebruikelijke werkwijze: IAS 38 118 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 40 79 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Geaccumuleerde reëlewaardeafdekkingsaanpassing van de afgedekte post die is vervat in de boekwaarde, activa

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaanpassing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële positie als actief is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Geaccumuleerde reëlewaardeafdekkingsaanpassing van de afgedekte post die is vervat in de boekwaarde, verplichtingen

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaanpassing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële positie als verplichting is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Geaccumuleerde resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast, activa

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die een financieel actief is dat tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Geaccumuleerde resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast, verplichtingen

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die een financiële verplichting is die tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde bijzondere waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 73 d, gebruikelijke werkwijze: IAS 38 118 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 40 79 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 41 54 f, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, voorbeeld: IFRS 7 35N, voorbeeld: IFRS 7 IG29 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan geaccumuleerde posten van baten en lasten (met inbegrip van herclassificatieaanpassingen) die niet in winst of verlies worden opgenomen zoals door andere IFRS is vereist of toegestaan. [Zie: IFRS [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat aan. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Verwervings- en administratiekosten betreffende verzekeringscontracten

Het bedrag aan acquisitie- en administratiekosten die verband houden met verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Reële waarde op overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij

De reële waarde op de overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij in een bedrijfscombinatie die in verschillende fasen wordt gerealiseerd. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Overgedragen vergoeding, reële waarde op overnamedatum

De reële waarde op de overnamedatum van de in een bedrijfscombinatie overgedragen vergoeding. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

De reële waarde op de overnamedatum van de totale overgedragen vergoeding [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opgenomen

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie als last worden opgenomen

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties als last worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa

De stijging van de biologische activa die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, uitgestelde acquisitiekosten die uit verzekeringscontracten voortvloeien

De stijging van de uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeit uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële activa en goodwill

De stijging van de immateriële activa en goodwill die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; immateriële activa en goodwill]

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële activa dan goodwill

De stijging van de andere immateriële activa dan goodwill die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen

De stijging van vastgoedbeleggingen die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 b, informatieverschaffing: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere voorzieningen

De stijging van andere voorzieningen die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere voorzieningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële vaste activa

De stijging van de materiële vaste activa die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, herverzekeringsactiva

De stijging van herverzekeringsactiva die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Werkelijke claims die voortvloeien uit binnen toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten

Aantal werkelijke claims dat voortvloeit uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

informatieverschaffing: IFRS 17 130 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten

De disconteringsvoet die wordt gehanteerd als de belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten [member]

Dit lid geeft de disconteringsvoeten aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte inflatiepercentages

Het verwachte inflatiepercentage dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte inflatiepercentages [member]

Dit lid geeft de verwachte inflatiepercentages aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van pensioenverhogingen

Het verwachte percentage van pensioenverhogingen dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van pensioenverhogingen [member]

Dit lid geeft de verwachte percentages van pensioenverhogingen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van loonsverhogingen

Het verwachte percentage van loonsverhogingen dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van loonsverhogingen [member]

Dit lid geeft de verwachte percentages van loonsverhogingen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Actuariële veronderstelling van levensverwachting na pensionering

De levensverwachting na pensionering die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Actuariële veronderstelling van levensverwachting na pensionering [member]

Dit lid geeft de levensverwachting na pensionering aan die wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van procentuele tendensen in de kostprijs van medische zorgverlening

De procentuele tendens in de kostprijs van medische zorgverlening die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van procentuele tendensen in de kostprijs van medische zorgverlening [member]

Dit lid geeft de procentuele tendensen aan in de kostprijs van medische zorgverlening die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Actuariële veronderstellingen van levensverwachtingscijfers

Het levensverwachtingscijfer dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van levensverwachtingscijfers [member]

Dit lid geeft de levensverwachtingscijfers aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Actuariële veronderstelling van pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Actuariële veronderstelling van pensioenleeftijd [member]

Dit lid geeft de pensioenleeftijd aan die wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Actuariële veronderstellingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Actuariële veronderstellingen [member]

Dit lid geeft alle actuariële veronderstellingen aan. Actuariële veronderstellingen zijn de onbevooroordeelde en onderling verenigbare beste schattingen van een entiteit met betrekking tot de demografische en financiële variabelen die de uiteindelijke kostprijs zullen bepalen voor de uitkering van vergoedingen na uitdiensttreding. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Actuariële veronderstellingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeien uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Demografische veronderstellingen betreffen onder meer: a) levensverwachting; b) personeelsverloop en percentages van werknemers die arbeidsongeschikt worden of die vervroegd met pensioen gaan; c) het deel van deelnemers aan de regeling die personen ten laste hebben die voor vergoedingen in aanmerking komen; d) het deel van deelnemers aan de regeling die elke onder de voorwaarden van de regeling beschikbare betalingsoptie zullen kiezen; en e) percentages van claims uit hoofde van regelingen die voorzien in de vergoeding van medische kosten. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

informatieverschaffing: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Financiële veronderstellingen betreffen onder meer: a) de disconteringsvoet; b) het niveau van vergoedingen, exclusief door werknemers te dragen kosten van de vergoedingen, en toekomstige salarissen; c) in geval van vergoedingen voor medische kosten, toekomstige medische kosten, met inbegrip van de kostprijs voor de behandeling van claims (d.w.z. de kosten die zullen worden gemaakt bij de verwerking en afwikkeling van claims, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en vergoedingen van de schaderegelaar); en d) door de regeling verschuldigde belastingen over bijdragen die verband houden met prestaties die vóór de verslagdatum zijn verricht, of over vergoedingen die uit die prestaties voortvloeien. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

informatieverschaffing: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Ervaringsaanpassingen hebben betrekking op de gevolgen van verschillen tussen de voorgaande actuariële veronderstellingen en wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten

De contante waarde van de verwachte betalingen door een pensioenfonds aan bestaande en voormalige werknemers, welke betalingen zijn toe te rekenen aan de reeds verrichte arbeidsprestaties.

informatieverschaffing: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Aanvullende voorziening opgenomen in winst of verlies, voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

Het bedrag van de aanvullende voorziening voor kredietverliezen van financiële activa die in winst of verlies zijn opgenomen. [Zie: voorziening voor kredietverliezen van financiële activa]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 16 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Aanvullende informatieverschaffing voor de op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van verworven activa en overgenomen verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Aanvullende informatieverschaffing betreffende uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit aan risico

Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit aan risico wanneer de verschafte kwantitatieve gegevens niet representatief zijn.

informatieverschaffing: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Aanvullende informatie over verzekeringscontracten [text block]

Aanvullende informatie over verzekeringscontracten die noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen van de vereisten inzake informatieverschaffing van IFRS 17. [Zie: verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 94 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van een bedrijfscombinatie

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van bedrijfscombinaties die noodzakelijk is om aan de doelstellingen van IFRS 3 te voldoen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Aanvullende informatie over de aard en veranderingen van risico’s die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten [text block]

Aanvullende informatieverschaffing over de aard en veranderingen van risico’s die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten.

informatieverschaffing: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [text block]

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten inzake informatieverschaffing van IFRS 2. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Aanvullende informatie [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie

Het bedrag aan aanvullende voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]; voorwaardelijke verplichtingen [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Aanvullend gestort kapitaal

Het ontvangen of te ontvangen bedrag uit hoofde van de uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Aanvullend gestort kapitaal [member]

