EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1070

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1070 van de Commissie van 20 juli 2020 tot vaststelling van de kenmerken van draadloze toegangspunten met klein bereik krachtens artikel 57, lid 2, van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/4872

OJ L 234, 21.7.2020, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1070/oj

21.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 234/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1070 VAN DE COMMISSIE

van 20 juli 2020

tot vaststelling van de kenmerken van draadloze toegangspunten met klein bereik krachtens artikel 57, lid 2, van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (1), en met name artikel 57, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn (EU) 2018/1972 wordt gesteld dat draadloze toegangspunten met laag vermogen en klein bereik waarschijnlijk een positief effect hebben op het gebruik van radiospectrum en op de ontwikkeling van draadloze communicatie in de Unie. Daarom moet de implementatie ervan worden aangemoedigd door deze vrij te stellen van vergunningsplicht.

(2)

Een draadloos toegangspunt met klein bereik bestaat uit verschillende operationele onderdelen, zoals een signaalverwerkingseenheid, een radiofrequentie-eenheid, een antennesysteem, kabelverbindingen en een behuizing. In sommige gevallen kunnen het antennesysteem of delen daarvan apart van de andere onderdelen van een draadloos toegangspunt met klein bereik worden geïnstalleerd en met een of meer kabels worden verbonden. Dit concept wordt gebruikt voor gedistribueerde antennesystemen of gedistribueerde radiosystemen die door een of meer exploitanten worden gebruikt. Een draadloos toegangspunt met klein bereik kan ontworpen zijn om door twee of meer radiospectrumgebruikers te worden gebruikt.

(3)

Met het oog op een voldoende groot maatschappelijk draagvlak en een duurzame implementatie moeten draadloze toegangspunten met klein bereik waarop de tweede alinea van artikel 57, lid 1, van Richtlijn (EU) 2018/1972 van toepassing is, een minimale visuele impact hebben. De toegangspunten moeten dus onzichtbaar zijn voor het grote publiek of op een visueel discrete wijze op hun draagconstructie worden gemonteerd. Bij de exploitatie van deze toegangspunten moet ook een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid worden gegarandeerd, zoals vastgelegd in Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad (2).

(4)

In Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad (3) is bepaald dat radioapparatuur, waartoe ook draadloze toegangspunten met klein bereik behoren, zo moet worden geconstrueerd dat de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen wordt gewaarborgd.

(5)

De fysieke en technische kenmerken van draadloze toegangspunten met klein bereik waarop de tweede alinea van artikel 57, lid 1, van Richtlijn (EU) 2018/1972 van toepassing is, moeten daarom worden gedefinieerd op basis van maximumvolume, beperkingen inzake gewicht en maximaal zendvermogen. De keuze voor een maximumvolume om de visuele impact van een draadloos toegangspunt met klein bereik te beperken, moet enerzijds de nodige flexibiliteit bij het ontwerp garanderen en anderzijds de mogelijkheid bieden het toegangspunt aan te passen aan de fysieke en technische kenmerken van de draagconstructie.

(6)

Uit een studie in opdracht van de Commissie (“Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)” (4)) blijkt dat in een volume van 30 liter de belangrijkste onderdelen van een draadloos toegangspunt met klein bereik passen, terwijl het toegangspunt toch discreet blijft. Dat maximumvolume moet gelden voor ieder draadloos toegangspunt met klein bereik dat wordt uitgerold voor gebruik door een of meer radiospectrumgebruikers, alsook voor meerdere draadloze toegangspunten met klein bereik die een infrastructuurlocatie met een klein oppervlak delen, zoals een lantaarnpaal, een verkeerslicht, een reclamebord of een bushalte, die vanwege hun fysieke dimensies of hun onderlinge nabijheid in een bepaald gebied, of beide, waarschijnlijk visueel storend zijn.

