EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0625

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/625 van de Commissie van 6 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943 Van de Commissie en Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/2812

OJ L 144, 7.5.2020, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/625/oj

7.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/625 VAN DE COMMISSIE

van 6 mei 2020

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943 Van de Commissie en Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1, onder b), i) en iii),

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (2), en met name artikel 47, lid 2, eerste alinea, onder b), en artikel 54, lid 4, eerste alinea, onder a) en b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie (3) bevat voorschriften inzake de tijdelijke verhoging van de officiële controles bij de binnenkomst in de Unie van bepaalde levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die zijn vermeld in de lijst in bijlage I bij die verordening, en bijzondere voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van bepaalde levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen wegens het risico van verontreiniging met aflatoxinen, bestrijdingsmiddelenresiduen, pentachloorfenol en dioxinen alsmede microbiologische besmetting, die zijn vermeld in de lijst in bijlage II bij die verordening.

(2)

Bepaalde categorieën zendingen van levensmiddelen en diervoeders zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793, op voorwaarde dat het brutogewicht ervan minder dan 30 kg bedraagt. Aangezien de gevaren betrekking hebben op de producten zelf en niet op de onmiddellijke verpakking of recipiënt ervan, moet deze gewichtslimiet alleen betrekking te hebben op de goederen zelf. Daarom moet artikel 1, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 worden gewijzigd om de verwijzing naar het brutogewicht in dat lid te vervangen door een verwijzing naar het nettogewicht.

(3)

In artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 is bepaald dat de lijsten in de bijlagen I en II regelmatig, maar ten minste eens in de zes maanden, worden herzien teneinde rekening te houden met nieuwe informatie over risico’s en niet-naleving.

(4)

Dat de lijsten in de bijlage I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 moeten worden gewijzigd, blijkt uit de frequentie en de relevantie van de recente incidenten met levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (“RASFF”) zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn gemeld, de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong alsmede de halfjaarlijkse verslagen over zendingen van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die de lidstaten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (4) in 2019 bij de Commissie hebben ingediend.

(5)

Uit de via RASFF ontvangen kennisgevingen en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles blijkt dat er nieuwe risico’s voor de gezondheid van de mens zijn ontstaan als gevolg van de mogelijke verontreiniging door bestrijdingsmiddelenresiduen, waardoor de meer uitgebreide officiële controles zijn vereist, met name voor zendingen sinaasappelen, mandarijnen, clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten uit Turkije. Uit de via RASFF ontvangen kennisgevingen en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles blijkt voorts dat er nieuwe risico’s voor de gezondheid van de mens zijn ontstaan als gevolg van de mogelijke verontreiniging door aflatoxine, waardoor de invoering van meer uitgebreide officiële controles is vereist voor kruidenmengsels uit Pakistan. De vermeldingen betreffende die zendingen moeten daarom worden opgenomen in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793.

(6)

Gezien de hoge frequentie van niet-naleving van de desbetreffende voorschriften van de wetgeving van de Unie die de lidstaten bij officiële controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009 gedurende het eerste semester van 2019 hebben vastgesteld, is het passend de frequentie van de overeenstemmingscontroles en van de materiële controles van bonen uit Kenia en rozijnen en krenten en granaatappelen uit Turkije te verhogen. De vermeldingen betreffende die zendingen in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Sesamzaad uit Soedan en Oeganda zijn sinds juli en januari 2017 respectievelijk reeds onderworpen aan meer uitgebreide officiële controles op de aanwezigheid van salmonella. Uit de officiële controles die de lidstaten op deze levensmiddelen uitvoeren, blijkt dat het percentage van niet-naleving sinds de invoering van de meer uitgebreide officiële controles is toegenomen. Uit deze resultaten blijkt dat de binnenkomst van die levensmiddelen in de Unie een ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt.

(8)

Om de gezondheid van de mens in de Unie te beschermen, is het derhalve noodzakelijk om, naast de meer uitgebreide officiële controles, te voorzien in speciale voorwaarden met betrekking tot sesamzaad uit Soedan en Oeganda. Met name moeten alle zendingen van sesamzaad uit Soedan en Oeganda vergezeld gaan van een officieel certificaat waarin wordt verklaard dat alle resultaten van de bemonstering en analyse de afwezigheid van salmonella in 25 g aantonen. De resultaten van de bemonstering en de analyse moeten aan dat certificaat worden gehecht. De vermeldingen met betrekking tot sesamzaad uit Soedan en Oeganda moeten daarom uit bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 worden geschrapt en in bijlage II bij die verordening worden opgenomen.

