EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0815

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/815 van de Commissie van 17 december 2018 tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 143, 29.5.2019, p. 1–792 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj

29.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 143/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/815 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2018

tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (1), en met name artikel 4, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2004/109/EG schrijft voor dat uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, hun jaarlijkse financiële verslagen openbaar maken.

(2)

Uitgevende instellingen moeten hun volledige jaarlijkse financiële verslagen opstellen in XHTML-formaat (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML vereist geen specifieke mechanismen om in een menselijk leesbaar formaat te worden omgezet. XHTML is een niet aan eigendomsrechten gebonden elektronisch verslagleggingsformaat en kan daardoor vrij worden gebruikt.

(3)

Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (2) schrijft voor dat ondernemingen die onder het recht van een lidstaat vallen en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat, hun geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen waarnaar doorgaans wordt verwezen als International Financial Reporting Standards („IFRS”), goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1606/2002. Overeenkomstig Beschikking 2008/961/EG van de Commissie (3) mag ook een uitgevende instelling van een derde land die in de Unie is genoteerd, haar geconsolideerde jaarrekening opstellen conform de IFRS zoals die door de International Accounting Standards Board („IASB”) zijn vastgesteld.

(4)

Met de goedkeuring en het gebruik van de IFRS wordt beoogd een hoog niveau van transparantie en vergelijkbaarheid van jaarrekeningen te waarborgen. Om de toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid verder te verbeteren, moeten geconsolideerde jaarrekeningen in jaarlijkse financiële verslagen die zijn opgesteld in overeenstemming met de IFRS zoals aangenomen krachtens Verordening (EG) nr. 1606/2002 of met de IFRS zoals vastgesteld door de IASB (hierna geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen genoemd), worden gemarkeerd met behulp van XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL is machineleesbaar en maakt het mogelijk een grote hoeveelheid informatie automatisch op te nemen. XBRL is een beproefde technologie, wordt gebruikt in een aantal rechtsgebieden en is momenteel de enige markeertaal die geschikt is voor de markering van jaarrekeningen.

(5)

Een door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) uitgevoerde kosten-batenanalyse pleitte voor het gebruik van Inline XBRL om XBRL-markeringen in XHTML-documenten op te nemen. Dienovereenkomstig moet Inline XBRL-technologie worden gebruikt.

(6)

Het gebruik van de markeertaal XBRL behelst de toepassing van een taxonomie om menselijk leesbare tekst om te zetten naar machineleesbare informatie. De IFRS-taxonomie die ter beschikking is gesteld door de IFRS Foundation, is een beproefde taxonomie die is ontwikkeld om IFRS-informatieverschaffing te markeren. Het gebruik van de IFRS-taxonomie zorgt voor een betere vergelijkbaarheid van markeringen van wereldwijd overeenkomstig de IFRS opgestelde jaarrekeningen. Dienovereenkomstig moet de basistaxonomie die voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat moet worden gebruikt, worden gebaseerd op de IFRS-taxonomie en een extensie ervan zijn.

(7)

Om rekening te houden met toekomstige goedkeuringen van IFRS overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002, met wijzigingen in de XBRL-specificaties of met andere technische ontwikkelingen, of met het oog op een uitbreiding van de wettelijke vereisten om informatie in het jaarlijkse financiële verslag te markeren, moeten de bepalingen van deze verordening regelmatig worden bijgewerkt op basis van ontwerpen van technische reguleringsnormen die zijn opgesteld door de ESMA.

(8)

De taxonomie voor het gebruik van de markeertaal XBRL is toegankelijk in de vorm van een reeks elektronische XBRL-bestanden („XBRL-taxonomiebestanden”) die een gestructureerde representatie verstrekken van de essentiële elementen van de basistaxonomie. De hiërarchie van elementen en het geschikte gegevenstype ervan moeten in deze verordening ter beschikking worden gesteld van uitgevende instellingen in een eenvoudige menselijk leesbare vorm. Om de toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid van jaarlijkse financiële verslagen in de praktijk te verbeteren, is het uiterst belangrijk dat uitgevende instellingen XBRL-taxonomiebestanden gebruiken die voldoen aan alle relevante technische en wettelijke vereisten. Voor een vlottere verwezenlijking van deze doelstelling moet de ESMA de XBRL-taxonomiebestanden in een machineleesbaar en gratis te downloaden formaat publiceren op haar website.

(9)

Met het oog op de transparantie, toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid moeten uitgevende instellingen, indien de wetten van lidstaten de markering toelaten of voorschrijven van andere delen van jaarlijkse financiële verslagen dan geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen, bij de markering van deze delen gebruikmaken van de markeertaal XBRL en de gepaste taxonomie die met het oog hierop is verstrekt door de lidstaat waar zij hun statutaire zetel hebben.

(10)

Met het oog op de transparantie, toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid moeten uitgevende instellingen vrij zijn om informatie in hun geconsolideerde IFRS-jaarrekening zo gedetailleerd als technisch mogelijk te markeren. Om dezelfde redenen moeten er ook verplichte normen voor de minimale granulariteit van markeringen worden vastgelegd. Met betrekking tot de primaire jaarrekening in een geconsolideerde IFRS-jaarrekening moet een norm voor gedetailleerde tagging worden toegepast waarbij deze primaire jaarrekening volledig wordt gemarkeerd. Met betrekking tot de toelichtingen bij geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen moet een norm voor block tagging worden toegepast indien volledige secties van deze toelichtingen telkens moeten worden gemarkeerd met behulp van uniforme taxonomie-elementen. Het vereiste inzake block tagging mag uitgevende instellingen er evenwel niet van weerhouden om toelichtingen bij geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen met een hoger granulariteitsniveau te markeren.

(11)

Om de effectieve tenuitvoerlegging van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat te bevorderen, moeten gedetailleerde bepalingen over het gebruik van Inline XBRL-technologie worden vastgesteld. Om bijstand te verlenen aan uitgevende instellingen en aan softwarebedrijven die software ontwikkelen voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen conform de wettelijke vereisten uit hoofde van deze verordening, moet de ESMA advies verstrekken bij kwesties die vaak aan bod komen bij het genereren van Inline XBRL-instancedocumenten.

(12)

Overeenkomstig artikel 4, lid 7, van Richtlijn 2004/109/EG moet deze verordening worden toegepast op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020. Om de vlotte tenuitvoerlegging van financiële verslaglegging in een machineleesbaar formaat te bevorderen, en met name om uitgevende instellingen de nodige tijd te gunnen om zich aan het gebruik van XBRL-technologie aan te passen, moet de verplichte markering van toelichtingen bij jaarrekeningen enkel worden toegepast met betrekking tot jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022.

(13)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

(14)

Bij de ontwikkeling van de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, werkte de ESMA regelmatig en nauw samen met de Europese Bankautoriteit en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de sectoren banken, financiële tussenpersonen en verzekeringen en er aldus voor te zorgen dat de intersectorale consistentie van de werkzaamheden werd verzekerd en dat gemeenschappelijke standpunten werden bereikt.

(15)

De ESMA heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd, heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht en heeft praktijktests uitgevoerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening specificeert het uniforme elektronische verslagleggingsformaat, zoals bedoeld in artikel 4, lid 7 van Richtlijn 2004/109/EG, dat moet worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen door uitgevende instellingen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.   „basistaxonomie”: de gecombineerde reeks van de taxonomie-elementen die zijn beschreven in bijlage VI en de volgende verzameling van links:

a)

de presentation linkbase, die de taxonomie-elementen groepeert;

b)

de calculation linkbase, die de rekenkundige verhoudingen tussen taxonomie-elementen uitdrukt;

c)

de label linkbase, die de betekenis van elk taxonomie-element beschrijft;

d)

de definition linkbase, die de dimensionale verhoudingen van de basistaxonomie-elementen weerspiegelt;

2.   „extensietaxonomie”: de gecombineerde reeks van taxonomie-elementen en de volgende verzameling van links, allebei gecreëerd door de uitgevende instelling:

a)

de presentation linkbase, die de taxonomie-elementen groepeert;

b)

de calculation linkbase, die de rekenkundige verhoudingen tussen taxonomie-elementen uitdrukt;

c)

de label linkbase, die de betekenis van elk taxonomie-element beschrijft;

d)

de definition linkbase, die de dimensionale geldigheid van het resulterende XBRL-instancedocument tegenover de extensietaxonomie waarborgt;

3.   „geconsolideerde IFRS-jaarrekening”: geconsolideerde jaarrekening die is opgesteld in overeenstemming met ofwel de IFRS zoals goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1606/2002, ofwel de IFRS zoals bedoeld in artikel 1, eerste alinea, onder a), van Beschikking 2008/961/EG.

Artikel 3

Uniform elektronisch verslagleggingsformaat

Uitgevende instellingen stellen hun volledige jaarlijkse financiële verslagen op in XHTML-formaat.

Artikel 4

Markering van geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen

1.   Indien jaarlijkse financiële verslagen geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen omvatten, markeren uitgevende instellingen deze geconsolideerde jaarrekeningen.

2.   Uitgevende instellingen markeren ten minste de in bijlage II vermelde informatie, indien deze informatie in deze geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen aanwezig is.

3.   Uitgevende instellingen mogen andere dan de in lid 2 bedoelde informatie in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen markeren.

4.   Voor de in leden 1, 2 en 3 beschreven markeringen gebruiken uitgevende instellingen de markeertaal XBRL, alsmede een taxonomie met daarin de elementen die zijn beschreven in de basistaxonomie. Indien het overeenkomstig punt 4 van bijlage IV niet passend is om elementen van de basistaxonomie te gebruiken, creëren uitgevende instellingen extensietaxonomie-elementen zoals bepaald in bijlage IV.

Artikel 5

Markering van andere delen van de jaarlijkse financiële verslagen

1.   Uitgevende instellingen die hun statutaire zetel in een lidstaat hebben, mogen alle andere dan in artikel 4 bedoelde delen van hun jaarlijkse financiële verslagen markeren, op voorwaarde dat zij gebruikmaken van de markeertaal XBRL en van een taxonomie die specifiek is voor deze delen en dat deze taxonomie wordt verstrekt door de lidstaat waar zij hun statutaire zetel hebben.

2.   Uitgevende instellingen die hun statutaire zetel in een derde land hebben, mogen in hun jaarlijkse financiële verslagen geen andere delen dan geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen markeren.

Artikel 6

Gemeenschappelijke regels inzake markeringen

Voor markeringen die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de artikelen 4 en 5, voldoen uitgevende instellingen aan het volgende:

a)

opname van markeringen in de jaarlijkse financiële verslagen van uitgevende instellingen in XHTML-formaat met behulp van de Inline XBRL-specificaties die zijn beschreven in bijlage III;

b)

vereisten inzake de markerings- en indieningsregels die zijn vastgelegd in bijlage IV.

