EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0777

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/777 van de Commissie van 16 mei 2019 inzake de gemeenschappelijke specificaties voor het register van de spoorweginfrastructuur en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU (Voor de EER relevante tekst.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 312–355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/oj

27.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 139/312


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/777 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2019

inzake de gemeenschappelijke specificaties voor het register van de spoorweginfrastructuur en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (1), en met name artikel 49, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn (EU) 2016/797 worden de taken van actoren van het spoorwegsysteem, met name spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders, verduidelijkt met betrekking tot de controles die voorafgaand aan het gebruik van toegelaten voertuigen moeten worden verricht.

(2)

Het register van de spoorweginfrastructuur moet transparantie bieden betreffende de kenmerken van het netwerk en moet als referentiedatabank fungeren. In combinatie met de waarden van de parameters in vergunningen om voertuigen in de handel te brengen, moet het register worden gebruikt om de technische compatibiliteit tussen een voertuig en een route te controleren.

(3)

Teneinde de compatibiliteit tussen voertuig en route te kunnen controleren, moeten de lijst van parameters van het register van de spoorweginfrastructuur en de gemeenschappelijke gebruikersinterface als omschreven in Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU van de Commissie (2), worden bijgewerkt. Tegelijkertijd moet de gemeenschappelijke gebruikersinterface worden vervangen door de onlinetoepassing van het infrastructuurregister (RINF-toepassing).

(4)

De RINF-toepassing moet worden ontwikkeld en beheerd door het Spoorwegbureau van de Europese Unie ("het Bureau") en moet toegang bieden tot de gegevens van de lidstaten over hun infrastructuur, met de waarden van de netwerkparameters van elk subsysteem of deel van een subsysteem. De toepassing moet door de lidstaten met name worden gebruikt om te voldoen aan de publicatieverplichting van artikel 49, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/797, teneinde gebruikers een enkel toegangspunt te verschaffen.

(5)

Gegevens over de parameters in de tabel in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU moeten overeenkomstig artikel 5 van dat besluit uiterlijk op 16 maart 2019 voor het hele spoorwegsysteem van de Unie zijn verzameld en in het register van de spoorweginfrastructuur zijn opgenomen. De in deze verordening gespecificeerde gegevens over nieuwe parameters moeten tijdig worden verzameld en in het infrastructuurregister worden opgenomen om de doelstellingen van Richtlijn (EU) 2016/797 te behalen, met name om de compatibiliteit tussen voertuig en route op basis van de RINF-toepassing te kunnen controleren. De RINF-toepassing moet uiterlijk operationeel zijn op het moment waarop deze verordening van toepassing wordt; de gegevens over parameters die relevant zijn voor de controle van de compatibiliteit tussen voertuig en route moeten zo snel mogelijk en uiterlijk 16 januari 2020 worden verzameld en ingevoerd.

(6)

Elke lidstaat moet een nationale registratie-entiteit aanwijzen die de indiening en regelmatige bijwerking van de gegevens van zijn infrastructuurregister moet coördineren.

(7)

Infrastructuurbeheerders dienen gegevens te verzamelen over hun netwerk en ervoor te zorgen dat de bij de registratie-entiteiten ingediende gegevens volledig, consistent, juist en actueel zijn.

(8)

De verdere ontwikkeling van de RINF-toepassing moet de controle van de compatibiliteit tussen voertuig en route en het samenstellen van het routeboek met informatie uit de RINF-toepassing faciliteren. Het Bureau moet de kosten en baten van extra functies van de RINF-toepassing beoordelen en die extra functies desgevallend invoeren.

(9)

Het Bureau moet een toepassingshandleiding opstellen met een beschrijving en de nodige toelichting over de eisen van deze verordening. Die handleiding moet worden bijgewerkt en gepubliceerd en gratis voor het publiek toegankelijk zijn.

(10)

Op 27 juli 2018 heeft het Bureau een aanbeveling over de gemeenschappelijke specificaties voor het register van de spoorweginfrastructuur gedaan teneinde de functies van het infrastructuurregister aan te passen aan Richtlijn (EU) 2016/797.

(11)

Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU moet daarom worden ingetrokken.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/797 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijke specificaties voor het infrastructuurregister

1.   De gemeenschappelijke specificaties voor het infrastructuurregister als bedoeld in artikel 49 van Richtlijn (EU) 2016/797, zijn de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde specificaties.

2.   Elke lidstaat zorgt ervoor dat de waarden van de parameters van zijn spoornet digitaal worden opgeslagen in een elektronische toepassing die aan de gemeenschappelijke specificaties van deze verordening voldoet.

Artikel 2

RINF-toepassing

1.   Het Bureau creëert en onderhoudt een onlinetoepassing ("RINF-toepassing"), die voor de lidstaten fungeert als centraal toegangspunt voor de publicatie van de informatie over hun infrastructuur overeenkomstig artikel 49 van Richtlijn (EU) 2016/797.

2.   De RINF-toepassing wordt ontwikkeld overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

3.   Het Bureau zorgt ervoor dat de RINF-toepassing uiterlijk op 16 juni 2019 operationeel is.

4.   Elke lidstaat zorgt ervoor dat de nodige gegevens voor zijn netwerk worden verzameld en uiterlijk op de in tabel 1 in de bijlage vermelde datums in de RINF-toepassing worden ingevoerd.

5.   Elke lidstaat zorgt ervoor dat de gegevens in de RINF-toepassing overeenkomstig artikel 5 actueel worden gehouden.

6.   Het Bureau richt een groep op met vertegenwoordigers van de nationale registratie-entiteiten om de aanvulling van de RINF-toepassing te coördineren, te monitoren en te ondersteunen.

Artikel 3

Overgang

1.   De uiterste datums voor het invullen van het infrastructuurregister als bepaald in Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en aangegeven in de bijlage bij deze verordening, blijven van toepassing.

2.   De lidstaten en het Bureau zorgen ervoor dat de gegevens die overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU zijn verzameld en in het infrastructuurregister zijn opgenomen, beschikbaar blijven en via de RINF-toepassing toegankelijk zijn.

Artikel 4

Nationale registratie-entiteiten

1.   Elke lidstaat wijst een nationale registratie-entiteit aan die het verzamelen en invoeren van gegevens van de betrokken lidstaat in de RINF-toepassing coördineert.

2.   Elke lidstaat stelt het Bureau uiterlijk op 16 juni 2019 in kennis van de overeenkomstig lid 1 aangewezen nationale registratie-instantie indien dat een andere instantie is dan de overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU aangewezen instantie.

3.   Met ingang van 1 januari 2021, afhankelijk van de ontwikkeling van de in artikel 6, lid 1, onder a), bedoelde RINF-toepassing, worden de infrastructuurbeheerders van elke lidstaat belast met het verzamelen van gegevens en de invoer daarvan in de RINF-toepassing.

Artikel 5

Verzameling van gegevens

1.   Infrastructuurbeheerders waarborgen de nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie en actualiteit van de gegevens in de RINF-toepassing en verstrekken geactualiseerde gegevens zodra die beschikbaar zijn.

2.   Tot en met 31 december 2020 dienen infrastructuurbeheerders gegevens in bij de registratie-entiteiten. Registratie-entiteiten uploaden minstens elke maand gegevens naar de RINF-toepassing, tenzij er geen gegevens moeten worden bijgewerkt. In het laatste geval delen zij het Bureau mee dar er geen gegevens moeten worden bijgewerkt. Eén bijwerking moet samenvallen met de jaarlijkse publicatie van de netverklaring.

3.   Met ingang van 1 januari 2021, afhankelijk van de ontwikkeling van de RINF-toepassing als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), uploaden infrastructuurbeheerders hun gegevens, zodra die beschikbaar zijn, naar de RINF-toepassing.

4.   Gegevens over infrastructuur die na 16 juni 2019 in dienst wordt gesteld, worden vóór de indienststelling in de RINF-toepassing verstrekt.

Artikel 6

Verdere ontwikkeling

1.   Het Bureau werkt, rekening houdend met de resultaten van een kosten-batenanalyse, de RINF-toepassing uiterlijk op 1 januari 2021 bij teneinde:

a)

het proces voor de actualisering van gegevens in de RINF-toepassing te stroomlijnen zodat infrastructuurbeheerders die informatie kunnen bijwerken zodra ze beschikbaar is;

b)

de beschrijving van het netwerk te verbeteren teneinde de geometrie ervan juist in beeld te brengen;

c)

informatie te verstrekken over potentiële routes over het netwerk;

d)

middelen te verschaffen om spoorwegondernemingen opmerkzaam te maken op voor hen relevante wijzigingen in de RINF-toepassing.

2.   Uiterlijk op 16 januari 2022 werkt het Bureau, rekening houdend met het resultaat van een kosten-batenanalyse, de RINF-toepassing bij zodat de informatie die vereist is voor het routeboek als bedoeld in aanhangsel D2 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 van de Commissie (3) kan worden verzameld en ingevoerd. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de voor het routeboek benodigde informatie één jaar nadat de RINF-toepassing is bijgewerkt, in zijn infrastructuurregister wordt verschaft.

