EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0480

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/480 van de Commissie van 1 april 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 inzake de ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor machines

C/2020/1919

OJ L 102, 2.4.2020, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/480/oj

2.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 102/6


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/480 VAN DE COMMISSIE

van 1 april 2020

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 inzake de ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor machines

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 10, lid 6,

Gezien Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (2), en met name artikel 7, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2006/42/EG worden machines die gebouwd zijn overeenkomstig geharmoniseerde normen waarvan de referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waarop die geharmoniseerde norm betrekking heeft.

(2)

Bij brief van 19 december 2006 heeft de Commissie CEN en Cenelec verzocht (verzoek M/396) om de opstelling, de herziening en de voltooiing van de werkzaamheden met betrekking tot de geharmoniseerde normen ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG, om rekening te houden met de bij die richtlijn in vergelijking met Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) ingevoerde wijzigingen.

(3)

Op basis van verzoek M/396 heeft CEN de volgende nieuwe geharmoniseerde normen opgesteld: EN ISO 18497:2018 betreffende de veiligheid van sterk geautomatiseerde landbouwwerktuigen, EN 14033‐4:2019 betreffende technische eisen voor rijden, verplaatsen en werkinzet in regionaal en stedelijk vervoer, EN 16770:2018 betreffende inpandig geplaatste afzuigsystemen voor zaagsel en spaanders van houtbewerkingsmachines, EN 16712‐4:2018 betreffende lichtschuimgeneratoren, EN 62841‐4‐2:2019 betreffende bijzondere veiligheidseisen voor heggenscharen, EN 62841‐3‐12:2019 betreffende bijzondere veiligheidseisen voor verplaatsbare draadsnijmachines, EN ISO 20607:2019 betreffende het opstellen van voor de veiligheid relevante onderdelen van het instructiehandboek voor machines, en EN 17067:2018 betreffende veiligheidseisen voor afstandsbedieningssystemen voor bepaalde bosbouwmachines.

(4)

Daarnaast hebben CEN en Cenelec op basis van verzoek M/396 bestaande normen herzien en aan de technologische vooruitgang aangepast, waaronder de normen EN ISO 10517:2019, EN ISO 11148‐13:2018, EN 12012‐1:2018, EN 12733:2018, EN 16985:2018, EN ISO 19296:2018, EN ISO 28927‐4:2010 en EN ISO 28927‐4:2010/A1:2018, EN 60204‐1:2018, EN IEC 60204‐11:2019, EN 707:2019, EN 1459‐2:2015+A1:2018, EN ISO 3691‐5:2015, EN ISO 4254‐9:2018, EN 12312‐8:2018, en EN ISO 19353:2019.

(5)

Samen met CEN en Cenelec is de Commissie nagegaan of de door CEN en Cenelec opgestelde, herziene en gewijzigde normen aan verzoek M/396 voldoen.

(6)

De door CEN en Cenelec op basis van verzoek M/396 opgestelde, herziene en gewijzigde normen voldoen aan de in Richtlijn 2006/42/EG gestelde eisen, die zij beogen te bestrijken. Het is daarom aangewezen de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken.

(7)

Als gevolg van de werkzaamheden van CEN en Cenelec op basis van verzoek M/396 zijn verschillende in het Publicatieblad van de Europese Unie (4) bekendgemaakte geharmoniseerde normen vervangen, herzien of gewijzigd. Daarom moeten de referenties van die normen uit het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt. Om de fabrikanten voldoende tijd te geven zich op de toepassing van de nieuwe normen, de herziene normen en de gewijzigde normen voor te bereiden, moet de schrapping van de referenties van de geharmoniseerde normen worden uitgesteld.