Artikel 7

XBRL-taxonomiebestanden

De ESMA kan machineleesbare en downloadbare XBRL-taxonomiebestanden op basis van de basistaxonomie publiceren. Deze bestanden voldoen aan de in bijlage V vermelde criteria.

Artikel 8

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Ze is van toepassing op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.

(2)  Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1).

(3)  Beschikking 2008/961/EG van de Commissie van 12 december 2008 betreffende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van derde landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de International Financial Reporting Standards voor de opstelling van hun geconsolideerde financiële overzichten (PB L 340 van 19.12.2008, blz. 112).

(4)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE I

Legenda voor de tabellen 1 en 2 van bijlage II en voor de tabellen van bijlagen IV en VI

DATA/ATTRIBUUT-TYPE/PREFIX

DEFINITIE

text block

geeft aan dat het elementtype een tekstblok is; dit wordt gebruikt voor de markering van grotere stukken informatie, zoals toelichtingen, grondslagen voor financiële verslaggeving of tabellen; tekstblokken zijn niet-numerieke posten

text

geeft aan dat het elementtype tekst is (een reeks alfanumerieke tekens); dit wordt gebruikt voor de markering van korte stukken beschrijvende informatie; tekstelementen zijn niet-numerieke posten

yyyy-mm-dd

geeft aan dat het elementtype een datum is; deze elementen zijn posten en niet-numeriek

X

geeft aan dat het elementtype monetair is (een cijfer in een aangegeven valuta); deze elementen zijn numerieke posten

X.XX

geeft aan dat het elementtype een gedecimaliseerde waarde (zoals een percentage of een waarde „per aandeel”) is; deze elementen zijn numerieke posten

shares

geeft aan dat het elementtype een aantal aandelen is; deze elementen zijn numerieke posten

table

geeft het begin aan van een structuur die wordt weergegeven door een tabel waarvan de rijen en kolommen bijdragen aan de definitie van een financieel concept op de kruising ervan

axis

geeft een dimensionale eigenschap in een tabelstructuur aan

member

geeft een dimensielid op een as aan

guidance

geeft een element aan dat het doorbladeren van taxonomie-inhoud ondersteunt

role

geeft een element aan dat een rubriek van een taxonomie weergeeft, bijv. overzicht van de financiële positie, winst-en-verliesrekening, elke individuele toelichting, enz.

abstract

geeft een groeperingselement of een koptekst aan

instant or duration

geeft aan dat de monetaire waarde een volume (indien „instant”) of een stroom (indien „duration”) weergeeft

credit or debit

geeft het „natuurlijke” saldo van de informatieverschaffing aan

esef_cor

prefix toegepast in de tabellen van bijlagen IV en VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor”

esef_all

prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all”

esma_technical

prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefix toegepast in de tabellen van bijlagen IV en VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full


BIJLAGE II

Verplichte markeringen

1.

Uitgevende instellingen moeten alle cijfers in een aangegeven valuta markeren die zijn opgenomen in het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen.

2.

Uitgevende instellingen moeten alle informatie markeren die is verschaft in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen, dan wel door verwijzing daarin naar andere delen van de jaarlijkse financiële verslagen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020 en die overeenstemt met de elementen in tabel 1 van deze bijlage.

3.

Uitgevende instellingen moeten alle informatie markeren die is verschaft in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen, dan wel door verwijzing daarin naar andere delen van de jaarlijkse financiële verslagen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 en die overeenstemt met de elementen in tabel 2 van deze bijlage.

Tabel 1

Verplichte elementen van de basistaxonomie die moeten worden gemarkeerd voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020

Label

Datatype en andere attributen

Verwijzingen naar IFRS

Naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie

text

IAS 1 51 a

Verklaring van wijziging in de naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie ten opzichte van het einde van de vorige verslagperiode

text

IAS 1 51 a

Domicilie van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Rechtsvorm van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Land van oprichting

text

IAS 1 138 a

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Hoofdvestiging

text

IAS 1 138 a

Beschrijving van de aard van de activiteiten van de entiteit en haar voornaamste bedrijvigheden

text

IAS 1 138 b

Naam van de moedermaatschappij

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Naam van de hoofdmoedermaatschappij van de groep

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Tabel 2

Verplichte elementen van de basistaxonomie die moeten worden gemarkeerd voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022

Label

Type

Verwijzingen naar IFRS

Naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie

text

IAS 1 51 a

Verklaring van wijziging in de naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie ten opzichte van het einde van de vorige verslagperiode

text

IAS 1 51 a

Domicilie van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Rechtsvorm van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Land van oprichting

text

IAS 1 138 a

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Hoofdvestiging

text

IAS 1 138 a

Beschrijving van de aard van de activiteiten van de entiteit en haar voornaamste bedrijvigheden

text

IAS 1 138 b

Naam van de moedermaatschappij

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Naam van de hoofdmoedermaatschappij van de groep

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Levensduur van een entiteit met een beperkte levensduur

text

IAS 1 138 d

Verklaring van overeenstemming met IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Verklaring van de afwijking van IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Verklaring van de financiële impact van de afwijking van IFRS

text

IAS 1 20 d

Informatieverschaffing over onzekerheden over het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te waarborgen [text block]

text block

IAS 1 25

Verklaring van het feit en de grondslag voor de opstelling van de jaarrekening indien dit niet gebeurt in de veronderstelling dat de continuïteit van de entiteit is gewaarborgd

text

IAS 1 25

Verklaring van de reden waarom de continuïteit van de entiteit niet zou zijn gewaarborgd

text

IAS 1 25

Beschrijving van de reden waarom een langere of kortere verslagperiode wordt gebruikt

text

IAS 1 36 a

Beschrijving van het feit dat de in de jaarrekening gepresenteerde bedragen niet geheel vergelijkbaar zijn

text

IAS 1 36 b

Informatieverschaffing over herclassificaties of wijzigingen in de presentatie [text block]

text block

IAS 1 41

Verklaring van bronnen van schattingsonzekerheden die een wezenlijk risico van materiële aanpassing in zich dragen

text

IFRIC 14 10, IAS 1 125

Informatieverschaffing over activa en verplichtingen die een wezenlijk risico van materiële aanpassing in zich dragen [text block]

text block

IAS 1 125

Dividenden die zijn opgenomen als uitkeringen aan eigenaars per aandeel

X, duration

IAS 1 107

Dividenden die vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als uitkering aan eigenaars zijn verwerkt

X duration

IAS 10 13, IAS 1 137

Dividenden die vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als uitkering aan eigenaars per aandeel zijn verwerkt

X.XX duration

IAS 1 137 a

Informatieverschaffing over boekhoudkundige oordelen en schattingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over te betalen lasten en andere verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorzieningen voor kredietverliezen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geassocieerde deelnemingen [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Informatieverschaffing over de beloning voor accountants [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de goedkeuring van de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor verkoop beschikbare financiële activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de grondslag voor consolidatie [text blok]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de grondslag voor de opstelling van de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over biologische activa, agrarische producten die op het punt staan geoogst te worden en overheidssubsidies in verband met biologische activa [text block]

text block

IAS 41 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over leningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over bedrijfscombinaties [text block]

text block

IFRS 3 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kasstroomoverzicht [text block]

text block

IAS 7 Presentatie van een kasstroomoverzicht

Informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingen en fouten [text block]

text block

IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatieverschaffing over zekerheden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over betaalde claims en vergoedingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbintenissen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorwaardelijke verplichtingen [text block]

text block

IAS 37 86

Informatieverschaffing over de kostprijs van de omzet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kredietrisico [text block]

text block

Ingangsdatum 1.1.2018 IFRS 7 Kredietrisico, IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over schuldbewijzen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde overnamekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde baten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde belastingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over deposito's van banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over deposito's van klanten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over afschrijvingskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over afgeleide financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over dividenden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over winst per aandeel [text block]

text block

IAS 33 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de gevolgen van wisselkoerswijzigingen [text block]

text block

IAS 21 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over personeelsbeloningen [text block]

text block

IAS 19 Toepassingsgebied

Informatieverschaffing over de operationele segmenten van de entiteit [text block]

text block

IFRS 8 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na de verslagperiode [text block]

text block

IAS 10 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over lasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kosten per soort [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over exploratie- en evaluatieactiva [text block]

text block

IFRS 6 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de waardering tegen reële waarde [text block]

text block

IFRS 13 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de reële waarde van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over honoraria- en provisiebaten (lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringsbaten (kosten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringsbaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten [text block]

text block

IFRS 7 Toepassingsgebied

Informatieverschaffing over financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieel risicobeheer [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over eerste toepassing [text block]

text block

IFRS 1 Presentatie en informatieverschaffing

Informatieverschaffing over algemene en administratieve kosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Verschaffing van algemene informatie over de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 51

Informatieverschaffing over de veronderstelling dat de continuïteit van de entiteit is gewaarborgd [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over overheidssubsidies [text block]

text block

IAS 20 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de bijzondere waardevermindering van activa [text block]

text block

IAS 36 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over winstbelasting [text block]

text block

IAS 12 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over werknemers [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over managers op sleutelposities [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verzekeringscontracten [text block]

text block

IFRS 4 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over verzekeringspremieopbrengsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over immateriële activa [text block]

text block

IAS 38 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over immateriële activa en goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentelasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentebaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorraden [text block]

text block

IAS 2 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen [text block]

text block

IAS 40 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere investeringen dan investeringen die administratief worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geplaatst kapitaal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over joint ventures [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Informatieverschaffing over leasevooruitbetalingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leaseovereenkomsten [text block]

text block

Ingangsdatum 1.1.2019 IFRS 16 Presentatie, vervaldatum 1.1.2019 IAS 17 Leaseovereenkomsten in de jaarrekening van lessors, vervaldatum 1.1.2019 IAS 17 Leaseovereenkomsten in de jaarrekening van lessees, ingangsdatum 1.1.2019 IFRS 16 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over liquiditeitsrisico [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan klanten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over marktrisico [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over aan deelnemers toe te rekenen intrinsieke waarde [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over belangen zonder zeggenschap [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IFRS 5 Presentatie en informatieverschaffing

Informatieverschaffing over vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de doelstellingen, het beleid en de procedures op het gebied van kapitaalbeheer [text block]

text block

IAS 1 134

Informatieverschaffing over andere activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere vlottende activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere kortlopende verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere vaste activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere langlopende verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatielasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatiebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatiebaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vooruitbetalingen en andere activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over winst (verlies) uit operationele activiteiten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over materiële vaste activa [text block]

text block

IAS 16 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over voorzieningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de herclassificatie van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over opgenomen opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden [text block]

text block

Vervaldatum 1.1.2018 IAS 11 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over herverzekering [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbonden partijen [text block]

text block

IAS 24 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over terugkoop- en omgekeerde terugkoopovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over onderzoeks- en ontwikkelingskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over reserves binnen het eigen vermogen [text block]

text block

IAS 1 79 b

Informatieverschaffing over aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over opbrengsten [text block]

text block

IAS 1 10 e, vervaldatum 1.1.2018 IAS 18 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [text block]

text block

SIC 29 Consensus

Informatieverschaffing over aandelenkapitaal, reserves en andere aandelenbelangen [text block]

text block

IAS 1 79

Informatieverschaffing over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [text block]

text block

IFRS 2 44

Informatieverschaffing over achtergestelde verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over dochterondernemingen [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Informatieverschaffing over de belangrijke gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 1 117