3.   Door verdere ontwikkelingen van de RINF-toepassing kan een datasysteem ontstaan voor de uitwisseling van alle elektronische informatie over het spoorwegnet van de Unie.

Artikel 7

Handleiding over de toepassing van de gemeenschappelijke specificaties

Uiterlijk op 16 juni 2019 publiceert het Bureau een handleiding over de toepassing van de gemeenschappelijke specificaties voor het infrastructuurregister (toepassingshandleiding). Het Bureau houdt de toepassingshandleiding actueel. In die handleiding wordt voor elke parameter verwezen naar de relevante bepalingen van de TSI.

Artikel 8

Intrekking

Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU wordt ingetrokken.

Artikel 9

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 16 juni 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 138 van 26.5.2016, blz. 44.

(2)  Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU van de Commissie van 26 november 2014 inzake de gemeenschappelijke specificaties van het register van de spoorweginfrastructuur en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2011/633/EU (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 489).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 van de Commissie van 16 mei 2019 betreffende de technische specificatie voor interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie en verkeersleiding van het spoorwegsysteem en tot intrekking van Besluit 2012/757/EU van de Commissie (zie bladzijde 5 van dit Publicatieblad).


BIJLAGE

1.   TECHNISCH TOEPASSINGSGEBIED

Deze specificaties hebben betrekking op gegevens over de volgende subsystemen van structurele aard van het spoorwegsysteem van de Unie:

a)

het subsysteem infrastructuur;

b)

het subsysteem energie;

c)

het baansubsysteem besturing en seingeving.

2.   DOEL

Het infrastructuurregister heeft voornamelijk tot doel op transparante wijze de kenmerken van het netwerk te beschrijven en moet als referentiedatabank fungeren.

2.1.   Processen die door het infrastructuurregister worden ondersteund

Het infrastructuurregister moet de volgende processen ondersteunen:

a)

controle voorafgaand aan gebruik van toegelaten voertuigen overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn (EU) 2016/797;

b)

ontwerp van mobiele subsystemen;

c)

controle van de haalbaarheid van treindiensten;

d)

bekendmaking van voorschriften en beperkingen van strikt plaatselijke aard overeenkomstig artikel 14, lid 11, van Richtlijn (EU) 2016/797;

e)

controle van de technische compatibiliteit tussen vaste installaties overeenkomstig artikel 18, lid 4, onder b), van Richtlijn (EU) 2016/797;

f)

toezicht op de voortgang van interoperabiliteit in het spoorwegsysteem van de Unie;

g)

vaststelling van de netverklaring met betrekking tot de aard van infrastructuur;

h)

samenstelling van het routeboek als bedoeld in aanhangsel D2 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773, overeenkomstig artikel 6, lid 2;

i)

hergebruik van gegevens in het infrastructuurregister in andere IT-tools.

2.2.   Specifieke eisen voor het infrastructuurregister

Het infrastructuurregister:

a)

verstrekt de waarde van de parameters aan de hand waarvan de technische compatibiliteit tussen voertuigen en routes wordt gecontroleerd;

b)

verstrekt relevante gegevens betreffende infrastructurele kenmerken van het beoogde gebruiksgebied en vergemakkelijkt het ontwerp van rollend materieel en de haalbaarheidscontrole van treindiensten;

c)

stelt de lidstaten in staat voorschriften en beperkingen van strikt plaatselijke aard in het infrastructuurregister op te nemen;

d)

verstrekt relevante gegevens om enerzijds de controle van de technische compatibiliteit tussen een vast subsysteem en het netwerk waarvan het deel uitmaakt te faciliteren en anderzijds de voortgang van de interoperabiliteit van vaste spoorweginstallaties te monitoren;

e)

verstrekt de voor het routeboek noodzakelijke informatie;

f)

maakt het mogelijk het infrastructuurregister te gebruiken als referentiedatabank voor de netverklaring of andere IT-instrumenten.

3.   GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

De in deze bijlage uiteengezette kenmerken gelden voor alle infrastructuurregisters van de lidstaten.

3.1.   Definities

Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:

1)   "baanvak" (SoL): het deel van de lijn tussen aangrenzende operationele punten, dat meerdere sporen kan tellen;

2)   "operationeel punt" (OP): een plaats waar treindiensten kunnen beginnen of eindigen of waar treinen van traject kunnen veranderen en waar passagiers- en goederendiensten kunnen worden verleend. Ook alle locaties op grenspunten tussen lidstaten of infrastructuurbeheerders zijn "operationele punten";

3)   "locatiepunt" (LP): een specifiek punt op een spoor van een baanvak waar de waarde van een parameter verandert;

4)   "spoor": een spoor dat voor bewegingen in het kader van de treindienst wordt gebruikt; inhaal- en uitwijksporen op hoofdlijnen en verbindingssporen die enkel nodig zijn voor de treinexploitatie, vallen hier niet onder;

5)   "zijspoor": elk spoor op een operationeel punt dat niet wordt gebruikt voor de normale treinexploitatie.

3.2.   Structuur van het spoorwegnet voor het infrastructuurregister

3.2.1.   Elke lidstaat beschrijft zijn spoorwegnet ten behoeve van het infrastructuurregister in termen van baanvakken en operationele punten.

3.2.2.   Gegevens die voor een "baanvak" moeten worden gepubliceerd met betrekking tot de subsystemen infrastructuur, energie en het baansubsysteem besturing en seingeving worden ondergebracht onder het infrastructuurelement "spoor".

3.2.3.   Gegevens die voor een "operationeel punt" moeten worden gepubliceerd in verband met het subsysteem infrastructuur worden ondergebracht onder de infrastructuurelementen "spoor" en "zijspoor".

3.3.   Gegevens voor het infrastructuurregister

3.3.1.   De gegevens worden gepubliceerd overeenkomstig tabel 1.

3.3.2.   In de in artikel 7 bedoelde toepassingshandleiding voor het infrastructuurregister worden het specifieke formaat en het beheersproces van de in tabel 1 genoemde gegevens gespecificeerd op een van de volgende manieren:

a)

een of meer selecties uit een vooraf bepaalde lijst;

b)

een tekenreeks of een vooraf gedefinieerde tekenreeks;

c)

een nummer tussen vierkante haakjes.

3.3.3.   De waarde van een parameter wordt verstrekt wanneer deze correspondeert met een kernparameter of wanneer het corresponderende gegeven voorkomt op het netwerk dat is beschreven overeenkomstig de termijnen in tabel 1.

Parameters die vereist zijn voor het controleren van de compatibiliteit tussen voertuig en route worden aangemerkt als "Nodig voor RC" overeenkomstig bijlage D1 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773.

Alle relevante informatie in verband met de parameters staat in tabel 1.

Als in tabel 1 wordt verwezen naar een document van de infrastructuurbeheerder, dienen de infrastructuurbeheerder of de registratie-entiteit dat document overeenkomstig artikel 5 in digitale vorm in bij het Bureau. De in de parameters 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 en 1.1.1.3.11.3 bedoelde documenten moeten in twee EU-talen worden ingediend.

Tabel 1

Gegevens voor het infrastructuurregister

Nummer

Benaming

Presentatie van gegevens

Definitie

Kernparameter

Nodig voor RC

Termijn voor het verstrekken van de parameter

1

LIDSTAAT

 

 

 

1.1

BAANVAK

 

 

 

1.1.0.0.0

Algemene informatie

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Code van infrastructuurbeheerder (IB)

[AAAA]

"Infrastructuurbeheerder": een instantie of onderneming die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging en het onderhoud van spoorweginfrastructuur of een deel daarvan.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.0.0.0.2

Nationale lijnidentificatie

Tekenreeks

Unieke lijnidentificatie of uniek lijnnummer in een lidstaat.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.0.0.0.3

Operationeel punt aan het begin van het baanvak

Vooraf gedefinieerde tekenreeks

Unieke OP ID aan het begin van het baanvak (kilometers lopen op van begin tot einde OP).

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.0.0.0.4

Operationeel punt aan het einde van het baanvak

Vooraf gedefinieerde tekenreeks

Unieke OP ID aan het einde van het baanvak (kilometers lopen op van het begin tot einde OP).

