EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1109

Besluit (EU) 2020/1109 van de Raad van 20 juli 2020 tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2017/2455 en (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing in respons op de COVID‐19-pandemie

ST/9123/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1109/oj

29.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 244/3


BESLUIT (EU) 2020/1109 VAN DE RAAD

van 20 juli 2020

tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2017/2455 en (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing in respons op de COVID‐19-pandemie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 113,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (3) is gewijzigd bij Richtlijnen (EU) 2017/2455 (4) en (EU) 2019/1995 (5) van de Raad, ter modernisering van het rechtskader voor de belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor grensoverschrijdende e‐handel tussen bedrijven en consumenten (b2c). De meerderheid van deze nieuwe bepalingen moet met ingang van 1 januari 2021 worden toegepast.

(2)

Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de COVID‐19-uitbraak uitgeroepen tot noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. Op 11 maart 2020 heeft de WHO de COVID‐19-uitbraak uitgeroepen tot pandemie. De COVID‐19-pandemie heeft alle lidstaten getroffen. Vanwege de alarmerende toename van het aantal gevallen en het gebrek aan doeltreffende middelen om de COVID‐19-pandemie onmiddellijk het hoofd te bieden, hebben tal van lidstaten een nationale noodtoestand uitgeroepen.

(3)

De COVID‐19-pandemie vormt een onverwachte en ongekende noodtoestand die alle lidstaten zwaar treft en hen verplicht op nationaal niveau onmiddellijk actie te ondernemen om de huidige crisis met voorrang aan te pakken door voor andere onderwerpen gereserveerde middelen over te hevelen. Als gevolg van deze crisis ondervinden verscheidene lidstaten moeilijkheden bij het afronden tegen 31 december 2020 van de ontwikkeling van de IT-systemen die nodig zijn om de in Richtlijnen (EU) 2017/2455 en (EU) 2019/1995 vastgelegde regels per 1 januari 2021 toe te passen. Een aantal lidstaten en postaanbieders en koeriersdiensten hebben daarom verzocht de toepassingsdata van zowel Richtlijn (EU) 2017/2455 als Richtlijn (EU) 2019/1995 uit te stellen.

(4)

Met inachtneming van de uitdagingen waarmee de lidstaten geconfronteerd worden bij het aanpakken van de COVID‐19-crisis, en van het feit dat de nieuwe bepalingen uitgaan van het beginsel dat alle lidstaten hun IT-systemen moeten actualiseren om de in Richtlijnen (EU) 2017/2455 en (EU) 2019/1995 vastgelegde regels te kunnen toepassen, en te zorgen voor het verzamelen en het doorgeven van informatie en voor betalingen in het kader van de gewijzigde regelingen, moeten de data van omzetting en toepassing van die richtlijnen met zes maanden worden uitgesteld. Een uitstel van zes maanden is passend, aangezien de vertraging zo kort mogelijk moet worden gehouden om de extra begrotingsverliezen voor de lidstaten tot een minimum te beperken.

(5)

Gelet op de aanzienlijke gevolgen van de economische verstoringen en de eventuele bijkomende moeilijkheden door de COVID‐19-pandemie, en mede om de nieuwe voorschriften inzake btw op e‐commerce correct en tijdig te kunnen toepassen, zou de Commissie nauw met de betrokken lidstaten kunnen samenwerken om toe te zien op de aanpassing van de nationale IT-systemen en zo nodig technische bijstand te verlenen.

(6)

De Richtlijnen (EU) 2017/2455 en (EU) 2019/1995 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Richtlijn (EU) 2017/2455

Richtlijn (EU) 2017/2455 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt vervangen door:

Wijzigingen van Richtlijn 2006/112/EG met ingang van 1 juli 2021”;

b)

de inleidende zin wordt vervangen door:

“Met ingang van 1 juli 2021 wordt Richtlijn 2006/112/EG als volgt gewijzigd:”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

Wijziging van Richtlijn 2009/132/EG

Met ingang van 1 juli 2021 wordt titel IV van Richtlijn 2009/132/EG geschrapt.”.

3)

In artikel 4 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

a)

de tweede alinea wordt vervangen door:

“De lidstaten dienen uiterlijk op 30 juni 2021 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan de artikelen 2 en 3 van deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.”;

b)

de vierde alinea wordt vervangen door:

“Zij passen de bepalingen die nodig zijn om aan de artikelen 2 en 3 van deze richtlijn te voldoen, toe met ingang van 1 juli 2021.”.

Artikel 2

Wijzigingen van Richtlijn (EU) 2019/1995

In artikel 2, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/1995 worden de eerste en tweede alinea vervangen door:

“1.De lidstaten dienen uiterlijk op 30 juni 2021 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Zij passen die bepalingen toe met ingang van 1 juli 2021.”.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 juli 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  Advies van 10 juli 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies van 10 juni 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).

(4)  Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (PB L 348 van 29.12.2017, blz. 7).

(5)  Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen (PB L 310 van 2.12.2019, blz. 1).


Top