EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1737

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1737 van de Commissie van 14 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/4691

PB L 392 van 23.11.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1737/oj

23.11.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 392/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1737 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2020

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren (1), en met name artikel 15,

Gezien Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren (2), en met name artikel 30 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 bevatten elk een lijst van geregistreerde stoffen waarvoor een aantal in die verordeningen vastgestelde geharmoniseerde controle- en toezichtmaatregelen gelden.

(2)

Bij de besluiten 62/10, 62/11 en 62/12 van de Commissie voor verdovende middelen (CND) van de Verenigde Naties, genomen tijdens haar tweeënzestigste zitting op 19 maart 2019, zijn drie stoffen, te weten methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaat (PMK-methylglycidaat), 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carbonzuur (PMK-glycidezuur) en alfa-fenylacetoaceetamide (APAA), toegevoegd aan tabel I bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 19 december 1988 (3) (hierna “het VN-verdrag van 1988” genoemd). Voorts is bij besluit 63/1 van de CND, genomen op haar drieënzestigste zitting op 4 maart 2020, de stof methyl-alfa-fenylacetoacetaat (MAPA) toegevoegd aan tabel I van het VN-verdrag van 1988.

(3)

Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 zijn onder meer bedoeld om in de Unie uitvoering te geven aan artikel 12 van het VN-verdrag van 1988. PMK-methylglycidaat, PMK-glycidezuur, APAA en MAPA moeten daarom aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 worden toegevoegd.

(4)

De in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 vermelde geregistreerde stoffen zijn onderverdeeld in categorieën waarvoor verschillende maatregelen gelden, om het juiste evenwicht te vinden tussen het dreigingsniveau van elke specifieke stof en de lasten voor de legale handel. Voor stoffen van categorie 1 gelden de meest strikte controle- en toezichtmaatregelen. Stoffen van categorie 1 moeten bijvoorbeeld in beveiligde ruimten worden opgeslagen en elke marktdeelnemer die met dergelijke stoffen werkt, moet een vergunning hebben.

(5)

PMK-methylglycidaat en PMK-glycidezuur zijn onmiddellijke precursoren van 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA), doorgaans ecstasy genoemd. APAA en MAPA zijn onmiddellijke precursoren van amfetaminen. Beide stoffen kunnen dus gemakkelijk in MDMA of amfetaminen worden omgezet.

(6)

Het verkeerde gebruik en het misbruik van MDMA of amfetaminen zorgen in sommige regio’s van de EU voor ernstige sociale en volksgezondheidsproblemen. Bovendien worden grote hoeveelheden MDMA en amfetaminen geproduceerd door georganiseerde criminele groepen in de Unie. Grote hoeveelheden MDMA en amfetaminen worden ook uitgevoerd naar derde landen.

(7)

PMK-methylglycidaat, PMK-glycidezuur, APAA en MAPA worden voor zover bekend niet op illegale wijze in de Unie geproduceerd, verhandeld of gebruikt. De toevoeging van deze stoffen aan categorie 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 zou daarom geen extra administratieve lasten voor marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten in de Unie meebrengen.

(8)

Gezien het risico dat PMK-methylglycidaat, PMK-glycidezuur, APAA en MAPA vormen voor de sociale en volksgezondheid in de Unie, en in aanmerking nemend dat de registratie van deze stoffen geen gevolgen zal hebben voor de legale handel, productie en gebruiksdoeleinden in de Unie, moeten deze stoffen worden opgenomen in categorie 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005.

(9)

De stoffen methyl 2-methyl-3-fenyloxiraan-2-carboxylaat (BMK-methylglycidaat) en 2-methyl-3-fenyloxiraan-2-carbonzuur (BMK-glycidezuur) zijn ook onmiddellijke precursoren van amfetaminen en zij worden dikwijls gebruikt voor de illegale vervaardiging van amfetaminen. Deze stoffen moeten daarom aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 worden toegevoegd.

(10)

BMK-methylglycidaat en BMK-glycidezuur worden in de Unie, voor zover bekend niet op belangrijke schaal legaal geproduceerd, verhandeld of gebruikt. De toevoeging van deze stoffen aan categorie 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 zou daarom geen extra administratieve lasten van belang meebrengen voor marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten in de Unie.

(11)

Gezien het risico dat BMK-methylglycidaat en BMK-glycidezuur vormen voor de sociale en volksgezondheid in de Unie, en in aanmerking nemend dat de registratie van deze stoffen slechts marginale gevolgen zal hebben voor de legale handel, productie en gebruiksdoeleinden in de Unie, moeten deze stoffen worden opgenomen in categorie 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005.

