EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0466

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19) (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/2049

OJ L 98, 31.3.2020, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/466/oj

31.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 98/30


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/466 VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2020

betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 141, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2017/625 zijn voorschriften vastgesteld voor onder meer de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Bij die verordening is aan de Commissie de bevoegdheid verleend om door middel van een uitvoeringshandeling de passende tijdelijke maatregelen vast te stellen die nodig zijn om de risico’s voor onder meer de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn te beperken, indien zij aanwijzingen heeft van een ernstige storing van een controlesysteem van een lidstaat.

(2)

De huidige crisis in verband met de coronavirusziekte (COVID-19) vormt een uitzonderlijke en ongekende uitdaging voor het vermogen van de lidstaten om officiële controles en andere officiële activiteiten te verrichten overeenkomstig de EU-wetgeving.

(3)

In haar “Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten (2)” heeft de Commissie benadrukt dat de soepele werking van de interne markt in de huidige situatie niet in het gedrang mag komen. Daarnaast moeten de lidstaten het verkeer van goederen blijven waarborgen.

(4)

Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 zijn de lidstaten verplicht een controlesysteem op te zetten dat bestaat uit bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen voor de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten. Met name moeten bevoegde autoriteiten, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder e), van die verordening, beschikken over, of toegang hebben tot, een voldoende aantal naar behoren gekwalificeerde en ervaren personeelsleden, zodat de officiële controles en andere officiële activiteiten doelmatig en doeltreffend kunnen worden verricht.

(5)

Tijdens de huidige crisis in verband met COVID-19 hebben de lidstaten ingrijpende verplaatsingsbeperkingen opgelegd aan hun bevolkingen, om de menselijke gezondheid te beschermen.

(6)

Een aantal lidstaten heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat hun capaciteit om geschikt personeel in te zetten voor officiële controles en andere officiële activiteiten, zoals vereist bij Verordening (EU) 2017/625, als gevolg van die verplaatsingsbeperkingen ernstig in het gedrang komt.

(7)

Een aantal lidstaten heeft de Commissie specifiek op de hoogte gebracht van moeilijkheden bij het uitvoeren van officiële controles en andere officiële activiteiten waarvoor de fysieke aanwezigheid van controlepersoneel vereist is. Er zijn met name problemen met betrekking tot het klinisch onderzoek van dieren, bepaalde controles van producten van dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten en van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, en het testen van monsters in officiële, door de lidstaten aangewezen laboratoria.

(8)

Overeenkomstig de EU-wetgeving die van toepassing is op de handel in levende dieren en levende producten op de eengemaakte markt, en met name de Richtlijnen 64/432/EEG (3), 88/407/EEG (4), 89/556/EEG (5), 90/429/EEG (6), 91/68/EEG (7), 92/65/EEG (8), 2006/88/EG (9), 2009/156/EG (10) en 2009/158/EG (11) van de Raad, moeten zendingen dieren en levende producten tijdens verplaatsingen tussen de lidstaten vergezeld gaan van de oorspronkelijke diergezondheidscertificaten.

(9)

Een aantal lidstaten heeft de Commissie er ook van in kennis gesteld dat officiële controles en andere officiële activiteiten die resulteren in de ondertekening en afgifte van officiële certificaten en officiële verklaringen in de oorspronkelijke papiervorm, die zendingen dieren en levende producten die tussen lidstaten worden vervoerd of die de Unie binnenkomen, moeten vergezellen, momenteel niet overeenkomstig de EU-wetgeving kunnen worden verricht.

(10)

Daarom moet een alternatief voor de presentatie van officiële certificaten en officiële verklaringen in de oorspronkelijke papiervorm tijdelijk worden toegestaan; daarbij moet rekening worden gehouden met het gebruik door geregistreerde gebruikers van Traces (Trade Control and Expert System) als bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (12) en met het feit dat het momenteel technisch niet mogelijk is om in Traces elektronische certificaten af te geven overeenkomstig die uitvoeringsverordening. Dat alternatief mag geen afbreuk doen aan de verplichting van de exploitanten overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 om, waar dat technisch haalbaar is, de oorspronkelijke documenten te overleggen.

