EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0772

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/772 van de Commissie van 16 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1300/2014 met betrekking tot de inventaris van voorzieningen teneinde de toegankelijkheidsbelemmeringen in kaart te brengen, informatie te verstrekken aan gebruikers en de vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid te monitoren en te evalueren (Voor de EER relevante tekst.)

PB L 139I van 27.5.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/772/oj

27.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 139/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/772 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2019

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1300/2014 met betrekking tot de inventaris van voorzieningen teneinde de toegankelijkheidsbelemmeringen in kaart te brengen, informatie te verstrekken aan gebruikers en de vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid te monitoren en te evalueren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (1), en met name artikel 5, lid 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1300/2014 (2) van de Commissie moet hoofdstuk 7 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1300/2014 worden bijgewerkt om de opzet van die inventaris nader te specificeren wat betreft de inhoud, het gegevensformaat, de functionele en technische architectuur, de operationele modus, de regels voor het invoeren en raadplegen van gegevens en de regels voor de zelfbeoordeling en aanwijzing van de entiteiten die de gegevens dienen te verstrekken.

(2)

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad (3) en artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1300/2014 is een werkgroep opgericht om een aanbeveling te doen betreffende de basisstructuur en minimale inhoud van de gegevens die voor de inventaris van de voorzieningen moeten worden verzameld teneinde de toegankelijkheidsbelemmeringen in kaart te brengen, informatie te verstrekken aan gebruikers en de vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid te monitoren en te evalueren. Nadat deze werkgroep zijn werkzaamheden in mei 2017 had voltooid, heeft het Spoorwegbureau aanbeveling ERA-REC-128 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1300/2014 vastgesteld.

(3)

De inventaris van voorzieningen is een statisch instrument dat informatie verschaft over de aanwezigheid van uitrusting maar heeft niet tot doel informatie te verschaffen over de werkingstoestand van die uitrusting.

(4)

Wanneer stations, of delen daarvan, worden gemoderniseerd of vernieuwd of wanneer andere in het nationale uitvoeringsplan opgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1300/2014, moet informatie worden verzameld over de conformiteit van die werkzaamheden aan stations, of delen daarvan, met Verordening (EU) nr. 1300/2014.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 51, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/797 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1300/2014 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

Na artikel 7 wordt het volgende artikel 7 bis ingevoegd:

"Artikel 7 bis

Verzamelen, bijhouden en uitwisselen van gegevens inzake toegankelijkheid

1.   Binnen negen maanden na de inwerkingtreding van 16 juni 2019 beslist elke lidstaat welke entiteiten worden belast met het verzamelen, bijhouden en uitwisselen van gegevens inzake toegankelijkheid.

2.   De lidstaten kunnen de Commissie verzoeken die termijn te verlengen. Die verlenging moet uitzonderlijk, gerechtvaardigd en van beperkte duur zijn. Dat wordt met name gerechtvaardigd geacht als de tool voor het verzamelen van de gegevens en de operationele modi als beschreven in de bijlage bij deze Verordening twee maanden na de inwerkingtreding nog niet beschikbaar zijn gesteld door het Spoorwegbureau van de Europese Unie en nog niet volledig operationeel zijn.

3.   Voor elk station is er een entiteit verantwoordelijk voor de uitwisseling van de gegevens inzake toegankelijkheid.

4.   Het verzamelen en converteren van gegevens wordt afgerond binnen 36 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

5.   Tot de architectuur voor gegevensuitwisseling als beschreven in de punten 7.2, 7.3 en 7.4 van Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 454/2011 (*1) van de Commissie volledig operationeel is, worden de gegevens inzake toegankelijkheid uitgewisseld door deze over te dragen naar de ERSAD-databank (Europese databank betreffende de toegankelijkheid van stations), die wordt beheerd door het Spoorwegbureau van de Europese Unie.

(*1)  Verordening (EU) nr. 454/2011 van de Commissie van 5 mei 2011 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem (PB L 123 van 12.5.2011, blz. 11).""

(2)

De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 138 van 26.5.2016, blz. 44.

(2)  Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 110).

(3)  Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PB L 138 van 26.5.2016, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1300/2014 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In hoofdstuk 2, punt 2.3, wordt de volgende alinea ingevoegd na de eerste zin:

"Gegevens inzake toegankelijkheid

Gegevens inzake toegankelijkheid zijn gegevens over de toegankelijkheid van treinstations voor reizigers die moeten worden verzameld, bijgehouden en uitgewisseld, d.w.z. een beschrijving van de kenmerken en uitrusting van de treinstations voor reizigers. Indien relevant wordt die beschrijving aangevuld met informatie over de conformiteit van de toestand van het station met deze TSI."

(2)

In hoofdstuk 7, punt 7.2, onder 7.2.1, worden de volgende punten ingevoegd:

"7.2.1.1.   Inventaris van voorzieningen — infrastructuur

7.2.1.1.1.   Functionele en technische architectuur

De doelstellingen van de inventaris van voorzieningen zijn:

1)

de bestaande obstakels en belemmeringen voor toegankelijkheid inventariseren;

2)

praktische informatie verstrekken aan gebruikers;

3)

de vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid monitoren en evalueren.

