EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0517

Verordening (EU) 2019/517 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam, tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst.)

PE/84/2018/REV/2

OJ L 91, 29.3.2019, p. 25–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/oj

29.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/25


VERORDENING (EU) 2019/517 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 19 maart 2019

betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam, tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 172,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het .eu-topniveaudomein (Top-Level Domain, TLD) is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) en bij Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie (4). Sinds de vaststelling van die verordeningen zijn de politieke en juridische context in de Unie, alsook de internetomgeving, en de onlinemarkt aanzienlijk veranderd.

(2)

De snelle ontwikkeling van de markt voor TLD's en het dynamische digitale landschap vereisen een toekomstbestendige en flexibele regelgevingsomgeving. Het .eu-TLD is een van de grootste landcode-TLD's (ccTLD's). Het .eu-TLD wordt gebruikt door de instellingen, agentschappen en organen van de Unie, en tevens voor Europese projecten en initiatieven. Doel van het .eu-TLD is, via goed bestuur, de identiteit van de Unie te versterken en de waarden van de Unie online te bevorderen, zoals meertaligheid, eerbiediging van de privésfeer en de veiligheid van de gebruikers en eerbiediging van mensenrechten, alsmede specifieke online-prioriteiten.

(3)

TLD's zijn een essentieel onderdeel van de hiërarchische structuur van het domeinnamensysteem (DNS) en zorgen voor een interoperabel systeem van unieke identificatiecodes die overal ter wereld beschikbaar zijn op elke toepassing en elk netwerk.

(4)

Het .eu-TLD moet het gebruik van en de toegang tot internetnetwerken bevorderen overeenkomstig de artikelen 170 en 171 VWEU door een extra registratiedomein aan te bieden naast de bestaande ccTLD's en de mondiale registratie van generieke TLD's.

(5)

Het .eu-TLD, dat een duidelijk en gemakkelijk herkenbaar label is, moet een duidelijk verband leggen met de Unie en de Europese markt. Het moet bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Unie de mogelijkheid bieden een domeinnaam in het .eu-TLD te registreren. Het bestaan van een dergelijke domeinnaam is belangrijk om de online-identiteit van de Unie te versterken. Verordening (EG) nr. 733/2002 moet derhalve worden gewijzigd om Unieburgers, ongeacht hun verblijfplaats, de mogelijkheid te bieden om een .eu-TLD-naam te registreren met ingang van 19 oktober 2019.

(6)

Domeinnamen in het .eu-TLD moeten, onder voorbehoud van beschikbaarheid, worden toegewezen aan in aanmerking komende partijen.

(7)

De Commissie moet de samenwerking bevorderen tussen het register, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en overige Unie-agentschappen om speculatieve en nepregistraties van domeinnamen, met inbegrip van „cybersquatting”, te bestrijden en om de administratieve procedures te vereenvoudigen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).

(8)

Met het oog op een betere bescherming van het recht van de partijen om overeenkomsten af te sluiten met, respectievelijk, het register en de registrators, moeten geschillen over de registratie van domeinnamen in het .eu-TLD worden beslecht door in de Unie gevestigde organen die het relevante nationale recht toepassen, zonder afbreuk te doen aan de rechten en plichten van de lidstaten of de Unie uit hoofde van internationale instrumenten.

(9)

De Commissie moet op basis van een open, transparante en niet-discriminerende selectieprocedure, rekening houdend met kostenefficiëntie en administratieve eenvoud, een register voor het .eu-TLD aanwijzen. Teneinde de digitale eengemaakte markt te steunen, een Europese online-identiteit te creëren en grensoverschrijdende online-activiteiten aan te moedigen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen ten aanzien van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria en de procedure voor de aanwijzing van het register. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgesteld in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven (5). Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(10)

Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om de lijsten met door de lidstaten gereserveerde en geblokkeerde domeinnamen vast te stellen, om de beginselen vast te stellen die moeten worden opgenomen in de overeenkomst tussen de Commissie en het register en om het register aan te wijzen op grond van naar behoren gemotiveerde dwingende reden van urgentie, met name om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (6). Dergelijke lijsten moeten worden opgesteld onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de domeinnamen, rekening houdend met reeds door de lidstaten gereserveerde of geregistreerde domeinnamen op het tweede niveau.