(8)

De referenties van de geharmoniseerde normen EN ISO 19085‐3:2017 betreffende houtbewerkingsmachines en EN ISO 28927‐2:2009/A1:2017 betreffende draagbare handgereedschappen zijn in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 van de Commissie (5) opgenomen. Vorige versies van die normen, EN 848‐3:2012 en EN ISO 28927‐2:2009, zijn echter in de C‐reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie (6) bekendgemaakt en zijn niet ingetrokken. Aangezien de normen EN 848‐3:2012 en EN ISO 28927‐2:2009 niet langer de stand van de techniek vertegenwoordigen, moeten de referenties van deze normen uit het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt. Om de fabrikanten voldoende tijd te geven zich op de toepassing van de normen EN ISO 19085‐3:2017 en EN ISO 28927‐2:2009/A1:2017 voor te bereiden, moet de intrekking van de normen EN 848‐3:2012 en EN ISO 28927‐2:2009 worden uitgesteld.

(9)

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 bevat de referenties van geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit met Richtlijn 2006/42/EG vestigen, en bijlage II bij dat uitvoeringsbesluit bevat de referenties van geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit met beperkingen verlenen. Aangezien verscheidene referenties van geharmoniseerde normen moeten worden bekendgemaakt en er bij de bekendmaking daarvan geen beperkingen hoeven te worden toegevoegd, moeten de verwijzingen aan bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 worden toegevoegd. In die bijlage moet ook de referentie van de norm EN 62841‐2‐1:2018 worden vervangen zodat de referentie van de meest recente wijziging van die norm is opgenomen.

(10)

Bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 bevat de referenties van geharmoniseerde normen ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG die met ingang van de in die bijlage vermelde data uit het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt. Aangezien verscheidene referenties van in de C‐reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte geharmoniseerde normen moeten worden ingetrokken, moeten die referenties aan bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 worden toegevoegd.

(11)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Door naleving van een geharmoniseerde norm wordt een vermoeden van conformiteit gevestigd met de overeenkomstige essentiële eisen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen, met ingang van de datum van bekendmaking van de referentie van deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

Bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bijlage I, punt 1, is van toepassing met ingang van 2 oktober 2021.

Gedaan te Brussel, 1 april 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

(2)  PB L 157 van 9.6.2006, blz. 24.

(3)  Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines (PB L 207 van 23.7.1998, blz. 1).

(4)  PB C 92 van 9.3.2018, blz. 1.

(5)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 van de Commissie van 18 maart 2019 inzake de ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor machines (PB L 75 van 19.3.2019, blz. 108).

(6)  PB C 92 van 9.3.2018, blz. 1.


BIJLAGE I

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Rij 35 wordt vervangen door:

“35.

EN 62841-2-1:2018

Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines — Veiligheid — Deel 2‐1: Bijzondere eisen voor handmixers en slagboormachines (IEC 62841-2-1:2017, MOD)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

C”

2)

De volgende rijen worden toegevoegd:

“43.

EN ISO 18497:2018

Landbouwwerktuigen en –tractoren — Veiligheid van sterk geautomatiseerde landbouwwerktuigen — Ontwerpbeginselen (ISO 18497:2018)

B

44.

EN ISO 19353:2019

Machineveiligheid — Brandpreventie en ‐beveiliging (ISO 19353:2019)

B

45.

EN 707:2018

Landbouwmachines — Mengmestverspreiders — Veiligheid

C

46.

EN 1459-2:2015+A1:2018

Terreintransportwerktuigen — Veiligheidsvoorschriften en verificatie — Deel 2: Zwenkende transportwerktuigen met variabele reikwijdte

C

47.

EN ISO 3691-5:2015

Gemotoriseerde transportwerktuigen — Veiligheidseisen en verificatie — Deel 5: Met de hand voortbewogen transportwerktuigen (ISO 3691-5:2014)

C

48.

EN ISO 4254-9:2018

Landbouwmachines — Veiligheid — Deel 9: Zaaimachines (ISO 4254-9:2018)

C

49.

EN ISO 10517:2019

Aangedreven draagbare heggenscharen — Mechanische veiligheid (ISO 10517:2019)

C

50.