Dit lid geeft het ontvangen bedrag aan uit hoofde van de uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen

Het bedrag aan aanvullende andere gecreëerde voorzieningen. [Zie: andere voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Aanvullende opname, goodwill

Het bedrag van de aanvullende opgenomen goodwill, met uitzondering van goodwill die is opgenomen in een groep activa die wordt afgestoten en die, bij verwerving, voldoet aan de criteria om te worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop in overeenstemming met IFRS 5. [Zie: goodwill; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Vermeerderingen die resulteren uit overnames, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van investeringen die resulteren uit overnames. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Vermeerderingen als gevolg van aankopen, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gevolg van aankopen. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Vermeerderingen als gevolg van latere uitgaven opgenomen als actief, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. [Zie: biologische activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Vermeerderingen als gevolg van latere uitgaven opgenomen als actief, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Vermeerderingen, vastgoedbeleggingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeien uit vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten; bedrijfscombinaties [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG37 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; biologische activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, biologische activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, andere immateriële activa dan goodwill

Het bedrag van de vermeerderingen van andere immateriële activa dan goodwill die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, materiële vaste activa

Het bedrag van de vermeerderingen van materiële vaste activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, herverzekeringsactiva

Het bedrag van de vermeerderingen van herverzekeringsactiva die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Vermeerderingen van andere vaste activa dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en rechten die uit verzekeringscontracten voortvloeien

Het bedrag van de vermeerderingen van andere vaste activa dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en rechten die uit verzekeringscontracten resulteren. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; financiële instrumenten, klasse [member]; vaste activa; types verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 8 24 b, informatieverschaffing: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Vermeerderingen van activa met gebruiksrecht

Het bedrag van de vermeerderingen van activa met gebruiksrecht. [Zie: activa met gebruiksrecht]

informatieverschaffing: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

Het adres waar de entiteit haar statutaire zetel heeft.

informatieverschaffing: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adres waar de geconsolideerde jaarrekening te verkrijgen is

Het adres waar de in overeenstemming met de IFRS opgestelde geconsolideerde jaarrekening van de hoofdmoedermaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij van de entiteit te verkrijgen is. [Zie: geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

informatieverschaffing: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Aangepast gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen

Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen vermeerderd met het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen die zouden worden uitgegeven bij de conversie van alle potentiële gewone aandelen die tot verwatering in gewone aandelen zullen leiden. [Zie: gewone aandelen [member]; gewogen gemiddelde [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten die een aansluiting geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); afschrijvingskosten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Aanpassingen voor over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande perioden

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn opgenomen voor over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande perioden.

voorbeeld: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële activa; financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan banken

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan banken om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan banken; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan klanten

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan klanten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan klanten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere vlottende activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere vorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere vorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uitgestelde belastinglasten (-baten); winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Aanpassingen voor uitgestelde belastingen van voorgaande perioden

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn opgenomen voor de uitgestelde belastingen van voorgaande perioden.

gebruikelijke werkwijze: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afschrijvingskosten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Aanpassingen voor dividendinkomsten

Aanpassingen voor dividendinkomsten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: dividendinkomsten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten)

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Aanpassingen voor financieringskosten

Aanpassingen voor financieringskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringskosten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Aanpassingen voor financieringsbaten

Aanpassingen voor financieringsbaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Aanpassingen voor financieringsbaten (kosten)

Aanpassingen voor nettofinancieringsbaten of -kosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten (-kosten); winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; joint ventures [member]; dochterondernemingen [member]; investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen, materiële vaste activa

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen van materiële vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); materiële vaste activa; vervreemding, materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de verandering in de reële waarde min verkoopkosten, biologische activa

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de reële waarde min verkoopkosten van biologische activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de verandering in de reële waarde van derivaten

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de reële waarde van derivaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; derivaten [member]; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de aanpassing van de reële waarde, vastgoedbeleggingen

Aanpassingen voor winsten (verliezen) die voortvloeien uit een verandering in de reële waarde van vastgoedbeleggingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vastgoedbeleggingen; winsten (verliezen) uit de aanpassing van de reële waarde, vastgoedbeleggingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies, goodwill

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies uit goodwill opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: goodwill; bijzonderewaardeverminderingsverlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, exploratie- en evaluatieactiva

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit exploratie- en evaluatieactiva die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, voorraden

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit voorraden opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, leningen en voorschotten

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit leningen en voorschotten die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonderwaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, materiële vaste activa

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit materiële vaste activa die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, handels- en andere vorderingen

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit handels- en andere vorderingen die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uitgestelde baten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van deposito’s van banken

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposito’s van banken om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: deposito’s van banken; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van deposito’s van klanten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposito’s van klanten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: deposito’s van klanten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële verplichtingen; financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies die voldoen aan de definitie van het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscontracten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscontracten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten; verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere kortlopende verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfsschulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfsschulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere schulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere schulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere schulden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging van andere voorzieningen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd

Aanpassingen voor de stijgingen van andere voorzieningen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); andere voorzieningen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterest Expense

X duration, debit

Aanpassingen voor rentelasten

Aanpassingen voor rentelasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: rentelasten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Aanpassingen voor rentebaten

Aanpassingen voor rentebaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: rentebaten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van vaste activa

Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vaste activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Aanpassingen voor voorzieningen

Aanpassingen voor voorzieningen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorzieningen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies)

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en de nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn

Aanpassingen die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Samengevoegde aanpassing van de boekwaarden van investeringen gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP

Het bedrag van de samengevoegde aanpassingen van de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen in de eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; boekwaarde [member]; joint ventures [member]; voorheen toegepaste GAAP [member]; dochterondernemingen [member]; investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen; IFRS [member]]

informatieverschaffing: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft een aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt aan, die wordt gebruikt als waarderingsinput.

voorbeeld: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente aandelen

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente aandelen voor de berekening van winst die (verlies dat) aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toegerekend. [Zie: preferente aandelen [member]; winst (verlies)]

voorbeeld: IAS 33 Voorbeeld 12 Berekening en presentatie van normale en verwaterde winst per aandeel (uitgebreid voorbeeld), voorbeeld: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Beheerskosten

Het bedrag aan kosten die de entiteit als beheerskosten classificeert.

voorbeeld: IAS 1 103, informatieverschaffing: IAS 1 99, informatieverschaffing: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Ontvangen vooruitbetalingen

Het bedrag aan ontvangen betalingen voor in de toekomst te leveren goederen of te verlenen diensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Reclamekosten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit reclame.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]

Dit lid geeft de samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP aan. [Zie: boekwaarde [member]; voorheen toegepaste GAAP [member]]

informatieverschaffing: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Samengevoegde voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]

Dit lid geeft de samenvoeging van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten aan. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 Presentatie en informatieverschaffing

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs

Het samengevoegde verschil tussen reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs voor financiële instrumenten dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Samengevoegde geassocieerde deelnemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van geassocieerde deelnemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 21 c ii, informatieverschaffing: IFRS 4 39M b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9, informatieverschaffing: IFRS 4 39J b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Samengevoegde bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Samengevoegde joint ventures die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van joint ventures die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: joint ventures [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 21 c i, informatieverschaffing: IFRS 4 39M b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9, informatieverschaffing: IFRS 4 39J b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Samengevoegde waardering [member]

