EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1565

Verordening (EU) 2020/1565 van de Commissie van 27 oktober 2020 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4‐diaminobutaan, 1‐methylcyclopropeen, ammoniumacetaat, bifenazaat, chlorantraniliprole, chloormequat, cyprodinil, kalksteen, mandipropamid, peper, pyridaben, afweermiddel: bloedmeel, zeewierextract en trimethylamine-hydrochloride in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/7267

OJ L 358, 28.10.2020, p. 3–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1565/oj

28.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 358/3


VERORDENING (EU) 2020/1565 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2020

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4‐diaminobutaan, 1‐methylcyclopropeen, ammoniumacetaat, bifenazaat, chlorantraniliprole, chloormequat, cyprodinil, kalksteen, mandipropamid, peper, pyridaben, afweermiddel: bloedmeel, zeewierextract en trimethylamine-hydrochloride in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor 1‐methylcyclopropeen, bifenazaat, cyprodinil, mandipropamid en pyridaben zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor chlorantraniliprole en chloormequat zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. 1,4‐diaminobutaan, ammoniumacetaat, kalksteen, peper, afweermiddel: bloedmeel, zeewierextract en trimethylamine-hydrochloride zijn opgenomen in bijlage IV bij die verordening.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op appelen en bananen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof 1‐methylcyclopropeen bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL’s ingediend.

(3)

Wat bifenazaat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor vlierbessen. Wat chloormequat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gerst. Wat cyprodinil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor rabarber. Wat mandipropamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor koolrabi’s en “kruiden en eetbare bloemen”. Wat pyridaben betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor paprika’s.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn aanvragen voor invoertoleranties ingediend voor chlorantraniliprole dat in Maleisië wordt gebruikt op palmpitten en palmvruchten en voor pyridaben dat in de Verenigde Staten wordt gebruikt op noten. De aanvragers voeren aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in die landen leidt tot residugehalten die de MRL’s in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL’s nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn de aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico’s voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL’s uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(7)

Wat 1‐methylcyclopropene betreft, heeft de aanvrager tijdens de overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005 uitgevoerde beoordeling eerder niet beschikbare informatie ingediend. Die informatie betreft onderzoek naar de residuproeven en het metabolisme.

(8)

Wat chloormequat betreft, heeft de EFSA aanbevolen de MRL’s voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong te verhogen gezien het gebruik van die werkzame stof op gerst.

(9)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(10)

1,4‐diaminobutaan, ammoniumacetaat, kalksteen, peper, afweermiddel: bloedmeel, zeewierextract en trimethylamine-hydrochloride (3) zijn tijdelijk in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 opgenomen in afwachting van de afronding van hun beoordeling krachtens Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (4) of Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (5). De EFSA heeft die stoffen opnieuw beoordeeld en geconcludeerd dat het passend is kalksteen, peper, afweermiddel: bloedmeel, zeewierextract en trimethylamine-hydrochloride blijvend in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen (6) (7). Wat 1,4‐diaminobutaan en ammoniumacetaat betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Met het oog op risicobeheer is het passend die stoffen blijvend in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen gezien hun natuurlijke aanwezigheid in het milieu.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de verklaring van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de respectieve wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene. EFSA Journal 2020;18(1):5963.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries. EFSA Journal 2019;17(11):5878.

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels. EFSA Journal 2019;17(11):5877.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities. EFSA Journal 2020;18(1):5982.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs. EFSA Journal 2019;17(9):5813.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers. EFSA Journal 2020;18(1):5958.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts. EFSA Journal 2020;18(2):6035.

(3)  Verordening (EG) nr. 839/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijlagen II, III en IV met maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op bepaalde producten (PB L 234 van 30.8.2008, blz. 1).

(4)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(6)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(12):5954.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal. EFSA Journal 2020;18(2):6006.


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor 1-methylcyclopropeen, bifenazaat, cyprodinil, mandipropamid en pyridaben vervangen door:

[BIJLAGE II]

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden  (1)

1-methylcyclopropeen

Bifenazaat (som van bifenazaat plus bifenazaat-diazeen uitgedrukt als bifenazaat) (F)

Cyprodinil (F) (R)

Mandipropamid (alle verhoudingen van samenstellende isomeren)

Pyridaben (F)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*1)

0,9

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

 

0110990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0120000

Noten

0,02 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0,05

0120010

Amandelen

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0,04

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0,04

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0,04

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0,04

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

0,04

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

0,04

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0,04

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0,04

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0,04

 

 

0120990

Overige (2)

 

 

0,04

 

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*1)

0,7 (+)

2

0,01 (*1)

0,9

0130010

Appelen

 

 

 

 

(+)

0130020

Peren

 

 

 

 

(+)

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

(+)

