EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0587

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/587 van de Commissie van 11 april 2019 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen in de Unie mogen worden binnengebracht (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/2806

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stilzwijgende opheffing door 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/587/oj

11.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 100/8


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/587 VAN DE COMMISSIE

van 11 april 2019

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen in de Unie mogen worden binnengebracht

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, inleidende zin, punt 1, eerste alinea, en punt 4, en artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op 22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476 tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt, indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie (3) worden de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen vastgesteld, alsmede de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit het binnenbrengen in de Unie van dergelijke zendingen is toegestaan.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft voor dat land en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden de nodige garanties verstrekt om vanaf de terugtrekkingsdatum te voldoen aan de in Verordening (EG) nr. 119/2009 vastgestelde voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen door gedurende een eerste periode van ten minste negen maanden te blijven voldoen aan de wetgeving van de Unie.

(4)

Rekening houdend met deze specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten het Verenigd Koninkrijk en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden derhalve worden opgenomen in de lijst van derde landen en delen daarvan in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 waaruit zendingen vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen in de Unie mogen worden binnengebracht.

(5)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Deze verordening moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 119/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 april 2019.

Zij zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(2)  Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie van 9 februari 2009 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen daarvan voor de invoer in of de doorvoer door de Gemeenschap van vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen en tot vaststelling van de voorschriften inzake de veterinaire certificering (PB L 39 van 10.2.2009, blz. 12).


BIJLAGE

De tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 119/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

na de vermelding betreffende Canada worden de volgende regels ingevoegd:

"Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM"

 

b)

na de vermelding betreffende Groenland worden de volgende regels ingevoegd:

"Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM"

 


Top