EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2074

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van de Commissie van 23 september 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van bepaalde dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie (Voor de EER relevante tekst)

C/2019/6749

OJ L 316, 6.12.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2074/oj

6.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/6


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2074 VAN DE COMMISSIE

van 23 september 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van bepaalde dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (Verordening officiële controles) (1), en met name artikel 77, lid 1, onder h),

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 moet de Commissie voorschriften vaststellen voor de uitvoering van specifieke officiële controles op zendingen dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder a), b) en c), die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie.

(2)

Dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie, moeten worden onderworpen aan documentencontroles, overeenstemmingscontroles en, zo nodig, fysieke controles aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie, om ervoor te zorgen dat zij aan de voorschriften van het Unierecht voldoen. Deze controles moeten er met name voor zorgen dat de dieren geschikt zijn voor verder vervoer naar hun plaats van bestemming en dat de voorschriften inzake dierenwelzijn worden nageleefd.

(3)

Artikel 15 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad (2) bevat voorschriften voor de veterinaire controles die moeten worden verricht met het oog op het toestaan van de herinvoer van zendingen van producten van oorsprong uit de Unie die, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, naar de Unie terugkeren. Verordening (EU) 2017/625 strekt tot intrekking en vervanging van Richtlijn 97/78/EG met ingang van 14 december 2019.

(4)

Om een hoog niveau van bescherming van de dier- en volksgezondheid te waarborgen, moeten de voorschriften van artikel 15 van Richtlijn 97/78/EG worden gehandhaafd met bepaalde aanpassingen rekening houdend met de ervaring die is opgedaan bij de toepassing van de in dat artikel vastgestelde vereisten en met het nieuwe rechtskader dat bij Verordening (EU) 2017/625 is ingesteld.

(5)

Om ervoor te zorgen dat er geen risico bestaat voor het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van dierziekten of plaagorganismen bij planten, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten er met name op toezien dat zendingen van oorsprong uit de Unie die naar de Unie terugkeren, voldoen aan de relevante voorschriften voor het opnieuw binnenbrengen in de Unie van dergelijke zendingen, zoals vastgesteld in de voorschriften inzake diergezondheid, dierlijke bijproducten of plantgezondheid, naargelang het geval.

(6)

Zendingen van producten van dierlijke oorsprong en van samengestelde producten die afkomstig zijn van en terugkeren naar de Unie, kunnen, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, een risico voor de volksgezondheid vormen. Om ervoor te zorgen dat die zendingen voldoen aan de voorschriften inzake levensmiddelen en voedselveiligheid als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/625, is het passend voor te schrijven dat de bevoegde autoriteiten van de grenscontroleposten van aankomst in de Unie toestemming moeten verlenen voor het opnieuw binnenbrengen van producten van dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie (3) en van samengestelde producten die zijn onderworpen aan veterinaire controles aan grenscontroleposten overeenkomstig Beschikking 2007/275/EG van de Commissie (4), mits die producten aan aanvullende specifieke eisen voldoen.

(7)

Er moet voor gezorgd worden dat zendingen van producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten die afkomstig zijn van, en terugkeren naar, de Unie na een weigering van toegang door een derde land op de plaats van bestemming aankomen. Daarom moeten de procedurele vereisten van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie (5) van toepassing zijn op de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen goederen vanaf de grenscontrolepost van aankomst in de Unie tot de inrichting op de plaats van bestemming.

(8)

Verordening (EU) 2017/625 is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Bijgevolg moeten de in deze verordening vastgestelde voorschriften ook vanaf die datum van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

In deze verordening worden voorschriften vastgesteld voor de uitvoering van specifieke officiële controles aan grenscontroleposten op zendingen van de categorieën dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EU) 2017/625 die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie.

Artikel 2

Specifieke officiële controles van zendingen dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie

1.   De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie verricht documenten- en overeenstemmingscontroles op zendingen van dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EU) 2017/625 die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie.

2.   De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie voert fysieke controles uit op de volgende zendingen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie:

a)

zendingen van in artikel 47, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde dieren;

b)

zendingen van in artikel 47, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde goederen waarvan wordt vermoed dat zij niet voldoen aan de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels, teneinde dat vermoeden te bevestigen of weg te nemen.

