EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O1692

Richtsnoer (EU) 2020/1692 van de Europese Centrale Bank van 25 september 2020 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages (ECB/2020/46)

OJ L 379, 13.11.2020, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1692/oj

13.11.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 379/94


RICHTSNOER (EU) 2020/1692 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 25 september 2020

tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages

(ECB/2020/46)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste streepje,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 3.1, eerste streepje, artikel 9.2, artikel 12.1, artikel 14.3, artikel 18.2 en artikel 20, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Er moeten aanpassingen worden aangebracht in het risicobeheersings- en waarderingskader van het Eurosysteem om rekening te houden met het feit dat niet-door wetgeving gereguleerde gedekte obligaties (d.w.z. contractuele gedekte obligaties) niet langer als onderpand van het Eurosysteem moeten worden aanvaard.

(2)

Derhalve moet Richtsnoer (EU) 2016/65 van de Europese Centrale Bank (1) (ECB/2015/35) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) wordt als volgt gewijzigd:

(1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt b) wordt de zinsnede “alsmede instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE)-conforme gedekte obligaties van het Jumbo-type” vervangen door de zinsnede “alsmede gedekte obligaties van het Jumbo-type;”;

b)

punt c) wordt vervangen door:

“c)

door wetgeving gereguleerde gedekte obligaties, anders dan gedekte obligaties van het Jumbo-type, multi cédulas en schuldbewijzen die zijn uitgegeven door i) niet-financiële vennootschappen; ii) vennootschappen in de overheidssector, en iii) agentschappen die niet-kredietinstellingen zijn en die niet aan de kwantitatieve criteria van bijlage XII bis bij Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) voldoen, worden opgenomen in surpluspercentagecategorie III;”.

(2)

in de bijlage wordt tabel 1 vervangen door:

“Tabel 1

Surpluspercentagecategorieën voor beleenbare verhandelbare activa op basis van het emittenttype en/of activumtype

Categorie I

Categorie II

Categorie III

Categorie IV

Categorie V

door centrale overheden uitgegeven schuldbewijzen

ECB-schuldbewijzen

door nationale centrale banken (NCB’s) voor de aannemingsdatum van de euro in hun respectieve lidstaat uitgegeven schuldbewijzen

door lokale en regionale overheden uitgegeven schuldbewijzen

schuldbewijzen uitgegeven door vanwege het Eurosysteem als agentschappen ingedeelde entiteiten (kredietinstellingen of niet-kredietinstellingen) en die niet voldoen aan de kwantitatieve criteria opgenomen in bijlage XII bis bij Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

door multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties uitgegeven schuldbewijzen

gedekte obligaties van het Jumbo-type

door wetgeving gereguleerde gedekte obligaties, m.u.v. gedekte obligaties van het Jumbo-type

multi cédulas

schuldbewijzen uitgegeven door niet-financiële vennootschappen, vennootschappen in de overheidssector uitgegeven en agentschappen die niet-kredietinstellingen zijn en die niet voldoen aan de kwantitatieve criteria van bijlage XII bis bij Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

ongedekte schuldbewijzen uitgegeven door kredietinstellingen en agentschappen die kredietinstellingen zijn en die niet voldoen aan de kwantitatieve criteria van bijlage XII bis bij Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

ongedekte schuldbewijzen uitgegeven door financiële vennootschappen anders dan kredietinstellingen

effecten op onderpand van activa”

Artikel 2

Inwerkingtreding en implementatie

1.   Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

2.   De nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, nemen de nodige maatregelen om aan dit richtsnoer te voldoen en passen dit richtsnoer toe vanaf 1 januari 2021. Zij stellen de Europese Centrale Bank uiterlijk op 6 november 2020 in kennis van de teksten en middelen met betrekking tot die maatregelen.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

Gedaan te Frankfurt am Main, 25 september 2020.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Christine LAGARDE


(1)  Richtsnoer (EU) 2016/65 van de Europese Centrale Bank van 18 november 2015 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages (ECB/2015/35) (PB L 14 van 21.1.2016, blz. 30).


Top