EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0711

Verordening (EU) 2019/711 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

PE/66/2019/REV/1

OJ L 123, 10.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/711/oj

10.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 123/1


VERORDENING (EU) 2019/711 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 17 april 2019

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 177,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) voorziet in de gemeenschappelijke en algemene regels die van toepassing zijn op de Europese structuur- en investeringsfondsen.

(2)

In de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (4) is het totaalbedrag van middelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative — YEI) gewijzigd door een verhoging van de vastleggingskredieten voor de specifieke toewijzing voor het YEI in 2019 met van 116,7 miljoen EUR in lopende prijzen en door een verhoging van het totaalbedrag van vastleggingskredieten voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor de volledige programmeringsperiode uitkomt tot 4 527 882 072 EUR in lopende prijzen.

(3)

Voor 2019 worden de extra middelen van 99 573 877 EUR in prijzen van 2011 gefinancierd uit de overkoepelende marge voor vastleggingen binnen de marge van het meerjarig financieel kader 2014 – 2020.

(4)

Het is passend te voorzien in specifieke maatregelen om de uitvoering van het YEI te vergemakkelijken gezien de gevorderde uitvoering van de operationele programma's voor programmeringsperiode 2014 – 2020.

(5)

Aangezien de programma's die het YEI ondersteunen hoogdringend moeten worden aangepast om rekening te houden met de extra middelen voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor het einde van 2019 moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(6)

Verordening (EU) nr. 1303/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 91, lid 1, wordt vervangen door:

"1.   De middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang die voor de periode 2014 – 2020 voor vastlegging in de begroting beschikbaar zijn, bedragen 330 081 919 243 EUR in prijzen van 2011, jaarlijks verdeeld zoals weergegeven in bijlage VI, waarvan 325 938 694 233 EUR de globale toewijzing voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds vormt en 4 143 225 010 EUR een specifieke toewijzing voor het YEI. Ten behoeve van de programmering en vervolgens de opneming in de begroting van de Unie worden de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang geïndexeerd met 2 % per jaar.".

2)

Artikel 92, lid 5, wordt vervangen door:

"5.   De middelen voor het YEI bedragen 4 143 225 010 EUR van de specifieke toewijzing voor het YEI; 99 573 877 EUR daarvan zijn extra middelen voor 2019. Deze middelen worden aangevuld met gerichte investeringen van het ESF overeenkomstig artikel 22 van de ESF-Verordening.

De lidstaten die in aanmerking komen voor extra middelen voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor 2019 als bedoeld in de eerste alinea, mogen verzoeken tot 50 % van de extra middelen voor de specifieke toewijzing voor het YEI over te dragen naar het ESF om de overeenkomstige doelgerichte investeringen van het ESF te vormen zoals voorgeschreven in artikel 22 van de ESF-verordening. Een dergelijke overdracht wordt gedaan naar de respectieve regiocategorieën die overeenkomen met de indeling van de regio's die in aanmerking komen voor de verhoging van de specifieke toewijzing voor het YEI. De lidstaten verzoeken om overdracht in het verzoek tot wijziging van het programma overeenkomstig artikel 30, lid 1, van deze verordening. Aan vorige jaren toegewezen bedragen mogen niet worden overgedragen.

De tweede alinea van dit lid is van toepassing op alle extra middelen voor een specifieke toewijzing voor het YEI waardoor de middelen 4 043 651 133 EUR overschrijden.".

3)

Bijlage VI wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 17 april 2019.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

G. CIAMBA


(1)  Advies van 22 maart 2019 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 27 maart 2019 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt) en Besluit van de Raad van 9 april 2019.

(3)  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

(4)  PB L 67 van 7.3.2019, blz. 1.


BIJLAGE

"BIJLAGE VI

JAARLIJKSE VERDELING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN VOOR DE JAREN 2014 TOT EN MET 2020

Aangepast jaarlijks profiel (met inbegrip van het YEI)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

EUR, prijzen van 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

"

Top