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.0.0.0.5

Lengte baanvak

Vooraf gedefinieerde tekenreeks

Afstand tussen de operationele punten aan het begin en einde van het baanvak.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.0.0.0.6

Aard van het baanvak

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

Regulier baanvak (SoL)/Link

Type baanvak als weergave van de voorgestelde gegevens, afhankelijk van de vraag of het baanvak de verbinding vormt tussen OP's die onderdelen vormen van een groter knooppunt.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1

SPOOR

 

 

 

1.1.1.0.0

Algemene informatie

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Spooridentificatie

Tekenreeks

Unieke spooridentificatie of uniek spoornummer van een baanvak.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.0.0.2

Normale rijrichting

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

N/O/B

De normale rijrichting is:

dezelfde als de richting die bepaald is door het begin- en het eindpunt van het baanvak: (N)

de tegengestelde richting van de richting die bepaald is door het begin- en eindpunt van het baanvak: (O)

beide richtingen (B)

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1

Subsysteem infrastructuur

 

 

 

1.1.1.1.1

Keuringsverklaringen voor sporen

 

 

 

1.1.1.1.1.1

EG-keuringsverklaring voor sporen met betrekking tot de naleving van de vereisten van technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI's) voor het subsysteem infrastructuur

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor EG-verklaringen overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 de Commissie (1)

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.1.2

Beoordelingsverklaring voor BI (als gedefinieerd in Aanbeveling 2014/881/EU (2) van de Commissie) voor sporen met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor het subsysteem infrastructuur

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor BI-verklaringen overeenkomstig dezelfde formaateisen als de in bijlage VII van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie vastgestelde formaateisen voor EG-verklaringen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.2

Prestatieparameters

 

 

 

1.1.1.1.2.1

TEN (trans-Europees netwerk)-classificatie van het spoor

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Het deel van het trans-Europees netwerk waartoe de lijn behoort.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.2.1.2

Identiteit van geografisch informatiesysteem van TEN (GIS ID)

Tekenreeks

Aanduiding van de GIS ID van het baanvak van de TEN-T-databank waartoe het spoor behoort.

 

 

1 januari 2021

1.1.1.1.2.2

Lijncategorie

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Classificatie van een lijn overeenkomstig TSI INF — Verordening (EU) nr. 1299/2014 van de Commissie (3)

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.2.3

Deel van een goederencorridor (RFC)

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Is de spoorlijn aangewezen als Europese goederencorridor?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.2.4

Belastbaarheid

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Een combinatie van de lijncategorie en -snelheid op het zwakste punt van het spoor

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.2.4.1

Nationale classificatie voor belastbaarheid

Tekenreeks

Nationale classificatie voor belastbaarheid

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.2.4.2

Overeenstemming van structuren met het belastingmodel voor hogesnelheidslijnen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Voor baanvakken met een maximaal toegestane snelheid van 200 km/h of meer.

Informatie met betrekking tot de procedure aan de hand waarvan de dynamische compatibiliteitscontrole wordt verricht

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.2.4.3

Spoorweglocatie van structuren die specifieke controles vergen

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[± NNNN.NNN] + [tekenreeks]

Lokalisatie van structuren die specifieke controles vergen

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.2.4.4

Document met de procedure(s) voor de statische en dynamische controle van de compatibiliteit tussen route en voertuig

Tekenreeks

In twee EU-talen door het Bureau opgeslagen elektronisch document van de IM met:

gedetailleerde procedures voor de statische en dynamische controle van de compatibiliteit tussen route en voertuig

of

relevante informatie voor het uitvoeren van de controles van specifieke structuren

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.2.5

Maximaal toegestane snelheid

[NNN]

Nominale operationele maximumsnelheid op de lijn als resultaat van kenmerken van de subsystemen infrastructuur, energie en besturing en seingeving uitgedrukt in km/u.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.2.6

Temperatuurbereik

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

T1 (- 25 tot + 40)

T2 (- 40 tot + 35)

T3 (- 25 tot + 5)

Tx (- 40 tot + 50)

Temperatuurbereik voor onbeperkte toegang tot de lijn volgens de Europese norm.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.2.7

Maximumhoogte

[+/-][NNNN]

Hoogste punt van het baanvak boven de zeespiegel overeenkomstig het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.2.8

Strenge klimatologische omstandigheden

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

De klimatologische omstandigheden op de lijn zijn naar Europese normen streng.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.3

Tracéontwerp

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabel profiel

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/anders

Profielen GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 als gedefinieerd in Europese norm.

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.1.3.2

Multinationale profielen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

G2/GB1/GB2/anders

Multilateraal profiel of ander internationaal profiel dan GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 als gedefinieerd in Europese norm.

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.1.3.3

Nationale profielen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Binnenlands profiel als gedefinieerd in Europese norm of ander plaatselijk profiel.

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.1.3.1.1

Profiel

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Profielen als gedefinieerd in de Europese norm of andere lokale profielen, inclusief onder- of bovendeel.

Overeenkomstig punt 7.3.2.2 van Verordening (EU) nr. 1302/2014 is een omgrenzingsprofiel niet vereist voor baanvakken op het net van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië.

X

X

16 januari 2020

1.1.1.1.3.1.2

Spoorweglocatie van bijzondere punten die specifieke controles vergen

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[± NNNN.NNN] + [tekenreeks]

Plaats van bijzondere punten waarvoor die specifieke controles vergen vanwege afwijkingen van het in punt 1.1.1.1.3.1.1 bedoelde omgrenzingsprofiel.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.3.1.3

Document met de dwarsdoorsnede van de bijzondere punten die specifieke controles vergen

Tekenreeks

Door het Bureau opgeslagen elektronisch document van de IB met de dwarsdoorsnede van de bijzondere punten die een specifieke controle vergen vanwege afwijkingen van het omgrenzingsprofiel als bedoeld in 1.1.1.1.3.1.1. Indien relevant, mogen aan het document met de dwarsdoorsnede richtsnoeren voor de controle van dat specifieke punt worden gehecht.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.3.4

Standaardprofielnummer van gecombineerd vervoer voor wissellaadbakken

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Code voor gecombineerd vervoer met wissellaadbakken als gedefinieerd in UIC-code (indien de lijn deel uitmaakt van het TEN).

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.3.5

Standaardprofielnummer van gecombineerd vervoer voor opleggers

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Code voor gecombineerd vervoer van opleggers als gedefinieerd in UIC-code (indien de lijn deel uitmaakt van het TEN).

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.3.5.1

Specifieke informatie

Tekenreeks

Alle relevante informatie van de IB met betrekking tot het tracéontwerp.

 

 

1 januari 2021

1.1.1.1.3.6

Hellingprofiel

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

Herhaal zo vaak als nodig.

Reeks hellingwaarden en locatie van wijziging hellingpercentage

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.3.7

Minimumboogstraal voor bochten in horizontale alignementen

[NNNNN]

Straal van de kleinste horizontale bocht in meters.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.4

Spoorparameters

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Nominale spoorwijdte

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/andere

Een eenduidige waarde in millimeter voor de spoorwijdte.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.4.2

Verkantingstekort

[+/-][NNNN]

Het maximale verkantingstekort is het verschil in mm tussen de toegepaste verkanting en een hogere evenwichtsverkanting waarvoor de lijn is ontworpen.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.4.3

Spoorstaafneiging

[NN]

Een hoek gevormd door de neiging van de spoorstaafkop ten opzichte van het loopvlak

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.4.4

Spoor op ballast

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Specificeert of het spoor al dan niet is aangelegd met dwarsliggers in ballast.

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.5

Wissels en kruisingen

 

 

 

1.1.1.1.5.1

TSI-conformiteit van bedrijfswaarden voor wissels en kruisingen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Wissels en kruisingen worden onderhouden met inachtneming van de in de TSI bepaalde bedrijfsgrenswaarden.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.5.2

Minimumwieldiameter voor vaste kruisharten

[NNN]

De maximale ongeleide opening van vaste kruisstukharten is gebaseerd op een minimumwieldiameter in bedrijf, uitgedrukt in millimeter.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.6

Weerstand van het spoor tegen uitgeoefende krachten

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Maximumvertraging van de trein

[N.N]

Grenswaarden voor weerstand van het spoor tegen langskrachten worden vermeld als een maximale toegestane vertraging van de trein en uitgedrukt in meter per vierkante seconde.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.6.2

Gebruik van wervelstroomremmen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

Toegestaan/toegestaan onder voorwaarden/alleen toegestaan voor noodremmingen/alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan voor noodremmingen/niet toegestaan

Beperkingen op het gebruik van wervelstroomremmen.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.6.3

Gebruik van magnetische remmen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

Toegestaan/toegestaan onder voorwaarden/alleen toegestaan voor noodremmingen/alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan voor noodremmingen/niet toegestaan

Beperkingen op het gebruik van magnetische remmen.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.6.4

Document met de voorwaarden voor het gebruik van wervelstroomremmen

Tekenreeks

Door het Bureau opgeslagen en in twee EU-talen beschikbaar elektronisch document van de IB met de in 1.1.1.1.6.2 bepaalde voorwaarden voor het gebruik van wervelstroomremmen.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.6.5

Document met de voorwaarden voor het gebruik van magnetische remmen

Tekenreeks

Door het Bureau opgeslagen en in twee EU-talen beschikbaar elektronisch document van de IB met de in 1.1.1.1.6.3 bepaalde voorwaarden voor het gebruik van magnetische remmen.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.7

Gezondheid, veiligheid en milieu

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Gebruik van flenssmering verboden

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is het gebruik van boorduitrusting voor flenssmering toegestaan?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.7.2

Gelijkvloerse kruisingen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Zijn er op het baanvak overwegen (met inbegrip van overwegen voor voetgangers)?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.7.3

Versnelling toegestaan in de buurt van een overweg

Tekenreeks

Beperkte versnelling in m/s2 van de trein indien deze dicht bij een overweg stopt of accelereert, uitgedrukt in een specifieke referentieacceleratiecurve.

