EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1588

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1588 van de Commissie van 25 juni 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van volumedrempels voor tantaal- of niobiumerts en de concentraten daarvan, gouderts en de concentraten daarvan, tinoxiden en -hydroxiden, tantalaat en tantaalcarbiden

C/2020/4164

OJ L 360, 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

30.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 360/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1588 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 2020

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van volumedrempels voor tantaal- of niobiumerts en de concentraten daarvan, gouderts en de concentraten daarvan, tinoxiden en -hydroxiden, tantalaat en tantaalcarbiden

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (1), en met name artikel 1, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Verordening (EU) 2017/821 bevat een lijst van mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van die verordening vallen, en stelt een aantal jaarlijkse volumedrempels voor de invoer van die mineralen en metalen vast.

(2)

Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Verordening (EU) 2017/821 is die verordening niet van toepassing op Unie-importeurs wanneer hun jaarlijks ingevoerde volume per betrokken mineraal of metaal onder de in bijlage I bij die verordening vastgestelde drempels ligt. Deze drempels zijn vastgesteld op een zodanig niveau dat niet minder dan 95 % van de totale in de Unie ingevoerde volumes van elk mineraal en metaal aan de in die verordening neergelegde verplichtingen voor Unie-importeurs moet voldoen.

(3)

Ten tijde van de vaststelling van de verordening in 2017 waren er voor vijf van de specifieke mineralen en metalen die worden vermeld in bijlage I, onvoldoende gedesaggregeerde codes van de gecombineerde nomenclatuur. Bijgevolg waren de invoergegevens met betrekking tot die mineralen en metalen niet beschikbaar en moeten er derhalve nog vijf volumedrempels in bijlage I worden vastgesteld.

(4)

Overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EU) 2017/821 moet de Commissie de volumedrempels die nog in bijlage I moeten worden neergelegd, vaststellen door overeenkomstig de artikelen 18 en 19 van Verordening (EU) 2017/821 een gedelegeerde handeling vast te stellen tot wijziging van bijlage I. Indien haalbaar, moet de gedelegeerde handeling voor 1 april 2020 worden vastgesteld, doch uiterlijk op 1 juli 2020.

(5)

Bij Verordening (EU) 2017/821 zijn vijf nieuwe onderverdelingen in het kader van het geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen (“Taric”) gecreëerd die overeenkomen met de vijf mineralen en metalen waarvoor de drempels nog niet zijn vastgesteld, waarvoor de douaneautoriteiten van de lidstaten sinds de inwerkingtreding van de verordening in juni 2017 douanegegevens hebben verzameld.

(6)

Krachtens artikel 18 van Verordening (EU) 2017/821 moet de Commissie uitgaan van de invoergegevens voor elke Unie-importeur die door de lidstaten voor de twee voorgaande jaren zijn verstrekt, dus voor de jaren 2018 en 2019.

(7)

Bijlage I bij Verordening (EU) 2017/821 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2017/821 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze gedelegeerde verordening.

Artikel 2

Deze gedelegeerde verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze gedelegeerde verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 130 van 19.5.2017, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) 2017/821 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In “deel A: Mineralen” wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a)

de derde rij wordt vervangen door:

“Tantaal- of niobiumerts en concentraten

ex 2615 90 00

10

100 000 ”

b)

de vierde rij wordt vervangen door:

“Gouderts en concentraten

ex 2616 90 00

10

4 000 000 ”

2)

In “deel B: Metalen” wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a)

de tweede rij wordt vervangen door:

“Tinoxiden en tinhydroxiden

ex 2825 90 85

10

3 600 ”

b)

de vijfde rij wordt vervangen door:

“Tantalaat

ex 2841 90 85

30

30”

c)

de zevende rij wordt vervangen door:

“Tantaalcarbiden

ex 2849 90 50

10

770”


Top