0130040

Mispels

 

 

 

 

(+)

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 

 

(+)

0130990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*1)

2

2

0,01 (*1)

 

0140010

Abrikozen

 

 

 

 

0,3 (+)

0140020

Kersen (zoet)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140030

Perziken

 

 

 

 

0,3 (+)

0140040

Pruimen

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*1)

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

 

0,7

3

2

0,01 (*1)

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

 

3

5

0,01 (*1)

0,9

0153000

c)

rubussoorten

 

7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

 

 

3

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

0,02 (*1)

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

3

 

 

0153990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

 

0,7

 

 

 

0154020

Veenbessen

 

0,7

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0,7

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0,7

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,7

 

 

 

0154080

Vlierbessen

 

0,4

 

 

 

0154990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161050

Carambola's

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

2

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

 

 

0162990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

1

 

 

0163020

Bananen

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163030

Mango's

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

5

 

 

0163060

Cherimoya's

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163070

Guaves

 

 

1,5

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163090

Broodvruchten

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163100

Doerians

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

1,5

0,1

 

0213020

Wortels

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213030

Knolselderij

 

 

0,3

0,01 (*1)

 

0213040

Mierikswortels

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinaken

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213080

Radijzen

 

 

0,3

0,3

 

0213090

Schorseneren

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213100

Koolrapen

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213110

Rapen

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220020

Uien

 

 

0,3

0,1 (+)

 

0220030

Sjalotten

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

 

0,8

7 (+)

 

0220990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten

 

0,5

1,5

3 (+)

0,15

0231020

Paprika's

 

3

1,5

1

0,3

0231030

Aubergines

 

0,5

1,5

3

0,15

0231040

Okra's, okers

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,5

0,5

 

0,15

0232010

Komkommers

 

 

 

0,2

 

0232020

Augurken

 

 

 

0,01 (*1)

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0,2 (+)

 

0232990

Overige (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,5

0,6

 

0,01 (*1)

0233010

Meloenen

 

 

 

0,5

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

0,3

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

0,3

 

0233990

Overige (2)

 

 

 

0,3

 

0234000

d)

suikermais

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

2

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

2

 

0241020

Bloemkolen

 

 

 

0,3

 

0241990

Overige (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0,02 (*1)

0,2

 

0242020

Sluitkolen

 

 

0,7

3

 

0242990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

0,02 (*1)

25

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

 

 

 

0243990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0244000

d)

koolrabi's

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

 

 

 

 

 

0251020

Sla

 

 

 

 

 

0251030

Andijvie

 

 

 

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

 

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

 

 

 

 

0251990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

 

 

 

 

 

0252020

Postelein

 

 

 

 

 

0252030

Snijbiet

 

 

 

 

 

0252990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,06

0,15

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

 

40

30

0,02 (*1)

0256010

Kervel

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256020

Bieslook

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256040

Peterselie

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256050

Salie

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256070

Tijm

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

40

 

 

 

0256090

Laurierblad

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256100

Dragon

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

 

 

 

 

0260010

Bonen (met peul)

 

7

2

1

0,2 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0,4

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260030

Erwten (met peul)

 

7

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0,4

0,08

0,3

0,01 (*1)

0260050

Linzen

 

0,4

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270020

Kardoenen

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270030

Bleekselderij

 

 

30

20

 

0270040

Knolvenkel

 

 

4

0,01 (*1)

 

0270050

Artisjokken

 

 

4

0,3

 

0270060

Preien

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270070

Rabarber

 

 

2

0,01 (*1)

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270090

Palmharten

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bonen

 

0,3

0,2

 

 

0300020

Linzen

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0300030

Erwten

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401040

Sesamzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401060

Koolzaad

 

0,05 (*1)

0,02

 

 

0401070

Sojabonen

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401090

Katoenzaad

 

0,3

0,02 (*1)

 

 

0401100

Pompoenzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401110

Saffloerzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401120

Bernagiezaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401130

Huttentutzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401140

Hennepzaad

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401150

Wonderbonen

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Gerst

 

 

4

 

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500030

Mais

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500050

Haver

 

 

4

 

 

0500060

Rijst

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500070

Rogge

 

 

0,5

 

 

0500080

Sorghum

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500090

Tarwe

 

 

0,5

 

 

0500990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0610000

Thee

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Koffiebonen

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

0,05 (*1)

 

0631000

a)

bloemen

 

 

0,1 (*1)

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

 

0631990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

0,1 (*1)

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

1,5 (+)

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

0,1 (*1)

 

 

0640000

Cacaobonen

 

 

0,1 (*1)

0,06

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

20

0,1 (*1)

90

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

 

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

 

0810990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

0820990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

 

 

 

 

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

 

 

 

 

 

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

 