(11)

De Commissie moet met het aangewezen register een overeenkomst sluiten waarin de gedetailleerde beginselen en procedures zijn opgenomen die van toepassing zijn op het register voor wat de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD betreft. De overeenkomst moet een vaste looptijd hebben en moet eenmaal kunnen worden verlengd zonder dat een nieuwe selectieprocedure nodig is.

(12)

De beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD moeten worden bijgevoegd bij de overeenkomst tussen de Commissie en het aangewezen register.

(13)

Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van de mededingingsregels van de artikelen 101 en 102 VWEU.

(14)

Het register moet voldoen aan de beginselen van non-discriminatie en transparantie en moet maatregelen nemen om te zorgen voor eerlijke concurrentie, die vooraf door de Commissie moeten worden goedgekeurd, met name wanneer het register diensten verleent aan ondernemingen waarmee het op downstreammarkten concurreert.

(15)

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is momenteel verantwoordelijk voor het coördineren van de delegatie aan registers van codes die voor ccTLD's staan. Het register moet met de ICANN een passende overeenkomst sluiten voor de delegatie van de code van het .eu-ccTLD, waarbij rekening wordt gehouden met de toepasselijke beginselen die zijn vastgesteld door het Governmental Advisory Committee (GAC).

(16)

Het register moet een passende depotovereenkomst sluiten om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en met name ervoor te zorgen dat het bij herdelegatie of andere onvoorziene omstandigheden mogelijk is met een minimale verstoring diensten te blijven verstrekken aan de plaatselijke internetgemeenschap. Het register moet dagelijks een elektronische kopie van de actuele inhoud van de .eu-databank bij de bewaarnemer deponeren.

(17)

De vast te stellen alternatievegeschillenbeslechtingsprocedures moeten voldoen aan Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad (7) en in die procedures moet rekening worden gehouden met de internationale beste praktijken op dit gebied en met name met de toepasselijke aanbevelingen van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), zodat speculatieve en onrechtmatige registratie zo veel mogelijk wordt vermeden. Die alternatievegeschillenbeslechtingsprocedures moeten eenvormige procedurele voorschriften in acht nemen overeenkomstig de voorschriften in het door de ICANN vastgestelde eenvormige beleid voor de beslechting van geschillen (Uniform Dispute Resolution Policy — UDRP).

(18)

Het beleid inzake misbruik bij de registratie van .eu-domeinnamen moet ervoor zorgen dat het register de gegevens controleert die zij ontvangt, met name de gegevens met betrekking tot de identiteit van de registranten, en de toekomstige registratie intrekt of blokkeert van domeinnamen die bij definitieve beslissing van een rechterlijke instantie van een lidstaat als lasterlijk, racistisch of op een andere manier strijdig met het recht van de lidstaat worden beschouwd. Het register moet uiterst zorgvuldig toezien op de juistheid van de gegevens die het ontvangt en waarover het beschikt. De intrekkingsprocedure moet de houder van de domeinnaam een redelijke gelegenheid bieden om inbreuken op de ontvankelijkheidscriteria, registratievereisten of achterstallige schulden te rectificeren alvorens de intrekking van kracht wordt.

(19)

Een domeinnaam die identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in het Unie- of nationale recht een recht is vastgelegd en die door zijn houder zonder recht op of rechtmatig belang bij de naam is geregistreerd, moet in principe worden ingetrokken en, indien nodig, worden overgedragen aan de legitieme houder. Indien is vastgesteld dat de domeinnaam te kwader trouw is gebruikt, moet die altijd worden ingetrokken.

