Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1395

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1395 van de Commissie van 10 september 2019 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor Bosnië en Herzegovina en Israël en de naam van de Republiek Noord-Macedonië in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie en tot wijziging van het model van het veterinair certificaat voor eiproducten (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/6423

OJ L 234, 11.9.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1395/oj

11.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 234/14


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1395 VAN DE COMMISSIE

van 10 september 2019

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor Bosnië en Herzegovina en Israël en de naam van de Republiek Noord-Macedonië in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie en tot wijziging van het model van het veterinair certificaat voor eiproducten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, inleidende zin, artikel 8, punt 1, eerste alinea, artikel 8, punt 4, en artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (2), en met name artikel 23, lid 1, artikel 24, lid 2, artikel 25, lid 2, en artikel 26, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (3) zijn de voorschriften vastgesteld inzake veterinaire certificering voor de invoer in en de doorvoer door de Unie, met inbegrip van de opslag tijdens de doorvoer, van pluimvee en pluimveeproducten (hierna “de producten” genoemd). In die verordening is bepaald dat de producten alleen mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie uit de derde landen, gebieden, zones of compartimenten die zijn vermeld in de kolommen 1 en 3 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij die verordening.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 798/2008 zijn ook de voorwaarden vastgesteld waaronder een derde land, gebied, zone of compartiment als vrij van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) mag worden beschouwd.

(3)

Bosnië en Herzegovina is vermeld in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 als een derde land waaruit de invoer in en doorvoer door de Unie van vlees van pluimvee zijn toegestaan vanuit het hele grondgebied.

(4)

Bosnië en Herzegovina heeft verzocht om ook toelating te krijgen voor de invoer in en doorvoer door de Unie van eieren en eiproducten. Op grond van de informatie die de Commissie heeft verzameld tijdens haar audit in Bosnië en Herzegovina om de veterinaire controles van voor de uitvoer naar de Unie bestemd vlees van pluimvee te evalueren, en gezien de gunstige resultaten van die audit, heeft de Commissie geconcludeerd dat Bosnië en Herzegovina voldoet aan de veterinairrechtelijke voorschriften van Verordening (EG) nr. 798/2008 voor de invoer in en doorvoer door de Unie van eieren en eiproducten. Daarom moet de bestaande vermelding voor Bosnië en Herzegovina in de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 worden gewijzigd teneinde toe te laten dat eieren en eiproducten uit dat derde land worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie.

(5)

Voorts heeft Bosnië en Herzegovina zijn nationale bestrijdingsprogramma voor salmonella in legkippen van Gallus gallus bij de Commissie ingediend. Dat programma bleek echter geen garanties te bieden die gelijkwaardig zijn aan de door Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad (4) geboden garanties, en het programma is niet definitief goedgekeurd. Derhalve mogen uit Bosnië en Herzegovina alleen eieren van Gallus gallus worden ingevoerd van het type dat is vermeld onder “S4” in bijlage I, deel 2, bij Verordening (EG) nr. 798/2008.

(6)

In bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 is Israël vermeld als derde land waarvoor de invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde pluimveeproducten vanuit bepaalde delen van het grondgebied zijn toegestaan, afhankelijk van de uitvoering van zijn ruimingsbeleid voor Newcastle disease. Die regionalisatie werd opgenomen in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008.

(7)

Op 24 april 2019 heeft Israël de aanwezigheid van HPAI van het subtype H5N8 op een pluimveebedrijf op zijn grondgebied bevestigd. Vanwege die bevestigde uitbraak van HPAI kan het grondgebied van Israël sinds april 2019 niet langer als vrij van die ziekte worden beschouwd en kunnen de veterinaire autoriteiten van Israël zendingen vlees van pluimvee voor menselijke consumptie niet langer certificeren voor de invoer in of de doorvoer door de Unie.

(8)

De veterinaire autoriteiten van Israël hebben bij de Commissie voorlopige informatie over de uitbraak van HPAI ingediend en hebben bevestigd dat zij de afgifte van veterinaire certificaten voor zendingen van vlees van pluimvee, bestemd voor invoer in of doorvoer door de Unie, sinds de datum van bevestiging van de uitbraak van HPAI hebben opgeschort.

(9)

Daarom zijn er sinds die datum geen zendingen van deze producten uit Israël meer in de Unie binnengekomen. Ten behoeve van de duidelijkheid en de rechtszekerheid is het passend deze situatie te documenteren en in de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 de relevante uiterste datum op te nemen. Dit garandeert ook dat wanneer Israël opnieuw vrij is van HPAI en er een aanvangsdatum wordt vastgesteld, zendingen van die producten die na de uiterste datum en vóór die aanvangsdatum zijn vervaardigd, niet in de Unie zullen kunnen worden ingevoerd.