(11)

In het licht van deze specifieke omstandigheden moeten maatregelen worden genomen om ernstige gezondheidsrisico’s voor het personeel van de bevoegde autoriteiten te voorkomen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de preventie van door dieren, planten en producten daarvan veroorzaakte risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten, en zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de preventie van risico’s voor het welzijn van dieren. Tegelijkertijd moet de goede werking van de eengemaakte markt, op basis van de agro-voedselketenwetgeving van de Unie, worden gewaarborgd.

(12)

Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden om hun bestaande controlesystemen operationeel te houden, moeten derhalve de in deze verordening vastgestelde tijdelijke maatregelen kunnen toepassen, in de mate die nodig is om de daarmee samenhangende ernstige storingen van hun controlesystemen te verhelpen. De lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen om de ernstige storing van hun controlesystemen zo snel mogelijk te verhelpen.

(13)

De lidstaten die de in deze verordening vastgestelde tijdelijke maatregelen toepassen, moeten de Commissie en de andere lidstaten daarvan in kennis stellen, alsmede van de maatregelen die zij treffen om de moeilijkheden bij de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 te verhelpen.

(14)

Deze verordening moet gedurende twee maanden van toepassing zijn om de planning en de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten tijdens de aan COVID-19 verbonden crisis te vergemakkelijken. Gelet op de van een aantal lidstaten ontvangen informatie, waaruit valt op te maken dat onmiddellijk tijdelijke maatregelen moeten worden vastgesteld, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening worden tijdelijke maatregelen vastgesteld die nodig zijn om wijdverspreide risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn te beperken, teneinde het hoofd te bieden aan ernstige storingen van de werking van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de crisis in verband met COVID-19.

Artikel 2

De lidstaten die de in deze verordening vastgestelde tijdelijke maatregelen wensen toe te passen, stellen de Commissie en de andere lidstaten daarvan in kennis, alsmede van de maatregelen die zij treffen om de problemen bij de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 te verhelpen.

Artikel 3

De officiële controles en andere officiële activiteiten kunnen uitzonderlijk worden verricht door een of meer natuurlijke personen die specifiek door de bevoegde autoriteit zijn gemachtigd op grond van hun kwalificaties, opleiding en praktijkervaring, die via een van de beschikbare communicatiemiddelen in contact staan met de bevoegde autoriteit en die de instructies van de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van die officiële controles en andere officiële activiteiten moeten volgen. Deze personen handelen onpartijdig en zijn vrij van elk belangenconflict wat de officiële controles en andere door hen verrichte officiële activiteiten betreft.

Artikel 4

Officiële controles en andere officiële activiteiten met betrekking tot officiële certificaten en officiële verklaringen kunnen bij wijze van uitzondering worden verricht door middel van een officiële controle van een elektronische kopie van het origineel van dergelijke certificaten of verklaringen of van een in Traces gegenereerd en ingediend elektronisch formaat van het certificaat of de verklaring, op voorwaarde dat de persoon die verantwoordelijk is voor de indiening van het officiële certificaat of de officiële verklaring, bij de bevoegde autoriteit een verklaring overlegt waarin wordt bevestigd dat het origineel van het officiële certificaat of de officiële verklaring zal worden overgelegd zodra dit technisch mogelijk is. Bij de uitvoering van dergelijke officiële controles en andere officiële activiteiten houdt de bevoegde autoriteit rekening met het risico van niet-naleving dat de desbetreffende dieren en goederen vormen, en met de resultaten van de officiële controles die de betrokken exploitanten in het verleden hebben ondergaan en de mate waarin zij de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels in acht hebben genomen.

Artikel 5

Bij wijze van uitzondering kunnen officiële controles en andere officiële activiteiten:

a)

in geval van analyses, tests of diagnoses die moeten worden verricht door de officiële laboratoria, worden verricht door een daartoe tijdelijk door de bevoegde autoriteit aangewezen laboratorium;

b)

in geval van fysieke bijeenkomsten met exploitanten en hun personeel in het kader van de in artikel 14 van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde officiële controlemethoden en -technieken, worden verricht via de beschikbare middelen voor communicatie op afstand.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing tot en met 1 juni 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  C(2020) 1753 final van 16 maart 2020.

(3)  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64).

(4)  Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan (PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10).

(5)  Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1).

(6)  Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62).

(7)  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19).

(8)  Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54).

(9)  Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14).

(10)  Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1).

(11)  Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74).

(12)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (“de Imsoc-verordening”) (PB L 261 van 14.10.2019, blz. 37).


Top