Dit lid geeft alle soorten waardering aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Waardering” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Samengevoegde tijdsintervallen [member]

Dit lid geeft samengevoegde tijdsintervallen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Looptijd” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 1 61, informatieverschaffing: IFRS 15 120 b i, informatieverschaffing: IFRS 16 97, informatieverschaffing: IFRS 16 94, informatieverschaffing: IFRS 17 109 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 120 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 132 b — ingangsdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 B11, voorbeeld: IFRS 7 B35, informatieverschaffing: IFRS 7 23B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Samengevoegde kasstroomgenererende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van kasstroomgenererende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]; goodwill; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Samenvoeging van reële waarden [member]

Dit lid geeft de samenvoeging van reële waarden aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Reële waarde als veronderstelde prijs” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Agrarische producten per groep [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Agrarische producten, groep [member]

Dit lid geeft alle agrarische producten, opgesplitst per groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Agrarische producten per groep” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: actuele agrarische producten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

Vliegtuigen

Het bedrag aan materiële vaste activa die vliegtuigen vertegenwoordigen die de entiteit bij haar bedrijfsactiviteiten gebruikt.

voorbeeld: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Vliegtuigen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vliegtuigen vertegenwoordigen die worden gebruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Landingsrechten op een luchthaven [member]

Dit lid geeft landingsrechten op een luchthaven aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie [member]

Dit lid geeft alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Niveaus in de reëlewaardehiërarchie” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 19 142, informatieverschaffing: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Alle andere segmenten [member]

Dit lid geeft niet te rapporteren bedrijfsactiviteiten en operationele segmenten aan.

informatieverschaffing: IFRS 15 115, informatieverschaffing: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

Het bedrag van een voorziening die wordt gebruikt voor het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 16 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Voorziening voor kredietverliezen [member]

Dit lid geeft een voorziening aan die wordt gebruikt voor het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa als gevolg van kredietverliezen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 12 81 g

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Alle jaren van verzekeringsclaim [member]

Dit lid geeft alle jaren van de verzekeringsclaims aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Jaren van verzekeringsclaim” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 17 130 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Afschrijving, opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen

Het bedrag van de afschrijving voor opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IFRS 15 128 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Afschrijving, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Het bedrag van de afschrijving van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten; afschrijvingskosten; types verzekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 c — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Afschrijvingskosten

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stelselmatige toerekening van af te schrijven bedragen van immateriële activa over hun gebruiksduur.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Afschrijving, andere immateriële activa dan goodwill

Het bedrag van de afschrijving van andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: afschrijvingskosten; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Afschrijvingsmethode, andere immateriële activa dan goodwill

De afschrijvingsmethode gebruikt voor andere immateriële activa dan goodwill met beperkte gebruiksduur. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Afschrijving van verliezen (winsten) op gesloten herverzekeringscontracten

Het bedrag aan afschrijvingen van uitgestelde verliezen (winsten) die voortvloeien uit de sluiting van herverzekeringscontracten. [Zie: afschrijvingskosten; winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies op gesloten herverzekeringscontracten]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b ii — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Afschrijvingspercentage, andere immateriële activa dan goodwill

Het afschrijvingspercentages gebruikt voor andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredietrisicoblootstelling beperken

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredietrisicoblootstelling beperken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [member]; derivaten [member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beperken

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beperken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; derivaten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is

Het bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Bedrag waarmee de realiseerbare waarde van de eenheid haar boekwaarde overschrijdt

Het bedrag waarmee de realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid (groep van eenheden) haar boekwaarde overschrijdt. [Zie: boekwaarde [member]; kasstroomgenererende eenheden [member]]

informatieverschaffing: IAS 36 134 f i, informatieverschaffing: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Bedrag waarmee de waarde die aan de belangrijke veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseerbare waarde van de eenheid gelijk is aan de boekwaarde

Het bedrag waarmee de waarde die aan een belangrijke veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseerbare waarde van een eenheid gelijk is aan de boekwaarde. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IAS 36 134 f iii, informatieverschaffing: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn verleend

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn verleend. [Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij [member]; afzonderlijke managemententiteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Bedrag aan herclassificaties of wijzigingen in presentatie

Het bedrag dat is geherclassificeerd wanneer de entiteit de classificatie of presentatie in haar jaarrekening wijzigt.

informatieverschaffing: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

In de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresenteerd bedrag gerealiseerd bij het niet langer opnemen van financiële verplichting

Het in de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresenteerde bedrag dat is gerealiseerd bij het niet langer opnemen van financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van de overlappingsbenadering, gepresenteerd als een afzonderlijke post in de winst of het verlies.

informatieverschaffing: IFRS 4 35D a — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, voor het eerst aangewezen financiële activa

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met betrekking tot voor het eerst aangewezen financiële activa met toepassing van de overlappingsbenadering.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f i — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, vóór belastingen

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met toepassing van de overlappingsbenadering, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 4 35D b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, na belastingen

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met toepassing van de overlappingsbenadering, na belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 4 35D b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop

Het bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; andere reserves; overige onderdelen van het totaalresultaat; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38, voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die resulteert uit bedragen die zijn opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen en die betrekking hebben op vaste activa of groepen die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 5 38, voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaststaande toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor kasstroomafdekkingen]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.11 d i, informatieverschaffing: IFRS 7 24E a

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads van een financieel instrument en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit de reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van valutabasisspreads]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering in de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van de tijdswaarde van opties]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing van IFRS 9, financiële activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast

Het bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing van IFRS 9 voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f i — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Bedragen die voortvloeien uit verzekeringscontracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 Informatieverschaffing — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Gemaakte kosten, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

De stijging van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit gemaakte kosten. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Onmiddellijk opeisbare bedragen die voortvloeien uit binnen toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten

De onmiddellijk opeisbare bedragen die voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

informatieverschaffing: IFRS 17 132 c — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Te betalen bedragen, transacties met verbonden partijen

De te betalen bedragen die voortvloeien uit transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 20, informatieverschaffing: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Andere aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot de overgedragen activa

De aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot overgedragen financiële activa die geen niet-gedisconteerde kasuitstromen zijn die vereist zijn of kunnen zijn om verwijderde financiële activa terug te kopen (bv. de uitoefenprijs bij een optieovereenkomst). [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Te ontvangen bedragen, transacties met verbonden partijen

De te ontvangen bedragen die voortvloeien uit transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 20, informatieverschaffing: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van verworven activa en overgenomen verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Op de overnamedatum opgenomen bedragen voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opgenomen

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Bedragen geherclassificeerd uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Bedragen uit het eigen vermogen overgeboekt en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met financiële activa

De bedragen die onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en die niet zijn gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

De bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en die niet zijn gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Bedrag dat van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd overeenkomstig de overlappingsbenadering indien de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt

Het bedrag dat tijdens de verslagperiode van de winst of het verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd indien de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt in het kader van de overlappingsbenadering.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f ii — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd indien IAS 39 was toegepast, financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast

Het bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast indien IAS 39 was toegepast.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L d ii — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan [text block]

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 37 a — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analyse van kredietposities met behulp van een extern systeem voor kredietrating [text block]

De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities met behulp van een extern systeem voor kredietrating. [Zie: kredietpositie; externe kredietbeoordelingen [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a — vervaIdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 36 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analyse van kredietposities met behulp van een intern systeem voor kredietrating [text block]

De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities met behulp van een intern systeem voor kredietrating. [Zie: kredietpositie; interne kredietbeoordelingen [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a — vervaIdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 36 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vastgesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan [text block]

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vastgesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, met inbegrip van de factoren waarmee de entiteit rekening houdt bij het vaststellen dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analyse van baten en lasten [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Aankondiging van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen [member]

Dit lid geeft de aankondiging aan van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen.

voorbeeld: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Aankondiging of aanvang van de tenuitvoerlegging van een belangrijke reorganisatie [member]

Dit lid geeft de aankondiging of aanvang aan van de tenuitvoerlegging van een belangrijke reorganisatie.

voorbeeld: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Toepasselijk belastingtarief

Het toepasselijke winstbelastingtarief.