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.7.4

Warmloopdetector (hot axle box detector, HABD) op spoorbaan

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

HABD op spoorbaan.

X

X

16 januari 2020

1.1.1.1.7.5

TSI-conforme HABD langs de baan

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

J/N

Specifiek voor de Franse, Italiaanse en Zweedse netten.

TSI-conforme HABD langs de baan.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.7.6

Identificatie van HABD langs de spoorbaan.

Tekenreeks

Specifiek voor de Franse, Italiaanse en Zweedse netten.

Indien de HABD langs de baan niet TSI-conform zijn, identificatie van warmloopdetectoren langs de spoorbaan.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.7.7

Generatie HABD langs de spoorbaan.

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Specifiek voor de Franse, Italiaanse en Zweedse netten.

Generatie HABD langs de spoorbaan

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.7.8

Spoorweglocatie van HABD langs de spoorbaan

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[± NNNN.NNN] + [tekenreeks]

Specifiek voor de Franse, Italiaanse en Zweedse netten.

Van toepassing indien de HABD langs de baan niet TSI-conform zijn, localisatie van HABD langs de spoorbaan.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.7.9

Meetrichting van de HABD langs de baan

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

N/O/B

Specifiek voor de Franse, Italiaanse en Zweedse netten.

Van toepassing indien de HABD langs de baan niet TSI-conform zijn, meetrichting van de HABD langs de spoorbaan.

Indien wordt gemeten in:

dezelfde als de richting die bepaald door het begin- en het eindpunt van het baanvak: (N)

de tegengestelde richting van de richting die bepaald is door het begin- en eindpunt van het baanvak: (O)

beide richtingen (B)

 

X

16 januari 2020

1.1.1.1.7.10

Vast rood licht vereist

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

J/N

Baanvakken waarvoor twee vaste rode lichten vereist zijn overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 van de Commissie

 

 

1 januari 2021

1.1.1.1.7.11

Deel van een stillere route

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Deel van een "stillere route" overeenkomstig artikel 5 ter van Verordening (EU) nr. 1304/2014 van de Commissie (4)

X

 

1 januari 2021

1.1.1.1.8

Tunnels

 

 

 

1.1.1.1.8.1

IB-code

[AAAA]

"Infrastructuurbeheerder": een instantie of onderneming die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging en het onderhoud van spoorweginfrastructuur of een deel daarvan

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.2

Tunnelidentificatie

Tekenreeks

Unieke tunnelidentificatie of uniek nummer binnen een lidstaat

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.3

Begin tunnel

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[Breedte (NN.NNNN) + Lengte (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Geografische coördinaten in decimale graden en km van de lijn aan het begin van de tunnel

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.4

Einde tunnel

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[Breedte (NN.NNNN) + Lengte (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Geografische coördinaten in decimale graden en km van de lijn aan het einde van de tunnel

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.5

EG-keuringsverklaring met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor spoorwegtunnels

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor EG-verklaringen overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.6

Beoordelingsverklaring voor BI (als gedefinieerd in Aanbeveling 2014/881/EU) in verband met de naleving van de vereisten van TSI's voor spoorwegtunnels

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor BI-verklaringen overeenkomstig dezelfde formaateisen als de in bijlage VII van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie vastgestelde formaateisen voor EG-verklaringen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.7

Lengte tunnel

[NNNNN]

Lengte van een tunnel in meter van begin- tot eindportaal

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.8

Dwarsprofiel

[NNN]

Kleinste dwarsprofiel van de tunnel in vierkante meter

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.8.1

Tunnel voldoet aan TSI INF

J/N

Tunnel voldoet aan TSI INF op maximaal toegestane snelheid

X

 

1 januari 2021

1.1.1.1.8.8.2

Document van de IB met een nauwkeurige beschrijving van de tunnel

Tekenreeks

Door het Bureau opgeslagen elektronisch document van de IB met een nauwkeurige beschrijving van het vrijeruimteprofiel en de geometrie van de tunnel

 

 

1 januari 2021

1.1.1.1.8.9

Noodplan

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Bestaat er een noodplan?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.10

Brandcategorie van rollend materieel vereist

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

A/B/anders

Categorisering van de wijze waarop een passagierstrein met een brand aan boord gedurende een bepaalde tijd zal blijven rijden

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.1.8.11

Nationale brandcategorie van rollend materieel vereist

Tekenreeks

Categorisering van de wijze waarop een passagierstrein met een brand aan boord gedurende een bepaalde tijd zal blijven rijden

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2

Subsysteem energie

 

 

 

1.1.1.2.1

Keuringsverklaringen voor sporen

 

 

 

1.1.1.2.1.1

EG-keuringsverklaring voor sporen met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's die van toepassing zijn op het subsysteem energie

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor EG-verklaringen overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.1.2

Beoordelingsverklaring voor BI (zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2014/881/EU) voor sporen met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's die van toepassing zijn op het subsysteem energie

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor BI-verklaringen overeenkomstig dezelfde formaateisen als de in bijlage VII van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie vastgestelde formaateisen voor EG-verklaringen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.2

Stroomgeleidingssysteem

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Type stroomgeleiding

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

Bovenleiding

Derde rail

Vierde rail

Niet-geëlektrificeerd

Type stroomgeleidingssysteem

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.2.1.2

Energievoorzieningssysteem (spanning en frequentie)

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

AC 25 kV-50 Hz/

AC 15 kV-16,7 Hz/

DC 3 kV/

DC 1,5 kV/

DC (specifiek geval FR)/

DC 750 V/

DC 650 V/

DC 600 V/

andere

Energievoorzieningssysteem (nominale spanning en frequentie)

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 voor de in punt 7.4.2.2.1 van Verordening (EU) nr. 1301/2014 bedoelde lijnen.

[NNNNNN]

Specifiek voor het Franse netwerk

De hoogste niet-permanente spanning volgens EN50163 voor de in punt 7.4.2.2.1 van Verordening (EU) nr. 1301/2014 bedoelde lijnen

 

X

16 januari 2020

1.1.1.2.2.2

Maximale tractiestroom

[NNNN]

Maximaal toegestane tractiestroom in ampère (A).

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.2.3

Maximale stroomafname bij stilstand per stroomafnemer

[NNN]

Maximaal toegestane tractiestroom bij stilstand voor gelijkstroomsystemen in ampère (A).

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.2.4

Recuperatieremming toegestaan

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N/Enkel indien het voertuig een noodstop overeenkomstig EN 50 388 kan detecteren

Vermelding of het gebruik van recuperatieremming is toegestaan, niet is toegestaan, of is toegestaan onder specifieke voorwaarden.

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.2.5

Maximale rijdraadhoogte

[N.NN]

Maximale rijdraadhoogte in meter

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.2.6

Minimale rijdraadhoogte

[N.NN]

Minimale rijdraadhoogte in meter

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.3

Stroomafnemer

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Toegestane TSI-conforme stroomafnemerkoppen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Welke TSI-conforme stroomafnemerkoppen mogen worden gebruikt?

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.3.2

Andere toegestane stroomafnemerkoppen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Welke stroomafnemerkoppen mogen worden gebruikt?

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.3.3

Eisen inzake het aantal opgezette stroomafnemers en hun tussenafstand, bij een bepaalde snelheid

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[N] [NNN] [NNN]

Maximaal aantal stroomafnemers per trein dat mag worden opgezet en de minimumafstand van hartlijn tot hartlijn tussen aangrenzende stroomafnemerkoppen, uitgedrukt in meter en bij een bepaalde snelheid

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.3.4

Toegestaan sleepstukmateriaal

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Welke sleepstukmaterialen mogen worden gebruikt?

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.4

Scheidingssecties van de bovenleiding

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Fasescheiding

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Bestaande fasescheidingen en vereiste informatie

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.4.1.2

Informatie over fasescheidingen

Vooraf gedefinieerde tekenreeks

Vereiste informatie inzake fasescheidingen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.4.2.1

Systeemscheiding

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

J/N

Zijn er systeemscheidingen?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.4.2.2

Informatie over systeemscheidingen

Vooraf gedefinieerde tekenreeks

Vereiste informatie inzake systeemscheidingen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.4.3

Afstand tussen het bord en het einde van de fasescheiding

[N]

Specifiek voor de controle van de compatibiliteit op het Franse net.

De afstand tussen het bord dat de machinist toestaat de "pantograaf" op te zetten of de "stroomonderbreker" te sluiten na het passeren van de fasescheiding en het einde van de fasescheidingssectie.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.2.5

Vereisten voor rollend materieel

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Stroom- of vermogensbegrenzing vereist aan boord

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Moeten voertuigen uitgerust zijn met een boordsysteem voor stroom- of vermogensbegrenzing?