(9)

Voorts zijn op pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit India en Pakistan sinds januari 2018 reeds meer uitgebreide officiële controles van toepassing wat de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen betreft. Die frequentie was reeds in januari 2019 verhoogd van 10 % tot 20 %, wegens een hoge mate van niet-naleving van de relevante vereisten waarin de wetgeving van de Unie voorziet. Uit de officiële controles die de lidstaten op deze levensmiddelen verrichten, blijkt een aanhoudend hoog percentage van niet-naleving van pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit India en een stijging van het percentage van niet-naleving van pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit Pakistan sinds de meer uitgebreide officiële controles. Sinds de invoering van de meer uitgebreide officiële controles werden voor beide producten verscheidene kennisgevingeni in RASFF ingediend. Uit deze resultaten blijkt dat de binnenkomst van die levensmiddelen in de Unie een ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt.

(10)

Om de gezondheid van de mens in de Unie te beschermen, is het derhalve noodzakelijk om, naast de meer uitgebreide officiële controles, te voorzien in speciale voorwaarden met betrekking tot pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit India en Pakistan. Met name moeten alle zendingen van pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit India en Pakistan vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat waarin wordt verklaard dat de producten op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelenresiduen zijn bemonsterd en geanalyseerd, en dat in alle resultaten is gebleken dat de maximumresidugehalten van bestrijdingsmiddelen niet zijn overschreden. De resultaten van de bemonstering en de analyse moeten aan dat certificaat worden gehecht. De vermeldingen met betrekking tot pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit India en Pakistan moeten daarom uit bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 worden geschrapt en in bijlage II bij die verordening worden opgenomen.

(11)

Voor kerrieblad uit India is de frequentie van de niet-naleving van de relevante eisen die zijn vastgesteld in de EU-wetgeving die tijdens officiële controles door de lidstaten aan het licht is gekomen, gedaald. De vermeldingen met betrekking tot kerrieblad uit India moet daarom uit bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 worden geschrapt en in bijlage I bij die verordening worden opgenomen. Aangezien de voorschriften inzake officiële certificering en bemonstering en de analyse voor bestrijdingsmiddelenresiduen in dat derde land voor dit product wordt stopgezet, is het passend de frequentie van de overeenstemmingscontroles en van de materiële controles van dit product te verhogen.

(12)

Frambozen uit Servië, gedroogde abrikozen en abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, uit Turkije en citroenen uit Turkije voldoen volgens de beschikbare informatie over het algemeen in toereikende mate aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de wetgeving van de Unie en meer uitgebreide officiële controles zijn daarvoor derhalve niet meer gerechtvaardigd. De vermeldingen in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 betreffende die producten moeten daarom worden geschrapt.

(13)

De code van de gecombineerde nomenclatuur die in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 is vermeld voor sesamzaad omvat rauw en verwerkt sesamzaad. Met het oog op risicobeer is het passend om zowel rauw als verwerkt sesamzaad op te nemen in het toepassingsgebied van de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793, aangezien rauw en verwerkt sesamzaad met name in de in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vermelde landen van oorsprong dezelfde risico’s inhouden. Alle productomschrijvingen in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 met betrekking tot sesamzaad moeten daarom worden gewijzigd zodat zij zowel betrekking hebben op rauw als op verwerkt sesamzaad. Met het oog op een betere afstemming met de productomschrijvingen voor die code van de gecombineerde nomenclatuur in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (5), moeten deze producten in de Engelse taalversie van de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 alleen worden aangeduid als “Sesamum seeds” en niet als “Sesame seeds (Sesamum seeds)”.

(14)

Meel en gries van grondnoten vormen hetzelfde risico als de vormen van dat levensmiddel en diervoeder die momenteel in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 zijn vermeld. Alle vermeldingen in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 betreffende grondnoten moeten daarom worden gewijzigd om meel en gries van grondnoten te omvatten.

(15)

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets, vormen hetzelfde risico als de vormen van dat product die momenteel in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 zijn vermeld. Bepaalde vermeldingen in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 betreffende grondnoten omvatten grondnoten in bovengenoemde vorm niet. Het is daarom passend alle vermeldingen betreffende grondnoten in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 te wijzigen en perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets, daarin op te nemen.