EN ISO 11148-13:2018

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 13: Nietmachines (ISO 11148-13:2017)

C

51.

EN 12012-1:2018

Machines voor rubber en kunststoffen — Verkleiningsmachines — Deel 1: Veiligheidseisen voor versnijders en versnipperaars

C

52.

EN 12312-8:2018

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 8: Onderhoudstrappen en ‐platforms

C

53.

EN 12733:2018

Land- en bosbouwmachines — Motormaaiers met meelopende bestuurder — Veiligheid

C

54.

EN 14033-4:2019

Railtoepassingen — Bovenbouw — Railgebonden constructie- en onderhoudsmachines — Deel 4: Technische eisen voor rijden, verplaatsen en werkinzet in regionaal en stedelijk vervoer

C

55.

EN 16712-4:2018

Draagbare armaturen voor het opbrengen van blusmiddelen geleverd door brandbluspompen — Draagbare schuimarmaturen — Deel 4: Lichtschuimgeneratoren PN 16

C

56.

EN 16770:2018

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Inpandig geplaatste afzuigsystemen voor zaagsel en spaanders — Veiligheidseisen

C

57.

EN 16985:2018

Spuitcabines voor organische bekledingsmaterialen — Veiligheidseisen

C

58.

EN 17067:2018

Machines voor bosbouw — Veiligheidseisen voor radiografische afstandsbediening

C

59.

EN ISO 19296:2018

Mining — Mobile machines working underground — Machine safety (ISO 19296:2018)

C

60.

EN ISO 28927-4:2010

Draagbare handgereedschappen met motoraandrijving — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 4: Rechte slijpmachines (ISO 28927-4:2010)

EN ISO 28927-4:2010/A1:2018

C

61.

EN 60204-1:2018

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60204-1:2016, gewijzigd)

B

62.

EN IEC 60204-11:2019

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 11: Eisen voor hoogspanningsapparatuur voor spanningen hoger dan 1 000 V wisselspanning of 1 500 V gelijkspanning maar niet hoger dan 36 kV (IEC 60204-11:2018)

B

63.

EN 62841-4-2:2019

Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines — Veiligheid — Deel 4‐2: Bijzondere eisen voor heggenscharen (IEC 62841-4-2:2017, gewijzigd)

C

64.

EN 62841-3-12:2019

Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines — Veiligheid — Deel 3‐12: Bijzondere eisen voor verplaatsbare draadsnijmachines (IEC 62841-3-12:2017)

C

65.

EN 62841-2-21:2019

Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines — Veiligheid — Deel 2‐21: Bijzondere eisen voor draagbare gootsteenmachines (IEC 62841-2-21:2017 (gewijzigd))

C

66.

EN ISO 20607:2019

Machineveiligheid — Instructiehandboek — Algemene regels voor het opstellen (ISO 20607:2019)

B

67.

EN ISO 19085-7:2019

Houtbewerkingsmachines — Veiligheid — Deel 7: Vlakschaven, dikteschaven, gecombineerd oppervlak-/dikteschaafmachines (ISO 19085-7:2019)

C

68.

EN 1114-3:2019

Machines voor rubber en kunststoffen — Extrusiepersen en extrusie-installaties — Deel 3: Veiligheidseisen voor afvoerinrichtingen

C

69.

EN 1127-1:2019

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Explosiepreventie en ‐bescherming — Deel 1: Grondbeginselen en methodologie

B”


BIJLAGE II

In bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 worden de volgende rijen toegevoegd:

“39.

EN ISO 28927-4:2010

Draagbare handgereedschappen met motoraandrijving — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 4: Rechte slijpmachines (ISO 28927-4:2010)

2 april 2020

C

40.

EN ISO 19353:2016

Machineveiligheid — Brandpreventie en ‐beveiliging (ISO 19353:2015)

2 oktober 2021

B

41.