Informatieverschaffing over belastingvorderingen en -schulden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handels- en overige schulden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handels- en overige vorderingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handelsbaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over ingekochte eigen aandelen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voor verkoop beschikbare financiële activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende biologische activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leningen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bedrijfscombinaties [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bedrijfscombinaties en goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende kasstromen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende zekerheden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende onderhanden projecten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende klantenwervingskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende klantenbindingsprogramma's [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ontmantelings-, herstel- en saneringsvoorzieningen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde overnamekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde winstbelasting [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afschrijvingskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende het niet langer opnemen van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgeleide financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgeleide financiële instrumenten en afdekking [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de bepaling van de componenten van geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 7 46

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende kortingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dividenden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende winst per aandeel [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende emissierechten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende personeelsbeloningen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende milieugerelateerde lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitzonderlijke posten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende exploratie- en evaluatie-uitgaven [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de waardering tegen reële waarde [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende honoraria- en provisiebaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringsbaten en -kosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële garanties [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende valutaomrekening [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende franchisevergoedingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de functionele valuta [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende overheidssubsidies [text block]

text block

IAS 20 39 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afdekking [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende tot einde looptijd aangehouden beleggingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van financiële activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende winstbelasting [tekst block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende verzekeringscontracten en de hiermee verband houdende activa, verplichtingen, baten en lasten [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende immateriële activa en goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere immateriële activa dan goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende rentebaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in geassocieerde deelnemingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vastgoedbeleggingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere investeringen dan investeringen die administratief worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende geplaatst kapitaal [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leaseovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leningen en vorderingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de waardering van voorraden [text block]

text block

IAS 2 36 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende mijnbouwactiva [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende mijnbouwrechten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de saldering van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende olie- en gasactiva [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende programmeringsactiva [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende materiële vaste activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voorzieningen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de herclassificatie van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de opname in winst of verlies van het verschil tussen de reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de opname van opbrengsten [text block]

text block

Vervaldatum 1.1.2018 IAS 18 35 a, IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende herverzekering [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende reparatie en onderhoud [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende gesegmenteerde informatie [tekst block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende op aandelen gebaseerde betalingstransacties [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgravingskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dochterondernemingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere belastingen dan winstbelasting [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ontslagvergoedingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handels- en andere schulden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handels- en andere vorderingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handelsbaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende transacties met belangen zonder zeggenschap [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende transacties met verbonden partijen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ingekochte eigen aandelen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende warrants [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van andere grondslagen voor financiële verslaggeving die relevant zijn voor een goed inzicht in de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 117 b


BIJLAGE III

Geldende Inline XBRL-specificaties

1.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument strookt met de specificatie Inline XBRL 1.1 en conform is met het XBRL Units Registry.

2.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat de XBRL-extensietaxonomiebestanden stroken met de specificaties XBRL 2.1 en XBRL Dimensions 1.0.

3.

Uitgevende instellingen moeten het Inline XBRL-instancedocument en de XBRL-extensietaxonomiebestanden van de uitgevende instelling als één enkele rapportageset indienen indien XBRL-taxonomiebestanden worden gegroepeerd overeenkomstig de specificaties voor taxonomiesets.

4.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat zowel het Inline XBRL-instancedocument als de extensietaxonomie van de uitgevende instelling voldoen aan de vereisten voor de markerings- en indieningsregels van bijlage IV.

BIJLAGE IV

Markerings- en indieningsregels

1.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument gegevens van één enkele uitgevende instelling bevat, zodat alle identificatiecodes van de entiteit in diverse contexten een identieke inhoud hebben.

2.

Uitgevende instellingen moeten zichzelf identificeren in het Inline XBRL-instancedocument door de identificatiecodes voor juridische entiteiten overeenkomstig ISO 17442 toe te passen op de identificatiecodes en schema's van de entiteit in XBRL-context.

3.

Bij de markering van informatie moeten uitgevende instellingen gebruikmaken van het basistaxonomie-element met de boekhoudkundige betekenis die het nauwst aansluit bij de informatie die wordt gemarkeerd. Indien er tussen meerdere basistaxonomie-elementen kan worden gekozen, moeten uitgevende instellingen het element selecteren met de nauwst aansluitende boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte.

4.

Indien het nauwst aansluitende basistaxonomie-element niet representatief is voor de boekhoudkundige betekenis van de informatie die wordt gemarkeerd zoals vereist door punt 3, moeten uitgevende instellingen een extensietaxonomie-element creëren en gebruiken om de desbetreffende informatie te markeren. Alle gecreëerde taxonomie-elementen:

(a)

mogen de betekenis en reikwijdte van een basistaxonomie-element niet dupliceren;

(b)

moeten de maker van het element identificeren;

(c)

moeten een geschikt balansattribuut krijgen toegekend;

(d)

moeten beschikken over standaardlabels in de taal die met de taal van het jaarlijkse financiële verslag overeenstemt. Er wordt aanbevolen om labels in aanvullende talen toe te voegen. Alle labels moeten overeenstemmen met de boekhoudkundige betekenis en reikwijdte van de beschreven onderliggende bedrijfsconcepten.

5.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat elk extensietaxonomie-element dat wordt gebruikt om informatie in het jaarlijkse financiële verslag te markeren, is opgenomen in ten minste één hiërarchie van de presentation linkbase en van de definition linkbase van de extensietaxonomie.

6.

Uitgevende instellingen moeten de calculation linkbases van hun extensietaxonomieën gebruiken om rekenkundige verhoudingen tussen numerieke basis- en/of extensietaxonomie-elementen te documenteren, met name voor rekenkundige verhoudingen tussen basis- en/of extensietaxonomie-elementen van het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht.

7.

Om te identificeren op welk deel van de jaarrekening de markeringen betrekking hebben, moeten uitgevende instellingen specifieke kerntaxonomie-elementen gebruiken als uitgangspunten voor de respectieve delen van de jaarrekening in de presentation linkbases van hun extensietaxonomie. De elementnamen, labels en prefixen van deze kerntaxonomie-elementen moeten overeenstemmen met tabel 1.

Tabel

Elementnamen, labels en prefixen van de kernelementen

Prefix

Elementnaam

Label

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Placeholder "Overzicht van de financiële positie" - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het overzicht van de financiële positie

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Placeholder "Winst of verlies" - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het overzicht van winst of verlies indien het overzicht van winst of verlies afzonderlijk wordt verstrekt

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Placeholder "Overzicht van het totaalresultaat" - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het overzicht van het totaalresultaat indien dit afzonderlijk wordt verstrekt of indien het overzicht van winst of verlies en de overzichten van overige onderdelen van het totaalresultaat in een enkel overzicht worden gecombineerd.

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Placeholder "Kasstroomoverzicht" - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het kasstroomoverzicht

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Placeholder "Mutatieoverzicht van het eigen vermogen" - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het mutatieoverzicht van het eigen vermogen

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Placeholder "Toelichtingen, grondslagen voor financiële verslaggeving en verplichte basistaxonomie-elementen" – deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor markeringen van informatie in de toelichtingen bij de jaarrekening

De specifieke kerntaxonomie-elementen moeten tevens worden opgenomen in de XBRL-taxonomiebestanden die door de ESMA worden opgesteld.

8.

Uitgevende instellingen mogen de labels of referenties van basistaxonomie-elementen niet vervangen in hun extensietaxonomieën. Specifieke labels van uitgevende instellingen mogen aan de basistaxonomie-elementen worden toegevoegd.

9.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat de extensietaxonomie-elementen van de uitgevende instelling die het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht van de geconsolideerde IFRS-jaarrekening markeren, worden gekoppeld aan een of meer basistaxonomie-elementen. Met name geldt dat:

(a)

de uitgevende instelling haar extensietaxonomie-element moet koppelen aan het basistaxonomie-element met de ruimere boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte die het nauwst aansluit bij het desbetreffende extensietaxonomie-element van de uitgevende instelling. De uitgevende instelling moet de relatie van het desbetreffende extensietaxonomie-element met het desbetreffende basistaxonomie-element identificeren in de definition linkbase van de extensietaxonomie van de uitgevende instelling. Het extensietaxonomie-element moet het doel van de relatie vertegenwoordigen;

(b)

de uitgevende instelling mag het extensietaxonomie-element koppelen aan het basistaxonomie-element of de basistaxonomie-elementen met de nauwkeurigere boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte die het nauwst aansluit bij dat desbetreffende extensietaxonomie-element. De uitgevende instelling moet de relatie van het desbetreffende extensietaxonomie-element met het desbetreffende basistaxonomie-element of de desbetreffende basistaxonomie-elementen identificeren in de definition linkbase van de extensietaxonomie van de uitgevende instelling. Het extensietaxonomie-element moet de bron van de relatie of relaties vertegenwoordigen. Indien het extensietaxonomie-element een aantal basistaxonomie-elementen combineert, moet de uitgevende instelling het desbetreffende extensietaxonomie-element koppelen aan elk van deze basistaxonomie-elementen, met uitzondering van die basistaxonomie-elementen die redelijkerwijs als onbeduidend worden beschouwd.

10.

Niettegenstaande punt 9 hoeven uitgevende instellingen aan een ander basistaxonomie-element geen extensietaxonomie-element te koppelen dat wordt gebruikt voor de markering van informatie in het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen of het kasstroomoverzicht dat een subtotaal is van andere informatie in hetzelfde overzicht.

11.

Uitgevende instellingen moeten waarborgen dat het gegevenstype en periodetype van een taxonomie-element dat wordt gebruikt om informatie te markeren, de boekhoudkundige betekenis van de gemarkeerde informatie weerspiegelt. Uitgevende instellingen mogen voor een taxonomie-element geen type op maat definiëren en toepassen indien er reeds een geschikt type is gedefinieerd door de XBRL-specificaties of in het XBRL Data Types Registry.

12.

Bij de markering van informatie mogen uitgevende instellingen geen numerieke taxonomie-elementen gebruiken voor de markering van verschillende waarden voor een specifieke context (entiteit, periode en dimensionale uitsplitsingen), tenzij het verschil een gevolg is van afronding bij de presentatie van dezelfde informatie met een verschillende schaal op meer dan een plaats in hetzelfde jaarlijkse financiële verslag.

13.