(10)

De gegevens voor Israël in de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 moeten daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de huidige epidemiologische situatie in dat derde land.

(11)

Na bemiddeling door de Verenigde Naties (VN) hebben Athene en Skopje in juni 2018 een bilaterale overeenkomst (“Overeenkomst van Prespa”) gesloten om de voorlopige VN-benaming voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te wijzigen. Deze overeenkomst is thans door beide landen geratificeerd en de Republiek Noord-Macedonië heeft de EU formeel in kennis gesteld van de inwerkingtreding ervan. Daarom moet de naam van dat derde land in de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 worden gewijzigd.

(12)

In bijlage I, deel 2, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 is een model van veterinair certificaat voor eiproducten (EP) vastgesteld. In dat model van veterinair certificaat verwijst deel I van de opmerkingen naar de codes van het Geharmoniseerd Systeem (GS-codes) die moeten worden aangegeven in vak I.19 van deel I van dat certificaat.

(13)

Enzymen uit eieren, zoals lysozymen, worden beschouwd als eiproducten en de desbetreffende GS-codes voor die enzymen moeten worden toegevoegd aan de GS-codes die moeten worden vermeld in vak I.19 van deel I van het model van het veterinair certificaat voor eiproducten. Het model van het veterinair certificaat voor eiproducten moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15)

Er moet een redelijke overgangsperiode van twee maanden worden toegestaan voordat het gewijzigde model van het veterinair certificaat verplicht wordt, teneinde de lidstaten en de bedrijfstak in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe vereisten die in het gewijzigde model van het veterinair certificaat zijn vastgesteld.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

De lidstaten blijven gedurende een overgangsperiode die loopt tot en met 11 november 2019 toestaan dat zendingen van producten die vergezeld gaan van een veterinair certificaat voor eiproducten (EP) van het model zoals vastgesteld in bijlage I, deel 2, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 vóór de bij deze verordening aan dat model aangebrachte wijziging in de Unie worden binnengebracht, mits dit certificaat vóór 11 oktober 2019 is ondertekend.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 september 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(2)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74.

(3)  Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor Bosnië en Herzegovina wordt vervangen door:

ISO-code en naam van het derde land of gebied

Code van het derde land, het gebied, de zone of het compartiment

Omschrijving van het derde land, het gebied, de zone of het compartiment

Veterinair certificaat

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Status t.a.v. bewaking aviaire influenza

Status t.a.v. vaccinatie aviaire influenza

Status salmonellabestrijding (6)

Model(len)

Aanvullende garanties

Uiterste datum (1)

Aanvangsdatum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“BA — Bosnië en Herzegovina

BA-0

Het hele land

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

de vermelding voor Israël wordt vervangen door:

ISO-code en naam van het derde land of gebied

Code van het derde land, het gebied, de zone of het compartiment

Omschrijving van het derde land, het gebied, de zone of het compartiment

Veterinair certificaat

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Status t.a.v. bewaking aviaire influenza

Status t.a.v. vaccinatie aviaire influenza

Status salmonellabestrijding (6)

Model(len)

Aanvullende garanties

Uiterste datum (1)

Aanvangsdatum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“IL – Israël (5)

IL-0

Het hele land

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4”

IL-1

Gebied ten zuiden van Route nr. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Gebied ten noorden van Route nr. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

de vermelding voor de Republiek Noord-Macedonië wordt vervangen door:

ISO-code en naam van het derde land of gebied

Code van het derde land, het gebied, de zone of het compartiment

Omschrijving van het derde land, het gebied, de zone of het compartiment

Veterinair certificaat

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Status t.a.v. bewaking aviaire influenza

Status t.a.v. vaccinatie aviaire influenza

Status salmonellabestrijding (6)

Model(len)

Aanvullende garanties

Uiterste datum (1)

Aanvangsdatum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“MK - Republiek Noord-Macedonië

MK-0

Het hele land

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017”

 

 

 

d)

de volgende voetnoot wordt geschrapt:

“(4)

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: de definitieve naam van dit land zal worden vastgelegd in aansluiting op de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties.”.

2)

In deel 2 wordt het model van veterinair certificaat voor eiproducten (EP) vervangen door:

Model van veterinair certificaat voor eiproducten (EP)

Image 1 Tekst van het beeld Image 2 Tekst van het beeld Image 3 Tekst van het beeld Image 4 Tekst van het beeld

Top