EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2028

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2028 van de Commissie van 29 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 met betrekking tot de mappingtabellen waarin de overeenstemming is aangegeven tussen de kredietrisicobeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen en de kredietkwaliteitscategorieën van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

C/2019/8650

OJ L 313, 4.12.2019, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2028/oj

4.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 313/34


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2028 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2019

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 met betrekking tot de mappingtabellen waarin de overeenstemming is aangegeven tussen de kredietrisicobeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen en de kredietkwaliteitscategorieën van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (1), en met name artikel 136, lid 1, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 (2) van de Commissie is de overeenstemming aangegeven tussen de relevante kredietbeoordelingen van een externe kredietbeoordelingsinstelling (hierna “EKBI” genoemd) en de kredietkwaliteitscategorieën die in deel drie, titel II, hoofdstuk 2, afdeling 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn vastgelegd (mapping).

(2)

Ingevolge de laatste wijzigingen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/634 (3) van de Commissie in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 van de Commissie zijn de kwantitatieve en kwalitatieve factoren die als basis dienen voor de kredietbeoordelingen van een aantal mappings in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 gewijzigd. Daarnaast hebben sommige EKBI’s hun kredietbeoordelingen uitgebreid naar nieuwe marktsegmenten, hetgeen heeft geresulteerd in nieuwe ratingschalen en nieuwe ratingtypes. De mappings van de betrokken EKBI’s moeten derhalve worden geactualiseerd.

(3)

Sinds de vaststelling van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/634 is nog een ratingbureau geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4). Aangezien artikel 136, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 de specificatie van de mappings voor alle EKBI’s voorschrijft, moet voor die nieuw geregistreerde EKBI in een mapping worden voorzien. De kredietbeoordelingen die door de nieuw geregistreerde EKBI worden toegepast, zijn gebaseerd op dezelfde methodologie als die welke wordt toegepast door haar moedermaatschappij, een EKBI uit een derde land, waarvoor in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 reeds een mapping was vastgesteld. Bijgevolg is het in dit specifieke geval aangewezen dat de mapping voor de nieuw geregistreerde EKBI de voor die EKBI uit dat derde land vastgestelde mapping weerspiegelt.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die gezamenlijk door de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (hierna de “Europese toezichthoudende autoriteiten” genoemd) aan de Commissie zijn voorgelegd.

(5)

De Europese toezichthoudende autoriteiten hebben open publieksraadplegingen over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen gehouden, de potentiële daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (5) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen; het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (6) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten; en het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (7) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799

Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 van de Commissie van 7 oktober 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de mapping van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen voor kredietrisico in overeenstemming met artikel 136, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 275 van 12.10.2016, blz. 3).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/634 van de Commissie van 24 april 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 met betrekking tot de mappingtabellen waarin de overeenstemming is aangegeven tussen de kredietrisicobeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen en de kredietkwaliteitscategorieën van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 105 van 25.4.2018, blz. 14).

(4)  Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

(6)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(7)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


BIJLAGE

BIJLAGE III

Mappingtabellen voor de toepassing van artikel 16

Kredietkwaliteitscategorie

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (voorheen European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Ratingschaal voor financiële soliditeit

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van waardepapier op middellange en lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor emissies op middellange en lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ratingschaal voor kortlopend bedrijfspapier

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Langetermijnschaal pensioenverzekeraars

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kortetermijnschaal pensioenverzekeraars

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Langetermijnschaal pensioenfondsen

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Langetermijnschaal garantiefondsen

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Kortetermijnschaal garantiefondsen

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Internationale ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationale ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Internationale ratingschaal voor de financiële soliditeit van verzekeraars op lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationale ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Internationale ratingschaal voor emissies op korte termijn

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Internationale ratingschaal voor de financiële soliditeit van verzekeraars op korte termijn

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor langlopend bedrijfspapier

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor langetermijnverplichtingen

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor commercial paper en schuld op korte termijn

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ratingschaal voor financiële soliditeit

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratings van Fitch

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Ratingschaal voor langlopende financiële bedrijfsverplichtingen

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Internationale ratingschaal voor de financiële soliditeit van verzekeraars op lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ratingschaal voor tegenpartijen van derivatentransacties

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Ratingschaal voor de korte termijn

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

IFS-ratingschaal voor de korte termijn

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, SA de C.V.

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd.

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (voorheen Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Algemene ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Algemene ratingschaal voor de korte termijn

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Internationale ratingschaal

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Internationale betrouwbaarheidsratingschaal

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor de lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Ratingschaal voor de korte termijn

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Ratingschaal voor emittenten van langlopend waardepapier

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Ratingschaal voor emissies op lange termijn

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingschaal voor de financiële soliditeit van verzekeraars

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ratingschaal voor midcap-bedrijven

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Ratingschaal voor emittenten van kortlopend waardepapier

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Ratingschaal voor emissies op korte termijn

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd.

 

 

 

 

 

 

Schaal van ratingbanden voor overheidsemittenten

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


Top