EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1018

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1018 van de Commissie van 13 juli 2020 tot goedkeuring van de stof ijzer(III)pyrofosfaat als werkzame stof met een laag risico overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/4604

OJ L 225, 14.7.2020, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1018/oj

14.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 225/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1018 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2020

tot goedkeuring van de stof ijzer(III)pyrofosfaat als werkzame stof met een laag risico overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 13, lid 2, in samenhang met artikel 22, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 december 2015 heeft BROS Sp. z o.o. Sp.k. overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bij Polen een aanvraag voor de goedkeuring van de werkzame stof ijzer(III)pyrofosfaat ingediend.

(2)

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van die verordening heeft Polen, als lidstaat-rapporteur, de aanvrager, de andere lidstaten, de Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op 24 juni 2016 in kennis gesteld van de ontvankelijkheid van de aanvraag.

(3)

Op 21 augustus 2018 heeft de lidstaat-rapporteur een ontwerpbeoordelingsverslag ingediend bij de Commissie, met kopie aan de EFSA, waarin wordt beoordeeld of de werkzame stof naar verwachting aan de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 vermelde goedkeuringscriteria zal voldoen.

(4)

De EFSA heeft zich aan artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 gehouden. Overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 heeft zij de aanvrager verzocht de lidstaten, de Commissie en de EFSA aanvullende informatie te verstrekken. De beoordeling van de aanvullende informatie door de lidstaat-rapporteur werd op 9 augustus 2019 bij de EFSA ingediend in de vorm van een bijgewerkt ontwerpbeoordelingsverslag.

(5)

Op 17 december 2019 heeft de EFSA aan de aanvrager, de lidstaten en de Commissie haar conclusie (2) meegedeeld met betrekking tot de vraag of de werkzame stof ijzer(III)pyrofosfaat naar verwachting aan de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 vermelde goedkeuringscriteria zal voldoen. De EFSA heeft haar conclusie toegankelijk gemaakt voor het publiek.

(6)

Op 23 en 24 maart 2020 heeft de Commissie het evaluatieverslag voor ijzer(III)pyrofosfaat aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders voorgelegd en op 19 mei 2020 heeft zij het ontwerp van deze verordening tot goedkeuring van ijzer(III)pyrofosfaat voorgelegd.

(7)

De aanvrager heeft de mogelijkheid gekregen om opmerkingen over het evaluatieverslag in te dienen.

(8)

Voor een of meer representatieve gebruiksdoeleinden van minstens één gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof bevat, en met name voor de gebruiksdoeleinden die zijn onderzocht en zijn opgenomen in het evaluatieverslag, is vastgesteld dat aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is voldaan.

(9)

De Commissie is voorts van oordeel dat ijzer(III)pyrofosfaat een werkzame stof met een laag risico is in de zin van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1107/2009. IJzer(III)pyrofosfaat is namelijk geen tot bezorgdheid aanleiding gevende stof en voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in bijlage II, punt 5, bij Verordening (EG) nr. 1107/2009, met inbegrip van de tweede alinea van punt 5.1.2. Meer in het bijzonder is het zo dat hoewel ijzer(III)pyrofosfaat als persistent wordt beschouwd, die stof uiteindelijk dissocieert in ionen die een natuurlijk bestanddeel vormen van de menselijke voeding, die alomtegenwoordig zijn in het milieu en die essentieel zijn voor dierlijke en plantaardige functies. Bijgevolg is de bijkomende blootstelling van mensen, dieren en het milieu door de krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurde gebruiksdoeleinden naar verwachting verwaarloosbaar in vergelijking met de verwachte blootstelling in realistische natuurlijke omstandigheden.

(10)

Daarom moet ijzer(III)pyrofosfaat worden goedgekeurd als stof met een laag risico.

(11)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (3) dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Goedkeuring van de werkzame stof

De in bijlage I gespecificeerde werkzame stof ijzer(III)pyrofosfaat wordt goedgekeurd onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2020. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate. EFSA Journal 2020;18(1):5986, 25 blz., doi:10.2903/j.efsa.2020.5986.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).


BIJLAGE I

Benaming, Identificatienummers

IUPAC-benaming

Zuiverheid  (1)

Datum van goedkeuring

Geldigheidsduur

Specifieke bepalingen

IJzer(III)pyrofosfaat

CAS-nr.: 10058-44-3

CIPAC-nr.: —

IJzer(3+)difosfaat

≥ 802 g/kg

De volgende onzuiverheden zijn uit toxicologisch en milieuoogpunt van belang en mogen in het technische materiaal de volgende niveaus niet overschrijden:

lood: 3 mg/kg

kwik: 0,1 mg/kg

cadmium: 1 mg/kg

3.8.2020

3.8.2035

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over ijzer(III)pyrofosfaat, en met name met de aanhangsels I en II van dat verslag.


(1)  Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.


BIJLAGE II

Aan deel D van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Nr.

Benaming, Identificatie-nummers

IUPAC-benaming

Zuiverheid  (1)

Datum van goedkeuring

Geldigheids-duur

Specifieke bepalingen

“20

IJzer(III)pyrofosfaat

CAS-nr.: 10058-44-3

CIPAC-nr.: —

IJzer(3+)difosfaat

≥ 802 g/kg

De volgende onzuiverheden zijn uit toxicologisch en milieuoogpunt van belang en mogen in het technische materiaal de volgende niveaus niet overschrijden:

lood: 3 mg/kg

kwik: 0,1 mg/kg

cadmium: 1 mg/kg

3.8.2020

3.8.2035

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over ijzer(III)pyrofosfaat, en met name met de aanhangsels I en II van dat verslag.


(1)  Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.”.


Top