EN 707:1999+A1:2009

Landbouwmachines — Mengmestverspreiders — Veiligheid

2 oktober 2021

C

42.

EN 792-13:2000+A1:2008

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 13: Nietmachines

2 oktober 2021

C

43.

EN 1889-1:2011

Machines voor ondergrondse mijnbouw — Verrijdbare machines die ondergronds werken — Veiligheid — Deel 1: Voertuigen op rubberbanden

2 oktober 2021

C

44.

EN ISO 3691-5:2014

Gemotoriseerde transportwerktuigen — Veiligheidseisen en verificatie — Deel 5: Met de hand voortbewogen transportwerktuigen (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

2 oktober 2021

C

45.

EN ISO 10517:2009

Aangedreven draagbare heggenscharen — Veiligheid (ISO 10517:2009)

EN ISO 10517:2009/A1:2013

2 oktober 2021

C

46.

EN 12012-1:2007+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Verkleiningsmachines — Deel 1: Veiligheidseisen voor snijmolens

2 oktober 2021

C

47.

EN 12012-3:2001+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Verkleiningsmachines — Deel 3: Veiligheidseisen voor versnipperaars

2 oktober 2021

C

48.

EN 12312-8:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 8: Onderhoudstrappen en ‐platforms

2 oktober 2021

C

49.

EN 12733:2001+A1:2009

Land- en bosbouwmachines — Motormaaiers met meelopende bestuurder — Veiligheid

2 oktober 2021

C

50.

EN 12981:2005+A1:2009

Bekledingsinstallaties — Spuitcabines voor het aanbrengen van organische deklagen — Veiligheidseisen

2 oktober 2021

C

51.

EN 13355:2004+A1:2009

Bekledingsinstallaties — Gecombineerde cabines — Veiligheidsvoorzieningen

2 oktober 2021

C

52.

EN 14018:2005+A1:2009

Landbouw- en bosbouwmachines — Zaaimachines — Veiligheid

2 oktober 2021

C

53.

EN 60204-1:2006

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60204-1:2005, gewijzigd)

EN 60204-1:2006/AC:2010

EN 60204-1:2006/A1:2009

2 oktober 2021

B

54.

EN 60204-11:2000

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 11: Eisen voor hoogspanningsapparatuur voor spanningen hoger dan 1 000 V wisselspanning of 1 500 V gelijkspanning, maar niet hoger dan 36 kV (IEC 60204-11:2000)

EN 60204-11:2000/AC:2010

2 oktober 2021

B

55.

EN 848-3:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Freesmachines voor eenzijdige bewerking met draaiend gereedschap — Deel 3: Numeriek bestuurde boor- en freesmachines

2 oktober 2021

C

56.

EN ISO 28927-2:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 2: Schroefsleutels, moersleutels en schroevendraaiers (ISO 28927-2:2009)

2 oktober 2021

C

57.

EN 60745-2-21:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2‐21: Speciale eisen voor doorsteekapparaten (IEC 60745-2-21:2002, gewijzigd)

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

2 oktober 2021

C

58.

EN 859:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Vlakbanken met handvoeding

2 oktober 2021

C

59.

EN 860:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Vandiktebanken voor eenzijdige bewerking

2 oktober 2021

C

60.

EN 861:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Gecombineerde vlak- en vandiktebanken

2 oktober 2021

C

61.

EN 1114-3:2001+A1:2008

Machines voor rubber en kunststoffen — Extrusiepersen en extrusie-installaties — Deel 3: Veiligheidseisen voor afvoerinrichtingen

2 oktober 2021

C

62.

EN 1127-1:2011

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Explosiepreventie en ‐bescherming — Deel 1: Grondbeginselen en methodologie

2 oktober 2021

B

63.

EN 1459-2:2015

Terreintransportwerktuigen — Veiligheidsvoorschriften en verificatie — Deel 2: Zwenkende transportwerktuigen met variabele reikwijdte

2 oktober 2021

C”


Top