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.5.2

Toegestane opdrukkracht

Tekenreeks

Toegestane opdrukkracht in newton

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.2.5.3

Automatische stroomafnemerstrijkapparatuur vereist

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Moeten voertuigen zijn uitgerust met automatische apparatuur voor het strijken van de stroomafnemers?

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3

Subsysteem besturing en seingeving

 

 

 

1.1.1.3.1

Keuringsverklaringen voor sporen

 

 

 

1.1.1.3.1.1

EG-keuringsverklaring voor sporen met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor het subsysteem besturing en seingeving

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor EG-verklaringen overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.2

TSI-conforme treinbeveiligingssystemen (ETCS)

 

 

 

1.1.1.3.2.1

ETCS-niveau (ETCS: Europees treinbesturingssysteem)

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Aan de baanuitrusting gekoppeld ETCS-toepassingsniveau.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.2.2

ETCS-baseline

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Langs de baan geïnstalleerde ETCS-baseline.

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.2.3

ETCS-infill noodzakelijk voor lijntoegang

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is voor de toegang tot de lijn een infill vereist om de veiligheid te waarborgen?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.2.4

ETCS-infill langs de baan geïnstalleerd

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

Geen/Loop/GSM-R-infill/Loop & GSM-R-infill

Informatie over geïnstalleerde baanapparatuur die infill-informatie kan doorsturen via loop of GSM-R (Global System for Mobile communications for Railways) voor installaties van niveau 1

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.2.5

Nationale ETCS-toepassing pakket 44 ingevoerd

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Worden gegevens voor nationale toepassingen uitgewisseld tussen spoor en trein?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.2.6

Exploitatiebeperkingen of -voorwaarden

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Zijn er beperkingen of voorwaarden als gevolg van de gedeeltelijke overeenkomst met de TSI CCS — Verordening (EU) 2016/919 van de Commissie (5)?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.2.7

Facultatieve ETCS-functies

Tekenreeks

Facultatieve ETCS-functies die de exploitatie op de lijn ten goede kunnen komen

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.3.2.8

Bevestiging van treinintegriteit op de trein noodzakelijk voor toegang tot lijn

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is voor de toegang tot de lijn bevestiging van de treinintegriteit op de trein vereist om de veiligheid te waarborgen?

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.2.9

Compatibiliteit ETCS-systeem

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

ETCS-eisen aan de hand waarvan technische compatibiliteit wordt aangetoond

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.2.10

ETCS M_-versie

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

ETCS M_-versie volgens SRS 7.5.1.9

 

 

1 januari 2021

1.1.1.3.3

TSI-conforme radio (GSM-R)

 

 

 

1.1.1.3.3.1

GSM-R-versie

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Versienummer van specificatie van functionele vereisten (FRS) en specificatie van systeemvereisten (SRS) van langs de baan geïnstalleerde GSM-R.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.3.2

Aantal actieve mobiele GSM-R-stations (EDOR) of gelijktijdige communicatiesessies aan boord voor ETCS niveau 2 of niveau 3 die nodig zijn voor de overdracht van de Radio Block Centres zonder operationele onderbreking

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

1/2

Het voor een vlotte rit van de trein vereiste aantal simultane communicatiesessies aan boord voor ETCS niveau 2 of niveau 3. Dit houdt verband met de RBC-verwerking (Radio Block Centre) van communicatiesessies; niet veiligheidskritiek en geen gevolg voor de interoperabiliteit.

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.3.3

Facultatieve GSM-R-functies

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Facultatieve GSM-R-functies die de exploitatie op de lijn ten goede kunnen komen. Uitsluitend ter informatie; geen criteria voor netwerktoegang.

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.3.3.1

Aanvullende informatie over de kenmerken van het netwerk

Tekenreeks

Aanvullende informatie over de kenmerken van het net of het overeenkomstige document van de IB dat door het Bureau is opgeslagen, bv.: interferentieniveau, op basis waarvan aanvullende beveiliging aan boord wordt aanbevolen

 

 

1 januari 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS voor ETCS

Keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Kan GPRS worden gebruikt voor ETCS?

 

 

1 januari 2021

1.1.1.3.3.3.3

Toepassingsgebied van GPRS

Tekenreeks

Het gebied waarin GPRS kan worden gebruikt voor ETCS

 

 

1 januari 2021

1.1.1.3.3.4

Gebruik van groep 555

Keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Wordt groep 555 gebruikt?

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.3.5

GSM-R-netwerken waarop een roamingovereenkomst van toepassing is

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Lijst van GSM-R-netwerken waarop een roamingovereenkomst van toepassing is

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.3.6

Roaming beschikbaar op openbare netwerken

Keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Indien J, naam van het openbare netwerk vermelden:

Roaming beschikbaar op openbare netwerken

 

 

1 januari 2021

1.1.1.3.3.7

Details over roaming naar openbare netwerken

Tekenreeks

Indien roaming naar openbare netwerken is geconfigureerd, aangeven naar welke netwerken, voor welke gebruikers en in welke gebieden.

 

 

1 januari 2021

1.1.1.3.3.8

Geen GSM-R-dekking

Keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Zijn er locaties zonder GSM-R-dekking?

X

 

1 januari 2021

1.1.1.3.3. 9

Compatibiliteit radiosysteem spraak

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Radio-eisen aan de hand waarvan technische compatibiliteit voor spraak wordt aangetoond

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.3.10

Compatibiliteit radiosysteem data

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Radio-eisen aan de hand waarvan technische compatibiliteit voor data wordt aangetoond

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.4

Volledig TSI-conforme treindetectiesystemen

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Volledig TSI-conforme treindetectiesystemen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is er een treindetectiesysteem geïnstalleerd en is dat volledig conform de TSI CCS-vereisten van Verordening (EU) 2016/919?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.5

Oudere treinbeveiligingssystemen

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Andere systemen voor treinbeveiliging, -bewaking en -waarschuwing

Treinbeveiligingssysteem

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Zijn er in normaal bedrijf andere systemen voor treinbeveiliging, -bewaking en -waarschuwing langs de baan geïnstalleerd?

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.3.5.2

Verplichting meer dan één systeem voor treinbeveiliging, -bewaking en -waarschuwing aan boord te hebben

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Moet er meer dan één systeem voor treinbeveiliging, -bewaking en -waarschuwing aan boord zijn en geactiveerd zijn?

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.3.5.3

Ouder treinbeveiligingssysteem

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Welk klasse B-beveiligingssysteem is geïnstalleerd?

X

X

16 januari 2020

1.1.1.3.6

Oudere radiosystemen

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Andere geïnstalleerde radiosystemen (oudere radiosystemen)

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Welke oudere radiosystemen zijn geïnstalleerd?

X

X

16 januari 2020

1.1.1.3.7

Niet volledig TSI-conforme treindetectiesystemen

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Type treindetectiesysteem

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

spoorstroomkring/wieldetector/loop

Welke typen treindetectiesystemen zijn geïnstalleerd?

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.1.2

Type spoorstroomkringen of assentellers waarvoor specifieke controles nodig zijn

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Indicatie van de soorten treindetectiesystemen waarvoor specifieke controles nodig zijn

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.7.1.3

Document met de procedure(s) in verband met het type treindetectiesysteem dat in 1.1.1.3.7.1.2 is opgegeven

Tekenreeks

Door het Bureau opgeslagen en in twee EU-talen beschikbaar elektronisch document van de IB met een gedetailleerde beschrijving van de specifieke controles die moeten worden uitgevoerd voor de in 1.1.1.1.6.2 geïdentificeerde treindetectiesystemen.

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.7.1.4

Baanvak met een beperking van de treindetectie

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Specifiek voor de controle van de compatibiliteit op het Franse net.