De structuur voor de uitwisseling van gegevens inzake toegankelijkheid is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 454/2011 (TSI TAP).

Voor het formaat en de uitwisseling van gegevens inzake toegankelijkheid zijn de volgende normen van toepassing:

1)

CEN/TS 16614-1:2014 Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 1: Public transport network topology exchange format 2014-05-14

2)

EN 12896-1:2016 Public transport. Reference data model. Common concepts (Transmodel)

Voor het beoogde specifieke gebruik, een geharmoniseerd specifiek transmodelprofiel zoals vastgesteld in de technische documentatie als bedoeld in aanhangsel O, index 1.

7.2.1.1.2.   Voorschriften voor de invoer en zelfbeoordeling van gegevens inzake toegankelijkheid

Voor de invoer en zelfbeoordeling van gegevens inzake toegankelijkheid gelden de volgende regels:

1)

entiteiten die gegevens inzake de toegankelijkheid van voorzieningen verzamelen, moeten onafhankelijk zijn van de instantie die de voorzieningen dagelijks beheert;

2)

tijdens de eerste verzameling van gegevens inzake toegankelijkheid na de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/772 (*1) mag de overeenstemming van stations met deze TSI worden geregistreerd als niet beoordeeld;

3)

wanneer een station, of een deel daarvan, wordt verbeterd, vernieuwd of werkzaamheden ondergaat die in het nationale uitvoeringsplan voor deze TSI zijn voorzien, worden de overeenkomstige gegevens inzake toegankelijkheid aangepast, met inbegrip van desgevallend de informatie over de conformiteit met deze TSI;

4)

de informatie over de conformiteit met deze TSI kan worden geactualiseerd op basis van een TKV als beschreven in punt 6.2.4 van deze TSI;

5)

het functioneren van de uitrusting moet niet worden geïnventariseerd.

De Commissie voorziet in een tool voor de verzameling van gegevens, waarvan de werkingsmodi zijn beschreven in de technische documentatie als bedoeld in aanhangsel O, index 2.

Wanneer er gestructureerde gegevens inzake toegankelijkheid beschikbaar zijn die in het geharmoniseerde profiel kunnen worden omgezet, mogen die gegevens na de omzetting worden doorgestuurd. De methode voor de omzetting van bestaande gegevens inzake toegankelijkheid en het communicatieprotocol zijn opgenomen in de technische documentatie als bedoeld in aanhangsel O, index 3.

7.2.1.1.3.   Regels inzake raadpleging

van de ERSAD:

1)

het publiek moet informatie kunnen opzoeken via een openbare website die door het Spoorwegbureau van de Europese Unie wordt beheerd;

2)

geregistreerde nationale instanties kunnen alle voor de lidstaat relevante gegevens inzake toegankelijkheid opzoeken;

3)

de Commissie en het Bureau kunnen alle gegevens inzake toegankelijkheid opzoeken.

De door het Bureau beheerde ERSAD-databank wordt niet aan andere databanken gekoppeld.

7.2.1.1.4.   Regels voor het beheer van feedback van gebruikers

Feedback van gebruikers kan de vorm aannemen van:

1)

institutionele feedback van gebruikersverenigingen, waaronder verenigingen van personen met een handicap: er mag een beroep worden gedaan op bestaande structuren voor zover die vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit omvatten en een goede weerspiegeling zijn van de situatie, niet noodzakelijkerwijs op nationaal niveau. Bij de ontwikkeling van de procedures om feedback te geven wordt ervoor gezorgd dat die organisaties op voet van gelijkheid kunnen deelnemen;

2)

individuele feedback: bezoekers van de website krijgen de mogelijkheid fouten in de gegevens inzake de toegankelijkheid van een bepaald station te melden en krijgen een ontvangstbevestiging van hun opmerking.

In beide gevallen wordt de feedback van gebruikers op passende wijze behandeld door de entiteiten die belast zijn met het verzamelen, bijhouden en uitwisselen van de gegevens.

(*1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/772 van de Commissie van 16 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie met betrekking tot de inventaris van voorzieningen teneinde de toegankelijkheidsbelemmeringen in kaart te brengen, informatie te verstrekken aan gebruikers en de vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid te monitoren en te evalueren (PB L 139 I van 27.5.2019, blz. 1).""

(3)

Het volgende aanhangsel wordt toegevoegd:

"Aanhangsel O

Lijst van technische documenten

Indexnr.

Label

1

Geharmoniseerd specifiek uitwisselingsprofiel voor netwerk- en dienstregelingsgegevens (NeTEx) voor de beschrijving van stations.

2

Operationele modi voor de tool voor de verzameling van gegevens

3

Methode voor de omzetting van bestaande gegevens inzake toegankelijkheid, met inbegrip van een beschrijving van de externe interface en het communicatieprotocol.


(*1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/772 van de Commissie van 16 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie met betrekking tot de inventaris van voorzieningen teneinde de toegankelijkheidsbelemmeringen in kaart te brengen, informatie te verstrekken aan gebruikers en de vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid te monitoren en te evalueren (PB L 139 I van 27.5.2019, blz. 1).""


Top