(12)

Rode fosfor wordt dikwijls onttrokken aan de handel binnen de interne markt en in de Unie gebruikt voor de illegale vervaardiging van methamfetamine. De stof wordt gebruikt als katalysator voor de chemische omzetting naar methamfetamine van efedrine of pseudo-efedrine, die al zijn opgenomen in categorie 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005. Derhalve moet rode fosfor worden toegevoegd aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004.

(13)

Methamfetamine is zeer verslavend en veroorzaakt in bepaalde regio’s van de EU ernstige sociale en volksgezondheidsproblemen.

(14)

Rode fosfor kent echter meerdere belangrijke legale gebruiksdoeleinden, zoals de vervaardiging van vlamvertragende stoffen voor kunststoffen, vuurwerk en strijkvlakken voor veiligheidslucifers en fakkels.

(15)

Om tot een evenredige balans te komen tussen het risico dat rode fosfor vormt voor de sociale en volksgezondheid in de Unie enerzijds en de lasten met betrekking tot de legale handel in die stof op de interne markt anderzijds, moet rode fosfor worden opgenomen in categorie 2A in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004.

(16)

Hoewel momenteel niet bekend is of rode fosfor ook aan de handel tussen de EU en derde landen wordt onttrokken, is het zeer waarschijnlijk dat wanneer de handel binnen de EU eenmaal aan controle is onderworpen in het kader van Verordening (EG) nr. 273/2004, de vervaardigers van illegale verdovende middelen deze stof zullen proberen te verkrijgen door deze aan de handel buiten de EU te onttrekken. Het risico dat rode fosfor wordt onttrokken aan de handel tussen de Unie en derde landen is dan ook groot en daarom moet ook deze stof worden toegevoegd aan categorie 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005. Zo blijft ook het parallellisme bewaard tussen de stoffen die zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 273/2004 en in Verordening (EG) nr. 111/2005, hetgeen de tenuitvoerlegging van deze verordeningen door marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten vereenvoudigt.

(17)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 273/2004 bevat kwantitatieve drempels voor transacties in bepaalde stoffen die binnen een periode van een jaar plaatsvinden. Het doel van de bijlage is onnodige belemmering van legale handel in die stoffen te voorkomen in gevallen waarin het risico van misbruik kan worden beperkt of weggenomen door de handelsbeperkingen enkel toe te passen bij hoeveelheden boven een bepaalde grenswaarde. Uit de beschikbare gegevens en overleg met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten volgt dat die drempel voor rode fosfor 0,1 kg moet bedragen.

(18)

Ook is het dienstig in dit kader de codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN-codes) bij te werken in Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 op basis van de meest recente versie van de gecombineerde nomenclatuur, die is vastgesteld bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1776 van de Commissie (4) en van toepassing is sinds 1 januari 2020, met het oog op de correcte indeling van de geregistreerde stoffen.

(19)

Aangezien de stof alfa-fenylacetoacetonitril door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten doorgaans APAAN wordt genoemd, dient die afkorting te worden toegevoegd aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005.

(20)

Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(21)

Aangezien rode fosfor in de Unie op belangrijke schaal legaal wordt geproduceerd, verhandeld en gebruikt, moeten de marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten voldoende tijd krijgen om zich in te stellen op de bij deze verordening vastgestelde nieuwe beperkingen in verband met die stof.

(22)

Met de beide Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 wordt in de Unie uitvoering gegeven aan enkele bepalingen van het VN-verdrag van 1988. Gezien het nauwe materiële verband tussen die twee verordeningen is het gerechtvaardigd dat de wijzigingen door middel van één gedelegeerde handeling worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 273/2004

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 273/2004 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 111/2005

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 1, onder b), en punt 2 van bijlage I en punt 2, onder b), van bijlage II zijn van toepassing met ingang van 13 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 47 van 18.2.2004, blz. 1.

(2)  PB L 22 van 26.1.2005, blz. 1.

(3)  PB L 326 van 24.11.1990, blz. 57.

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1776 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 280 van 31.10.2019, blz. 1).