(20)

Het register moet een duidelijk beleid voeren om ervoor te zorgen dat tijdige tracering van onrechtmatige registraties van domeinnamen wordt gewaarborgd en moet, waar mogelijk, samenwerken met de bevoegde autoriteiten en andere overheidsinstanties die relevant zijn voor cyberveiligheid en informatieveiligheid die specifiek betrokken zijn bij de bestrijding van dergelijke registraties, zoals nationale computercrisisteams (CERT's).

(21)

Het register moet rechtshandhavingsinstanties ondersteunen in de strijd tegen misdaad door technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de bevoegde autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de gegevens van het register met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging van misdrijven, overeenkomstig het Unie- of nationale recht.

(22)

De uitvoering van deze verordening dient in overeenstemming te zijn met de beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens. Het register moet de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, de beginselen en de richtsnoeren van de Unie, in het bijzonder de relevante veiligheidsvoorschriften, alsook de beginselen noodzaak, evenredigheid, doelbinding en een niet-buitensporige gegevensbewaarperiode in acht nemen. Ook de bescherming van persoonsgegevens door ontwerp en de bescherming van gegevens door standaardinstellingen moeten worden ingebed in alle gegevensverwerkende systemen en databanken die worden ontwikkeld en onderhouden.

(23)

Om doeltreffend periodiek toezicht te garanderen, moet het register minstens om de twee jaar op eigen kosten worden gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan dat moet bevestigen, middels een conformiteitsbeoordelingsverslag, dat het register al dan niet voldoet aan de voorschriften van deze verordening. Het register moet dat verslag bij de Commissie indienen in overeenstemming met de overeenkomst met de Commissie.

(24)

De overeenkomst tussen de Commissie en het register moet voorzien in procedures ter verbetering van de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register, in overeenstemming met de instructies van de Commissie op grond van de toezichtactiviteiten van de Commissie uit hoofde van deze verordening.

(25)

In zijn conclusies van 27 november 2014 over „internetgovernance” heeft de Raad opnieuw bevestigd dat de Unie zich verbindt tot het bevorderen van structuren voor multistakeholdergovernance die berusten op een reeks coherente mondiale internetgovernancebeginselen. Inclusieve internetgovernance heeft betrekking op de ontwikkeling en toepassing van gedeelde beginselen, normen, regels, besluitvormingsprocedures en programma's die vorm geven aan de ontwikkeling en het gebruik van het internet, door overheden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties en de technische gemeenschap, in hun respectieve rollen.

(26)

Er moet een .eu-Multistakeholder-adviesgroep worden opgericht die tot taak heeft de Commissie advies te geven met het oog op sterkere en ruimere input met betrekking tot het goede beheer van het register. De samenstelling van de groep moet een weerspiegeling zijn van het multistakeholdersmodel voor internetgovernance en haar leden, afgezien van de leden die worden afgevaardigd door de autoriteiten van de lidstaten en internationale organisaties, moeten door de Commissie worden benoemd op basis van een open niet-discriminerende en transparante procedure. De vertegenwoordigers van de autoriteiten van de lidstaten moeten worden benoemd op basis van een rouleringssysteem dat zorgt voor voldoende continuïteit in de deelname aan de groep.

(27)

De Commissie moet de doelmatigheid en de werking van het .eu-TLD evalueren. Die evaluatie moet betrekking hebben op de werkmethoden en de relevantie van de taken van het aangewezen register. De Commissie moet op gezette tijden aan het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag voorleggen over het functioneren van het .eu-TLD.

(28)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het „Handvest”), als verankerd in de Verdragen, met name de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en informatie, en consumentenbescherming. Er moeten passende Unieprocedures in acht worden genomen wanneer ervoor wordt gezorgd dat nationaalrechtelijke bepalingen die gevolgen hebben voor deze verordening voldoen aan het Unierecht en met name aan het Handvest. Het register moet de Commissie verzoeken om ondersteuning wanneer eraan wordt getwijfeld of aan het Unierecht wordt voldaan.