Bij de markering van informatie mogen uitgevende instellingen niet-numerieke taxonomie-elementen op zodanige wijze gebruiken dat alle informatie die met de definitie van het desbetreffende element overeenstemt, wordt gemarkeerd. Uitgevende instellingen mogen markeringen noch gedeeltelijk, noch selectief toepassen.

14.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument geen uitvoerbare code bevat.

BIJLAGE V

XBRL-taxonomiebestanden

XBRL-taxonomiebestanden die door de ESMA worden gepubliceerd, moeten:

(a)

alle basistaxonomie-elementen als XBRL-elementen identificeren;

(b)

attributen vastleggen voor basistaxonomie-elementen naargelang van hun type zoals beschreven in bijlage I;

(c)

zorgen voor de menselijk leesbare labels, zoals beschreven in de tabel van bijlage VI, waarbij de betekenis van de basistaxonomie-elementen en de referenties worden gedocumenteerd;

(d)

structuren definiëren die zorgen voor het vlotter doorbladeren van taxonomie-inhoud en een beter begrip van de definitie van een basistaxonomie-element in de context van andere basistaxonomie-elementen;

(e)

relaties definiëren die uitgevende instellingen in staat stellen om extensietaxonomie-elementen te koppelen aan basistaxonomie-elementen;

(f)

stroken met de specificaties XBRL 2.1. en XBRL Dimensions 1.0 en worden gegroepeerd overeenkomstig de specificaties voor taxonomiesets zoals beschreven in bijlage III;

(g)

de technische informatie bevatten die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van IT-oplossingen die de opstelling van geharmoniseerde jaarlijkse financiële verslagen ondersteunen;

(h)

aangeven naar welke perioden zij verwijzen.


BIJLAGE VI

Schema van de basistaxonomie

Tabel

Schema van de basistaxonomie voor de markering van geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen [member]

Dit lid staat voor abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen.

voorbeeld: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Schattingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Schattingen [member]

Dit lid staat voor een actief, een verplichting of een periodiek gebruik of verbruik van een actief, onderworpen aan aanpassingen die voortvloeien uit de beoordeling van de actuele staat van activa en verplichtingen en de daaraan gerelateerde verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Schattingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Commerciële winst

Het bedrag van de winst of het verlies over een periode vóór de aftrek van belastinglasten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii, informatieverschaffing: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Overlopende posten

Het bedrag van de verplichtingen om te betalen voor goederen of diensten die zijn ontvangen of geleverd, maar nog niet zijn betaald, gefactureerd of formeel met de leverancier overeengekomen, met inbegrip van bedragen die aan werknemers zijn verschuldigd.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Overlopende posten en uitgestelde baten

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten. [Zie: overlopende posten; uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: overlopende kosten en uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: overlopende kosten en uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Overlopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: overlopende posten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Overlopende posten die zijn geclassificeerd als langlopend

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: overlopende posten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Toegerekende baten

Het bedrag van een actief dat baten vertegenwoordigt die zijn verdiend maar nog niet ontvangen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Geaccumuleerde voorziening voor oninbare te vorderen minimale leasebetalingen

Het bedrag van de geaccumuleerde voorziening voor oninbare te vorderen minimale leasebetalingen. Minimale leasebetalingen zijn betalingen waartoe de lessee gedurende de leaseperiode verplicht is of kan worden gesteld, exclusief voorwaardelijke leasebetalingen, servicekosten en belastingen die door de lessor moeten worden betaald en die de lessor gerestitueerd krijgt, samen met: a) voor de lessee: eventuele bedragen die worden gegarandeerd door de lessee of door een met de lessee verbonden partij; of b) voor de lessor: een eventuele restwaarde die aan de lessor wordt gegarandeerd door: i) de lessee; ii) een met de lessee verbonden partij; of iii) een derde die niet met de lessor is verbonden en die financieel in staat is om de verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen.

informatieverschaffing: IAS 17 47 d - vervaldatum 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die toe te rekenen is aan veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde ervan die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling) van reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële verplichtingen, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichtingen verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico]

informatieverschaffing: IFRS 7 10 a, informatieverschaffing: IFRS 7 10A a - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van een lening of vordering, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding gaven tot het marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen

De samengevoegde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 75 b, informatieverschaffing: IAS 17 32 - vervaldatum 1.1.2019, informatieverschaffing: IAS 38 118 c, informatieverschaffing: IAS 40 79 c, informatieverschaffing: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Geaccumuleerde afschrijving [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving aan. [Zie: afschrijvingskosten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 75 b, gebruikelijke werkwijze: IAS 17 32 - vervaldatum 1.1.2019, gebruikelijke werkwijze: IAS 38 118 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 40 79 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Geaccumuleerde reëlewaardeafdekkingsaanpassing van de afgedekte post die is vervat in de boekwaarde, activa

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaanpassing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële positie als actief is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a ii - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Geaccumuleerde reëlewaardeafdekkingsaanpassing van de afgedekte post die is vervat in de boekwaarde, verplichtingen

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaanpassing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële positie als verplichting is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a ii - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Geaccumuleerde resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast, activa

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die een financieel actief is dat tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a v - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Geaccumuleerde resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast, verplichtingen

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die een financiële verplichting is die tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a v - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde bijzondere waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 73 d, gebruikelijke werkwijze: IAS 17 32 - vervaldatum 1.1.2019, gebruikelijke werkwijze: IAS 38 118 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 40 79 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 41 54 f, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 35H - ingangsdatum 1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7 35N - ingangsdatum 1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7 IG29 b - vervaldatum 1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7 37 b - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan geaccumuleerde posten van baten en lasten (met inbegrip van herclassificatieaanpassingen) die niet in winst of verlies worden opgenomen zoals door andere IFRS is vereist of toegestaan. [Zie: IFRS [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat aan. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Verwervings- en administratiekosten betreffende verzekeringscontracten

Het bedrag aan acquisitie- en administratiekosten die verband houden met verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Reële waarde op overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij

De reële waarde op de overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij in een bedrijfscombinatie die in verschillende fasen wordt gerealiseerd. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Overgedragen vergoeding, reële waarde op overnamedatum

De reële waarde op de overnamedatum van de in een bedrijfscombinatie overgedragen vergoeding. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

De reële waarde op de overnamedatum van de totale overgedragen vergoeding [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opgenomen

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie als last worden opgenomen

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties als last worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa

De stijging van de biologische activa die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, uitgestelde acquisitiekosten die uit verzekeringscontracten voortvloeien

De stijging van de uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeit uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; Uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële activa en goodwill

De stijging van de immateriële activa en goodwill die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; immateriële activa en goodwill]

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële activa dan goodwill

De stijging van de andere immateriële activa dan goodwill die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen

De stijging van vastgoedbeleggingen die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 b, informatieverschaffing: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; Verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere voorzieningen

De stijging van andere voorzieningen die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere voorzieningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële vaste activa

De stijging van de materiële vaste activa die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, herverzekeringsactiva

De stijging van herverzekeringsactiva die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten

De disconteringsvoet die wordt gehanteerd als de belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten [member]

Dit lid geeft de disconteringsvoeten aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte inflatiepercentages

Het verwachte inflatiepercentage dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte inflatiepercentages [member]

Dit lid geeft de verwachte inflatiepercentages aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van pensioenverhogingen

Het verwachte percentage van pensioenverhogingen dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van pensioenverhogingen [member]

Dit lid geeft de verwachte percentages van pensioenverhogingen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van loonsverhogingen

Het verwachte percentage van loonsverhogingen dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van loonsverhogingen [member]

Dit lid geeft de verwachte percentages van loonsverhogingen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Actuariële veronderstelling van levensverwachting na pensionering

De levensverwachting na pensionering die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Actuariële veronderstelling van levensverwachting na pensionering [member]

Dit lid geeft de levensverwachting na pensionering aan die wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van procentuele tendensen in de kostprijs van medische zorgverlening

De procentuele tendens in de kostprijs van medische zorgverlening die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van procentuele tendensen in de kostprijs van medische zorgverlening [member]

Dit lid geeft de procentuele tendensen aan in de kostprijs van medische zorgverlening die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Actuariële veronderstellingen van levensverwachtingscijfers

Het levensverwachtingscijfer dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van levensverwachtingscijfers [member]

Dit lid geeft de levensverwachtingscijfers aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Actuariële veronderstelling van pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Actuariële veronderstelling van pensioenleeftijd [member]

Dit lid geeft de pensioenleeftijd aan die wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Actuariële veronderstellingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Actuariële veronderstellingen [member]

Dit lid geeft alle actuariële veronderstellingen aan. Actuariële veronderstellingen zijn de onbevooroordeelde en onderling verenigbare beste schattingen van een entiteit met betrekking tot de demografische en financiële variabelen die de uiteindelijke kostprijs zullen bepalen voor de uitkering van vergoedingen na uitdiensttreding. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Actuariële veronderstellingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeien uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Demografische veronderstellingen betreffen onder meer: a) levensverwachting; b) personeelsverloop en percentages van werknemers die arbeidsongeschikt worden of die vervroegd met pensioen gaan; c) het deel van deelnemers aan de regeling die personen ten laste hebben die voor vergoedingen in aanmerking komen; d) het deel van deelnemers aan de regeling die elke onder de voorwaarden van de regeling beschikbare betalingsoptie zullen kiezen; en e) percentages van claims uit hoofde van regelingen die voorzien in de vergoeding van medische kosten. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

informatieverschaffing: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Financiële veronderstellingen betreffen onder meer: a) de disconteringsvoet; b) het niveau van vergoedingen, exclusief door werknemers te dragen kosten van de vergoedingen, en toekomstige salarissen; c) in geval van vergoedingen voor medische kosten, toekomstige medische kosten, met inbegrip van de kostprijs voor de behandeling van claims (d.w.z. de kosten die zullen worden gemaakt bij de verwerking en afwikkeling van claims, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en vergoedingen van de schaderegelaar); en d) door de regeling verschuldigde belastingen over bijdragen die verband houden met prestaties die vóór de verslagdatum zijn verricht, of over vergoedingen die uit die prestaties voortvloeien. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

informatieverschaffing: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Ervaringsaanpassingen hebben betrekking op de gevolgen van verschillen tussen de voorgaande actuariële veronderstellingen en wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten

De contante waarde van de verwachte betalingen door een pensioenfonds aan bestaande en voormalige werknemers, welke betalingen zijn toe te rekenen aan de reeds verrichte arbeidsprestaties.

informatieverschaffing: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Aanvullende voorziening opgenomen in winst of verlies, voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

Het bedrag van de aanvullende voorziening voor kredietverliezen van financiële activa die in winst of verlies zijn opgenomen. [Zie: voorziening voor kredietverliezen van financiële activa]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 16 - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Aanvullende informatieverschaffing voor de op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van verworven activa en overgenomen verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Aanvullende informatieverschaffing betreffende uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit aan risico

Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit aan risico wanneer de verschafte kwantitatieve gegevens niet representatief zijn.

informatieverschaffing: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van een bedrijfscombinatie

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van bedrijfscombinaties die noodzakelijk is om aan de doelstellingen van IFRS 3 te voldoen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Aanvullende informatie over de aard en veranderingen van risico's die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten [text block]

Aanvullende informatieverschaffing over de aard en veranderingen van risico's die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten.

informatieverschaffing: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [text block]

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten inzake informatieverschaffing van IFRS 2. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Aanvullende informatie [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie

Het bedrag aan aanvullende voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]; voorwaardelijke verplichtingen [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Aanvullend gestort kapitaal

Het ontvangen of te ontvangen bedrag uit hoofde van de uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Aanvullend gestort kapitaal [member]

Dit lid geeft het ontvangen bedrag aan uit hoofde van de uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen

Het bedrag aan aanvullende andere gecreëerde voorzieningen. [Zie: andere voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Aanvullende opname, goodwill

Het bedrag van de aanvullende opgenomen goodwill, met uitzondering van goodwill die is opgenomen in een groep activa die wordt afgestoten en die, bij verwerving, voldoet aan de criteria om te worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop in overeenstemming met IFRS 5. [Zie: goodwill; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Vermeerderingen die resulteren uit overnames, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van investeringen die resulteren uit overnames. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Vermeerderingen als gevolg van aankopen, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gevolg van aankopen. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Vermeerderingen als gevolg van latere uitgaven opgenomen als actief, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. [Zie: biologische activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Vermeerderingen als gevolg van latere uitgaven opgenomen als actief, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Vermeerderingen, vastgoedbeleggingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeien uit vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten; bedrijfscombinaties [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG37 b, voorbeeld: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; biologische activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, biologische activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, andere immateriële activa dan goodwill

Het bedrag van de vermeerderingen van andere immateriële activa dan goodwill die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, materiële vaste activa

Het bedrag van de vermeerderingen van materiële vaste activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, herverzekeringsactiva

Het bedrag van de vermeerderingen van herverzekeringsactiva die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Vermeerderingen van andere vaste activa dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en rechten die uit verzekeringscontracten voortvloeien

Het bedrag van de vermeerderingen van andere vaste activa dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en rechten die uit verzekeringscontracten resulteren. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; financiële instrumenten, klasse [member]; vaste activa; types verzekeringscontracten [member]

informatieverschaffing: IFRS 8 24 b, informatieverschaffing: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Vermeerderingen van activa met gebruiksrecht

Het bedrag van de vermeerderingen van activa met gebruiksrecht. [Zie: activa met gebruiksrecht]

informatieverschaffing: IFRS 16 53 h - ingangsdatum 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

Het adres waar de entiteit haar statutaire zetel heeft.

informatieverschaffing: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adres waar de geconsolideerde jaarrekening te verkrijgen is

Het adres waar de in overeenstemming met de IFRS opgestelde geconsolideerde jaarrekening van de hoofdmoedermaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij van de entiteit te verkrijgen is. [Zie: geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

informatieverschaffing: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Aangepast gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen

Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen vermeerderd met het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen die zouden worden uitgegeven bij de conversie van alle potentiële gewone aandelen die tot verwatering in gewone aandelen zullen leiden. [Zie: gewone aandelen [member]; gewogen gemiddelde [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten die een aansluiting geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); afschrijvingskosten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23 e - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Aanpassingen voor over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande perioden

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn opgenomen voor over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande perioden.

voorbeeld: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële activa; financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan banken

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan banken om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan banken; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan klanten

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan klanten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan klanten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere vlottende activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere vorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere vorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uitgestelde belastinglasten (-baten); winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Aanpassingen voor uitgestelde belastingen van voorgaande perioden

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn opgenomen voor de uitgestelde belastingen van voorgaande perioden.

gebruikelijke werkwijze: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afschrijvingskosten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten; bijzondere waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Aanpassingen voor dividendinkomsten

Aanpassingen voor dividendinkomsten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: dividendinkomsten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten)

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Aanpassingen voor financieringskosten

Aanpassingen voor financieringskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringskosten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Aanpassingen voor financieringsbaten

Aanpassingen voor financieringsbaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Aanpassingen voor financieringsbaten (kosten)

Aanpassingen voor nettofinancieringsbaten of -kosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten (kost); winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; joint ventures [member]; dochterondernemingen [member]; investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen, materiële vaste activa

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen van materiële vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); materiële vaste activa; vervreemdingen, materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de verandering in de reële waarde min verkoopkosten, biologische activa

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de reële waarde min verkoopkosten van biologische activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de verandering in de reële waarde van derivaten

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de reële waarde van derivaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; derivaten [member]; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de aanpassing van de reële waarde, vastgoedbeleggingen

Aanpassingen voor winsten (verliezen) die voortvloeien uit een verandering in de reële waarde van vastgoedbeleggingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vastgoedbeleggingen; winsten (verliezen) uit de aanpassing van de reële waarde, vastgoedbeleggingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies, goodwill

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies uit goodwill opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: goodwill; bijzonder waardeverminderingsverlies; bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, exploratie- en evaluatieactiva

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit exploratie- en evaluatieactiva die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]; bijzonder waardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, voorraden

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit voorraden opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; bijzonder waardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, leningen en voorschotten

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit leningen en voorschotten die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, materiële vaste activa

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit materiële vaste activa die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, handels- en andere vorderingen

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit handels- en andere vorderingen die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen; bijzonder waardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uitgestelde baten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van deposito's van banken

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposito's van banken om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: deposito's van banken; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van deposito's van klanten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposito's van klanten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: deposito's van klanten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële verplichtingen; financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies die voldoen aan de definitie van voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscontracten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscontracten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten; verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere kortlopende verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfsschulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfsschulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere schulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere schulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere schulden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Aanpassingen voor de stijging van andere voorzieningen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd

Aanpassingen voor de stijgingen van andere voorzieningen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); andere voorzieningen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Aanpassingen voor rentelasten

Aanpassingen voor rentelasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: rentelasten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Aanpassingen voor rentebaten

Aanpassingen voor rentebaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: rentebaten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van vaste activa

Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vaste activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Aanpassingen voor voorzieningen

Aanpassingen voor voorzieningen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorzieningen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies)

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en de nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: investeringen die administratief worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn

Aanpassingen die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Samengevoegde aanpassing van de boekwaarden van investeringen gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP

Het bedrag van de samengevoegde aanpassingen van de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen in de eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; boekwaarde [member]; joint ventures [member]; voorheen toegepaste GAAP [member]; dochterondernemingen [member]; investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen; IFRS [member]]

informatieverschaffing: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt, significante niet-waarneembare inputs, activa

Aanpassing aan een consensusprijs (niet-bindende prijs) op de middenmarkt gebruikt als een significante niet-waarneembare input van niveau 3 voor activa. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

voorbeeld: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt, significante niet-waarneembare inputs, eigenvermogensinstrumenten van een entiteit

Aanpassing aan een consensusprijs (niet-bindende prijs) op de middenmarkt gebruikt als een significante niet-waarneembare input van niveau 3 voor eigenvermogensinstrumenten van een entiteit. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]; eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]]

voorbeeld: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt, significante niet-waarneembare inputs, verplichtingen

Aanpassing aan een consensusprijs (niet-bindende prijs) op de middenmarkt gebruikt als een significante niet-waarneembare input van niveau 3 voor verplichtingen. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

voorbeeld: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente aandelen

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente aandelen voor de berekening van winst die (verlies dat) aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toegerekend. [Zie: preferente aandelen [member]; winst (verlies)]

voorbeeld: IAS 33 Voorbeeld 12 Berekening en presentatie van normale en verwaterde winst per aandeel (uitgebreid voorbeeld), voorbeeld: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Beheerskosten

Het bedrag aan kosten die de entiteit als beheerskosten classificeert.

voorbeeld: IAS 1 103, informatieverschaffing: IAS 1 99, informatieverschaffing: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant credit

Ontvangen vooruitbetalingen

Het bedrag aan ontvangen betalingen voor in de toekomst te leveren goederen of te verlenen diensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Ontvangen vooruitbetalingen voor onderhanden projecten

Het bedrag aan vooruitbetalingen die de entiteit heeft ontvangen voordat de desbetreffende prestaties in het kader van onderhanden projecten zijn verricht.

informatieverschaffing: IFRIC 15 21 b - vervaldatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IAS 11 40 b - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Reclamekosten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit reclame.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]

Dit lid geeft de samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP aan. [Zie: boekwaarde [member]; voorheen toegepaste GAAP [member]]

informatieverschaffing: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Samengevoegde voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]

Dit lid geeft de samenvoeging van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 Presentatie en informatieverschaffing

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs

Het samengevoegde verschil tussen reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs voor financiële instrumenten dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Samengevoegde geassocieerde deelnemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van geassocieerde deelnemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 21 c ii, informatieverschaffing: IFRS 4 39M b - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Samengevoegde bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Samengevoegde joint ventures die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van joint ventures die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: joint ventures [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 21 c i, informatieverschaffing: IFRS 4 39M b - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Samengevoegde waardering [member]

Dit lid geeft alle soorten waardering aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Waardering” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Samengevoegde tijdsintervallen [member]

Dit lid geeft samengevoegde tijdsintervallen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Looptijd” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 1 61, informatieverschaffing: IAS 17 31 b - vervaldatum 1.1.2019, informatieverschaffing: IAS 17 35 a - vervaldatum 1.1.2019, informatieverschaffing: IAS 17 47 a - vervaldatum 1.1.2019, informatieverschaffing: IAS 17 56 a - vervaldatum 1.1.2019, informatieverschaffing: IFRS 15 120 b i - ingangsdatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IFRS 16 97 - ingangsdatum 1.1.2019, informatieverschaffing: IFRS 16 94 - ingangsdatum 1.1.2019, voorbeeld: IFRS 7 B11, voorbeeld: IFRS 7 B35, informatieverschaffing: IFRS 7 23B a - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Samengevoegde kasstroomgenererende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van kasstroomgenererende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]; goodwill; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Samenvoeging van reële waarden [member]

Dit lid geeft de samenvoeging van reële waarden aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Reële waarde als veronderstelde prijs” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Agrarische producten per groep [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Agrarische producten, groep [member]

Dit lid geeft alle agrarische producten, opgesplitst per groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Agrarische producten per groep” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: actuele agrarische producten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Vliegtuigen

Het bedrag aan materiële vaste activa die vliegtuigen vertegenwoordigen die de entiteit bij haar bedrijfsactiviteiten gebruikt.

voorbeeld: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Vliegtuigen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vliegtuigen vertegenwoordigen die worden gebruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Vliegtuigen aangehouden via een financiëleleaseovereenkomst [member]