Baanvakken met:

met een vervoerd tonnage per spoor van minder dan 15 000 ton/dag/spoor

met aan de rijrichting gekoppelde rijwegvergrendeling

met 45 seconden vertraging voor aan de rijrichting gekoppelde rijwegvergrendeling

met aankondiging via spoorstroomkringen

zonder rangeerpedaal in de normale rijrichting van het verkeer op dubbelsporige lijnen voor enkelrichtingsverkeer

zonder rangeerpedaal, ongeacht de richting van het verkeer op enkelsporige lijnen en sporen voor dubbelrichtingsverkeer

zonder aankondigingspedaal

45 seconden vertraging voor specifieke aankondigingresetapparatuur

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.7.2.1

TSI-conforme toegestane maximumafstand tussen twee opeenvolgende assen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Is de vereiste afstand conform met de TSI?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.2.2

Maximaal toegestane afstand tussen twee opeenvolgende assen indien niet conform met de TSI

[NNNNN]

Maximaal toegestane afstand in mm tussen twee opeenvolgende assen indien niet conform met de TSI

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.3

Minimaal toegestane afstand tussen twee opeenvolgende assen

[NNNN]

Afstand in mm

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.4

Toegestane minimumafstand tussen eerste en laatste as

[NNNNN]

Afstand in mm

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.5

Maximumafstand tussen het einde van de trein en de eerste as

[NNNN]

Maximumafstand in mm tussen het einde van de trein en de eerste as (voor- en achterzijde) voor een voertuig of trein

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.6

Toegestane minimumbreedte van de velg

[NNN]

Breedte in mm

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.7

Toegestane minimumwieldiameter

[NNN]

Wieldiameter in mm

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.8

Toegestane minimumdikte van de wielflens

[NN.N]

Dikte van de wielflens in mm

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.9

Toegestane minimumhoogte van de wielflens

[NN.N]

Hoogte van de wielflens in mm

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.10

Toegestane maximumhoogte van de wielflens

[NN.N]

Hoogte van de wielflens in mm

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.11

Toegestane minimumaslast

[NN.N]

Aslast in ton

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.3.7.11.1

Toegestane minimumaslast per voertuigcategorie

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Aslast in ton per voertuigcategorie

 

 

1 januari 2021

1.1.1.3.7.12

Overeenstemming met de TSI van de voorschriften voor metaalvrije ruimte rondom wielen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.13

Conformiteit met de TSI van de voorschriften inzake metaalconstructie

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.14

Conformiteit met de TSI van de vereiste ferromagnetische eigenschappen van wielmateriaal

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.15.1

Conformiteit met de TSI van de toegestane maximumimpedantie tussen tegenover elkaar staande wielen van een wielstel

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.15.2

Toegestane maximumimpedantie tussen tegenover elkaar staande wielen van een wielstel, indien niet TSI-conform

[N.NNN]

Indien niet conform met de TSI, de waarde in ohm van de toegestane maximumimpedantie

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.16

TSI-conformiteit van zandstrooien

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.3.7.17

Maximumhoeveelheid zand

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Maximumhoeveelheid zand gedurende 30 s in gram op het spoor

 

 

1 januari 2021

1.1.1.3.7.18

Eis inzake mogelijkheid zandstrooien uit te laten schakelen door bestuurder

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Moet de bestuurder de zandstrooiers in of uit kunnen schakelen overeenkomstig de instructies van de infrastructuurbeheerder?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.19

TSI-conformiteit van voorschriften inzake zandkenmerken

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.20

Regels inzake boorduitrusting voor flenssmering

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Bestaan er voorschriften inzake het in- of uitschakelen van flenssmering?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.21

TSI-conformiteit van de voorschriften inzake het gebruik van composietremblokken

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.22

TSI-conformiteit van regels inzake rangeerhulpmiddelen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.7.23

TSI-conformiteit van de regels inzake de combinatie van RST-kenmerken die de impedantie van het rangeren beïnvloeden

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.8

Overgangen tussen systemen

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Schakelen tussen verschillende beveiligings-, bewakings- en waarschuwingssystemen tijdens het rijden

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Kan tijdens het rijden van het ene op het andere systeem worden overgeschakeld?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.8.2

Schakelen tussen verschillende radiosystemen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Kan tijdens het rijden van het ene op het andere radiosysteem worden overgeschakeld, of kan het communicatiesysteem worden uitgeschakeld?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.9

Parameters inzake elektromagnetische storing

 

 

 

1.1.1.3.9.1

TSI-conformiteit van eventuele regels inzake door een voertuig gecreëerde magnetische velden

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

geen/TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.9.2

TSI-conformiteit van eventuele drempelwaarden inzake harmonischen in de tractiestroom van voertuigen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

geen/TSI-conform/niet TSI-conform

Zijn de voorschriften conform met de TSI?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.10

Baansysteem voor gestoord bedrijf

 

 

 

1.1.1.3.10.1

ETCS-niveau voor gestoord bedrijf

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Aan de baanuitrusting gekoppeld ERTMS/ETCS-toepassingsniveau voor gestoord bedrijf

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.10.2

Andere systemen voor treinbeveiliging, -bewaking en -waarschuwing voor gestoord bedrijf

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Is er een ander systeem dan ETCS beschikbaar voor gestoord bedrijf?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.11

Parameters inzake remmen

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Vereiste maximale remafstand

[NNNN]

De maximumwaarde van de remafstand [in meter] van een trein wordt opgegeven voor de maximaal toegestane lijnsnelheid.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.1.1.3.11.2

Beschikbaarheid van aanvullende informatie bij de IB

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Beschikbaarheid van aanvullende informatie bij de IB als gedefinieerd in punt 2) van punt 4.2.2.6.2 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 van de Commissie

X

X

16 januari 2020

1.1.1.3.11.3

Documenten van de IB met betrekking tot het remvermogen

Tekenreeks

Referentie van de documenten van de IB die in twee EU-talen bij het Bureau beschikbaar zijn, met aanvullende informatie als gedefinieerd in punt 2) van punt 4.2.2.6.2 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 van de Commissie

 

X

16 januari 2020

1.1.1.3.12

Andere parameters met betrekking tot CCS

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Kantelfunctie ondersteund

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Worden kantelbakfuncties door ETCS ondersteund?

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.1.1.4

Voorschriften en beperkingen

 

 

 

1.1.1.4.1

Voorschriften en beperkingen van strikt plaatselijke aard

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Voorschriften en beperkingen van strikt plaatselijke aard

 

 

1 januari 2021

1.1.1.4.2

Documenten betreffende de voorschriften of beperkingen van strikt plaatselijke aard die beschikbaar zijn bij de IB

Tekenreeks

Door het Bureau opgeslagen elektronisch document van de IB met aanvullende informatie

 

 

1 januari 2021

1.2

OPERATIONEEL PUNT

 

 

 

1.2.0.0.0

Algemene informatie

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Naam operationeel punt

Tekenreeks

Gewoonlijk genoemd naar stad of dorp of naar verkeerscontrole

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.0.0.0.2

Uniek ID OP

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[AA+AAAAAAAAAA]

Code samengesteld uit een landcode en een alfanumerieke OP-code

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.0.0.0.3

primaire code OP TAF TAP

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[AANNNNN]

Voor TAF/TAP ontwikkelde primaire code

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.0.0.0.4

Soort operationeel punt

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Soort faciliteit voor de belangrijkste operationele functies

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.0.0.0.4.1

Type spoorwijdte-omwisselvoorziening

Tekenreeks

Type spoorwijdte-omwisselvoorziening

 

X

16 januari 2020

1.2.0.0.0.5

Geografische situering van operationeel punt

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[Breedte (NN.NNNN) + Lengte (± NN.NNNN)]

Geografische coördinaten in decimale graden, normaal gezien voor het midden van het OP

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.0.0.0.6

Spoorweglocatie van het operationeel punt

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[NNN.NNN] + [tekenreeks]

Aan de lijnidentificatie gekoppelde kilometerpunten van het OP, normaal gezien in het midden van een OP

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1

SPOOR

 

 

 

1.2.1.0.0

Algemene informatie

 

 

 

1.2.1.0.0.1

IB-code

[AAAA]

"Infrastructuurbeheerder": een instantie of onderneming die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging en het onderhoud van spoorweginfrastructuur of een deel daarvan

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.0.2

Spooridentificatie

Tekenreeks

Unieke spooridentificatie of uniek spoornummer binnen een operationeel punt

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.1

Keuringsverklaringen voor sporen

 

 

 

1.2.1.0.1.1

EG-keuringsverklaring voor sporen met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor het subsysteem infrastructuur

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor EG-verklaringen overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie.

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.1.2

Beoordelingsverklaring voor BI (zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2014/881/EU) met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's die van toepassing zijn op het subsysteem infrastructuur

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor BI-verklaringen overeenkomstig dezelfde formaateisen als de in bijlage VII van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie vastgestelde formaateisen voor EG-verklaringen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.2

Prestatieparameters

 

 

 

1.2.1.0.2.1

TEN-classificatie van het spoor

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

Deel van volledig TEN-T-net/deel van TEN-T-kernnetwerk voor goederen/deel van TEN-T-kernnetwerk voor passagiers/geen onderdeel TEN-T

Het deel van het trans-Europees netwerk waartoe het spoor behoort

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.2.2

Lijncategorie

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Classificatie van een lijn overeenkomstig TSI INF — Verordening (EU) nr. 1299/2014

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.2.3

Deel van een goederencorridor (RFC)

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Is de spoorlijn aangewezen als Europese goederencorridor?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.3

Tracéontwerp

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabel profiel

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/ander

Profielen GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 als gedefinieerd in Europese norm

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.2.1.0.3.2

Multinationale profielen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

G2/GB1/GB2/ander

Multilateraal profiel of ander internationaal profiel dan GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 als gedefinieerd in Europese norm

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.2.1.0.3.3

Nationale profielen

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Binnenlands profiel als gedefinieerd in Europese norm of ander plaatselijk profiel

Parameter verwijderd. Wordt weergegeven ter informatie.