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedFor Agriculture

X.XX instant

Voor landbouw gebruikte grondoppervlakte

Door de entiteit voor landbouw gebruikte grondoppervlakte

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Door activa gedekte aangehouden schuldbewijzen

Het bedrag aan aangehouden schuldbewijzen die door onderliggende activa zijn gedekt. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Door activa gedekte financieringen [member]

Dit lid geeft door activa gedekte financieringen aan.

voorbeeld: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Door activa gedekte waardepapieren, bedrag toegerekend aan de reële waarde van fondsbeleggingen

Het bedrag dat waardepapieren die door onderliggende activa zijn gedekt, bijdragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

voorbeeld: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Actief dat voor de verwachte vergoeding is opgenomen, voorwaardelijke verplichtingen in bedrijfscombinatie

Het bedrag aan activa die zijn opgenomen voor de verwachte vergoeding van voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; verwachte vergoeding, voorwaardelijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c, informatieverschaffing: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, andere voorzieningen

Het bedrag van de activa die zijn opgenomen voor de verwachte vergoeding van andere voorzieningen. [Zie: verwachte vergoeding, andere voorzieningen; andere voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Activa

Het bedrag van een bestaand economisch middel dat uit gebeurtenissen in het verleden is voortgekomen en waarover de entiteit zeggenschap heeft. Een economisch middel is een recht dat het potentieel heeft economische voordelen voort te brengen.

informatieverschaffing: IAS 1 55, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a, informatieverschaffing: IFRS 13 93 b, informatieverschaffing: IFRS 13 93 e, informatieverschaffing: IFRS 8 28 c, informatieverschaffing: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Activa en verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Activa en verplichtingen [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Activa en verplichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: activa; verplichtingen]

informatieverschaffing: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Activa en verplichtingen niet geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die niet zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Activa en van uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering

Het bedrag aan activa en uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering. [Zie: activa; uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Activa die voortvloeien uit exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen

Het bedrag aan activa die voortvloeien uit het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Activa die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Het bedrag aan opgenomen activa die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Aangehouden zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is, gewaardeerd tegen reële waarde

De reële waarde van de zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Activa aangehouden voor de afdekking van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen [member]

Dit lid geeft activa aan aangehouden voor de afdekking van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen. [Zie: activa; uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen]

voorbeeld: IAS 7 C Aansluiting van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen, voorbeeld: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Activa min kortlopende verplichtingen

Het bedrag aan activa min het bedrag aan kortlopende verplichtingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Activa min kortlopende verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Activa (verplichtingen) van pensioenregeling

Het bedrag aan activa van een pensioenregeling min alle andere verplichtingen dan de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten.

informatieverschaffing: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Activa verworven door bezit te nemen van een zekerheid of een beroep te doen op andere kredietbescherming

Het bedrag aan activa die door de entiteit zijn verworven door bezit te nemen van de zekerheid die zij tot zekerheid houdt of een beroep te doen op andere kredietbescherming (bijvoorbeeld garanties). [Zie: garanties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Activa van pensioenregeling

Het bedrag aan activa aangehouden door pensioenregelingen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Activa die geen geldmiddelen of kasequivalenten zijn in dochterondernemingen of bedrijven waarover de zeggenschap wordt verworven of afgestoten

Het bedrag aan activa die geen geldmiddelen of kasequivalenten zijn in dochterondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen

Het bedrag aan opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. De kosten om een contract met een klant te verkrijgen zijn de marginale kosten van verkrijging van het contract die een entiteit niet zou hebben gemaakt als het contract niet was verkregen. De kosten om een contract met een klant te vervullen zijn de kosten die direct betrekking hebben op een contract of een verwacht contract dat de entiteit duidelijk kan identificeren.

informatieverschaffing: IFRS 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Activa opgenomen in de jaarrekening van de entiteit met betrekking tot gestructureerde entiteiten

Het bedrag aan activa opgenomen in de jaarrekening van de entiteit met betrekking tot haar belangen in gestructureerde entiteiten. [Zie: activa; niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Verkochte of tot zekerheid aan derden verstrekte zekerheden als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is, gewaardeerd tegen reële waarde

De reële waarde van de verkochte of tot zekerheid aan derden verstrekte zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Activa die de entiteit blijft opnemen

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Activa waarop significante restricties van toepassing zijn

Het bedrag in de geconsolideerde jaarrekening van de activa van de groep waarop significante restricties (bijvoorbeeld wettelijke, contractuele en regelgevende restricties) van toepassing zijn uit hoofde van het vermogen van de entiteit om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de activa.

informatieverschaffing: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Activa die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen, op het moment van overdracht

Het bedrag op het moment van overdracht van alle activa die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen. [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Activa uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

Het bedrag aan activa uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IAS 1 55 — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 IG20 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Activa in het kader van overgedragen herverzekering

Het bedrag aan activa uit hoofde van herverzekeringscontracten waarin de entiteit de polishouder is.

voorbeeld: IAS 1 55 — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 IG20 c — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Activa die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen in het volgende boekjaar

Het bedrag aan activa onderhevig aan veronderstellingen die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen aan de bedragen van die activa in het volgende boekjaar.

informatieverschaffing: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Gerelateerde verplichtingen die de entiteit blijft opnemen

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Gerelateerde verplichtingen die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Geassocieerde deelnemingen [member]

Dit lid geeft de entiteiten aan waarop de investeerder invloed van betekenis heeft.

informatieverschaffing: IAS 24 19 d, informatieverschaffing: IAS 27 17 b, informatieverschaffing: IAS 27 16 b, informatieverschaffing: IFRS 12 B4 d, informatieverschaffing: IFRS 4 39M a — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9, informatieverschaffing: IFRS 4 39J a — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Gewaardeerd tegen kostprijs [member]

Dit lid geeft waardering op basis van de kostprijs aan. De kostprijs is het bedrag van de geldmiddelen of kasequivalenten die worden betaald of de reële waarde van de andere vergoeding die wordt gegeven om een actief te verwerven op het ogenblik dat het wordt verworven of gebouwd, of, indien van toepassing, het bedrag dat werd toegewezen aan dat actief toen het overeenkomstig de specifieke vereisten van andere IFRS aanvankelijk werd opgenomen.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel [member]

Dit lid geeft de waardering aan op basis van de kostprijs of IFRS 16 indien het reëlewaardemodel doorgaans wordt gebruikt door de entiteit om een activaklasse te waarderen. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs [member]]

informatieverschaffing: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Gewaardeerd tegen reële waarde [member]