Dit lid geeft vliegtuigen aan die door de entiteit worden aangehouden via een financiëleleaseovereenkomst. [Zie: vliegtuig [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37 e - vervaldatum 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Landingsrechten op een luchthaven [member]

Dit lid geeft landingsrechten op een luchthaven aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie [member]

Dit lid geeft alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Niveaus in de reëlewaardehiërarchie” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 19 142, informatieverschaffing: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Alle andere segmenten [member]

Dit lid geeft niet te rapporteren bedrijfsactiviteiten en operationele segmenten aan.

informatieverschaffing: IFRS 15 115 - ingangsdatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

Het bedrag van een voorziening die wordt gebruikt voor het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 16 - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Voorziening voor kredietverliezen [member]

Dit lid geeft een voorziening aan die wordt gebruikt voor het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa als gevolg van kredietverliezen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 12 81 g

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Afschrijving, opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen

Het bedrag van de afschrijving voor opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IFRS 15 128 b - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Afschrijving, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Het bedrag van de afschrijving van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten; afschrijvingskosten; soorten verzekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 c, voorbeeld: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Afschrijvingskosten

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stelselmatige toerekening van af te schrijven bedragen van immateriële activa over hun gebruiksduur.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Afschrijving, andere immateriële activa dan goodwill

Het bedrag van de afschrijving van andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: afschrijvingskosten; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Afschrijvingsmethode, andere immateriële activa dan goodwill

De afschrijvingsmethode gebruikt voor andere immateriële activa dan goodwill met beperkte gebruiksduur. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Afschrijving van verliezen (winsten) op afgesloten herverzekeringscontracten

Het bedrag aan afschrijvingen van uitgestelde verliezen (winsten) die voortvloeien uit de afsluiting van herverzekeringscontracten. [Zie: afschrijvingskosten; winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies op afgesloten herverzekeringscontracten]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b ii

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredietrisicoblootstelling beperken

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredietrisicoblootstelling beperken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [member]; derivaten [member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 b - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beperken

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beperken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; derivaten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 b - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is

Het bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Bedrag waarmee de realiseerbare waarde van de eenheid haar boekwaarde overschrijdt

Het bedrag waarmee de realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid (groep van eenheden) haar boekwaarde overschrijdt. [Zie: boekwaarde [member]; kasstroomgenererende eenheden [member]]

informatieverschaffing: IAS 36 134 f i, informatieverschaffing: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Bedrag waarmee de waarde die aan de belangrijke veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseerbare waarde van de eenheid gelijk is aan de boekwaarde

Het bedrag waarmee de waarde die aan een belangrijke veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseerbare waarde van een eenheid gelijk is aan de boekwaarde. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IAS 36 134 f iii, informatieverschaffing: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn verleend

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn verleend. [Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij [member]; afzonderlijke managemententiteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Bedrag aan herclassificaties of wijzigingen in presentatie

Het bedrag dat is geherclassificeerd wanneer de entiteit de classificatie of presentatie in haar jaarrekening wijzigt.

informatieverschaffing: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

In de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresenteerd bedrag gerealiseerd bij het niet langer opnemen van financiële verplichting

Het in de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresenteerde bedrag dat is gerealiseerd bij het niet langer opnemen van financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 7 10 d - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van de overlappingsbenadering, gepresenteerd als een afzonderlijke post in de winst of het verlies.

informatieverschaffing: IFRS 4 35D a - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, voor het eerst aangewezen financiële activa

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met betrekking tot voor het eerst aangewezen financiële activa met toepassing van de overlappingsbenadering.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f i - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, vóór belastingen

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met toepassing van de overlappingsbenadering, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 4 35D b - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, na belastingen

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met toepassing van de overlappingsbenadering, na belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 4 35D b - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Bedrag opgenomen als baten uit hoofde van een overeenkomst betreffende een juridische vorm van een leasecontract

Het bedrag opgenomen als baten uit hoofde van overeenkomsten betreffende een juridische vorm van een leasecontract.

informatieverschaffing: SIC 27 10 b - vervaldatum 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop

Het bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; andere reserves; overige onderdelen van het totaalresultaat; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38, voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die resulteert uit bedragen die zijn opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen en die betrekking hebben op vaste activa of groepen die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 5 38, voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaststaande toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve van kasstroomafdekkingen]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.11 d i - ingangsdatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IFRS 7 24E a - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads van een financieel instrument en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit de reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.16 - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering in de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor waardeverandering in de termijnelementen van termijncontracten]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.16 - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.15 b i - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing van IFRS 9, financiële activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast

Het bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing van IFRS 9 voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f i - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Bedragen die voortvloeien uit verzekeringscontracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 Informatieverschaffing

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Gemaakte kosten, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

De stijging van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit gemaakte kosten. [Zie: Uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 b, voorbeeld: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Te betalen bedragen, transacties met verbonden partijen

De te betalen bedragen die voortvloeien uit transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 20, informatieverschaffing: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Andere aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot de overgedragen activa

De aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot overgedragen financiële activa die geen niet-gedisconteerde kasuitstromen zijn die vereist zijn of kunnen zijn om verwijderde financiële activa terug te kopen (bv. de uitoefenprijs bij een optieovereenkomst). [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Te ontvangen bedragen, transacties met verbonden partijen

De te ontvangen bedragen die voortvloeien uit transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 20, informatieverschaffing: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van verworven activa en overgenomen verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Op de overnamedatum opgenomen bedragen voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opgenomen

De opgenomen bedragen voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 9 5.6.5 - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Bedragen geherclassificeerd uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 9 5.6.5 - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Bedragen uit het eigen vermogen overgeboekt en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23 e - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met financiële activa

De bedragen die onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en die niet zijn gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

De bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en die niet zijn gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Bedrag dat van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd overeenkomstig de overlappingsbenadering indien de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt

Het bedrag dat tijdens de verslagperiode van de winst of het verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd indien de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt in het kader van de overlappingsbenadering.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f ii - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd indien IAS 39 was toegepast, financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast

Het bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast indien IAS 39 was toegepast.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L d ii - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan [text block]

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 37 a - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analyse van kredietposities met behulp van een extern systeem voor kredietrating [text block]

De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities met behulp van een extern systeem voor kredietrating. [Zie: kredietpositie; Externe kredietbeoordelingen [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a - vervaIdatum 1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7 36 c - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analyse van kredietposities met behulp van een intern systeem voor kredietrating [text block]

De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities met behulp van een intern systeem voor kredietrating. [Zie: kredietpositie; interne kredietbeoordelingen [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a - vervaldatum 1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7 36 c - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vastgesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan [text block]

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vastgesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, met inbegrip van de factoren waarmee de entiteit rekening houdt bij het vaststellen dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 37 b - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analyse van baten en lasten [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Aankondiging van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen [member]

Dit lid geeft de aankondiging aan van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen.

voorbeeld: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Aankondiging of aanvang van de tenuitvoerlegging van een belangrijke reorganisatie [member]

Dit lid geeft de aankondiging of aanvang aan van de tenuitvoerlegging van een belangrijke reorganisatie.

voorbeeld: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Toepasselijk belastingtarief

Het toepasselijke winstbelastingtarief.

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Voor landbouw gebruikte grondoppervlakte

Door de entiteit voor landbouw gebruikte grondoppervlakte

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b i

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Overeenkomsten in de juridische vorm van een leaseovereenkomst [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: SIC 27 10 - vervaldatum 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Overeenkomsten in de juridische vorm van een leaseovereenkomst [member]

Dit lid geeft alle overeenkomsten aan in de juridische vorm van een leaseovereenkomst. Een entiteit kan bijvoorbeeld activa leasen aan een investeerder en dezelfde activa terugleasen (leaseback), of kan activa verkopen en dezelfde activa terugleasen. De vorm van elke overeenkomst en haar contractuele bepalingen kunnen aanzienlijk verschillen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Overeenkomsten in de juridische vorm van een leaseovereenkomst” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: SIC 27 10 - vervaldatum 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Door activa gedekte aangehouden schuldbewijzen

Het bedrag aan aangehouden schuldbewijzen die door onderliggende activa zijn gedekt. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Door activa gedekte financieringen [member]

Dit lid geeft door activa gedekte financieringen aan.

voorbeeld: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Door activa gedekte waardepapieren, bedrag toegerekend aan de reële waarde van fondsbeleggingen

Het bedrag dat waardepapieren die door onderliggende activa zijn gedekt, uitmaken van de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

voorbeeld: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Actief dat voor de verwachte vergoeding is opgenomen, voorwaardelijke verplichtingen in bedrijfscombinatie

Het bedrag aan activa die zijn opgenomen voor de verwachte vergoeding van voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; verwachte vergoeding; voorwaardelijke verplichtingen in bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c, informatieverschaffing: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, andere voorzieningen

Het bedrag van de activa die zijn opgenomen voor de verwachte vergoeding van andere voorzieningen. [Zie: verwachte vergoeding, andere voorzieningen; andere voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant debit

Activa

Het bedrag aan middelen: a) die uit gebeurtenissen in het verleden zijn voortgekomen en waarover de entiteit zeggenschap heeft; en b) waaruit naar verwachting toekomstige economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien.

informatieverschaffing: IAS 1 55, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a, informatieverschaffing: IFRS 13 93 b, informatieverschaffing: IFRS 13 93 e, informatieverschaffing: IFRS 8 28 c, informatieverschaffing: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Activa en verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Activa en verplichtingen [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Activa en verplichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: activa; verplichtingen]

informatieverschaffing: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Activa en verplichtingen niet geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die niet zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Activa en van uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering

Het bedrag aan activa en uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering. [Zie: activa; uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Activa die voortvloeien uit exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen

Het bedrag aan activa die voortvloeien uit het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Activa die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Het bedrag aan opgenomen activa die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Aangehouden zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is, gewaardeerd tegen reële waarde

De reële waarde van de zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Activa aangehouden voor de afdekking van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen [member]

Dit lid geeft activa aan aangehouden voor de afdekking van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen. [Zie: activa; uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen]

voorbeeld: IAS 7 C Aansluiting van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen, voorbeeld: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Activa min kortlopende verplichtingen

Het bedrag aan activa min het bedrag aan kortlopende verplichtingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Activa min kortlopende verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Activa (verplichtingen) van pensioenregeling

Het bedrag aan activa van een pensioenregeling min alle andere verplichtingen dan de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten.

informatieverschaffing: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Activa verworven door bezit te nemen van een zekerheid of een beroep te doen op andere kredietbescherming

Het bedrag aan activa die door de entiteit zijn verworven door bezit te nemen van de zekerheid die zij tot zekerheid houdt of een beroep te doen op andere kredietbescherming (bijvoorbeeld garanties). [Zie: garanties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Activa van pensioenregeling

