EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0349

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/349 van de Commissie van 2 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 met betrekking tot de operationele omstandigheden in bepaalde stedelijke of interstedelijke gebieden

C/2020/1121

OJ L 63, 3.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/349/oj

3.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 63/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/349 VAN DE COMMISSIE

van 2 maart 2020

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 met betrekking tot de operationele omstandigheden in bepaalde stedelijke of interstedelijke gebieden

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (1), en met name artikel 8 ter, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Na de vaststelling van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 van de Commissie (2) is er een tegenstrijdigheid aan het licht gekomen tussen de voorwaarden met betrekking tot de operationele omstandigheden in bepaalde stedelijke of interstedelijke gebieden en artikel 8 ter, lid 3, van Richtlijn 96/53/EG.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Deze verordening moet met spoed in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 10 decies, lid 2, van Richtlijn 96/53/EG bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916

In artikel 3 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Gelet op de specifieke context van stedelijke of interstedelijke gebieden waar een snelheidsbeperking van 50 km/h of minder geldt en waar vaak kwetsbare weggebruikers aanwezig zijn, mogen de lidstaten voertuigen of voertuigcombinaties verbieden om in stedelijke of interstedelijke gebieden met de voorzieningen in de gebruiksstand te rijden.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 van de Commissie van 15 november 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende het gebruik van de aerodynamische voorzieningen krachtens Richtlijn 96/53/EG van de Raad (PB L 297 van 18.11.2019, blz. 3).


Top