(29)

Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de implementatie van een pan-Europees TLD als aanvulling op de nationale ccTLD's, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(30)

Om het risico te beperken dat de dienstverlening van het .eu-TLD wordt onderbroken tijdens de tenuitvoerlegging van het nieuwe regelgevingskader, voorziet deze verordening in overgangsbepalingen.

(31)

Verordening (EG) nr. 733/2002 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd en ingetrokken, en Verordening (EG) nr. 874/2004 moet worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp en doelstellingen

1.   Bij deze verordening worden het .eu-landcodetopniveaudomein (country code Top-Level Domain, „ccTLD”) en de beschikbare varianten ervan in andere scripts geïmplementeerd, om de digitale eengemaakte markt te steunen, om een online-identiteit op het niveau van de Unie te creëren en om grensoverschrijdende online-activiteiten aan te moedigen. Tevens worden de voorwaarden voor de implementatie ervan vastgesteld, met inbegrip van de aanwijzing en kenmerken van het register. In deze verordening worden ook het rechtskader en het algemene beleidskader vastgesteld, waarbinnen het aangewezen register moet werken.

2.   Deze verordening doet geen afbreuk aan de in de lidstaten geldende regelingen met betrekking tot hun nationale ccTLD's.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)   „register”: de entiteit die wordt belast met de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD, met inbegrip van het onderhoud van de daarmee verbonden databanken en de bijbehorende openbare raadplegingsdiensten, de registratie van domeinnamen, de exploitatie van het register van domeinnamen, de exploitatie van de TLD-naamservers van het register en de verdeling van de TLD-zonebestanden over naamservers;

2)   „registrator”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van een overeenkomst met het register diensten verstrekt aan registranten met het oog op de registratie van domeinnamen;

3)   „protocollen voor geïnternationaliseerde domeinnamen”: normen en protocollen die het gebruik van tekens die niet tot de American Standard Code for Information Interchange (ASCII) behoren, in domeinnamen ondersteunen;

4)   „WHOIS-databank”: de verzameling van gegevens met informatie over de technische en administratieve aspecten van de .eu-TLD-registraties;

5)   „beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD”: gedetailleerde regels met betrekking tot de werking en het beheer van het .eu-TLD;

6)   „registratie”: de reeks handelingen en procedurele stappen, vanaf de initiëring tot de afwikkeling, die registrators en het register ondernemen op verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon met het oog op de implementatie van de registratie van een domeinnaam voor een bepaalde duur.

HOOFDSTUK II

IMPLEMENTATIE VAN HET .eu-TLD

AFDELING 1

Algemene beginselen

Artikel 3

Ontvankelijkheidscriteria

De registratie van één of meer domeinnamen onder het .eu-TLD kan worden aangevraagd door:

a)

een Unieburger, ongeacht zijn woonplaats;

b)

een natuurlijke persoon die geen Unieburger is en die in een lidstaat woont;

c)

een in de Unie gevestigde onderneming, en

d)

een in de Unie gevestigde organisatie, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het nationale recht.

Artikel 4

Registratie en intrekking van domeinnamen

1.   Een domeinnaam wordt toegewezen aan de in aanmerking komende partij van wie het verzoek als eerste door het register is ontvangen op een technisch correcte manier overeenkomstig de procedures voor registratieverzoeken op basis van artikel 11, onder b).

2.   Een geregistreerde domeinnaam is niet beschikbaar voor registratie tot het moment waarop de registratie zonder verlenging is verstreken of waarop de domeinnaam is ingetrokken.