(7)

Draadloze toegangspunten met klein bereik moeten voldoen aan de Europese norm EN 62232:2017 (5)“Bepaling van de RF veldsterkte en SAR in de omgeving van basisstations voor radiocommunicatie (zendpalen) met als doel de evaluatie van de blootstelling van het menselijk lichaam”. Die norm reikt een methodologie aan voor de installatie van basisstations, waarbij rekening wordt gehouden met hun zendvermogen om de blootstelling van de mens aan de elektromagnetische velden te beoordelen en is in overeenstemming met de in Aanbeveling 1999/519/EG vastgestelde grenswaarden. Naar die norm wordt ook verwezen in deel 6.1 van de Europese geharmoniseerde norm EN 50401:2017 “Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van uitrusting van basisstations met de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (110 MHz-100 GHz), wanneer deze in bedrijf worden genomen”, met betrekking tot de beoordeling van de naleving van de in Aanbeveling 1999/519/EG vastgestelde grenswaarden voor blootstelling aan elektromagnetische velden in de operationele omgeving van de apparatuur.

(8)

Norm EN 62232:2017 geldt voor alle soorten basisstations. Deze zijn verdeeld in vijf installatieklassen die overeenkomen met de verschillende grenswaarden van hun equivalent isotropisch uitgestraald vermogen (EIRP), respectievelijk van een aantal milliwatt (klasse E0), 2 watt (klasse E2), 10 watt (klasse E10), 100 watt (klasse E100) en meer dan 100 watt (klasse E+). Rekening houdend met de veiligheidsafstanden die op grond van die norm bij de installatie in acht moeten worden genomen, en met het feit dat in Richtlijn (EU) 2018/1972 is bepaald dat draadloze toegangspunten met klein bereik een laag vermogen moeten hebben, hoeft deze verordening alleen van toepassing te zijn op de installatieklassen E0, E2 en E10. In tabel 2 van punt 6.2.4 van norm EN 62232:2017 is bepaald dat het laagste uitstralende onderdeel van een antenne van klasse E10 zich in een publiek toegankelijke ruimte op ten minste 2,2 meter hoogte moet bevinden zodat er ten minste 20 cm afstand is tussen de hoofbundel van de antenne en het lichaam van een persoon van twee meter groot (6).

(9)

Om esthetische redenen mag de installatie van draadloze toegangspunten met klein bereik van klasse E10 die binnen worden geïnstalleerd en waarschijnlijk het maximale volume van 30 liter innemen, uitsluitend worden toegestaan in grote binnenruimten met een plafondhoogte van ten minste vier meter, zoals musea, stadions, congrescentra, luchthavens, metrostations, treinstations en winkelcentra.

(10)

Een draadloos toegangspunt met klein bereik mag de stabiliteit van de hele draagconstructie niet in gevaar brengen en mag daarom vanwege zijn gewicht of vorm geen structurele versterking van de gebruikte draagconstructie vereisen.

(11)

Om toezicht en monitoring door de bevoegde autoriteiten mogelijk te maken, met name in het geval van meerdere aangrenzende toegangspunten met klein bereik of colocatie van dergelijke toegangspunten, moet elke exploitant die draadloze toegangspunten met klein bereik van klassen E2 of E10 implementeert die voldoen aan de in deze verordening vastgestelde kenmerken, de bevoegde autoriteit tijdig in kennis stellen van de installatie ervan. De exploitant dient hiertoe uiterlijk twee weken na de installatie een kennisgeving over de installatie in bij de bevoegde autoriteit, met vermelding van de locatie en de technische kenmerken van de toegangspunten, en een verklaring dat de installatie voldoet aan de bepalingen van deze verordening. Om ervoor te zorgen dat deze procedure in alle lidstaten eenvoudig verloopt, moet de kennisgeving worden ingediend bij een centraal informatiepunt, zoals het informatiepunt dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (7).

(12)

Deze verordening mag geen afbreuk doen aan de bevoegdheden van de lidstaten om de geaggregeerde niveaus van de elektromagnetische velden te bepalen die resulteren uit de colocatie of de aggregatie in een lokaal gebied van draadloze toegangspunten met klein bereik als bedoeld in de tweede alinea van artikel 57, lid 1, van Richtlijn (EU) 2018/1972, en andere types basisstations, om er, met andere middelen dan individuele vergunningen betreffende de uitrol van draadloze toegangspunten met klein bereik, voor te zorgen dat deze de toepasselijke grenswaarden voor geaggregeerde blootstelling overeenkomstig het Unierecht in acht nemen.

