EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1101

Besluit (EU) 2020/1101 van de Commissie van 23 juli 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 4936)

C/2020/4936

OJ L 241, 27.7.2020, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1101/oj

27.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 241/36


BESLUIT (EU) 2020/1101 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2020

tot wijziging van Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 4936)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/132/EG van de Raad van 19 oktober 2009 houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (1), en met name artikel 53, eerste alinea, in samenhang met artikel 131 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (2), en met name artikel 76, eerste alinea, in samenhang met artikel 131 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit (EU) 2020/491 (3) van de Commissie wordt tot en met 31 juli 2020 vrijstelling van invoerrechten en van btw bij invoer verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden.

(2)

Op 11 juni 2020 heeft de Commissie overeenkomstig overweging 5 van Besluit (EU) 2020/491 de lidstaten over de noodzaak van een verlenging van de vrijstelling geraadpleegd, waarna de lidstaten een daartoe strekkend verzoek hebben voorgelegd.

(3)

De goederen die de lidstaten in het kader van Besluit (EU) 2020/491 hebben ingevoerd, hebben er mede voor gezorgd dat overheidsorganisaties of organisaties die door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten zijn erkend, toegang hebben tot de benodigde medische apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen, waaraan een tekort bestaat. Uit de handelsstatistieken van deze goederen blijkt dat zij nog altijd in groten getale worden ingevoerd. Aangezien het aantal COVID-19-besmettingen in de lidstaten nog altijd een risico voor de volksgezondheid vormt en er in de lidstaten nog altijd tekorten aan goederen om de COVID-19-pandemie te bestrijden, worden gerapporteerd, dient de geldigheid van Besluit (EU) 2020/491 met drie maanden te worden verlengd.

(4)

Om de lidstaten in staat te stellen de rapportageverplichtingen uit hoofde van Besluit (EU) 2020/491 goed na te komen, dient de in artikel 2 van Besluit (EU) 2020/491 vastgestelde termijn te worden verlengd.

(5)

Op 24 juni 2020 werden de lidstaten overeenkomstig artikel 76 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 en artikel 53 van Richtlijn 2009/132/EG over de gevraagde verlenging geraadpleegd.

(6)

Besluit (EU) 2020/491 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (EU) 2020/491 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 2 wordt het inleidend gedeelte vervangen door:

“De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 31 december 2020 de volgende informatie mee:”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

Artikel 1 is van toepassing op goederen die van 30 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020 worden ingevoerd.”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2020.

Voor de Commissie

Paolo GENTILONI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 292 van 10.11.2009, blz. 5.

(2)  PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23.

(3)  Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (PB L 103 van 3.4.2020, blz. 1).


Top