(16)

De codes van de gecombineerde nomenclatuur die in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 zijn vermeld voor pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit Sri Lanka en India en voor abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd uit Oezbekistan, moeten worden gewijzigd om te zorgen voor consistentie met de omschrijving voor die producten in de bijlagen I en II bij die verordening.

(17)

Omwille van de consistentie en de duidelijkheid moeten de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 volledig worden vervangen.

(18)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU van de Commissie (6) is de invoer in de Unie van levensmiddelen die betelbladeren bevatten of die daaruit bestaan, van oorsprong of verzonden uit Bangladesh, verboden. Dat besluit werd vastgesteld nadat via RASFF veel meldingen waren ontvangen waaruit bleek dat een groot aantal salmonellastammen, waaronder Salmonella typhimurium, was aangetroffen in levensmiddelen die betelbladeren (“piper betle”, algemeen bekend als “betelpeper” of “sirih”) uit Bangladesh bevatten of die daaruit bestonden.

(19)

Bangladesh heeft geen bevredigend actieplan ingediend. Er kan derhalve niet worden geconcludeerd dat de door Bangladesh geboden garanties voldoende zijn om de geconstateerde ernstige risico’s voor de menselijke gezondheid te verhelpen. De bij Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU vastgestelde noodmaatregelen moeten derhalve van kracht blijven.

(20)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943 van de Commissie (7) is de invoer in de Unie van gedroogde bonen die de GN-codes 0713 39 00, 0713 35 00 en 0713 90 00 vallen, van oorsprong uit Nigeria, opgeschort wegens de voortdurende aanwezigheid van dichloorvos. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1256 van de Commissie (8) is de datum van toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943 verlengd tot 30 juni 2022, om Nigeria in staat te stellen de passende risicobeheersmaatregelen uit te voeren en de vereiste garanties te verstrekken.

(21)

De voorschriften die zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793, in Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU en in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943, zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien zij allemaal betrekking hebben op de instelling van aanvullende maatregelen voor de binnenkomst in de Unie van bepaalde levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen vanwege een geïdentificeerd risico, die van toepassing zijn afhankelijk van de ernst van het risico. Het is derhalve passend de correcte en volledige toepassing van de desbetreffende voorschriften te vergemakkelijken door in één handeling de bepalingen vast te stellen die betrekking hebben op de tijdelijke uitbreiding van de officiële controles van bepaalde levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong en de respectieve noodmaatregelen. Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943 moeten derhalve worden ingetrokken en de bepalingen ervan moeten worden overgedragen aan Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793, die dienovereenkomstig moet worden gewijzigd.

(22)

Terwille van de rechtszekerheid is het wenselijk te bepalen dat de lidstaten de binnenkomst in de Unie mogen toestaan van partijen sesamzaad uit Soedan en Oeganda en van pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit India en Pakistan die niet vergezeld gaan van een officieel certificaat en van de resultaten van de bemonstering en de analyse indien zij hun land van oorsprong, of het land van verzending indien dat land verschilt van het land van oorsprong, hebben verlaten vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(23)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(24)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt het volgende punt b bis) ingevoegd:

“b bis)

opschorting van de binnenkomst in de Unie van de in bijlage II bis opgenomen levensmiddelen en diervoeders;”;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   Deze verordening is niet van toepassing op de volgende categorieën zendingen van levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in lid 1, onder a) en b), tenzij het brutogewicht ervan meer dan 30 kg bedraagt:

a)

zendingen van levensmiddelen en diervoeders die als handelsmonsters, als laboratoriummonsters of als demonstratiemateriaal voor tentoonstellingen worden verzonden en die niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht;

b)

zendingen van levensmiddelen en diervoeders die in de persoonlijke bagage van reizigers voor persoonlijke consumptie of persoonlijk gebruik worden vervoerd;

c)

niet-commerciële zendingen van levensmiddelen en diervoeders die aan natuurlijke personen worden verzonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht;

d)

zendingen van levensmiddelen en diervoeders die bestemd zijn voor wetenschappelijke doeleinden.”.

2)

De titel van afdeling 3 wordt vervangen door:

“BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR BINNENKOMST IN DE UNIE EN OPSCHORTING VAN DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN BEPAALDE LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS UIT BEPAALDE DERDE LANDEN”.

