EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0888

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/888 van de Commissie van 13 maart 2019 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gegevens over nieuwe zware bedrijfsvoertuigen die moeten worden gemonitord en gerapporteerd door de lidstaten en de fabrikanten (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/1850

OJ L 142, 29.5.2019, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/888/oj

29.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 142/43


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/888 VAN DE COMMISSIE

van 13 maart 2019

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gegevens over nieuwe zware bedrijfsvoertuigen die moeten worden gemonitord en gerapporteerd door de lidstaten en de fabrikanten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (1), en met name artikel 11, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I, deel A, bij Verordening (EU) 2018/956 voorziet in specificatie van de door de lidstaten te monitoren en te rapporteren gegevens die betrekking hebben op nieuwe zware bedrijfsvoertuigen die voor het eerst in de Unie worden ingeschreven.

(2)

Bijlage I, deel B, punt 2, bij Verordening (EU) 2018/956 voorziet in specificatie van de door de fabrikanten van zware bedrijfsvoertuigen te monitoren en te rapporteren gegevens voor elk nieuw zwaar bedrijfsvoertuig.

(3)

Met ingang van 1 juli 2019 moeten voertuigfabrikanten aanvullende gegevens bepalen en opgeven over de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2) en de uitvoeringsbepalingen daarvan. Met het oog op een doeltreffende tenuitvoerlegging van de CO2-wetgeving voor zware bedrijfsvoertuigen is het van belang te zorgen voor een omvattende, transparante en adequate verzameling van gegevens over de configuratie van het zwarevoertuigenpark in de Unie, de ontwikkeling daarvan in de tijd en de potentiële impact op de CO2-uitstoot. Daarom moeten fabrikanten van zware bedrijfsvoertuigen deze gegevens monitoren en aan de Commissie rapporteren.

(4)

Om een grondige analyse van dergelijke aanvullende gegevens mogelijk te maken, met name voor de identificatie van beroepsvoertuigen, is het ook passend dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten aanvullende registratiegegevens monitoren en rapporteren.

(5)

Bijlage I bij Verordening (EU) 2018/956 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2018/956 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 9.7.2018, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PB L 188 van 18.7.2009, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) 2018/956 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Deel A wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt d) wordt vervangen door:

"d)

de carrosseriecode als vermeld in punt 38 van het certificaat van overeenstemming, indien beschikbaar voor voertuigen geregistreerd tot en met 31 december 2019, en in alle gevallen voor voertuigen geregistreerd vanaf 1 januari 2020, met inbegrip — indien van toepassing — van de aanvullende cijfers als bedoeld in aanhangsel 2 van bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG;"

b)

het volgende punt f) wordt toegevoegd:

"f)

voor voertuigen geregistreerd vanaf 1 januari 2020: de maximumsnelheid van het voertuig zoals vermeld in punt 29 van het certificaat van overeenstemming."

2)

In deel B wordt punt 2 als volgt gewijzigd:

a)

veld 5 wordt vervangen door:

Nr.

Monitoringparameters

Bron: deel I van bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2400, tenzij anders bepaald

Beschrijving

"5

Ascertificeringsnummer

1.7.2

Asspecificaties"

b)

veld 15 wordt vervangen door:

Nr.

Monitoringparameters

Bron: deel I van bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2400, tenzij anders bepaald

Beschrijving

"15

Merk (handelsnaam van de fabrikant)

Voertuigspecificaties"

c)

veld 21 wordt vervangen door:

Nr.

Monitoringparameters

Bron: deel I van bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2400, tenzij anders bepaald

Beschrijving

"21

Brandstoftype (diesel CI/CNG PI/lng PI enz.)

1.2.7

Motorspecificaties"

d)

veld 73 wordt vervangen door:

Nr.

Monitoringparameters

Bron: deel I van bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2400, tenzij anders bepaald

Beschrijving

"73

Cryptografische hash van het gegevensdossier van de fabrikant

3.1.4

Software-informatie"

e)

de volgende velden 79 tot en met 100 worden toegevoegd:

Nr.

Monitoringparameters

Bron: deel I van bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2400, tenzij anders bepaald

Beschrijving

"79

Voertuigmodel

1.1.2

Voertuigspecificaties

80

Werkvoertuig (ja/neen)

1.1.9

81

Emissievrij zwaar bedrijfsvoertuig (ja/neen)

1.1.10

82

Hybride elektrisch zwaar bedrijfsvoertuig (ja/neen)

1.1.11

83

Dualfuelvoertuig (ja/neen)

1.1.12

84

Slaapcabine (ja/neen)

1.11.13

85

Motormodel (*1)

1.2.1

Motorspecificaties

86

Transmissiemodel (*1)

1.3.1

Transmissiespecificaties

87

Model van retarder (*1)

1.4.1

Specificaties van retarder

88

Certificeringsnummer van retarder

1.4.2

89

Toegepaste certificeringsoptie om een verliesdiagram te genereren (standaardwaarden/meting)

1.4.3

90

Model van koppelomvormer (*1)

1.5.1

Koppelomvormerspecificaties

91

Certificeringsnummer van koppelomvormer

1.5.2

92

Toegepaste certificeringsoptie om een verliesdiagram te genereren (standaardwaarden/meting)

1.5.3

93

Model van haakse overbrenging (*1)

1.6.1

Specificaties van haakse overbrenging

94

Certificeringsnummer van haakse overbrenging

1.6.2

95

Asmodel (*1)

1.7.1

Asspecificaties

96

Model van luchtweerstand (*1)

1.8.1

Aerodynamica

97

Stop-startsysteem van de motor bij stilstand van het voertuig (ja/neen)

1.12.1

Geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS)

98

Ecoroll zonder stop-startsysteem van de motor (ja/neen)

1.12.2

99

Ecoroll met stop-startsysteem van de motor (ja/neen)

1.12.3

100

Voorspellende snelheidsregelaar (ja/neen)

1.12.4


(*1)  Velden 85, 86, 87, 90, 93, 95 en 96 worden niet openbaar gemaakt in het Centrale register voor zware bedrijfsvoertuigen.".


Top