Dit lid geeft waardering op basis van de reële waarde aan. Reële waarde is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zou worden betaald om een verplichting over te dragen in een regelmatige transactie tussen marktdeelnemers op de waarderingsdatum.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Beloning voor accountants

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Beloning voor accountants [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Beloning voor accountants in het kader van auditdiensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van auditdiensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Beloning voor accountants in het kader van andere diensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van diensten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Beloning voor accountants in het kader van belastingdiensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van belastingdiensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Goedgekeurde investeringsverplichtingen waarvoor geen contract is gesloten

Het bedrag aan investeringsverplichtingen die door de entiteit zijn goedgekeurd maar waarvoor de entiteit geen contract heeft gesloten. [Zie: investeringsverplichtingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Gemiddeld effectief belastingtarief

De belastinglasten (-baten) gedeeld door de commerciële winst. [Zie: commerciële winst]

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Gemiddelde wisselkoers

De gemiddelde wisselkoers die door de entiteit wordt gebruikt. De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta’s.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal personeelsleden dat tijdens een periode in dienst is van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument

De gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument

De gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23B b

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Saldi op rekeningen-courant van klanten

Het bedrag aan saldi op rekeningen-courant van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Saldi op direct opvraagbare deposito’s van klanten

Het bedrag aan saldi op direct opvraagbare deposito’s van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Saldi op andere deposito’s van klanten

Het bedrag aan saldi op depositorekeningen van klanten aangehouden door de entiteit en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Saldi op termijndeposito’s van klanten

Het bedrag aan saldi op termijndeposito’s van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Saldi bij banken

Het bedrag aan rekeningsaldi aangehouden bij banken.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Bankacceptactiva

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als activa.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Bankacceptverplichtingen

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als verplichtingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Bank- en soortgelijke kosten

Het bedrag aan bank- en soortgelijke kosten opgenomen door de entiteit als een last.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Rekeningsaldi bij centrale banken die geen verplichte reservedeposito’s zijn

Het bedrag aan rekeningsaldi bij centrale banken die geen verplichte reservedeposito’s zijn. [Zie: verplichte reservedeposito’s bij centrale banken]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Bankleningen, niet-gedisconteerde kasstromen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die verband houden met bankleningen. [Zie: leningen]

voorbeeld: IFRS 7 B11D, voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Aangehouden bankschuldbewijzen

Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door de entiteit en zijn uitgegeven door een bank. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Andere bankovereenkomsten, geclassificeerd als kasequivalenten

Een classificatie van kasequivalenten die bankovereenkomsten vertegenwoordigen en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Voorschotten in rekening-courant

Het bedrag dat is opgenomen van een rekening en dat bestaande rekeningsaldi overschrijdt. Dit wordt beschouwd als een kortetermijnkredietverlening door de bank. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel

Het bedrag aan winst per aandeel indien de gewone en verwaterde waarderingen gelijk zijn. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Gewone en verwaterde winst per aandeel [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel

Het bedrag van de winst (het verlies) dat aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toegerekend (de teller) gedeeld door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen (de noemer) gedurende de periode.

informatieverschaffing: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Gewone winst per aandeel [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de verkoop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele landen

De beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de verkoop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele landen. [Zie: opbrengsten]

informatieverschaffing: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Vruchtdragende biologische activa [member]

Dit lid geeft vruchtdragende biologische activa aan. Vruchtdragende biologische activa zijn biologische activa die geen verbruikbare biologische activa zijn. [Zie: biologische activa; verbruikbare biologische activa [member]]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Vruchtdragende planten

Het bedrag aan materiële vaste activa die vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Vruchtdragende planten [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Betaalde of te betalen uitkeringen

Het bedrag aan betaalde of te betalen uitkeringen voor pensioenregelingen.

informatieverschaffing: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Beste schatting op de overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd voor opgenomen vorderingen

De beste schatting op de overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd voor vorderingen verworven in bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biologische activa

Het bedrag aan levende dieren of planten opgenomen als activa.

informatieverschaffing: IAS 1 54 f, informatieverschaffing: IAS 41 50, voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologische activa, ouderdom [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst volgens ouderdom, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologische activa volgens ouderdom” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologische activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologische activa volgens ouderdom [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologische activa per groep [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologische activa per type [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologische activa, groep [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologische activa per groep” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologische activa [member]

Dit lid geeft levende dieren of planten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologische activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Biologische activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt.

Het bedrag aan biologische activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologische activa, type [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per type, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologische activa per type” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt

Het bedrag aan biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Uitgegeven obligaties

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven obligaties.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Uitgegeven obligaties, niet-gedisconteerde kasstromen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die verband houden met uitgegeven obligaties. [Zie: uitgegeven obligaties]

voorbeeld: IFRS 7 B11D, voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Financieringskosten [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Geactiveerde financieringskosten

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief en die een onderdeel van de kostprijs van dat actief vormen.

informatieverschaffing: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Gemaakte financieringskosten

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Financieringskosten opgenomen als last

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen en die zijn opgenomen als een last.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Leningen

Het bedrag aan uitstaande middelen die de entiteit verplicht moet terugbetalen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Leningen [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Leningen, aanpassing aan rentebasis

De aanpassing aan de basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Leningen per naam [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Leningen per naam [member]

Dit lid geeft alle leningen, opgesplitst per naam, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Leningen per naam” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Leningen, per type [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Leningen, rente

De rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Leningen, rentebasis

De basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Leningen, vervaldatum

De vervaldatum van leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Leningen, oorspronkelijke valuta

De valuta waarin de leningen zijn uitgedrukt. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Leningen opgenomen op de overnamedatum

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor leningen die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: leningen; bedrijfscombinaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Ondergrens van een bereik [member]

Dit lid geeft de ondergrens van een bereik aan.

voorbeeld: IFRS 13 IE63, voorbeeld: IFRS 13 B6, informatieverschaffing: IFRS 14 33 b, informatieverschaffing: IFRS 17 120 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 2 45 d, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Merknamen

Het bedrag aan immateriële activa die rechten vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante handelsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Merknamen [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die rechten vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante handelsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Omroeprechten [member]

Dit lid geeft omroeprechten aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Provisiekosten als lasten

Het bedrag aan lasten opgenomen voor provisiekosten die worden aangerekend aan de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Provisiekosten als baten

Het bedrag aan baten opgenomen voor provisiekosten die worden aangerekend door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Gebouwen

Het bedrag aan materiële vaste activa die af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Gebouwen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Bedrijfscombinaties [member]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Bedrijfscombinaties [member]

Dit lid geeft transacties of andere gebeurtenissen aan in het kader waarvan een overnemende partij zeggenschap verkrijgt over één of meer bedrijven. Transacties die ook wel “echte fusies” of “fusies van gelijken” worden genoemd, zijn ook bedrijfscombinaties zoals die term in IFRS 3 wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Intrekking van ingekochte eigen aandelen

Het bedrag aan ingekochte eigen aandelen die tijdens de periode zijn ingetrokken. [Zie: ingekochte eigen aandelen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Investeringsverplichtingen

Het bedrag aan toekomstige investeringsuitgaven waartoe de entiteit zich heeft verbonden.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Investeringsverplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Activeringspercentage, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft het activeringspercentage aan dat wordt gehanteerd als waarderingsinput.

voorbeeld: IFRS 13 93 d, voorbeeld: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Activeringspercentage van financieringskosten die in aanmerking komen voor activering