0850990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

 

0860990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

 

 

 

 

 

0870990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

 

0900990

Overige (2)

 

 

 

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

(+)

 

 

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

varkens

 

 

0,02 (*1)

 

 

1011010

Spier

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011020

Vet

 

0,05

 

 

 

1011030

Lever

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011040

Nier

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1012000

b)

runderen

 

 

 

 

 

1012010

Spier

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1012020

Vet

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1012030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012040

Nier

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1012990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013000

c)

schapen

 

 

 

 

 

1013010

Spier

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1013020

Vet

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1013030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013040

Nier

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014000

d)

geiten

 

 

 

 

 

1014010

Spier

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1014020

Vet

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1014030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014040

Nier

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

 

1015010

Spier

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1015020

Vet

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1015030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015040

Nier

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016000

f)

pluimvee

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016010

Spier

 

 

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

 

1016990

Overige (2)

 

 

 

 

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

 

 

1017010

Spier

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017020

Vet

 

0,05

0,02 (*1)

 

 

1017030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017040

Nier

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

 

 

 

 

(+)

1020020

Schapen

 

 

 

 

(+)

1020030

Geiten

 

 

 

 

(+)

1020040

Paarden

 

 

 

 

(+)

1020990

Overige (2)

 

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

 

1030990

Overige (2)

 

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

 

 

 

(F)

=

= vetoplosbaar

Bifenazaat (som van bifenazaat plus bifenazaat-diazeen uitgedrukt als bifenazaat) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot hydrolyse ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130000

Pitvruchten

Cyprodinil (F) (R)

(R)

=

= voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

cyprodinil — code 1000000, met uitzondering van 1020000, 1040000: cyprodinil (som van cyprodinil en CGA 304075 (vrij), uitgedrukt als cyprodinil)

cyprodinil-1020000: cyprodinil (som van cyprodinil en CGA 304075 (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als cyprodinil)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analyse- en/of bevestigingsmethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120010

Amandelen

0633000

c) wortels

0840010

Zoethout

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0840990

Overige (2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

Mandipropamid (alle verhoudingen van samenstellende isomeren)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxiciteit van metabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 11 juli 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220020

Uien

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxiciteit van metabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 11 juli 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0232030

Courgettes

Pyridaben (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0140010

Abrikozen

0140030

Perzikken

0260010

Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag, vervoederingsstudies en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1020010

Cattle

1020020

Runderen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

2)

In bijlage III, deel A, worden de kolommen voor chlorantraniliprole en chloormequat vervangen door:

[BIJLAGE IIIA]

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden  (2)

Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F)

Chloormequat (som van chloormequat en zouten daarvan, uitgedrukt als chloormequat-chloride)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,7

0,01 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

0110030

Citroenen

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

0110990

Overige (2)

 

 

0120000

Noten

0,05

0,01 (*2)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige (2)

 

 

0130000

Pitvruchten

0,5

 

0130010

Appelen

 

0,01 (*2)

0130020

Peren

 

0,07 (+)

0130030

Kweeperen

 

0,01 (*2)

0130040

Mispels

 

0,01 (*2)

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,01 (*2)

0130990

Overige (2)

 

0,01 (*2)

0140000

Steenvruchten

1

0,01 (*2)

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (zoet)

 

 

0140030

Perziken

 

 

0140040

Pruimen

 

 

0140990

Overige (2)

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

druiven

1

0,05

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

aardbeien

1

0,01 (*2)

0153000

c)

rubussoorten

1

0,01 (*2)

0153010

Bramen/braambessen

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

0153990

Overige (2)

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01 (*2)

0154010

Blauwe bessen

1,5

 

0154020

Veenbessen

1

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

1

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

1

 

0154050

Rozenbottels

1

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

1

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*2)

 

0154080

Vlierbessen

1

 

0154990

Overige (2)

1

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*2)

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*2)

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Carambola's

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

0161990

Overige (2)

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*2)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

0162020

Lychees

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

0162990

Overige (2)

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

0,01 (*2)

 

0163020

Bananen

0,01 (*2)

 

0163030

Mango's

0,01 (*2)

 

0163040

Papaja's

0,01 (*2)

 

0163050

Granaatappels

0,4

 

0163060

Cherimoya's

0,01 (*2)

 

0163070

Guaves

0,01 (*2)

 

0163080

Ananassen

0,01 (*2)

 

0163090

Broodvruchten

0,01 (*2)

 

0163100

Doerians

0,01 (*2)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*2)

 

0163990

Overige (2)

0,01 (*2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen

0,02

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,02

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

0,06

 

0213020

Wortels

0,08

 

0213030

Knolselderij

0,06

 

0213040

Mierikswortels

0,06

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,06

 

0213060

Pastinaken

0,06