3)

Het volgende artikel 11 bis wordt ingevoegd:

Artikel 11 bis

Opschorting van de binnenkomst in de Unie

1.   De lidstaten verbieden de binnenkomst in de Unie van de in bijlage II bis vermelde levensmiddelen en diervoeders.

2.   Lid 1 is van toepassing op levensmiddelen en diervoeders die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht, alsmede op levensmiddelen en diervoeders voor particulier gebruik of verbruik binnen het douanegebied van de Unie.”.

4)

Bijlagen I en II worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

5)

Een bijlage II bis wordt toegevoegd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Intrekkingen

1.   Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943 en Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU worden ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar de ingetrokken handelingen worden gelezen als verwijzingen naar Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793.

Artikel 3

Overgangsmaatregelen

Zendingen van sesamzaad uit Soedan en Oeganda en van pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.) uit India en Pakistan die het land van oorsprong, of het land van verzending indien dat land verschilt van het land van oorsprong, hebben verlaten, kunnen vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening de Unie binnenkomen zonder dat zij vergezeld gaan van de resultaten van de bemonstering en de analyses en het officiële certificaat als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 mei 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (PB L 277 van 29.10.2019, blz. 89).

(4)  Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(5)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU van de Commissie van 13 februari 2014 tot tijdelijke opschorting van de invoer uit Bangladesh van levensmiddelen die betelbladeren (“Piper betle”) bevatten of die daaruit bestaan (PB L 45 van 15.2.2014, blz. 34).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943 van de Commissie van 18 juni 2015 inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer van gedroogde bonen uit Nigeria en tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 (PB L 154 van 19.6.2015, blz. 8).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1256 van de Commissie van 23 juli 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/943 inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer van gedroogde bonen uit Nigeria wat de verlenging van de toepassingsduur ervan betreft (PB L 196 van 24.7.2019, blz. 3).


BIJLAGE

1.   

De bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt vervangen door:

“BIJLAGE I

Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die aan een tijdelijke uitbreiding van de officiële controles aan grenscontroleposten en controlepunten worden onderworpen

Levensmiddelen en diervoeders (beoogd gebruik)

GN-code  (1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Gevaar

Frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles (%)

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

 

 

 

 

Zwarte peper (Piper)

(Levensmiddelen — niet fijngemaakt en niet gemalen)

ex 0904 11 00

10

Brazilië (BR)

Salmonella  (2)

20

Gojibessen (wolfsbessen) (Lycium barbarum L.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

ex 0813 40 95 ;

10

China (CN)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (4)  (5)

20

ex 0810 90 75

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — fijngemaakt of gemalen)

ex 0904 22 00

11

China (CN)

Salmonella  (6)

20

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

China (CN)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (7)

20

Aubergines (Solanum melongena)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0709 30 00

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (8)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Kousenband (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0708 20 00 ;

10

 

 

 

ex 0710 22 00

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypte (EG)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (9)

20

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

Ethiopië (ET)

Salmonella  (2)

50

Hazelnoten, in de dop

0802 21 00

 

Georgië (GE)

Aflatoxinen

50

Hazelnoten, zonder dop

0802 22 00

 

 

 

 

Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hazelnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

Palmolie

(Levensmiddelen)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-kleurstoffen  (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Kerrieblad (Bergera/Murraya koenigii)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (11)

50

Okra’s

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90 ;

20

India (IN)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0708 20

 

Kenia (KE)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)

10

Chinese bleekselderij (Apium graveolens)

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (13)

50

Kousenband

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodja (KH)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rodamine B

50

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in pekel of in citroenzuur, niet bevroren)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rodamine B

50

Pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxinen

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

 

 

 

 

Nangka’s (Artocarpus heterophyllus)

(Levensmiddelen — vers)

ex 0810 90 20

20

Maleisië (MY)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)

20

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

Kruidenmengsels

(Levensmiddelen)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoxinen

50

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

 

 

 

 

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrië (SY)

Rodamine B

50

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in pekel of in citroenzuur, niet bevroren)

ex 2005 99 80

93

Syrië (SY)

Rodamine B

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailand (TH)

Estrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (15)

10

ex 0710 80 59

20

Rozijnen en krenten (met inbegrip van tot pasta gesneden of gemalen rozijnen en krenten zonder verdere behandeling)

(Levensmiddelen)

0806 20

 