De gewogen gemiddelde rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen die van toepassing zijn op de leningen van de entiteit die uitstaan tijdens de periode, met uitsluiting van leningen die specifiek zijn aangegaan met het oog op de verwerving van een in aanmerking komend actief. [Zie: gewogen gemiddelde [member]; leningen]

informatieverschaffing: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Geactiveerde ontwikkelingsuitgaven [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die voortvloeien uit ontwikkelingsuitgaven geactiveerd voorafgaand aan het begin van commerciële productie of gebruik. Een immaterieel actief moet slechts worden opgenomen als de entiteit alle onderstaande punten kan aantonen: a) de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; b) haar intentie om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken of te verkopen; c) haar vermogen om het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; d) hoe het immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren. Onder andere kan de entiteit aantonen dat er een markt bestaat voor de goederen of diensten die met het immaterieel actief worden voortgebracht dan wel voor het immaterieel actief zelf of, als het intern wordt gebruikt, de bruikbaarheid van het immaterieel actief; e) de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; en f) het vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwikkeling, betrouwbaar te waarderen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Terugbetalingsreserve

Een eigen-vermogenscomponent die de reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Terugbetalingsreserve [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die de reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitaalvereisten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitaalvereisten [member]

Dit lid geeft de kapitaalvereisten aan waaraan de entiteit is onderworpen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Kapitaalvereisten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitaalreserve

Een eigen-vermogenscomponent die de kapitaalreserves vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitaalreserve [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die kapitaalreserves vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardevermindering en brutoboekwaarde [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 73 e, informatieverschaffing: IAS 38 118 c, informatieverschaffing: IAS 38 118 e, informatieverschaffing: IAS 40 76, informatieverschaffing: IAS 40 79 c, informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IAS 41 54 f, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35I, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 IG29 — vervaldatum 1.1.2021, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Boekwaarde [member]

Dit lid geeft het bedrag aan waarvoor een actief is opgenomen in het overzicht van de financiële positie (na aftrek van eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen). Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen en brutoboekwaarde” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e, informatieverschaffing: IAS 38 118 e, informatieverschaffing: IAS 40 76, informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35I, voorbeeld: IFRS 7 IG29 a — vervaIdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Geldmiddelen

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito’s. [Zie: contanten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Geldmiddelen [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen van verbonden partijen

De kasinstroom uit hoofde van vooruitbetalingen in contanten en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; ontvangen vooruitbetalingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Het bedrag aan vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van een financiële instelling) geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan verbonden partijen

De kasuitstroom voor leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken

Het bedrag aan geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito’s, samen met kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen. [Zie: geldmiddelen; kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 1 54 i, informatieverschaffing: IAS 7 45, informatieverschaffing: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Geldmiddelen en kasequivalenten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten, bedrag toegekend aan reële waarde van fondsbeleggingen

Het bedrag dat geldmiddelen en kasequivalenten bijdragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

voorbeeld: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als deel van een groep activa die wordt afgestoten en is aangehouden voor verkoop

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten die zijn geclassificeerd als een deel van een groep activa die wordt afgestoten en is aangehouden voor verkoop. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep

Het bedrag aan significante saldi van geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het kasstroomoverzicht indien verschillend van het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het overzicht van de financiële positie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten in dochterondernemingen of bedrijven waarover de zeggenschap wordt verworven of afgestoten

Het bedrag van de geldmiddelen en kasequivalenten in dochterondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]; geldmiddelen en kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen op overnamedatum

Het bedrag opgenomen op de opnamedatum voor geldmiddelen en kasequivalenten die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; bedrijfscombinaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Verstrekte zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

Het bedrag aan verstrekte zekerheden in de vorm van contanten dat valt onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

voorbeeld: IFRS 7 IG40D, voorbeeld: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Ontvangen zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen, niet gesaldeerd met financiële activa

Het bedrag aan ontvangen zekerheden in de vorm van contanten dat valt onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

voorbeeld: IFRS 7 IG40D, voorbeeld: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Kasequivalenten

Het bedrag aan kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Kasequivalenten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Kasstroomafdekking [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Kasstroomafdekking [member]

Dit lid geeft afdekkingen aan van de mogelijke variabiliteit van kasstromen die a) zijn toe te rekenen aan een bepaald risico dat is verbonden met een opgenomen actief of verplichting (zoals een aantal of alle toekomstige rentebetalingen op een schuld met een variabele rente) of een zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie; en b) invloed zouden kunnen hebben op de winst of het verlies. [Zie: afdekkingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 39 86 b, informatieverschaffing: IFRS 7 24A, informatieverschaffing: IFRS 7 24B, informatieverschaffing: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Kasstromen van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De samengevoegde kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) daling (stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) een daling (stijging) van kortlopende deposito’s en investeringen

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van kortlopende deposito’s en investeringen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, geclassificeerd als operationele activiteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als operationele activiteiten.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten die activiteiten zijn die leiden tot wijzigingen in de grootte en de samenstelling van het gestort kapitaal en het vreemd vermogen van de entiteit.

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) stijging (daling) van kortlopende leningen

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een stijging (daling) van kortlopende leningen. [Zie: kortlopende leningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) stijgingen van bedrijfscapaciteit

Het samengevoegde bedrag van kasstromen die stijgingen vertegenwoordigen van de capaciteit van de entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

voorbeeld: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscontracten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten die de verwerving en vervreemding zijn van vaste activa en andere investeringen die niet in kasequivalenten zijn vervat.

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) handhaving van bedrijfscapaciteit

Het samengevoegde bedrag aan kasstromen die zijn vereist voor de handhaving van de actuele capaciteit van de entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

voorbeeld: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten die de voornaamste activiteiten van een entiteit zijn die opbrengsten genereren, evenals andere activiteiten die geen investerings- of financieringsactiviteiten zijn. [Zie: opbrengsten]

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

De geldmiddelen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten van de entiteit.

voorbeeld: IAS 7 A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, voorbeeld: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen van het werkkapitaal

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit vóór wijzigingen van het werkkapitaal.

voorbeeld: IAS 7 A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Kasstromen gebruikt in exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten

De kasuitstroom voor exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De samengevoegde kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Contanten

Het bedrag aan contanten aangehouden door de entiteit. Dit omvat geen direct opvraagbare deposito’s.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten

De kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten.

informatieverschaffing: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Betaalde geldmiddelen, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De daling van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeien uit betaalde geldmiddelen. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG37 c — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de betalingen zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Contante ontvangsten uit futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de ontvangsten zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van een financiële instelling), geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan verbonden partijen

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling aan de entiteit van leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Contante terugbetalingen van vooruitbetalingen en leningen van verbonden partijen

De kasuitstroom voor terugbetalingen van vooruitbetalingen en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; ontvangen vooruitbetalingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Overgedragen geldmiddelen

De reële waarde op de overnamedatum van de overgedragen geldmiddelen als vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen [member]

Dit lid geeft alle categorieën van activa aan die zijn opgenomen uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen]

informatieverschaffing: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van vlottende financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van kortlopende financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Categorieën van financiële activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van financiële verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van vaste financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van langlopende financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Categorieën van verbonden partijen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Stijging (daling) van het bedrag dat is opgenomen voor een uitgestelde belastingvordering vóór overname

De stijging (daling) van een uitgestelde belastingvordering van de overnemende partij vóór overname als gevolg van een bedrijfscombinatie die de waarschijnlijkheid dat de vordering door de overnemende partij wordt gerealiseerd, verandert. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Waardeverandering van valutabasisspreads [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Waardeverandering van tijdswaarde van opties [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Veranderingen van het samengevoegde verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Veranderingen van de voorziening voor kredietverliezen van financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Stijging (daling) van biologische activa

De stijging (daling) van biologische activa. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Veranderingen in biologische activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Veranderingen in voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde belastingverplichting (-vordering) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Stijging (daling) van eigen vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen. [Zie: eigen vermogen]

informatieverschaffing: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Veranderingen in eigen vermogen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Beschrijving van veranderingen in risicoblootstelling

De beschrijving van veranderingen in de blootstelling aan risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, eigenvermogensinstrumenten van de entiteit [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Veranderingen in de reële waarde van een kredietderivaat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van een financieel actief (of groep van financiële activa) die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen is aan veranderingen in het aan dat actief verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan veranderingen van de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies.