(13)

De relevante normen zullen nog verder worden ontwikkeld en daarbij mogelijk worden uitgebreid tot draadloze toegangspunten met klein bereik die van actieve antennesystemen gebruikmaken; in dit stadium hoeft de implementatie van dergelijke toegangspunten dus niet te worden vrijgesteld van vergunningsplicht.

(14)

De toepassing van deze verordening moet regelmatig worden gecontroleerd om een herziening ervan te vergemakkelijken, rekening houdend met mogelijke updates van de Europese norm EN 62232 of andere relevante ontwikkelingen op het gebied van normalisatie, met name inzake het gebruik van actieve antennesystemen, de technologische ontwikkeling met betrekking tot de geavanceerde technologie van de draadloze toegangspunten met klein bereik, de noodzaak om meerdere banden en gedeelde oplossingen (voor diverse exploitanten) te ondersteunen, en rekening houdend met eventuele actualiseringen van Aanbeveling 1999/519/EG.

(15)

Deze verordening mag geen afbreuk doen aan nationale maatregelen met betrekking tot veiligheid, nutsvoorzieningen en eerbiediging van privéeigendom, met inbegrip van het recht van eigenaren om te bepalen hoe hun eigendom wordt gebruikt, alsook met betrekking tot de doorgangsrechten voor de aansluiting van het draadloze toegangspunt met klein bereik op een WAN-netwerk in overeenstemming met het Unierecht.

(16)

Deze verordening mag geen afbreuk doen aan minder restrictieve regelingen op nationaal niveau voor de implementatie van draadloze toegangspunten met klein bereik.

(17)

Aangezien Richtlijn (EU) 2018/1972 met ingang van 21 december 2020 van toepassing wordt, dient deze verordening met ingang van dezelfde datum van toepassing te zijn.

(18)

De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor communicatie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening worden de fysieke en technische kenmerken van draadloze toegangspunten met klein bereik vastgesteld als bedoeld in artikel 57, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn (EU) 2018/1972.

Deze verordening is niet van toepassing op draadloze toegangspunten met klein bereik met een actief antennesysteem.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)

“equivalent isotropisch uitgestraald vermogen” (equivalent isotropically radiated power, EIRP): het product van het aan de antenne geleverde vermogen en de antenneversterking in een bepaalde richting ten opzichte van een isotrope antenne (absolute of isotrope versterking);

2)

“antennesysteem”: een hardware-onderdeel van een draadloos toegangspunt met klein bereik dat radiofrequente energie uitstraalt om eindgebruikers draadloze connectiviteit te bieden;

3)

“actief antennesysteem” (AAS): een antennesysteem waarbij de amplitude of fase, of beide, tussen antenne-onderdelen voortdurend worden aangepast, zodat een antennepatroon wordt verkregen dat varieert als reactie op kortetermijnveranderingen in de radio-omgeving; langetermijnbundelvorming, zoals een vaste elektrische downtilt, wordt hierdoor uitgesloten; in een draadloos toegangspunt met klein bereik met een actief antennesysteem maakt dat systeem er een geïntegreerd onderdeel van uit;

4)

“binnenruimte”: elke ruimte, met inbegrip van transportvoertuigen, die beschikt over een plafond, een dak of een vaste of beweegbare structuur of inrichting die die volledige ruimte kan overdekken, en die, met uitzondering van deuren, ramen en gangpaden, geheel en al door muren of zijwanden is omsloten, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, ongeacht het type materiaal dat wordt gebruikt voor het dak, de muren of de zijwanden, en ongeacht of de structuur permanent of tijdelijk is;

5)

“buitenruimte”: een ruimte die geen binnenruimte is.

Artikel 3

1.   Draadloze toegangspunten met klein bereik als bedoeld in artikel 57, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn (EU) 2018/1972, voldoen aan de eisen van de Europese norm in punt B van de bijlage bij deze verordening en:

a)

worden volledig en veilig geïntegreerd in hun draagconstructie en zijn dus onzichtbaar voor het publiek, of

b)

voldoen aan de voorwaarden van punt A van de bijlage bij deze verordening.