Turkije (TR)

Ochratoxine A

10

Mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turkije (TR)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)

5

Sinaasappelen

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 10

 

Turkije (TR)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)

10

Granaatappelen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 75

30

Turkije (TR)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (16)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkije (TR)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (17)

10

Onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten die bestemd zijn om voor de eindverbruiker in de handel te worden gebracht  (18)  (19)

(Levensmiddelen)

ex 1212 99 95

20

Turkije (TR)

Cyanide

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)

20

ex 0710 80 59

20

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

 

 

 

 

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Pistaches zonder dop

0802 52 00

 

 

 

 

Pistaches, gebrand

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 13 ;

20

 

 

 

ex 2008 19 93

20

Gedroogde abrikozen

0813 10 00

 

Oezbekistan (UZ)

Sulfieten  (20)

50

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen)

2008 50

 

 

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Bestrijdingsmi ddelenresiduen  (3)  (21)

50

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Munt

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Peterselie

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Okra’s

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20

”.

2)

Bijlage II wordt vervangen door:

“BIJLAGE II

Levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen die zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie in verband met het risico van verontreiniging met mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, bestrijdingsmiddelenresiduen, pentachloorfenol en dioxinen, en microbiologische besmetting

1.   Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), i)

Levensmiddelen en diervoeders (beoogd gebruik)

GN-code  (22)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Gevaar

Frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles (%)

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Argentinië (AR)

Aflatoxinen

5

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Hazelnoten (Corylus sp.) in de dop

0802 21 00

 

Azerbeidzjan (AZ)

Aflatoxinen

20

Hazelnoten (Corylus sp.) zonder dop

0802 22 00

 

 

 

 

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die hazelnoten bevatten

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Hazelnootpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Bereide of verduurzaamde hazelnoten, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hazelnootolie

(Levensmiddelen)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Paranoten in de dop

0801 21 00

 

Brazilië (BR)

Aflatoxinen

50

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die paranoten in de dop bevatten

(Levensmiddelen)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

 

 

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Brazilië (BR)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

China (CN)

Aflatoxinen

20

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

( Levensmiddelen en diervoeders )

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Egypte (EG)

Aflatoxinen

20

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

( Levensmiddelen en diervoeders )

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen

0904

 

Ethiopië (ET)

Aflatoxinen

50

Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0910

 

 

 

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonesië (ID)

Aflatoxinen

20

Betelbladeren (Piper betle L.)

(Levensmiddelen)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella  (23)

10

Pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

Aflatoxinen

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

Aflatoxinen

20

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Guarpitmeel

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

Pentachloorfenol en dioxinen  (24)

5

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (25)  (26)

10

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella  (27)

20

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoxinen

50

Pistaches zonder dop

0802 52 00

 

 

 

 

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pasta van pistaches

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

60

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistaches, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Meel, gries en poeder van pistaches

(Levensmiddelen)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Nigeria (NG)

Aflatoxinen

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (25)

20

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Meel en gries van grondnoten

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (27)

20

Gedroogde vijgen

0804 20 90

 

Turkije (TR)

Aflatoxinen

20

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die vijgen bevatten

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Gedroogdevijgenpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

50

20

01; 02

31

21

 

 

 

Bereide of verduurzaamde gedroogde vijgen (met inbegrip van mengsels)

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Meel, gries en poeder van gedroogde vijgen

(Levensmiddelen)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Hazelnoten (Corylus sp.) in de dop

0802 21 00

 

Turkije (TR)

Aflatoxinen

5

Hazelnoten (Corylus sp.) zonder dop

0802 22 00

 

 

 

 

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die hazelnoten bevatten

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Hazelnootpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Bereide of verduurzaamde hazelnoten, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hazelnootolie

(Levensmiddelen)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Turkije (TR)

Aflatoxinen

50

Pistaches zonder dop

0802 52 00

 

 

 

 

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pasta van pistaches

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

60

30

 

 

 

Pistaches, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Meel, gries en poeder van pistaches

(Levensmiddelen)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(Levensmiddelen)

ex 2008 99 99

11 19

Turkije (TR)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (25)  (28)

20

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (27)

20

Pitahaja’s (drakenvruchten)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Bestrijdingsmiddelenresiduen  (25)  (29)

10

2.   Samengestelde levensmiddelen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), ii)

Samengestelde levensmiddelen die meer dan 20 % van de afzonderlijke producten bevatten die wegens het risico van verontreiniging met aflatoxinen in tabel 1 van deze bijlage zijn opgenomen, hetzij in de vorm van één product, hetzij als de som van de in de lijst opgenomen producten

GN-code  (30)

Beschrijving  (31)

ex 1704 90

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen), ander dan kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker

ex 1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

ex 1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

”.