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: derivaten [member]; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan die verplichting verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 10A a, informatieverschaffing: IFRS 7 10 a — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de leningen en vorderingen verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde ervan die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Stijging (daling) van goodwill

De stijging (daling) van goodwill. [Zie: goodwill]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Veranderingen in goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Veranderingen in verzekeringscontracten voor aansluiting volgens componenten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Veranderingen in verzekeringscontracten voor de aansluiting volgens resterende dekking en ontstane claims [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Veranderingen in immateriële activa en goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Veranderingen in andere immateriële activa dan goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Daling (stijging) van de voorraden van gereed product en onderhanden werk

De daling (stijging) van de voorraden van gereed product en onderhanden werk. [Zie: voorraden; actueel gereed product; actueel onderhanden werk]

voorbeeld: IAS 1 102, informatieverschaffing: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Stijging (daling) van vastgoedbeleggingen

De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Veranderingen in vastgoedbeleggingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Veranderingen in uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Veranderingen in verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Beschrijving van wijzigingen in de bij de opstelling van de gevoeligheidsanalyse gehanteerde methoden en veronderstellingen

De beschrijving van wijzigingen in de methoden en veronderstellingen die worden gehanteerd bij de opstelling van een gevoeligheidsanalyse voor de types marktrisico waaraan de entiteit wordt blootgesteld. [Zie: marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Beschrijving van wijzigingen in gehanteerde methoden voor de meting van risico

De beschrijving van wijzigingen in de gehanteerde methoden voor de meting van risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Veranderingen in nettoactiva beschikbaar voor uitkeringen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Veranderingen in de nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Veranderingen in het nominaal bedrag van een kredietderivaat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Veranderingen in het aantal uitstaande aandelen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Beschrijving van wijzigingen in doelstellingen, beleid en procedures met betrekking tot het beheer van risico’s

De beschrijving van wijzigingen in de doelstellingen, het beleid en de procedures met betrekking tot het beheer van risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Stijging (daling) van andere voorzieningen

De stijging (daling) van andere voorzieningen. [Zie: andere voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Veranderingen in andere voorzieningen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Stijging (daling) van materiële vaste activa

De stijging (daling) van materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Veranderingen in materiële vaste activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Veranderingen in restitutierechten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Stijging (daling) van restitutierechten, gewaardeerd tegen reële waarde

De stijging (daling) van de reële waarde van restitutierechten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; restitutierechten, gewaardeerd tegen reële waarde]

informatieverschaffing: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Veranderingen in herverzekeringsactiva [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Wijzigingen in van kracht zijnde of aangekondigde belastingtarieven of belastingwetgeving [member]

Dit lid geeft wijzigingen aan in van kracht zijnde of aangekondigde belastingtarieven of belastingwetgeving.

voorbeeld: IAS 10 22 h

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Kenmerken van toegezegdpensioenregelingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IAS 19 138 b

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Kenmerken van toegezegdpensioenregelingen [member]

Dit lid staat voor alle toegezegdpensioenregelingen indien opgesplitst op basis van de kenmerken van toegezegdpensioenregelingen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Kenmerken van toegezegdpensioenregelingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

voorbeeld: IAS 19 138 b

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Distributieopbrengsten

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop van kranten, tijdschriften, periodieken en digitale applicaties en formaten. [Zie: opbrengsten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Beschrijving van omstandigheden die leiden tot terugnemingen van afschrijvingen van voorraden

De beschrijving van de omstandigheden of gebeurtenissen die hebben geleid tot de terugneming van een afschrijving van voorraden tot de opbrengstwaarde. [Zie: voorraden; terugneming van afschrijvingen van voorraden]

informatieverschaffing: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Betaalde claims en vergoedingen, na compensatie door herverzekering

Het bedrag aan claims en vergoedingen betaald aan polishouders, na compensatie door herverzekering

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Ontstane maar niet gerapporteerde claims

Het bedrag van de verplichting voor verzekerde gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden maar waarvoor er nog geen claims zijn gerapporteerd door polishouders.

voorbeeld: IFRS 4 IG22 c — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Claims gerapporteerd door polishouders

Het bedrag van de verplichting voor verzekerde gebeurtenissen die zijn gerapporteerd door polishouders omdat verzekerde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG22 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Categorieën van verworven vorderingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Categorieën van verworven vorderingen [member]

Dit lid geeft categorieën aan van verworven vorderingen in bedrijfscombinaties. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van verworven vorderingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Categorieën van activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 36 126, informatieverschaffing: IAS 36 130 d ii, informatieverschaffing: IFRS 13 93, informatieverschaffing: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Activa [member]

Dit lid geeft een bestaand economisch middel aan dat uit gebeurtenissen in het verleden is voortgekomen en waarover de entiteit zeggenschap heeft. Een economisch middel is een recht dat het potentieel heeft economische voordelen voort te brengen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 36 126, informatieverschaffing: IFRS 13 93, informatieverschaffing: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Categorieën van contante betalingen uit operationele activiteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Categorieën van contante ontvangsten uit operationele activiteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van voorwaardelijke verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 37 86, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Categorieën van actuele voorraden, alternatief [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Categorieën van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Categorieën van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Categorieën van financiële activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 9 7.2.34, informatieverschaffing: IFRS 17 C32 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 4 39L b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9, informatieverschaffing: IFRS 7 6, informatieverschaffing: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Categorieën van financiële instrumenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 36, informatieverschaffing: IFRS 7 35K, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Financiële instrumenten, klasse [member]

Dit lid geeft alle categorieën van financiële instrumenten aan. Financiële instrumenten zijn overeenkomsten die leiden tot zowel een financieel actief bij één entiteit als een financiële verplichting of eigenvermogensinstrument bij een andere entiteit. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van financiële instrumenten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: financiële activa; financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 36, informatieverschaffing: IFRS 7 35K, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van financiële verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 9 7.2.34, informatieverschaffing: IFRS 7 6, informatieverschaffing: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Categorieën van immateriële activa en goodwill [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Categorieën van andere immateriële activa dan goodwill [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Categorieën van actuele voorraden [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Categorieën van gewone aandelen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Categorieën van andere voorzieningen [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Categorieën van materiële vaste activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Categorieën van andere voorzieningen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Categorieën van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 14 30 c, informatieverschaffing: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Categorieën van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [member]

Dit lid geeft alle categorieën (d.w.z. soorten lasten of baten) van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 30 c, informatieverschaffing: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Categorieën van aandelenkapitaal [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Aandelenkapitaal [member]

Dit lid geeft het aandelenkapitaal van de entiteit aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van aandelenkapitaal” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Classificatie van activa als aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft de classificatie van activa als aangehouden voor verkoop aan. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]]

voorbeeld: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Slotwisselkoers

De precieze wisselkoers op het einde van de verslagperiode. De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta’s. De precieze wisselkoers is de wisselkoers bij onmiddellijke levering.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Aanvangen van belangrijke rechtszaken [member]

Dit lid geeft het aanvangen van belangrijke rechtszaken aan.

voorbeeld: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Financieel commentaar door het management betreffende significante tegoeden van geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar die niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep.