1.2.1.0.3.4

Profiel

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

Profielen zoals gedefinieerd in de Europese norm of andere lokale profielen, inclusief onder- of bovendeel.

X

X

16 januari 2020

1.2.1.0.3.5

Spoorweglocatie van bijzondere punten die specifieke controles vergen

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[± NNNN.NNN] + [tekenreeks]

Plaats van bijzondere punten waarvoor specifieke controles nodig zijn vanwege afwijkingen van het in punt 1.2.1.0.3.4 bedoelde omgrenzingsprofiel.

 

X

16 januari 2020

1.2.1.0.3.6

Document met de dwarsdoorsnede van de bijzondere punten die specifieke controles vergen

Tekenreeks

Door het Bureau opgeslagen elektronisch document van de IB met de dwarsdoorsnede van de bijzondere punten die specifieke controles vergen vanwege afwijkingen van het in punt 1.2.1.0.3.4 bedoelde omgrenzingsprofiel. Indien relevant, mogen aan het document met de dwarsdoorsnede richtsnoeren voor de controle van dat specifieke punt worden gehecht.

 

X

16 januari 2020

1.2.1.0.4

Spoorparameters

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Nominale spoorwijdte

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/anders

Een eenduidige waarde in millimeter voor de spoorwijdte

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5

Tunnels

 

 

 

1.2.1.0.5.1

IB-code

[AAAA]

"Infrastructuurbeheerder": een instantie of onderneming die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging en het onderhoud van spoorweginfrastructuur of een deel daarvan.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5.2

Tunnelidentificatie

Tekenreeks

Unieke tunnelidentificatie of uniek tunnelnummer binnen een lidstaat.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5.3

EG-keuringsverklaring voor tunnels met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor spoorwegtunnels

Tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor EG-verklaringen overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5.4

Beoordelingsverklaring voor BI (als gedefinieerd in Aanbeveling 2014/881/EU) voor tunnels met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor spoorwegtunnels

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor BI-verklaringen overeenkomstig dezelfde formaateisen als de in bijlage VII van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie vastgestelde formaateisen voor EG-verklaringen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5.5

Lengte tunnel

[NNNNN]

Lengte van een tunnel in meter van begin- tot eindportaal

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5.6

Noodplan

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Bestaat er een noodplan?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5.7

Brandcategorie van rollend materieel vereist

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

A/B/anders

Categorisering van de wijze waarop een passagierstrein met een brand aan boord gedurende een bepaalde tijd zal blijven rijden

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5.8

Nationale brandcategorie van rollend materieel vereist

Tekenreeks

Categorisering van de wijze waarop een passagierstrein met een brand aan boord gedurende een bepaalde tijd zal blijven rijden — overeenkomstig de toepasselijke nationale voorschriften

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.5.9

Diesel of andere vorm van thermische tractie toegestaan

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst

J/N

Vermelding of het gebruik van diesel of een andere vorm van thermische tractie in een tunnel is toegestaan

 

 

1 januari 2021

1.2.1.0.6

Perrons

 

 

 

1.2.1.0.6.1

IB-code

[AAAA]

"Infrastructuurbeheerder": een instantie of onderneming die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging en het onderhoud van spoorweginfrastructuur of een deel daarvan

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.6.2

Perronidentificatie

Tekenreeks

Unieke perronidentificatie of uniek perronnummer binnen een operationeel punt

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.6.3

TEN-classificatie van het perron

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

Deel van volledige TEN-T-net/deel van TEN-T-kernnetwerk voor goederen/deel van TEN-T-kernnet voor passagiers/geen onderdeel TEN-T

Het deel van het trans-Europees netwerk waartoe het perron behoort

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.6.4

Nuttige perronlengte

[NNNN]

De maximale doorlopende lengte (in meter) van een perron waaraan een trein in normale omstandigheden moet stoppen om passagiers in en uit te laten stappen, rekening houdend met een passende stoptolerantie.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.6.5

Perronhoogte

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/andere

Afstand tussen de bovenkant van het perron en het loopvlak van het naastliggende spoor. De nominale waarde wordt uitgedrukt in mm.

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.6.6

Eventuele perronbijstand voor vertrek trein

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is er uitrusting of personeel die het treinpersoneel ondersteuning biedt voor het vertrek van de trein?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.1.0.6.7

Bereik van de instaphulpmiddelen

[NNNN]

Informatie over de vloerhoogte waarvoor het instaphulpmiddel kan worden gebruikt.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2

ZIJSPOREN

 

 

 

1.2.2.0.0

Algemene informatie

 

 

 

1.2.2.0.0.1

IB-code

[AAAA]

"Infrastructuurbeheerder": een instantie of onderneming die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging en het onderhoud van spoorweginfrastructuur of een deel daarvan

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.0.2

Identificatie van zijsporen

Tekenreeks

Unieke dienstspooridentificatie of uniek dienstspoornummer binnen het operationeel punt

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.0.3

TEN-classificatie van het zijspoor

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

Deel van volledige TEN-T-net/deel van TEN-T-kernnetwerk voor goederen/deel van TEN-T-kernnetwerk voor passagiers/geen onderdeel TEN-T

Het deel van het trans-Europees netwerk waartoe het zijspoor behoort.

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.1

Keuringsverklaring voor zijsporen

 

 

 

1.2.2.0.1.1

EG-keuringsverklaring voor zijsporen met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor het subsysteem infrastructuur

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor EG-verklaringen overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie.

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.1.2

Beoordelingsverklaring voor BI (als gedefinieerd in Aanbeveling 2014/881/EU) voor zijsporen met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor het subsysteem infrastructuur

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor BI-verklaringen overeenkomstig dezelfde formaateisen als de in bijlage VII van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie vastgestelde formaateisen voor EG-verklaringen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.2

Prestatieparameter

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Nuttige lengte van een zijspoor

[NNNN]

Totale lengte van het zijspoor/opstelspoor in meter waar treinen veilig kunnen worden geparkeerd

X

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.3

Tracéontwerp

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Helling voor opstelsporen

[NN.N]

Maximumhelling, uitgedrukt in mm per meter

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.3.2

Minimumboogstraal voor horizontale bochten

[NNN]

Straal van de kleinste horizontale bocht in meter

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.3.3

Minimumboogstraal voor verticale bochten

[NNN + NNN]

Straal van de kleinste verticale bocht in meter

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.4

Vaste installaties voor het onderhoud van treinen

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Toiletledigingsinstallaties

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is er een toiletledigingsinstallatie (vaste installatie voor het onderhoud van treinen), als bepaald in de TSI INF — Verordening (EU) nr. 1299/2014, beschikbaar?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.4.2

Wasstraten

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is er een wasstraat (vaste installatie voor het onderhoud van treinen), zoals bepaald in de TSI INF — Verordening (EU) nr. 1299/2014, beschikbaar?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.4.3

Waterbevoorrading

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is er een water-bevoorradingsinstallatie (vaste installatie voor het onderhoud van treinen), als bepaald in de TSI INF — Verordening (EU) nr. 1299/2014, beschikbaar?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.4.4

Brandstofbevoorrading

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is er een brandstof-bevoorradingsinstallatie (vaste installatie voor het onderhoud van treinen), als bepaald in de TSI INF — Verordening (EU) nr. 1299/2014, beschikbaar?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.4.5

Zandvoorziening

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is er een zand-voorzieningsinstallatie (vaste installatie voor het onderhoud van treinen) beschikbaar?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.4.6

Elektrische voeding

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Is er een installatie voor elektriciteitsvoorziening (vaste installatie voor het onderhoud van treinen) beschikbaar?

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.5

Tunnels

 

 

 

1.2.2.0.5.1

IB-code

[AAAA]

"Infrastructuurbeheerder": een instantie of onderneming die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging en het onderhoud van spoorweginfrastructuur of een deel daarvan

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.5.2

Tunnelidentificatie

Tekenreeks

Unieke tunnelidentificatie of uniek nummer binnen een lidstaat

X

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.5.3

EG-keuringsverklaring voor tunnels met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor spoorwegtunnels

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor EG-verklaringen overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie.

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.5.4

Beoordelingsverklaring voor BI (zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2014/881/EU) voor tunnels met betrekking tot de naleving van de vereisten van TSI's voor spoorwegtunnels

Vooraf gedefinieerde tekenreeks:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Uniek nummer voor BI-verklaringen overeenkomstig dezelfde formaateisen als de in bijlage VII van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie vastgestelde formaateisen voor EG-verklaringen

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.5.5

Lengte tunnel

[NNNNN]

Lengte van een tunnel in meter van begin- tot eindportaal

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.5.6

Noodplan

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Bestaat er een noodplan?

 

 

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.5.7

Brandcategorie van rollend materieel vereist

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

A/B/anders

Categorisering van de wijze waarop een passagierstrein met een brand aan boord gedurende een bepaalde tijd zal blijven rijden

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.5.8

Nationale brandcategorie van rollend materieel vereist

Tekenreeks

Categorisering van de wijze waarop een passagierstrein met een brand aan boord gedurende een bepaalde tijd zal blijven rijden -overeenkomstig nationale voorschriften indien van toepassing.

