EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1544

Besluit (EU) 2020/1544 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2020 tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen

OJ L 356, 26.10.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1544/oj

26.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 356/5


BESLUIT (EU) 2020/1544 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 21 oktober 2020

tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2003/17/EG van de Raad (3) is bepaald dat veldkeuringen van bepaalde gewassen voor de teelt van zaaizaad die in de in bijlage I bij die beschikking vermelde derde landen worden verricht, onder bepaalde voorwaarden moeten worden beschouwd als gelijkwaardig aan overeenkomstig het recht van de Unie verrichte veldkeuringen en dat zaaizaad van bepaalde soorten graan dat in die derde landen is voortgebracht, onder bepaalde voorwaarden moet worden beschouwd als gelijkwaardig aan zaad dat overeenkomstig het recht van de Unie is voortgebracht.

(2)

Oekraïne heeft de Commissie verzocht de gelijkwaardigheid te erkennen van zijn systeem van veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, alsook van de in Oekraïne voortgebrachte en gecertificeerde zaaigranen.

(3)

De Commissie heeft de wetgeving van Oekraïne ter zake onderzocht en, op basis van een in 2015 verrichte audit betreffende het systeem van officiële controles en van de certificering van zaaigranen in Oekraïne en de gelijkwaardigheid daarvan met de Unievoorschriften, een verslag met haar bevindingen gepubliceerd, getiteld: “Eindverslag van een van 26 mei 2015 tot 4 juni 2015 in Oekraïne verrichte audit teneinde het systeem van officiële controles en certificering van zaaigranen en de gelijkwaardigheid daarvan met de voorschriften van de Europese Unie te evalueren”.

(4)

Naar aanleiding van die audit is geconcludeerd dat de veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad, de bemonstering, de tests en de officiële controles achteraf van zaaigranen naar behoren worden verricht en voldoen aan de voorwaarden bepaald in bijlage II bij Beschikking 2003/17/EG en de desbetreffende voorschriften vervat in Richtlijn 66/402/EEG van de Raad (4). Voorts werd geconcludeerd dat de nationale autoriteiten die in Oekraïne belast zijn met de uitvoering van de certificering voor zaaizaad, bekwaam zijn en naar behoren functioneren.

(5)

Derhalve is het passend de gelijkwaardigheid te erkennen van de veldkeuringen die in Oekraïne voor gewassen voor de teelt van zaaigranen worden uitgevoerd, alsook van de in Oekraïne voortgebrachte en door de autoriteiten van Oekraïne officieel gecertificeerde zaaigranen.

(6)

Beschikking 2003/17/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Beschikking 2003/17/EG

Bijlage I bij Beschikking 2003/17/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

In de tabel wordt de volgende rij ingevoegd tussen “TR” en “US”:

“UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EEG”

b)

In de voetnoot bij de tabel wordt de volgende verklaring ingevoegd tussen “TR — Turkije,” en “US — Verenigde Staten”:

“UA — Oekraïne,”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2020.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D. M. SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  Advies van 18 september 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 8 oktober 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 14 oktober 2020.

(3)  Beschikking 2003/17/EG van de Raad van 16 december 2002 betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad (PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10).

(4)  Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309).


Top