3.   Het register kan een domeinnaam uit eigen beweging, zonder het geschil te onderwerpen aan een alternatievegeschillenbeslechtingsprocedure of een gerechtelijke procedure, op de volgende gronden intrekken:

a)

er zijn achterstallige onbetaalde schulden aan het register;

b)

de houder van de domeinnaam voldoet niet aan de ontvankelijkheidscriteria op grond van artikel 3;

c)

de houder van de domeinnaam maakt inbreuk op de in verband met de registratie gestelde eisen die zijn vastgesteld op basis van artikel 11, onder b) en c).

4.   Een domeinnaam kan eveneens worden ingetrokken, en indien nodig vervolgens worden overgedragen op een andere partij, op grond van een passende alternatievegeschillenbeslechtingsprocedure of een passende gerechtelijke procedure, in overeenstemming met de beginselen en procedures inzake het functioneren van het .eu-TLD als vastgesteld op grond van artikel 11, wanneer die naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in het Unie- of nationale recht een recht is vastgelegd, en indien de domeinnaam:

a)

door zijn houder zonder recht op of rechtmatig belang bij de naam is geregistreerd, of

b)

te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

5.   Wanneer een domeinnaam door een rechterlijke instantie van een lidstaat als lasterlijk, racistisch of strijdig met de openbare orde of openbare veiligheid wordt bevonden krachtens het Unierecht of nationaal recht dat voldoet aan het Unierecht, wordt die domeinnaam na kennisgeving van de beslissing van de rechterlijke instantie door het register geblokkeerd en na kennisgeving van de definitieve beslissing van de rechterlijke instantie ingetrokken. Het register blokkeert de registratie van domeinnamen waarvoor een dergelijke beslissing is uitgesproken zolang die beslissing geldt.

6.   Onder het .eu-TLD geregistreerde domeinnamen zijn alleen overdraagbaar aan partijen die in aanmerking komen voor registratie van .eu-TLD-namen.

Artikel 5

Talen, toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

1.   Domeinnamen wordt geregistreerd in alle tekens van de officiële talen van de Unie-instellingen, overeenkomstig de beschikbare internationale normen, zoals toegestaan door de toepasselijke protocollen voor geïnternationaliseerde domeinnamen.

2.   Overeenkomsten tussen het register en de registrator noch overeenkomsten tussen de registrator en de registrant van een domeinnaam wijzen, onverminderd Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad (8) of de door de lidstaten of de Unie erkende rechten en plichten die voortvloeien uit internationale instrumenten, een ander recht dan het recht van een van de lidstaten aan als toepasselijk recht en zij wijzen evenmin een buiten de Unie gevestigde rechterlijke instantie of arbitrage-instantie aan als het bevoegde geschillenbeslechtingsorgaan.

Artikel 6

Reservering van domeinnamen

1.   Het register kan een aantal domeinnamen reserveren of registreren die noodzakelijk worden geacht voor zijn operationele functies krachtens de in artikel 8, lid 4, bedoelde overeenkomst.

2.   De Commissie kan het register opdragen domeinnamen rechtstreeks onder het .eu-TLD te reserveren of te registreren om door de instellingen en organen van de Unie te worden gebruikt.

3.   De lidstaten kunnen, onverminderd domeinnamen die reeds gereserveerd of geregistreerd zijn, de Commissie een lijst van domeinnamen meedelen die:

a)

op grond van hun nationale recht niet mogen worden geregistreerd, of

b)

alleen op het tweede niveau door de lidstaten mogen worden geregistreerd of gereserveerd.

Met betrekking tot punt b) van de eerste alinea worden dergelijke domeinnamen beperkt tot algemeen erkende geografische of geopolitieke termen die een invloed hebben op de politieke of territoriale organisatie van de lidstaten.

4.   De Commissie stelt de door de lidstaten meegedeelde lijsten vast door middel van uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 17, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Artikel 7

Registrators

1.   Het register accrediteert registrators volgens redelijke, transparante en niet-discriminerende accreditatieprocedures die vooraf door de Commissie zijn goedgekeurd. Het register maakt de accreditatieprocedures openbaar in een gemakkelijk toegankelijke vorm.