3.   De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie verifieert of de zendingen dieren en goederen aan de volgende vereisten voldoen:

a)

voor de in artikel 47, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde dieren en voor de in artikel 47, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde levende producten, de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, naargelang het geval, die zijn vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, onder d) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde voorschriften;

b)

voor de in artikel 47, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten:

i)

de diergezondheidsvoorschriften die zijn vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, onder d), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels;

ii)

de aanvullende voorschriften van artikel 3 van deze verordening;

c)

voor de in artikel 47, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde dierlijke bijproducten en voor afgeleide producten, de voorschriften die zijn vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, onder e), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels;

d)

voor planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625, de plantgezondheidsvoorschriften die zijn vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, onder g), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels.

4.   De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie stelt de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming via het informatiemanagementsysteem voor officiële controles als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625 (“IMSOC”) in kennis van het feit dat voor de zending toestemming is verleend om de Unie binnen te komen met een in het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (“GGB”) vermelde specifieke plaats van bestemming.

Artikel 3

Aanvullende voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten

1.   De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie verleent toestemming voor de binnenkomst in de Unie van de volgende zendingen van producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie, mits zij voldoen aan de vereisten in lid 2:

a)

producten van dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007;

b)

samengestelde producten die zijn opgenomen in de hoofdstukken 16 tot en met 22 van bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG die overeenkomstig artikel 4 van dat besluit aan veterinaire controles bij grenscontroleposten van aankomst in de Unie worden onderworpen.

2.   De zendingen van in lid 1 bedoelde producten moeten vergezeld gaan van de volgende documenten:

a)

het originele officiële certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waaruit de goederen afkomstig zijn en naar een derde land verzonden zijn (“lidstaat van oorsprong”), of het elektronische equivalent daarvan dat via IMSOC is ingediend, of een gewaarmerkte kopie daarvan;

b)

de officiële verklaring van de bevoegde autoriteit of van andere overheidsinstanties van het derde land, met vermelding van de reden voor de weigering van toegang, de plaats en datum van het lossen en opnieuw laden in het derde land, waarbij wordt bevestigd dat:

i)

de zending geen andere behandeling heeft ondergaan dan lossen, opslaan en opnieuw laden;

ii)

bij het lossen en het opnieuw laden van de producten van dierlijke oorsprong en van de samengestelde producten op hygiënische wijze is gewerkt om kruisverontreiniging te voorkomen;

iii)

de producten van dierlijke oorsprong en de samengestelde producten zijn opgeslagen onder hygiënische omstandigheden en op de voorgeschreven temperatuur voor de desbetreffende typen goederen;

c)

de verklaring van de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming in de Unie dat zij ermee instemt de zending te ontvangen; deze verklaring is echter niet vereist wanneer de zending terugkeert naar de inrichting van oorsprong van de zending die zich in dezelfde lidstaat als de grenscontrolepost van aankomst in de Unie bevindt.

3.   Wanneer de in lid 2, onder a), bedoelde documenten niet kunnen worden overgelegd, kan de oorsprong van de zending in afwijking van die bepaling op een andere wijze worden geauthentiseerd, op basis van door de voor de zending verantwoordelijke exploitant voorgelegde bewijsstukken.

4.   De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie kan vrijstellingen van de in lid 2, onder b), vastgestelde vereisten verlenen voor verzegelde zendingen met een intact oorspronkelijk zegel, op voorwaarde dat de voor de zending verantwoordelijke exploitant een verklaring overlegt waarin de reden voor de weigering van toegang door het derde land wordt vermeld en waarin wordt bevestigd dat het vervoer heeft plaatsgevonden onder omstandigheden die geschikt zijn voor het desbetreffende type producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten.

5.   De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost van aankomst houdt toezicht op het vervoer en de aankomst op de plaats van bestemming van de zending overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666, indien de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming de in lid 2, onder c), bedoelde verklaring heeft afgegeven.

Artikel 4

Inwerkingtreding en datum van toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 september 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 3.12.2019, blz. 1).

(4)  Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan (PB L 116 van 4.5.2007, blz. 9).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen vanaf de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PB L 255 van 4.10.2019, blz. 1).


Top