2.   

De volgende bijlage II bis wordt toegevoegd aan Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793:

“BIJLAGE II bis

Levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen waarvan de binnenkomst in de Unie is opgeschort als bedoeld in artikel 11 bis

Levensmiddelen en diervoeders (beoogd gebruik)

GN-code  (32)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Gevaar

Levensmiddelen die betelbladeren (“Piper betle”) bevatten of daaruit bestaan

(Levensmiddelen)

1404 90 00  (33)

 

Bangladesh (BD)  (34)

Salmonella

Levensmiddelen die bestaan uit gedroogde bonen

(Levensmiddelen)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Bestrijdingsmiddelenresiduen

”.

(1)  Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(2)  De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, onder a), van bijlage III bij deze verordening.

(3)  Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC‐MS en LC‐MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(4)  Residuen van amitraz.

(5)  Residuen van nicotine.

(6)  De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, onder b), van bijlage III bij deze verordening.

(7)  Residuen van tolfenpyrad.

(8)  Residuen van amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz), diafenthiuron, dicofol (som van p,p'- en o,p'-isomeer), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram).

(9)  Residuen van dicofol (som van p,p'- en o,p'-isomeer), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.

(10)  In deze bijlage worden onder “Sudan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Sudan I (CAS-nummer 842‐07‐9); ii) Sudan II (CAS-nummer 3118‐97‐6); iii) Sudan III (CAS-nummer 85‐86‐9); iv) Scarlet Red, of Sudan IV (CAS-nummer 85‐83‐6).

(11)  Residuen van acefaat

(12)  Residuen van diafenthiuron.

(13)  Residuen van fenthoaat.

(14)  Residuen van chloorbufam.

(15)  Residuen van formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(‐hydrochloride)), prothiofos en triforine.

(16)  Residuen van prochloraz.

(17)  Residuen van diafenthiuron, formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(‐hydrochloride)) en thiofanaat-methyl.

(18)  “Onverwerkte producten” zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).

(19)  “In de handel brengen” en “eindverbruiker” zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(20)  Referentiemethoden: EN 1988‐1:1998, EN 1988‐2:1998 of ISO 5522:1981.

(21)  Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.

(22)  Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(23)  De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, onder b), van bijlage III bij deze verordening.

(24)  Het in artikel 10, lid 3, van deze verordening bedoelde analyserapport wordt afgegeven door een laboratorium dat overeenkomstig EN ISO/IEC 17025 is geaccrediteerd voor de analyse van PCP in levensmiddelen en diervoeders.

In het analyserapport wordt het volgende vermeld:

a)

de resultaten van bemonstering en analyse voor de aanwezigheid van PCP, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong, of van het land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is;

b)

de meetonzekerheid van het analyseresultaat;

c)

de aantoonbaarheidsgrens van de analysemethode, en

d)

de bepaalbaarheidsgrens van de analysemethode.

De extractie vóór de analyse wordt verricht met een zuur oplosmiddel. De analyse wordt uitgevoerd overeenkomstig de gewijzigde versie van de QuEChERS-methode, die wordt beschreven op de website van de referentielaboratoria van de Europese Unie voor residuen van bestrijdingsmiddelen, of volgens een even betrouwbare methode.

(25)  Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC‐MS en LC‐MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(26)  Residuen van carbofuran.

(27)  De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, onder a), van bijlage III bij deze verordening.

(28)  Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en metrafenon.

(29)  Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.

(30)  Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(31)  De omschrijving van de goederen komt overeen met die in de kolom “Omschrijving” van de GN in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87. Voor nadere uitleg over de exacte reikwijdte van het gemeenschappelijk douanetarief wordt verwezen naar de recentste wijziging van die bijlage.

(32)  Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(33)  Levensmiddelen die betelbladeren (“Piper betle”) bevatten of daaruit bestaan, met inbegrip van maar niet uitsluitend de levensmiddelen die onder GN-code 1404 90 00 zijn aangegeven.

(34)  Land van oorsprong en/of land van verzending.


Top