2.   Het register past ten aanzien van de geaccrediteerde .eu-registrators die gelijkwaardige diensten aanbieden, onder gelijkwaardige omstandigheden gelijkwaardige voorwaarden toe. Het register biedt hun diensten en informatie aan onder dezelfde voorwaarden en van dezelfde kwaliteit als voor de eigen, gelijkwaardige diensten.

AFDELING 2

Register

Artikel 8

Aanwijzing van het register

1.   De Commissie stelt overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde handelingen vast ter aanvulling van deze verordening met betrekking tot de vaststelling van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria en de procedure voor de aanwijzing van het register.

2.   De Commissie stelt de in de overeenkomst tussen de Commissie en het register op te nemen beginselen vast door middel van uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 17, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

3.   De Commissie wijst een entiteit aan als register nadat de in de leden 1 en 2 bedoelde procedure is afgewikkeld.

4.   De Commissie sluit een overeenkomst met het aangewezen register. In de overeenkomst worden de regels, het beleid en de procedures voor de dienstverlening van het register, alsook de voorwaarden op basis waarvan de Commissie toezicht dient te houden op de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register gespecificeerd. De overeenkomst heeft een beperkte looptijd en is eenmaal hernieuwbaar zonder dat een nieuwe selectieprocedure hoeft te worden georganiseerd. De overeenkomst bevat de verplichtingen van het register alsook de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD die zijn vastgesteld op basis van de artikelen 10 en 11.

5.   In afwijking van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde procedures kan de Commissie het register om dwingende redenen van urgentie aanwijzen door middel van onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen overeenkomstig de in artikel 17, lid 3, bedoelde procedure.

Artikel 9

Kenmerken van het register

1.   Het register is een organisatie zonder winstoogmerk. De statutaire zetel, het hoofdbestuur en de hoofdvestiging van het register bevinden zich op het grondgebied van de Unie.

2.   Het register kan vergoedingen vorderen. Die vergoedingen zijn direct gerelateerd aan de gemaakte kosten.

Artikel 10

Verplichtingen van het register

Het register dient:

a)

het .eu-TLD in de gehele Unie en in derde landen te promoten;

b)

zich aan de regels, het beleid en de procedures te houden die in deze verordening zijn vastgelegd, alsmede aan de in artikel 8, lid 4, bedoelde overeenkomst, en met name aan het Unierecht inzake gegevensbescherming;

c)

het .eu-TLD in het algemene publieke belang te organiseren, besturen en beheren en in alle aspecten van het bestuur en het beheer van het .eu-TLD zorg te dragen voor hogere kwaliteit, transparantie, veiligheid, stabiliteit, voorspelbaarheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, efficiëntie, non-discriminatie, eerlijke concurrentievoorwaarden en consumentenbescherming;

d)

een passende overeenkomst te sluiten voor de delegatie van de .eu-TLD-code, onder voorbehoud van de voorafgaande toestemming van de Commissie;

e)

de registratie van domeinnamen in het .eu-TLD uit te voeren wanneer dit wordt aangevraagd door een op grond van artikel 3 in aanmerking komende partij;

f)

te garanderen, onverminderd eventuele gerechtelijke procedures en met inachtneming van passende procedurele waarborgen voor de betrokken partijen, dat registrators en registranten ieder contractueel geschil met het register kunnen beslechten via alternatievegeschillenbeslechting;

g)

de beschikbaarheid en integriteit van de databanken van de domeinnamen te garanderen;

h)

op eigen kosten en met instemming van de Commissie een overeenkomst te sluiten met een gereputeerde beheerder of andere bewaarnemer die op het grondgebied van de Unie is gevestigd, waarbij de Commissie als de begunstigde van de depotovereenkomst wordt aangewezen, en de beheerder of bewaarnemer in kwestie dagelijks een geactualiseerde elektronische kopie van de inhoud van de databank van het .eu-TLD toe te zenden;

