EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1693

Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad van 11 november 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere in die verordening genoemde datums (Voor de EER relevante tekst)

PB L 381 van 13.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1693/oj

13.11.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 381/1


VERORDENING (EU) 2020/1693 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 november 2020

tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere in die verordening genoemde datums

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (2), die op 17 juni 2018 in werking is getreden, is een nieuw regelgevingskader voor de biologische productie vastgesteld. Met het oog op een vlotte overgang van het oude naar het nieuwe regelgevingskader voorziet die verordening in een datum van toepassing van 1 januari 2021.

(2)

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de COVID‐19-uitbraak op 30 januari 2020 een “noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang” genoemd, en ze op 11 maart 2020 omschreven als pandemie. De COVID‐19-pandemie heeft tot buitengewone omstandigheden geleid die nopen tot aanzienlijke inspanningen van de biologische sector, die ten tijde van de vaststelling van Verordening (EU) 2018/848 niet redelijkerwijs konden worden voorzien.

(3)

De COVID‐19-pandemie en de daarmee gepaard gaande volksgezondheidscrisis is een nooit eerder geziene uitdaging voor de lidstaten en vormt een zware last voor de biologische exploitanten (“exploitanten”). De exploitanten concentreren derhalve hun inspanningen op het behoud van biologische productie en handelsstromen en kunnen zich niet tegelijkertijd voorbereiden op de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevingskader uit hoofde van Verordening (EU) 2018/848. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de lidstaten en exploitanten niet in staat zullen zijn om de correcte uitvoering en toepassing van die verordening vanaf 1 januari 2021 te waarborgen, zoals oorspronkelijk beoogd werd.

(4)

Om de soepele werking van de biologische sector te waarborgen, rechtszekerheid te bieden en mogelijke marktverstoring te voorkomen, is het noodzakelijk de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848 en bepaalde andere in die verordening genoemde datums die van die datum zijn afgeleid, uit te stellen.

(5)

Rekening houdend met de omvang van de COVID‐19-pandemie, de daarmee gepaard gaande volksgezondheidscrisis, de epidemiologische ontwikkeling en de aanvullende middelen die de lidstaten en exploitanten nodig hebben, is het passend de toepassing van Verordening (EU) 2018/848 met een jaar uit te stellen.

(6)

Verscheidene datums in verband met afwijkingen, verslagen of bevoegdheden die aan de Commissie zijn verleend om afwijkingen te beëindigen of te verlengen, zijn rechtstreeks van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848 afgeleid. Daarom moeten die datums ook met een jaar worden uitgesteld. De respectieve datums zijn vastgesteld rekening houdend met de tijd die nodig is voor exploitanten om zich aan te passen aan het verstrijken van de afwijkingen, of voor de lidstaten en de Commissie om voldoende informatie te verzamelen over de beschikbaarheid van bepaalde productiemiddelen waarvoor afwijkingen zijn verleend, of voor de Commissie om een verslag in te dienen bij het Europees Parlement en de Raad en een wetgevingsvoorstel of gedelegeerde handelingen op te stellen.

(7)

De COVID‐19-pandemie en de daarmee gepaard gaande volksgezondheidscrisis vormen ook een nooit eerder geziene uitdaging voor derde landen en voor in derde landen gevestigde exploitanten. Bijgevolg is het passend om voor derde landen die in het kader van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (3) als gelijkwaardig zijn erkend, de datum van hun erkenning met een jaar te verlengen tot 31 december 2026 zodat dergelijke derde landen genoeg tijd hebben om hun status te wijzigen, hetzij door een handelsovereenkomst met de Unie te sluiten, hetzij via onverkorte naleving door hun exploitanten van Verordening (EU) 2018/848, zonder onnodige handelsverstoringen voor biologische producten.

(8)

Evenzo moet de op grond van artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 verleende erkenning van de controlerende autoriteiten en controleorganen in derde landen met een jaar worden verlengd, tot en met 31 december 2024, om die controlerende autoriteiten en controleorganen en hun gecertificeerde exploitanten in derde landen voldoende tijd te geven om de gevolgen van de COVID‐19-pandemie te boven te komen en zich op het bij Verordening (EU) 2018/848 vastgestelde, nieuwe regelgevingskader voor te bereiden.

(9)

Daar de doelstellingen van deze verordening, met name de soepele werking van de biologische sector te waarborgen, rechtszekerheid te bieden en mogelijke marktverstoring wegens de door de COVID‐19-pandemie veroorzaakte buitengewone omstandigheden te voorkomen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de gevolgen van het optreden beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken.

(10)

Gezien de COVID‐19-pandemie die heeft geleid tot buitengewone omstandigheden met betrekking tot biologische productie die een onmiddellijk optreden vereisen, wordt het passend geacht een uitzondering te maken op de periode van acht weken bedoeld in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, gehecht aan het VEU, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

(11)

In het licht van de dwingende noodzaak om in de huidige omstandigheden onmiddellijk rechtszekerheid voor de biologische sector te waarborgen, moet deze verordening met spoed in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2018/848 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 29, lid 4, wordt de datum “31 december 2024” vervangen door “31 december 2025”.

2)

In artikel 48, lid 1, tweede alinea, wordt de datum “31 december 2025” vervangen door “31 december 2026”.

3)

In artikel 49 wordt de datum “31 december 2021” vervangen door “31 december 2022”.

4)

Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de datum “31 december 2035” vervangen door “31 december 2036”;

b)

lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in het inleidend gedeelte wordt de datum “1 januari 2028” vervangen door “1 januari 2029”;

ii)

in punt a) wordt de datum “31 december 2035” vervangen door “31 december 2036”;

c)

in lid 3 wordt de datum “1 januari 2026” vervangen door “1 januari 2027”;

d)

in lid 4 wordt de datum “1 januari 2025” vervangen door “1 januari 2026” en de datum “31 december 2025” door “31 december 2026”;

e)

in het inleidend gedeelte van de eerste alinea van lid 7 wordt de datum “31 december 2025” vervangen door “31 december 2026”.

5)

In artikel 57, lid 1, wordt de datum “31 december 2023” vervangen door “31 december 2024”.

6)

In artikel 60 wordt de datum “1 januari 2021” vervangen door “1 januari 2022”.

7)

In artikel 61 wordt de tweede alinea vervangen door:

“Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.”.

8)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel I wordt punt 1.5 als volgt gewijzigd:

i)

in de tweede alinea wordt de datum “31 december 2030” vervangen door “31 december 2031”;

ii)

in de derde alinea wordt de datum “31 december 2025” vervangen door “31 december 2026”;

b)

deel II wordt als volgt gewijzigd:

i)

in punt 1.9.1.1, onder a), wordt de datum “1 januari 2023” vervangen door “1 januari 2024”;

ii)

in punt 1.9.2.1, onder a), wordt de datum “1 januari 2023” vervangen door “1 januari 2024”;

iii)

in het inleidende gedeelte van punt 1.9.3.1, onder c), wordt de datum “31 december 2025” vervangen door “31 december 2026”;

iv)

in het inleidende gedeelte van punt 1.9.4.2, onder c), wordt de datum “31 december 2025” vervangen door “31 december 2026”;

c)

in deel III wordt in de tweede alinea van punt 3.1.2.1 de datum “1 januari 2021” vervangen door “1 januari 2022”;

d)

in deel VII wordt in punt 1.1 de datum “31 december 2023” vervangen door “31 december 2024”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2020.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D. M. SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  Standpunt van het Europees Parlement van 8 oktober 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 19 oktober 2020.

(2)  Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1).


Top