Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0589

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/589 van de Commissie van 11 april 2019 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten waaruit zendingen aquacultuurdieren in de Europese Unie mogen worden binnengebracht (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/2807

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/589/oj

11.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 100/14


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/589 VAN DE COMMISSIE

van 11 april 2019

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten waaruit zendingen aquacultuurdieren in de Europese Unie mogen worden binnengebracht

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name artikel 22 en artikel 61, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op 22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476 tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt, indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie (3) is een lijst van derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten vastgesteld waaruit aquacultuurdieren in de Unie mogen worden binnengebracht.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft voor dat land en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden de nodige garanties verstrekt om vanaf de terugtrekkingsdatum te voldoen aan de in Verordening (EG) nr. 1251/2008 vastgestelde voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen aquacultuurdieren door gedurende een eerste periode van ten minste negen maanden te blijven voldoen aan de wetgeving van de Unie.

(4)

Rekening houdend met deze specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland verstrekte garanties en om onnodige verstoringen van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten het Verenigd Koninkrijk en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden derhalve worden opgenomen in de lijst van derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 waaruit zendingen aquacultuurdieren in de Unie mogen worden binnengebracht.

(5)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Deze verordening moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 april 2019.

Zij zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(2)  Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (PB L 337 van 16.12.2008, blz. 41).


BIJLAGE

De tabel in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wordt als volgt gewijzigd:

a)

na de vermelding betreffende de Cookeilanden worden de volgende regels ingevoegd:

"GB

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

X

X

X

 

Het hele land

GG

Guernsey

X

X

X

 

Het hele land"

b)

na de vermelding betreffende Israël worden de volgende regels ingevoegd:

"JE

Jersey

X

X

X

 

Het hele land"


Top