Het financiële commentaar door het management betreffende significante tegoeden van geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar die niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Uitgegeven commercial paper

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven commercial paper.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Verplichtingen voor de ontwikkeling of verwerving van biologische activa

Het bedrag aan verplichtingen voor de ontwikkeling of verwerving van biologische activa. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Verbintenissen met betrekking tot joint ventures

De verbintenissen van de entiteit die met haar joint ventures verband houden zoals gespecificeerd in de alinea’s B18-B20 van IFRS 12. [Zie: joint ventures [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Verbintenissen aangegaan door de entiteit, transacties met verbonden partijen

Het bedrag aan verbintenissen met verbonden partijen die door de entiteit zijn aangegaan om iets te doen indien in de toekomst een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of niet plaatsvindt, met inbegrip van nog uit te voeren contracten (opgenomen en niet-opgenomen). [Zie: verbonden partijen [member]]

voorbeeld: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Verbintenissen aangegaan namens de entiteit, transacties met verbonden partijen

Het bedrag aan verbintenissen met verbonden partijen die namens de entiteit zijn aangegaan om iets te doen indien in de toekomst een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of niet plaatsvindt, met inbegrip van nog uit te voeren contracten (opgenomen en niet-opgenomen). [Zie: verbonden partijen [member]]

voorbeeld: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Commodityprijsrisico [member]

Dit lid geeft een component van een overig prijsrisico aan die het type risico vertegenwoordigt dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen schommelen als gevolg van wijzigingen in commodityprijzen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG32, voorbeeld: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Communicatie- en netwerkuitrusting [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die communicatie- en netwerkuitrusting vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Communicatiekosten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit communicatie.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Vergoedingen van derden voor materiële vaste activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, verloren zijn gegaan of werden opgegeven

Het in winst of verlies opgenomen bedrag aan vergoedingen van derden voor materiële vaste activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, verloren zijn gegaan of werden opgegeven. [Zie: winst (verlies); materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Eigen-vermogenscomponenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat die worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór belastingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat die worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na belastingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat die niet worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór belastingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat die niet worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na belastingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Overige onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de vermogensmutatie die voortvloeit uit transacties en andere gebeurtenissen, met uitzondering van mutaties die voortvloeien uit transacties met eigenaars in hun hoedanigheid van eigenaars.

informatieverschaffing: IAS 1 106 a, informatieverschaffing: IAS 1 81A c, informatieverschaffing: IFRS 1 32 a ii, informatieverschaffing: IFRS 1 24 b, informatieverschaffing: IFRS 12 B12 b ix, voorbeeld: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Overige onderdelen van het totaalresultaat [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Overige onderdelen van het totaalresultaat toe te rekenen aan [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Overige onderdelen van het totaalresultaat, toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat; belangen zonder zeggenschap]

informatieverschaffing: IAS 1 106 a, informatieverschaffing: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Overige onderdelen van het totaalresultaat, toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1 106 a, informatieverschaffing: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Computeruitrusting [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die computeruitrusting vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Computersoftware

Het bedrag aan immateriële activa die computersoftware vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Computersoftware [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die computersoftware vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Beschrijving van risicoconcentraties

De beschrijving van risicoconcentraties ontstaan uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Risicoconcentraties [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 17 127 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Risicoconcentraties [member]

Dit lid geeft de risicoconcentraties aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Risicoconcentraties” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 17 127 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Betrouwbaarheidspercentage dat overeenstemt met resultaten van andere techniek dan techniek van betrouwbaarheidspercentage gebruikt voor bepaling risicoaanpassing voor niet-financieel risico

Het betrouwbaarheidspercentage dat overeenstemt met de resultaten van een andere techniek dan de techniek van betrouwbaarheidspercentage die is gebruikt voor de bepaling van de risicoaanpassing voor niet-financieel risico. [Zie: risicoaanpassing voor niet-financieel risico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 119 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Betrouwbaarheidspercentage gebruikt voor bepaling risicoaanpassing voor niet-financieel risico

Het betrouwbaarheidspercentage dat is gebruikt voor de bepaling van de risicoaanpassing voor niet-financieel risico. [Zie: risicoaanpassing voor niet-financieel risico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 119 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Consensuswaardering [member]

Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die overeenstemt met de marktbenadering die het analyseren van consensusprijzen (bijvoorbeeld voorgestelde offertes, vergelijkbaarheidsaanpassingen) op de markt behelst. [Zie: marktbenadering [member]]

voorbeeld: IFRS 13 IE63, voorbeeld: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Betaalde (ontvangen) vergoeding

Het bedrag van de betaalde of ontvangen vergoeding zowel voor het verkrijgen als verliezen van zeggenschap over dochterondernemingen of andere bedrijven. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Geconsolideerd [member]

Dit lid geeft de jaarrekening aan van een groep waarin de activa, de verplichtingen, het eigen vermogen, de baten, de lasten en de kasstromen van de moedermaatschappij en haar dochterondernemingen worden gepresenteerd alsof het die van een afzonderlijke economische entiteit betreft. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Geconsolideerde gestructureerde entiteiten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 12 Aard van de risico’s die verband houden met de belangen van een entiteit in geconsolideerde gestructureerde entiteiten

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]

Dit lid geeft geconsolideerde gestructureerde entiteiten aan. Een gestructureerde entiteit is een entiteit die zodanig is opgezet dat stemrechten of vergelijkbare rechten niet de dominante factor zijn bij het uitmaken wie zeggenschap over de entiteit uitoefent, zoals wanneer eventuele stemrechten uitsluitend met administratieve taken verband houden en de relevante activiteiten door middel van contactuele overeenkomsten worden aangestuurd. [Zie: geconsolideerd [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 Aard van de risico’s die verband houden met de belangen van een entiteit in geconsolideerde gestructureerde entiteiten

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Constant percentage vervroegde aflossingen, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft het constant percentage vervroegde aflossingen aan dat wordt gehanteerd als waarderingsinput.

voorbeeld: IFRS 13 93 d, voorbeeld: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Onderhanden projecten

Het bedrag aan uitgaven geactiveerd tijdens de bouw van vaste activa die nog niet beschikbaar zijn voor gebruik. [Zie: vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Onderhanden projecten [member]

Dit lid geeft uitgaven aan geactiveerd tijdens de bouw van onderdelen van materiële vaste activa die nog niet gebruiksklaar zijn (d.w.z. nog niet op de locatie en in de staat die noodzakelijk is om te functioneren op de door het management beoogde wijze). [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full