Het bedrag aan activa aangehouden door pensioenregelingen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Activa die geen geldmiddelen of kasequivalenten zijn in dochterondernemingen of bedrijven waarover de zeggenschap wordt verworven of afgestoten

Het bedrag aan activa die geen geldmiddelen of kasequivalenten zijn in dochterondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen

Het bedrag aan opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. De kosten om een contract met een klant te verkrijgen zijn de marginale kosten van verkrijging van het contract die een entiteit niet zou hebben gemaakt als het contract niet was verkregen. De kosten om een contract met een klant te vervullen zijn de kosten die direct betrekking hebben op een contract of een verwacht contract dat de entiteit duidelijk kan identificeren.

informatieverschaffing: IFRS 15 128 a - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Activa opgenomen in de jaarrekening van de entiteit met betrekking tot gestructureerde entiteiten

Het bedrag aan activa opgenomen in de jaarrekening van de entiteit met betrekking tot haar belangen in gestructureerde entiteiten. [Zie: activa; niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Verkochte of tot zekerheid aan derden verstrekte zekerheden als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is, gewaardeerd tegen reële waarde

De reële waarde van de verkochte of tot zekerheid aan derden verstrekte zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Activa die de entiteit blijft opnemen

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Activa waarop significante restricties van toepassing zijn

Het bedrag in de geconsolideerde jaarrekening van de activa van de groep waarop significante restricties (bijvoorbeeld wettelijke, contractuele en regelgevende restricties) van toepassing zijn uit hoofde van het vermogen van de entiteit om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de activa.

informatieverschaffing: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Activa die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen, op het moment van overdracht

Het bedrag op het moment van overdracht van alle activa die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen. [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Activa uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

Het bedrag aan activa uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]

voorbeeld: IAS 1 55, voorbeeld: IFRS 4 IG20 b, voorbeeld: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Activa in het kader van overgedragen herverzekering

Het bedrag aan activa uit hoofde van herverzekeringscontracten waarin de entiteit de polishouder is.

voorbeeld: IAS 1 55, voorbeeld: IFRS 4 IG20 c, voorbeeld: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Activa die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen in het volgende boekjaar

Het bedrag aan activa onderhevig aan veronderstellingen die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen aan de bedragen van die activa in het volgende boekjaar.

informatieverschaffing: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Gerelateerde verplichtingen die de entiteit blijft opnemen

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Gerelateerde verplichtingen die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Geassocieerde deelnemingen [member]

Dit lid geeft de entiteiten aan waarop de investeerder invloed van betekenis heeft.

informatieverschaffing: IAS 24 19 d, informatieverschaffing: IAS 27 17 b, informatieverschaffing: IAS 27 16 b, informatieverschaffing: IFRS 12 B4 d, informatieverschaffing: IFRS 4 39M a - ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AtCostMember

member

Gewaardeerd tegen kostprijs [member]

Dit lid geeft waardering op basis van de kostprijs aan. De kostprijs is het bedrag van de geldmiddelen of kasequivalenten die worden betaald of de reële waarde van de andere vergoeding die wordt gegeven om een actief te verwerven op het ogenblik dat het wordt verworven of gebouwd, of, indien van toepassing, het bedrag dat werd toegewezen aan dat actief toen het overeenkomstig de specifieke vereisten van andere IFRS aanvankelijk werd opgenomen.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel [member]

Dit lid geeft de waardering aan op basis van de kostprijs of IFRS 16 indien het reëlewaardemodel doorgaans wordt gebruikt door de entiteit om een activaklasse te waarderen. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs [member]]

informatieverschaffing: IAS 40 78 - ingangsdatum 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaardemodel [member]

Dit lid geeft de waardering aan op basis van de kostprijs indien het reëlewaardemodel doorgaans wordt gebruikt door de entiteit om een activaklasse te waarderen. [Zie: gewaarderd tegen kostprijs [member]]

informatieverschaffing: IAS 40 78 - vervaldatum 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Gewaardeerd tegen reële waarde [member]

Dit lid geeft waardering op basis van de reële waarde aan. Reële waarde is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zou worden betaald om een verplichting over te dragen in een regelmatige transactie tussen marktdeelnemers op de waarderingsdatum.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Beloning voor accountants

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Beloning voor accountants [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Beloning voor accountants in het kader van auditdiensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van auditdiensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Beloning voor accountants in het kader van andere diensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van diensten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Beloning voor accountants in het kader van belastingdiensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van belastingdiensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Goedgekeurde investeringsverplichtingen waarvoor geen contract is gesloten

Het bedrag aan investeringsverplichtingen die door de entiteit zijn goedgekeurd maar waarvoor de entiteit geen contract heeft gesloten. [Zie: investeringsverplichtingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Gemiddeld effectief belastingtarief

De belastinglasten (-baten) gedeeld door de commerciële winst. [Zie: commerciële winst]

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Gemiddelde wisselkoers

De gemiddelde wisselkoers die door de entiteit wordt gebruikt. De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta's.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal personeelsleden dat tijdens een periode in dienst is van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument

De gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23B b - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument

De gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23B b - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Saldi op rekeningen-courant van klanten

Het bedrag aan saldi op rekeningen-courant van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Saldi op direct opvraagbare deposito's van klanten

Het bedrag aan saldi op direct opvraagbare deposito's van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Saldi op andere deposito's van klanten

Het bedrag aan saldi op depositorekeningen van klanten aangehouden door de entiteit en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Saldi op termijndeposito's van klanten

Het bedrag aan saldi op termijndeposito's van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Saldi bij banken

Het bedrag aan rekeningsaldi aangehouden bij banken.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Bankacceptactiva

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als activa.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Bankacceptverplichtingen

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als verplichtingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Bank- en soortgelijke kosten

Het bedrag aan bank- en soortgelijke kosten opgenomen door de entiteit als een last.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Rekeningsaldi bij centrale banken die geen verplichte reservedeposito's zijn

Het bedrag aan rekeningsaldi bij centrale banken die geen verplichte reservedeposito's zijn. [Zie: verplichte reservedeposito's bij centrale banken]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Bankleningen, niet-gedisconteerde kasstromen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die verband houden met bankleningen. [Zie: leningen]

voorbeeld: IFRS 7 IG31A - ingangsdatum 1.1.2019, voorbeeld: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Aangehouden bankschuldbewijzen

Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door de entiteit en zijn uitgegeven door een bank. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Andere bankovereenkomsten, geclassificeerd als kasequivalenten

Een classificatie van kasequivalenten die bankovereenkomsten vertegenwoordigen en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Voorschotten in rekening-courant

Het bedrag dat is opgenomen van een rekening en dat bestaande rekeningsaldi overschrijdt. Dit wordt beschouwd als een kortetermijnkredietverlening door de bank. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel

Het bedrag aan winst per aandeel indien de gewone en verwaterde waarderingen gelijk zijn. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Gewone en verwaterde winst per aandeel [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel

Het bedrag van de winst (het verlies) dat aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toegerekend (de teller) gedeeld door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen (de noemer) gedurende de periode.

informatieverschaffing: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Gewone winst per aandeel [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de verkoop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele landen

De beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de verkoop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele landen. [Zie: opbrengsten]

informatieverschaffing: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Vruchtdragende biologische activa [member]

Dit lid geeft vruchtdragende biologische activa aan. Vruchtdragende biologische activa zijn biologische activa die geen verbruikbare biologische activa zijn. [Zie: biologische activa; verbruikbare biologische activa [member]]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Vruchtdragende planten

Het bedrag aan materiële vaste activa die vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Vruchtdragende planten [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Betaalde of te betalen uitkeringen

Het bedrag aan betaalde of te betalen uitkeringen voor pensioenregelingen.

informatieverschaffing: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Beste schatting op de overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd voor opgenomen vorderingen

De beste schatting op de overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd voor vorderingen verworven in bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biologische activa

Het bedrag aan levende dieren of planten opgenomen als activa.

informatieverschaffing: IAS 1 54 f, informatieverschaffing: IAS 41 50, voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologische activa, ouderdom [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst volgens ouderdom, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa volgens ouderdom” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologische activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologische activa volgens ouderdom [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologische activa per groep [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologische activa per type [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologische activa, groep [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa per groep” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologische activa [member]

Dit lid geeft levende dieren of planten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 17 31 a - vervaldatum 1.1.2019, gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Biologische activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt.

Het bedrag aan biologische activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologische activa, type [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per type, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa per type” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt

Het bedrag aan biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Uitgegeven obligaties

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven obligaties.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Uitgegeven obligaties, niet-gedisconteerde kasstromen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die verband houden met uitgegeven obligaties. [Zie: uitgegeven obligaties]

voorbeeld: IFRS 7 IG31A - ingangsdatum 1.1.2019, voorbeeld: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Financieringskosten [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Geactiveerde financieringskosten

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief en die een onderdeel van de kostprijs van dat actief vormen.

informatieverschaffing: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Gemaakte financieringskosten

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Financieringskosten opgenomen als last

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen en die zijn opgenomen als een last.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Leningen

Het bedrag aan uitstaande middelen die de entiteit verplicht moet terugbetalen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Leningen [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Leningen, aanpassing aan rentebasis

De aanpassing aan de basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Leningen per naam [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Leningen per naam [member]

Dit lid geeft alle leningen, opgesplitst per naam, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Leningen per naam” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Leningen, per type [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Leningen, rente

De rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Leningen, rentebasis

De basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Leningen, vervaldatum

De vervaldatum van leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Leningen, oorspronkelijke valuta

De valuta waarin de leningen zijn uitgedrukt. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Leningen opgenomen op de overnamedatum

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor leningen die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: leningen; bedrijfscombinaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Ondergrens van een bereik [member]

Dit lid geeft de ondergrens van een bereik aan.

voorbeeld: IFRS 13 IE63, voorbeeld: IFRS 13 B6, informatieverschaffing: IFRS 14 33 b, informatieverschaffing: IFRS 2 45 d, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Merknamen

Het bedrag aan immateriële activa die rechten vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante handelsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Merknamen [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die rechten vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante handelsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Omroeprechten [member]

Dit lid geeft omroeprechten aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Provisiekosten als lasten

Het bedrag aan lasten opgenomen voor provisiekosten die worden aangerekend aan de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Provisiekosten als baten

Het bedrag aan baten opgenomen voor provisiekosten die worden aangerekend door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Gebouwen

Het bedrag aan materiële vaste activa die af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Gebouwen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Bedrijfscombinaties [member]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Bedrijfscombinaties [member]

Dit lid geeft transacties of andere gebeurtenissen aan in het kader waarvan een overnemende partij zeggenschap verkrijgt over een of meerdere bedrijven. Transacties die ook wel „echte fusies” of „fusies van gelijken” worden genoemd, zijn ook bedrijfscombinaties zoals die term in IFRS 3 wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Intrekking van ingekochte eigen aandelen

