EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1830

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1830 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken (Voor de EER relevante tekst)

C/2019/7696

OJ L 279, 31.10.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1830/oj

31.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 279/29


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/1830 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2019

tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (1), en met name artikel 68, lid 1, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2014/115/EU (2) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (3) (hierna “de overeenkomst” genoemd) die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is gesloten. De overeenkomst is een plurilateraal instrument met als doel om de markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen open te stellen. Zij moet gelden voor elke overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de bedragen (hierna “drempels” genoemd) die in de overeenkomst zijn vastgesteld en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt.

(2)

Een van de doelstellingen van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) is dat de aanbestedende diensten die deze richtlijn toepassen, tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2014/25/EU moet de Commissie om de twee jaar nagaan of de in artikel 15, onder a) en b), van die richtlijn vastgestelde drempels overeenkomen met de in de overeenkomst vastgestelde drempels, en deze indien nodig herzien.

(3)

De in Richtlijn 2014/25/EU vastgestelde drempels zijn herzien. Overeenkomstig artikel 68, lid 1, van Richtlijn 2009/81/EG moeten de in die richtlijn vastgestelde drempels in overeenstemming worden gebracht met de herziene drempels van Richtlijn 2014/25/EU.

(4)

Richtlijn 2009/81/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 8 van Richtlijn 2009/81/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt a) wordt “443 000 EUR” vervangen door “428 000 EUR”.

2)

In punt b) wordt “5 548 000 EUR” vervangen door “5 350 000 EUR”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.

(2)  Besluit 2014/115/EU van de Raad van 2 december 2013 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (PB L 68 van 7.3.2014, blz. 1).

(3)  PB L 68 van 7.3.2014, blz. 2.

(4)  Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).


Top