EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0714

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/714 van de Commissie van 28 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wat betreft het gebruik van elektronische documentatie voor de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten en de periode waarin tijdelijke maatregelen van toepassing zijn (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/3557

OJ L 167, 29.5.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/714/oj

29.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/6


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/714 VAN DE COMMISSIE

van 28 mei 2020

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wat betreft het gebruik van elektronische documentatie voor de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten en de periode waarin tijdelijke maatregelen van toepassing zijn

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 141, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2017/625 zijn voorschriften vastgesteld voor onder meer de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Bij die verordening is bovendien aan de Commissie de bevoegdheid verleend om door middel van een uitvoeringshandeling de passende tijdelijke maatregelen vast te stellen die nodig zijn om de risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn te beperken, indien zij aanwijzingen heeft van een ernstige storing van het controlesysteem van een lidstaat.

(2)

Om met de specifieke omstandigheden als gevolg van de huidige crisis in verband met de coronavirusziekte (COVID-19) om te gaan, kunnen de lidstaten overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie (2) tijdelijke maatregelen toepassen met betrekking tot officiële controles en andere officiële activiteiten. Overeenkomstig die uitvoeringsverordening kunnen officiële controles en andere officiële activiteiten met betrekking tot officiële certificaten en officiële verklaringen onder bepaalde voorwaarden worden verricht door middel van een elektronische kopie van dergelijke certificaten of verklaringen.

(3)

Om vlot handelsverkeer te waarborgen, moet worden verduidelijkt dat officiële controles en andere officiële activiteiten kunnen worden verricht door middel van een via bepaalde elektronische kanalen verstrekte kopie van de originele certificaten of verklaringen. Bovendien moet worden verduidelijkt dat de verplichting om het origineel van deze documenten te overleggen zodra dit technisch mogelijk is, niet van toepassing is indien officiële controles en andere officiële activiteiten op basis van in Traces (Trade Control and Expert System) gegenereerde en ingediende elektronische gegevens worden uitgevoerd.

(4)

Sommige lidstaten hebben de Commissie en de andere lidstaten ervan in kennis gesteld dat de ernstige storingen in de werking van hun controlesystemen gezien de crisis in verband met COVID-19 en de moeilijkheden om officiële controles en andere officiële activiteiten uit te voeren, na 1 juni 2020 zullen voortduren. Om tijdens de crisis in verband met COVID-19 deze ernstige storingen aan te pakken en de planning en de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten te vergemakkelijken, moet de toepassingsperiode van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 tot en met 1 augustus 2020 worden verlengd.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 4 wordt vervangen door:

Artikel 4

1.   Officiële controles en andere officiële activiteiten door middel van officiële certificaten en officiële verklaringen kunnen bij wijze van uitzondering worden verricht:

a)

door middel van een elektronisch beschikbaar gestelde kopie van het origineel van dergelijke certificaten of verklaringen, op voorwaarde dat de persoon die verantwoordelijk is voor de indiening van het officiële certificaat of de officiële verklaring bij de bevoegde autoriteit een verklaring overlegt waarin wordt bevestigd dat het origineel van het officiële certificaat of de officiële verklaring zal worden overgelegd zodra dit technisch mogelijk is, of

b)

door middel van elektronische gegevens uit dergelijke certificaten of verklaringen, indien dergelijke gegevens door de bevoegde autoriteit in Traces zijn gegenereerd en ingediend.

2.   Bij de uitvoering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde officiële controles en andere officiële activiteiten houdt de bevoegde autoriteit rekening met het risico van niet-naleving dat de desbetreffende dieren en goederen vormen, en met de resultaten van de officiële controles die de betrokken exploitanten in het verleden hebben ondergaan en de mate waarin zij de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels in acht hebben genomen.”.

2)

In artikel 6 wordt de tweede alinea vervangen door:

 

“Zij is van toepassing tot en met 1 augustus 2020.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 2 juni 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 mei 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19) (PB L 98 van 31.3.2020, blz. 30).


Top