 

X

Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2014/880/EU en uiterlijk 16 maart 2019

1.2.2.0.6

Stroomgeleidingssysteem

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Maximale stroomafname bij stilstand per stroomafnemer

[NNN]

Maximaal toegestane tractiestroom bij stilstand voor gelijkstroomsystemen in ampère (A).

 

X

16 januari 2020

1.2.3

Voorschriften en beperkingen

 

 

 

1.2.3.1

Voorschriften en beperkingen van strikt plaatselijke aard

Eén keuze uit een vooraf bepaalde lijst:

J/N

Voorschriften en beperkingen van strikt plaatselijke aard.

 

 

1 januari 2021

1.2.3.2

Documenten betreffende de voorschriften of beperkingen van strikt plaatselijke aard die beschikbaar zijn bij de IB

Tekenreeks

Door het Bureau opgeslagen elektronisch document van de IB met aanvullende informatie

 

 

1 januari 2021

4.   ALGEMEEN SYSTEEMOVERZICHT

4.1.   Infrastructuurregistersysteem

De architectuur van het infrastructuurregistersysteem is als volgt:

Figuur 1

RINF-systeem

Image 1

4.2.   Beheer van de RINF-toepassing

De RINF-toepassing is een onlinetoepassing die door het Bureau wordt opgezet, beheerd en onderhouden.

Het Bureau stelt de nationale registratie-entiteiten de volgende bestanden en documenten ter beschikking, die moeten worden gebruikt om de infrastructuurregisters op te zetten en aan de RINF-toepassing te koppelen:

a)

handleiding voor gebruikers;

b)

specificatie van de structuur van de bestanden voor de overdracht van gegevens;

c)

beschrijving van de codes voor het voorbereiden van de bestanden — handleiding met de beschrijving van het proces voor de validering van verzonden bestanden.

4.3.   Minimumeisen inzake de mogelijkheden van de RINF-toepassing

De RINF-toepassing biedt minstens de volgende mogelijkheden:

a)

gebruikersbeheer: de RINF-toepassingsbeheerder moet de toegangsrechten voor gebruikers kunnen beheren;

b)

informatieaudit: de RINF-toepassingsbeheerder moet de logbestanden van alle op de RINF-toepassing door gebruikers uitgevoerde handelingen kunnen raadplegen als lijst van de in een bepaalde periode door gebruikers uitgevoerde handelingen;

c)

connectiviteit en authenticatie: geregistreerde RINF-gebruikers moeten via het internet in de RINF-toepassing kunnen inloggen en de functies kunnen gebruiken die overeenstemmen met de rechten waarover zij beschikken;

d)

voorbereiden van bestanden voor gebruikers bij de infrastructuurbeheerder;

e)

samenvoegen van bestanden van gebruikers bij de nationale registratie-entiteiten;

f)

opzoeken van op geldigheid gecontroleerde infrastructuurgegevens, waaronder OP's en baanvakken, in het register;

g)

selecteren van een OP of baanvak en alle kenmerken daarvan bekijken: gebruikers van de RINF-toepassing moeten aan de hand van de kaartinterface een geografisch gebied kunnen definiëren, waarna de RINF-toepassing de door de gebruikers gevraagde beschikbare gegevens voor dat gebied toont;

h)

bekijken van informatie voor een bepaalde groep lijnen en OP's via de kaartinterface in een gedefinieerde zone;

i)

visuele weergave van gegevens van het infrastructuurregister op een digitale kaart: via de RINF-toepassing moeten de gebruikers kunnen navigeren, op de kaart weergegeven elementen kunnen selecteren en alle relevante informatie kunnen terugvinden;

j)

visuele weergave van gegevens van het infrastructuurregister waarmee thematische kaarten kunnen worden gepubliceerd;

k)

opstellen van lijsten van baanvakken en OP's die deel uitmaken van een door de gebruiker bepaalde route en de corresponderende kenmerken exporteren;

l)

een certificaat verstrekken als de export van kenmerken die met een zoekopdracht zijn gevonden, bestemd is voor gebruik door een spoorwegonderneming overeenkomstig artikel 23, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/797;

m)

applicatieprogramma-interface (API);

n)

valideren, uploaden en ontvangen van de door de nationale registratie-entiteiten verstrekte gegevensreeksen.

4.4.   Bedrijfsmodus

Het infrastructuurregistersysteem biedt via de RINF-toepassing twee belangrijke interfaces:

a)

de eerste wordt door de lidstaten gebruikt om hun gegevensreeks in te dienen;

b)

de tweede wordt door de gebruikers van de RINF-toepassing gebruikt om in te loggen in het systeem en informatie op te zoeken.

Zolang de ontwikkeling van de RINF-toepassing nog niet ver genoeg is gevorderd om de infrastructuurbeheerders in staat te stellen er rechtstreeks informatie in bij te werken, wordt de centrale databank van de RINF-toepassing gevoed met kopieën van de gegevensreeksen die door de lidstaten worden bijgehouden. In het bijzonder moeten nationale registratie-entiteiten bestanden aanmaken die alle gegevens omvatten overeenkomstig de specificaties van tabel 1, en deze overeenkomstig artikel 5 in de RINF-toepassing invoeren.

De nationale registratie-entiteiten uploaden de bestanden naar de RINF-toepassing via de daartoe voorziene interface. Een specifieke module faciliteert het valideren en uploaden van door de registratie-entiteiten verstrekte gegevens.

De RINF-toepassing zorgt ervoor dat door de nationale registratie-entiteiten doorgestuurde gegevens zonder wijzigingen openbaar toegankelijk zijn.

De basisfuncties van de RINF-toepassing bieden gebruikers de mogelijkheid gegevens van het infrastructuurregister op te zoeken.

In de RINF-toepassing wordt de volledige historiek bewaard van de door de nationale registratie-entiteiten meegedeelde gegevens. Die historiek wordt bewaard tot twee jaar na de schrapping van de gegevens.

Het Bureau treedt op als beheerder en verleent gebruikers op verzoek toegang tot de RINF-toepassing.

Antwoorden op zoekopdrachten van de gebruikers van de RINF-toepassing worden verstrekt binnen 24 uur na de lancering van de zoekopdracht.

4.5.   Beschikbaarheid

De RINF-toepassing is zeven dagen per week beschikbaar. Onbeschikbaarheid van het systeem tijdens onderhoud wordt zo veel mogelijk beperkt.

Bij problemen buiten de normale werktijden van het Bureau, zorgt het Bureau er tijdens zijn volgende werkdag voor dat de dienst wordt hersteld.

5.   TOEPASSINGSHANDLEIDING BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPPELIJKE SPECIFICATIES

Het Bureau publiceert op zijn website een toepassingshandleiding betreffende de gemeenschappelijke specificaties als bedoeld in artikel 7, en werkt deze indien nodig bij.

Die handleiding bevat gedetailleerde definities van alle objecten en parameters van het infrastructuurregister en richtsnoeren betreffende de meest voorkomende situaties en oplossingen voor de modellering van het spoornetwerk.

De handleiding bevat met name:

a)

een beschrijving van de in de RINF-toepassing beschikbare functies;

b)

rubrieken en de daarmee overeenstemmende beschrijving als vermeld in deel 3.3 en in tabel 1. Voor elk veld, ten minste het formaat, de drempelwaarde, de voorwaarden waaronder de parameter van toepassing en verplicht is, technische spoorwegregels inzake parameterwaarden, een verwijzing naar de TSI's en andere technische documenten in verband met rubrieken van het infrastructuurregister;

c)

gedetailleerde definities en specificaties voor parameters;

d)

een overzicht van de regels voor de modellering van het netwerk en toelichting en voorbeelden inzake de verzameling van gegevens;

e)

procedures voor de validering en de overdracht van gegevens van de infrastructuurregisters van de lidstaten naar de RINF-toepassing.

De toepassingshandleiding biedt toelichting bij de in deze bijlage bedoelde specificaties, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het infrastructuurregistersysteem.


(1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie van 12 februari 2019 inzake de modellen voor EG-verklaringen en certificaten voor interoperabiliteitsonderdelen en -subsystemen, het model voor de verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype en de EG-keuringsprocedures voor subsystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 201/2011 van de Commissie (PB L 42 van 13.2.2019, blz. 9).

(2)  Aanbeveling 2014/881/EU van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de procedure om aan te tonen in welke mate bestaande spoorlijnen voldoen aan de fundamentele parameters van de technische specificaties inzake interoperabiliteit (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 520).

(3)  Verordening (EU) nr. 1299/2014 van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem infrastructuur van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 1304/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel — geluidsemissies", tot wijziging van Beschikking 2008/232/EG en tot intrekking van Besluit 2011/229/EU (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 421).

(5)  Verordening (EU) 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PB L 158 van 15.6.2016, blz. 1).


Top