EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2213

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2213 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen van bepaalde vleesproducten en van behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie in de Unie mogen worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9547) (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/9547

OJ L 438, 28.12.2020, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2213/oj

28.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 438/48


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/2213 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2020

tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen van bepaalde vleesproducten en van behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie in de Unie mogen worden ingevoerd

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9547)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, inleidende zin, artikel 8, punt 1, eerste alinea, artikel 8, punt 4, en artikel 9, lid 4, inleidende zin en punt c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (2) zijn onder andere voorschriften vastgelegd voor de invoer in de Unie van zendingen van bepaalde vleesproducten en van behandelde magen, blazen en darmen die een in bijlage II, deel 4, bij die beschikking genoemde behandeling hebben ondergaan (“de producten”), met inbegrip van een lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de producten in de Unie mogen worden ingevoerd. Meer in het bijzonder bevat bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de producten in de Unie mogen worden ingevoerd op voorwaarde dat zij de in dat deel van die bijlage bedoelde desbetreffende behandeling hebben ondergaan. De behandelingen zijn bedoeld om bepaalde risico’s voor de diergezondheid die met specifieke producten verband houden, weg te nemen. In deel 4 van die bijlage worden een niet-specifieke behandeling “A” en specifieke behandelingen “B” tot en met “F” beschreven in afnemende volgorde van ernst van het risico voor de diergezondheid dat aan het specifieke product verbonden is.

(2)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de door Beschikking 2007/777/EG vereiste garanties geboden teneinde het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden Guernsey, Man en Jersey na het einde van de overgangsperiode waarin is voorzien in het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (terugtrekkingsakkoord) op te nemen in bijlage II, deel 2, bij die beschikking, onverminderd de toepassing van het Unierecht op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland in overeenstemming met artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het terugtrekkingsakkoord in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol. Rekening houdend met de door het Verenigd Koninkrijk geboden garanties moeten dat derde land en de van de Kroon afhankelijke gebieden worden opgenomen in bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG.

(3)

Sinds november 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk echter bevestigd dat op zijn grondgebied een aantal uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) van het subtype H5N8 heeft plaatsgevonden, waarvan sommige op 1 januari 2021 nog niet zullen zijn beëindigd. Derhalve kan het hele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk niet als vrij van de ziekte worden beschouwd en om de insleep van het HPAI-virus in de Unie te voorkomen, moeten vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen van pluimvee, gekweekt vederwild (met uitzondering van loopvogels), gekweekte loopvogels en vrij vederwild uit het door HPAI getroffen gebied in het Verenigd Koninkrijk, waarvoor de veterinaire autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk wegens die uitbraken beperkende maatregelen hebben ingesteld, ten minste een “behandeling D” in de zin van deel 4 van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG ondergaan.

(4)

Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Aangezien de in het terugtrekkingsakkoord vastgestelde overgangsperiode op 31 december 2020 afloopt, moet dit besluit van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2021.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2020.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(2)  Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (PB L 312 van 30.11.2007, blz. 49).


BIJLAGE

Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1 wordt na de vermelding voor China het volgende ingevoegd:

“Verenigd Koninkrijk (*1)

GB

01/2021

Het hele land

GB-1

01/2021

Geheel het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van het gebied GB-2

GB-2

01/2021

De in kolom 3 van de tabel in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie onder GB-2 beschreven gebieden van het Verenigd Koninkrijk, met behoud van de geldigheid van de in de kolommen 6A en 6B van die tabel vermelde data.

2)

Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

na de vermelding betreffende Ethiopië wordt het volgende ingevoegd:

“GB

Verenigd Koninkrijk (*2) GB

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

A

A

XXX

A

Verenigd Koninkrijk (*2) GB-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

Verenigd Koninkrijk (*2) GB-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

GG

Guernsey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

b)

na de vermelding betreffende Israël wordt het volgende ingevoegd:

“IM

Man

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”

c)

na de vermelding betreffende IJsland wordt het volgende ingevoegd:

“JE

Jersey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”


(*1)  Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in deze bijlage niet voor Noord-Ierland.”.

(*2)  Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in deze bijlage niet voor Noord-Ierland.”;


Top