EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1041

Verordening (EU) 2020/1041 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

PE/22/2020/REV/1

OJ L 231, 17.7.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1041/oj

17.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 231/4


VERORDENING (EU) 2020/1041 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 15 juli 2020

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 177,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) voorziet in de gemeenschappelijke en algemene regels die van toepassing zijn op de Europese structuur- en investeringsfondsen.

(2)

In de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 (4) is het totaalbedrag van middelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) gewijzigd door een verhoging van de vastleggingskredieten voor de specifieke toewijzing voor het YEI in 2020 met 28 333 334 EUR in lopende prijzen, waardoor het totaalbedrag van vastleggingskredieten voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor de volledige programmeringsperiode wordt verhoogd tot 4 556 215 406 EUR in lopende prijzen.

(3)

Voor 2020 worden de extra middelen van 23,7 miljoen EUR in prijzen van 2011 gefinancierd uit de overkoepelende marge voor vastleggingen binnen de marge van het meerjarige financiële kader 2014-2020.

(4)

Aangezien de programma’s ter ondersteuning van het YEI dringend moeten worden aangepast om rekening te houden met de extra middelen voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor het einde van 2020, werd het passend geacht te voorzien in een uitzondering op de periode van acht weken als bedoeld in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

(5)

Verordening (EU) nr. 1303/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(6)

Deze verordening moet met spoed in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 91 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang die voor de periode 2014-2020 voor vastlegging in de begroting beschikbaar zijn, bedragen 330 105 627 309 EUR in prijzen van 2011, jaarlijks verdeeld zoals weergegeven in bijlage VI, waarvan 325 938 694 233 EUR de globale toewijzing voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds vormt en 4 166 933 076 EUR een specifieke toewijzing voor het YEI. Ten behoeve van de programmering en vervolgens de opneming in de begroting van de Unie worden de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang geïndexeerd met 2 % per jaar.”.

2)

In artikel 92 wordt lid 5 vervangen door:

“5.   De middelen voor het YEI bedragen 4 166 933 076 EUR, waarvan 23,7 miljoen EUR extra middelen voor 2020 zijn. Deze middelen worden aangevuld met gerichte investeringen van het ESF overeenkomstig artikel 22 van de ESF-Verordening.

De lidstaten die in aanmerking komen voor extra middelen voor de specifieke toewijzing voor het YEI, mogen verzoeken tot 50 % van deze extra middelen over te dragen naar het ESF om de overeenkomstige doelgerichte ESF-investeringen te vormen zoals voorgeschreven door artikel 22, lid 1, van de ESF-Verordening. Een dergelijke overdracht wordt gedaan naar de respectieve regiocategorieën die overeenkomen met de indeling van de regio’s die in aanmerking komen voor de verhoging van de specifieke toewijzing voor het YEI. De lidstaten verzoeken om overdracht in het verzoek tot wijziging van het programma overeenkomstig artikel 30, lid 1, van onderhavige verordening. Aan vorige jaren toegewezen bedragen mogen niet worden overgedragen.

De tweede alinea van dit lid is van toepassing op alle in 2019 en 2020 toegewezen extra middelen voor specifieke toewijzing voor het YEI.”.

3)

Bijlage VI wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 2020.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D. M. SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitster

J. KLOECKNER


(1)  Advies van 10 juni 2020 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 8 juli 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 14 juli 2020.

(3)  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

(4)  PB L 57 van 27.2.2020, blz. 1.


BIJLAGE

“BIJLAGE VI

JAARLIJKSE VERDELING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN VOOR DE JAREN 2014 TOT EN MET 2020

Aangepast jaarlijks profiel (met inbegrip van het YEI)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

EUR, prijzen van 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 046 236 960

330 105 627 309


Top