EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1828

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1828 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen (Voor de EER relevante tekst)

C/2019/7693

PB L 279 van 31.10.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1828/oj

31.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 279/25


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/1828 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2019

tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (1), en met name artikel 6, lid 5, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2014/115/EU (2) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (3) (hierna “de overeenkomst” genoemd) die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is gesloten. De overeenkomst is een plurilateraal instrument met als doel om de markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen open te stellen. Zij moet gelden voor elke overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de bedragen (hierna “drempels” genoemd) die in de overeenkomst zijn vastgesteld en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt.

(2)

Een van de doelstellingen van Richtlijn 2014/24/EU is dat de aanbestedende diensten die deze richtlijn toepassen, tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU moet de Commissie om de twee jaar nagaan of de in artikel 4, onder a), b) en c), van die richtlijn vastgestelde drempels voor overheidsopdrachten en prijsvragen overeenkomen met de in de overeenkomst vastgestelde drempels. Aangezien de waarde van de overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU berekende drempels verschilt van de waarde van de drempels die zijn vastgesteld in artikel 4, onder a), b) en c), van die richtlijn, moeten deze drempels worden herzien. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU moeten de in artikel 13 van die richtlijn vastgestelde drempels in overeenstemming worden gebracht met de in artikel 4, onder a) en c), van die richtlijn vastgestelde drempels.

(3)

Richtlijn 2014/24/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2014/24/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt a) wordt “5 548 000 EUR” vervangen door “5 350 000 EUR”;

b)

in punt b) wordt “144 000 EUR” vervangen door “139 000 EUR”;

c)

in punt c) wordt “221 000 EUR” vervangen door “214 000 EUR”.

2)

Artikel 13, eerste alinea, wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt a) wordt “5 548 000 EUR” vervangen door “5 350 000 EUR”;

b)

in punt b) wordt “221 000 EUR” vervangen door “214 000 EUR”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65.

(2)  Besluit 2014/115/EU van de Raad van 2 december 2013 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (PB L 68 van 7.3.2014, blz. 1).

(3)  PB L 68 van 7.3.2014, blz. 2.


Top