BIJLAGE I

Bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 273/2004 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

de tabel “CATEGORIE 1” wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor alfa-fenylacetoacetonitril wordt vervangen door:

Stof

GN-benaming (indien afwijkend)

GN-code

CAS-nummer

Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8”

ii)

in de vermelding voor (1R,2S)-(-)-chloorefedrine wordt de GN-code “2939 99 00” vervangen door “2939 79 90”;

iii)

in de vermelding voor (1S,2R)-(+)-chloorefedrine wordt de GN-code “2939 99 00” vervangen door “2939 79 90”;

iv)

in de vermelding voor (1S,2S)-(+)-chloorpseudo-efedrine wordt de GN-code “2939 99 00” vervangen door “2939 79 90”;

v)

in de vermelding voor (1R,2R)-(-)-chloorpseudo-efedrine wordt de GN-code “2939 99 00” vervangen door “2939 79 90”;

vi)

de volgende stoffen worden ingevoegd op de plaats waar ze op basis van de GN-code ervan behoren te staan:

Stof

GN-benaming (indien afwijkend)

GN-code

CAS-nummer

“Methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaat (PMK-methylglycidaat)

 

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carbonzuur (PMK-glycidezuur)

 

2932 99 00

2167189-50-4

Alfa-fenylacetoaceetamide (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Methyl 2-methyl-3-fenyloxiraan-2-carboxylaat

(BMK-methylglycidaat)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-methyl-3-fenyloxiraan-2-carbonzuur

(BMK-glycidezuur)

 

2918 99 90

25547-51-7

Methyl-alfa-fenylacetoacetaat (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5”;

b)

in de tabel “SUBCATEGORIE 2A” wordt de volgende stof ingevoegd op de plaats waar die op basis van de GN-code ervan behoort te staan:

Stof

GN-benaming (indien afwijkend)

GN-code

CAS-nummer

“Rode fosfor

 

2804 70 00

7723-14-0”;

c)

in de vermelding voor antranilzuur in de tabel “SUBCATEGORIE 2B” wordt de GN-code “2922 43 00” vervangen door “ex 2922 43 00”;

d)

in de vermelding voor zwavelzuur in de tabel “CATEGORIE 3” wordt de GN-code “2807 00 10” vervangen door “2807 00 00”.

2)

in de tabel van bijlage II wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Stof

Grenswaarde

“Rode fosfor

0,1 kg”


BIJLAGE II

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tabel “CATEGORIE 1” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor alfa-fenylacetoacetonitril wordt vervangen door:

Stof

GN-benaming (indien afwijkend)

GN-code

CAS-nr.

Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8”

b)

in de vermelding voor (1R,2S)-(-)-chloorefedrine wordt de GN-code “2939 99 00” vervangen door “2939 79 90”;

c)

in de vermelding voor (1S,2R)-(+)-chloorefedrine wordt de GN-code “2939 99 00” vervangen door “2939 79 90”;

d)

in de vermelding voor (1S,2S)-(+)-chloorpseudo-efedrine wordt de GN-code “2939 99 00” vervangen door “2939 79 90”;

e)

in de vermelding voor (1R,2R)-(-)-chloorpseudo-efedrine wordt de GN-code “2939 99 00” vervangen door “2939 79 90”;

f)

de volgende stoffen worden ingevoegd op de plaats waar ze op basis van de GN-code ervan behoren te staan:

Stof

GN-benaming (indien afwijkend)

GN-code

CAS-nr.

“Methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaat (PMK-methylglycidaat)

 

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carbonzuur (PMK-glycidezuur)

 

2932 99 00

2167189-50-4

Alfa-fenylacetoaceetamide (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Methyl 2-methyl-3-fenyloxiraan-2-carboxylaat

(BMK methylglycidaat)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-methyl-3-fenyloxiraan-2-carbonzuur

(BMK-glycidezuur)

 

2918 99 90

25547-51-7

Methyl-alfa-fenylacetoacetaat (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5”

2)

De tabel “Categorie 2” wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de vermelding voor antranilzuur wordt de GN-code “2922 43 00” vervangen door “ex 2922 43 00”;

b)

de volgende stof wordt ingevoegd op de plaats waar die op basis van de GN-code ervan behoort te staan:

Stof

GN-benaming (indien afwijkend)

GN-code

CAS-nr.

“Rode fosfor

 

2804 70 00

7723-14-0”

3)

In de vermelding voor zwavelzuur in de tabel “Categorie 3” wordt de GN-code “2807 00 10” vervangen door “2807 00 00”.

4)

De tabel “Categorie 4” wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de vermelding voor geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die efedrine of zouten daarvan bevatten, wordt de GN-code “3003 40 20” vervangen door “3003 41 00” en wordt GN-code “3004 40 20” vervangen door “3004 41 00”;

b)

in de vermelding voor geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die pseudo-efedrine of zouten daarvan bevatten, wordt GN-code “3003 40 30” vervangen door “3003 42 00” en wordt GN-code “3004 40 30” vervangen door “3004 42 00”.


Top