Het bedrag aan ingekochte eigen aandelen die tijdens de periode zijn ingetrokken. [Zie: ingekochte eigen aandelen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Investeringsverplichtingen

Het bedrag aan toekomstige investeringsuitgaven waartoe de entiteit zich heeft verbonden.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Investeringsverplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Activeringspercentage van financieringskosten die in aanmerking komen voor activering

De gewogen gemiddelde rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen die van toepassing zijn op de leningen van de entiteit die uitstaan tijdens de periode, met uitsluiting van leningen die specifiek zijn aangegaan met het oog op de verwerving van een in aanmerking komend actief. [Zie: gewogen gemiddelde [member]; leningen]

informatieverschaffing: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Geactiveerde ontwikkelingsuitgaven [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die voortvloeien uit ontwikkelingsuitgaven geactiveerd voorafgaand aan het begin van commerciële productie of gebruik. Een immaterieel actief moet slechts worden opgenomen als de entiteit alle onderstaande punten kan aantonen: a) de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; b) haar intentie om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken of te verkopen; c) haar vermogen om het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; d) hoe het immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren. Onder andere kan de entiteit aantonen dat er een markt bestaat voor de goederen of diensten die met het immaterieel actief worden voortgebracht dan wel voor het immaterieel actief zelf of, als het intern wordt gebruikt, de bruikbaarheid van het immaterieel actief; e) de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; en f) het vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwikkeling, betrouwbaar te waarderen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Terugbetalingsreserve

Een eigen-vermogenscomponent die de reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Terugbetalingsreserve [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die de reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitaalvereisten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitaalvereisten [member]

Dit lid geeft de kapitaalvereisten aan waaraan de entiteit is onderworpen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Kapitaalvereisten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitaalreserve

Een eigen-vermogenscomponent die de kapitaalreserves vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitaalreserve [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die kapitaalreserves vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardevermindering en brutoboekwaarde [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 73 e, informatieverschaffing: IAS 17 32 - vervaldatum 1.1.2019, informatieverschaffing: IAS 38 118 c, informatieverschaffing: IAS 38 118 e, informatieverschaffing: IAS 40 76, informatieverschaffing: IAS 40 79 c, informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IAS 41 54 f, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 35H - ingangsdatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IFRS 7 35I - ingangsdatum 1.1.2018, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 IG29 - vervaldatum 1.1.2018, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 37 b - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Vastgoedbeleggingen geboekt tegen kostprijs binnen het reëlewaardemodel, op het moment van verkoop

Het bedrag op het moment van verkoop van vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaardemodel. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaardemodel [member]; boekwaarde [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 78 d ii - vervaldatum 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Boekwaarde [member]

Dit lid geeft het bedrag aan waarvoor een actief is opgenomen in het overzicht van de financiële positie (na aftrek van eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen). Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen en brutoboekwaarde” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e, informatieverschaffing: IAS 17 32 - vervaldatum 1.1.2019, informatieverschaffing: IAS 38 118 e, informatieverschaffing: IAS 40 76, informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d ii IFRS 7 35H - ingangsdatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IFRS 7 35I - ingangsdatum 1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7 IG29 a - vervaldatum 1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7 37 b - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

Cash

X instant debit

Geldmiddelen

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito’s. [Zie: contanten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Geldmiddelen [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen van verbonden partijen

De kasinstroom uit hoofde van vooruitbetalingen in contanten en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; ontvangen vooruitbetalingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Het bedrag aan vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van een financiële instelling) geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan verbonden partijen

De kasuitstroom voor leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken

Het bedrag aan geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Geldmiddelen en kasequivalenten

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito's, samen met kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen. [Zie: geldmiddelen; kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 1 54 i, informatieverschaffing: IAS 7 45, informatieverschaffing: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Geldmiddelen en kasequivalenten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Geldmiddelen en kasequivalenten, bedrag toegekend aan reële waarde van fondsbeleggingen

Het bedrag dat geldmiddelen en kasequivalenten uitmaken van de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

voorbeeld: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als deel van een groep activa die wordt afgestoten en is aangehouden voor verkoop

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten die zijn geclassificeerd als een deel van een groep activa die wordt afgestoten en is aangehouden voor verkoop. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; groepen activa die worden afgestoten en zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep

Het bedrag aan significante saldi van geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het kasstroomoverzicht indien verschillend van het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het overzicht van de financiële positie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Geldmiddelen en kasequivalenten in dochterondernemingen of bedrijven waarover de zeggenschap wordt verworven of afgestoten

Het bedrag van de geldmiddelen en kasequivalenten in dochterondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]; geldmiddelen en kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen op overnamedatum

Het bedrag opgenomen op de opnamedatum voor geldmiddelen en kasequivalenten die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; bedrijfscombinaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Verstrekte zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

Het bedrag aan verstrekte zekerheden in de vorm van contanten dat valt onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

voorbeeld: IFRS 7 IG40D, voorbeeld: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Ontvangen zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen, niet gesaldeerd met financiële activa

Het bedrag aan ontvangen zekerheden in de vorm van contanten dat valt onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

voorbeeld: IFRS 7 IG40D, voorbeeld: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Kasequivalenten

Het bedrag aan kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Kasequivalenten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Kasstroomafdekking [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Kasstroomafdekking [member]

Dit lid geeft afdekkingen aan van de mogelijke variabiliteit van kasstromen die a) zijn toe te rekenen aan een bepaald risico dat is verbonden met een opgenomen actief of verplichting (zoals een aantal of alle toekomstige rentebetalingen op een schuld met een variabele rente) of een zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie; en b) invloed zouden kunnen hebben op de winst of het verlies. [Zie: afdekkingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 39 86 b, informatieverschaffing: IFRS 7 24A - ingangsdatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IFRS 7 24B - ingangsdatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IFRS 7 24C - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Kasstromen van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De samengevoegde kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) daling (stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) een daling (stijging) van kortlopende deposito's en investeringen

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van kortlopende deposito's en investeringen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, geclassificeerd als operationele activiteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als operationele activiteiten.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten die activiteiten zijn die leiden tot wijzigingen in de grootte en de samenstelling van het gestort kapitaal en het vreemd vermogen van de entiteit.

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) stijging (daling) van kortlopende leningen

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van kortlopende leningen. [Zie: kortlopende leningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) stijgingen van bedrijfscapaciteit

Het samengevoegde bedrag van kasstromen die stijgingen vertegenwoordigen van de capaciteit van de entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

voorbeeld: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscontracten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten die de verwerving en vervreemding zijn van vaste activa en andere investeringen die niet in kasequivalenten zijn vervat.

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) handhaving van bedrijfscapaciteit

Het samengevoegde bedrag aan kasstromen die zijn vereist voor de handhaving van de actuele capaciteit van de entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

voorbeeld: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten die de voornaamste activiteiten van een entiteit zijn die opbrengsten genereren, evenals andere activiteiten die geen investerings- of financieringsactiviteiten zijn. [Zie: opbrengsten]

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

De geldmiddelen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten van de entiteit.

voorbeeld: IAS 7 A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, voorbeeld: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen van het werkkapitaal

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit vóór wijzigingen van het werkkapitaal.

voorbeeld: IAS 7 A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Kasstromen gebruikt in exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten

De kasuitstroom voor exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De samengevoegde kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Contanten

Het bedrag aan contanten aangehouden door de entiteit. Dit omvat geen direct opvraagbare deposito's.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten

De kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten.

informatieverschaffing: IFRS 16 53 g - ingangsdatum 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Betaalde geldmiddelen, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De daling van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeien uit betaalde geldmiddelen. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG37 c, voorbeeld: IFRS 4 37 e

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de betalingen zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Contante ontvangsten uit futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de ontvangsten zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van een financiële instelling), geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan verbonden partijen

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling aan de entiteit van leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Contante terugbetalingen van vooruitbetalingen en leningen van verbonden partijen

De kasuitstroom voor terugbetalingen van vooruitbetalingen en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; ontvangen vooruitbetalingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Overgedragen geldmiddelen

De reële waarde op de overnamedatum van de overgedragen geldmiddelen als vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 15 128 a - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen [member]

Dit lid geeft alle categorieën van activa aan die zijn opgenomen uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen]

informatieverschaffing: IFRS 15 128 a - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van vlottende financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van kortlopende financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Categorieën van financiële activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van financiële verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van vaste financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van langlopende financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Categorieën van verbonden partijen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Stijging (daling) van het bedrag dat is opgenomen voor een uitgestelde belastingvordering vóór overname

De stijging (daling) van een uitgestelde belastingvordering van de overnemende partij vóór overname als gevolg van een bedrijfscombinatie die de waarschijnlijkheid dat de vordering door de overnemende partij wordt gerealiseerd, verandert. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Waardeverandering van valutabasisspreads [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Waardeverandering van tijdswaarde van opties [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Veranderingen van het samengevoegde verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Veranderingen van de voorziening voor kredietverliezen van financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Stijging (daling) van biologische activa

De stijging (daling) van biologische activa. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Veranderingen in biologische activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Veranderingen in voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde belastingverplichting (-vordering) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Stijging (daling) van eigen vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen. [Zie: eigen vermogen]

informatieverschaffing: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Veranderingen in eigen vermogen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Beschrijving van veranderingen in risicoblootstelling

De beschrijving van veranderingen in de blootstelling aan risico's die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, eigenvermogensinstrumenten van de entiteit [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Veranderingen in de reële waarde van een kredietderivaat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van een financieel actief (of groep van financiële activa) die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen is aan veranderingen in het aan dat actief verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan veranderingen van de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: derivaten [member]; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan die verplichting verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 10 a - vervaldatum 1.1.2018, informatieverschaffing: IFRS 7 10A a - ingangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de leningen en vorderingen verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet is toe te rekenen aan veranderingen van de marktomstandigheden die aanleiding gaven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die is toe te rekenen aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Stijging (daling) van goodwill

De stijging (daling) van goodwill. [Zie: goodwill]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Veranderingen in goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Veranderingen in immateriële activa en goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Veranderingen in andere immateriële activa dan goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Daling (stijging) van de voorraden van gereed product en onderhanden werk

De daling (stijging) van de voorraden van gereed product en onderhanden werk. [Zie: voorraden; actueel gereed product; actueel onderhanden werk]

voorbeeld: IAS 1 102, informatieverschaffing: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Stijging (daling) van vastgoedbeleggingen

De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Veranderingen in vastgoedbeleggingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Veranderingen in uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Veranderingen in verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Beschrijving van wijzigingen in de bij de opstelling van de gevoeligheidsanalyse gehanteerde methoden en veronderstellingen

De beschrijving van wijzigingen in de methoden en veronderstellingen die worden gehanteerd bij de opstelling van een gevoeligheidsanalyse voor de types marktrisico waaraan de entiteit wordt blootgesteld. [Zie: marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 40 c