2.   Lid 1 doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de lidstaten om de geaggregeerde niveaus van de elektromagnetische velden te bepalen die resulteren uit de colocatie of de aggregatie in een lokaal gebied van draadloze toegangspunten met klein bereik, en om er, met andere middelen dan individuele vergunningen betreffende de uitrol van draadloze toegangspunten met klein bereik, voor te zorgen dat deze de toepasselijke grenswaarden voor geaggregeerde blootstelling aan elektromagnetische velden overeenkomstig het Unierecht in acht nemen.

3.   Exploitanten die draadloze toegangspunten met klein bereik van de klassen E2 of E10 hebben geïmplementeerd met inachtneming van de in lid 1 vastgestelde eisen, stellen de nationale bevoegde autoriteit binnen twee weken na de installatie van elk dergelijk punt in kennis van de installatie en de locatie van die toegangspunten, alsook van de eisen waaraan zij overeenkomstig dat lid voldoen.

Artikel 4

De lidstaten houden regelmatig toezicht op de toepassing van deze verordening, met name op de toepassing van artikel 3, lid 1, en op de technologieën die worden gebruikt in de draadloze toegangspunten met klein bereik, en brengen hierover verslag uit aan de Commissie, voor het eerst uiterlijk op 31 december 2021 en daarna ieder jaar.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 21 december 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juli 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36.

(2)  Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz — 300 GHz (PB L 199 van 30.7.1999, blz. 59).

(3)  Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706

(5)  Van toepassing op het frequentiebereik 110 MHz-100 GHz.

(6)  Bijlage C.3 bij EN 62232:2017.

(7)  Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid (PB L 155 van 23.5.2014, blz. 1).


BIJLAGE

A.   Voorwaarden bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b)

1.

Het totale volume van het voor het grote publiek zichtbare deel van een draadloos toegangspunt met klein bereik voor gebruik door een of meer radiospectrumgebruikers bedraagt maximaal 30 liter.

2.

Het totale volume van de voor het grote publiek zichtbare delen van meerdere afzonderlijke draadloze toegangspunten met klein bereik die een infrastructuurlocatie met een afzonderlijk begrensd oppervlak delen, zoals een lantaarnpaal, een verkeerslicht, een reclamebord of een bushalte, bedraagt maximaal 30 liter.

3.

Indien het antennesysteem en andere onderdelen van het draadloze toegangspunt met klein bereik, zoals een radiofrequentie-eenheid, een digitale processor, een opslageenheid, een koelsysteem, stroomvoorziening, bekabeling, backhaulonderdelen of onderdelen voor aarding en bevestiging, afzonderlijk worden geïnstalleerd, wordt elk gedeelte daarvan dat het maximale volume van 30 liter overschrijdt, aan het zicht van het grote publiek onttrokken.

4.

Het draadloze toegangspunt met klein bereik is visueel consistent met de draagconstructie, heeft een omvang die in verhouding staat tot de totale omvang van de draagconstructie, een coherente vorm, neutrale kleuren die passen bij of overgaan in de draagconstructie, en verborgen kabels, en is visueel niet storend in combinatie met andere draadloze toegangspunten met klein bereik die al zijn geïnstalleerd op dezelfde locatie of op aangrenzende locaties.

5.

Het gewicht en de vorm van een draadloos toegangspunt met klein bereik vereisen geen structurele versterking van de draagconstructie.

6.

Een draadloos toegangspunt met klein bereik van installatieklasse E10 wordt alleen geïmplementeerd in de buitenruimte of in grote binnenruimten met een minimale plafondhoogte van vier meter.

B.   Eisen van de Europese norm bedoeld in artikel 3, lid 1

1.

De implementatie van draadloze toegangspunten met klein bereik gebeurt in overeenstemming met de installatieklassen E0, E2 en E10 van tabel 2 van punt 6.2.4 van de Europese norm EN 62232:2017 “Bepaling van de RF veldsterkte en SAR in de omgeving van basisstations voor radiocommunicatie (zendpalen) met als doel de evaluatie van de blootstelling van het menselijk lichaam”.

2.

Indien meerdere (delen van) antennesystemen van één of meer onder deze verordening vallende draadloze toegangspunten met klein bereik op eenzelfde locatie worden geplaatst, worden de EIRP-criteria van de in punt 1 vermelde norm toegepast op de som van de EIRP’s van alle op dezelfde locatie geplaatste antennesystemen (of delen daarvan).

Top