i)

uitvoering te geven aan de in artikel 6, lid 3, bedoelde lijsten;

j)

de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie op het gebied van internetgovernance te bevorderen, onder andere door deel te nemen aan internationale fora;

k)

de op basis van artikel 11 vastgestelde beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD in alle officiële talen van de instellingen van de Unie te publiceren;

l)

op eigen kosten en ten minste om de twee jaar een controle te laten uitvoeren door een onafhankelijk orgaan om te certificeren dat aan deze verordening is voldaan, en het resultaat daarvan toe te zenden aan de Commissie;

m)

op verzoek van de Commissie deel te nemen aan de werkzaamheden van de .eu-Multistakeholder-adviesgroep en samen te werken met de Commissie aan de verbetering van de werking en het beheer van het .eu-TLD.

Artikel 11

Beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD

De overeenkomstig artikel 8, lid 4, tussen de Commissie en het aangewezen register gesloten overeenkomst bevat, overeenkomstig deze verordening, de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD, waaronder:

a)

een alternatievegeschillenbeslechtingsbeleid;

b)

voorschriften en procedures inzake registratieverzoeken, een beleid inzake verificatie van registratiecriteria, een beleid inzake verificatie van de gegevens van registranten, en een beleid inzake speculatieve registratie van domeinnamen;

c)

een beleid inzake misbruik bij de registratie van domeinnamen en een beleid inzake de tijdige tracering van domeinnamen die te kwader trouw geregistreerd en gebruikt zijn, als bedoeld in artikel 4;

d)

een beleid inzake intrekking van domeinnamen;

e)

de behandeling van intellectuele-eigendomsrechten;

f)

maatregelen op grond waarvan de bevoegde autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de gegevens van het register met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging van misdrijven, overeenkomstig het Unierecht of het nationale recht dat voldoet aan het Unierecht, met inachtneming van passende checks-and-balances;

g)

gedetailleerde procedures voor de wijziging van de overeenkomst.

Artikel 12

WHOIS-databank

1.   Het register zet een WHOIS-databankfaciliteit op en beheert deze zorgvuldig om de veiligheid, stabiliteit en veerkracht van het .eu-TLD te waarborgen door accurate en actuele informatie over de registratie van domeinnamen onder het .eu-TLD te verstrekken.

2.   De WHOIS-databank bevat relevante informatie over de contactpunten die de domeinnamen onder het .eu-TLD beheren en over de houders van de domeinnamen. De informatie op de WHOIS-databank is niet bovenmatig in verhouding tot het doel van de databank. Het register voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (9).

AFDELING 3

Toezicht op het register

Artikel 13

Toezicht

1.   De Commissie houdt toezicht en oefent controle uit op de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register.

2.   De Commissie verzekert zich ervan dat het register een degelijk financieel beheer voert en deze verordening en de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD als bedoeld in artikel 11 naleeft. De Commissie kan daartoe bij het register inlichtingen inwinnen.

3.   Overeenkomstig haar toezichthoudende activiteiten kan de Commissie het register specifieke instructies geven om de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD bij te stellen of te verbeteren.

4.   De Commissie kan in voorkomend geval de .eu-Multistakeholder-adviesgroep en andere relevante belanghebbenden raadplegen, en kan advies van deskundigen inwinnen over de resultaten van de in dit artikel bedoelde toezichthoudende activiteiten, alsook over mogelijkheden om de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register te verbeteren.

Artikel 14

.eu-Multistakeholder-adviesgroep

1.   De Commissie richt een .eu-Multistakeholder-adviesgroep op. De .eu-Multistakeholder-adviesgroep heeft de volgende taken:

a)

de Commissie adviseren over de uitvoering van deze verordening;

b)

adviezen opstellen voor de Commissie over strategische kwesties met betrekking tot het beheer, de organisatie en het bestuur van het .eu-TLD, inclusief kwesties met betrekking tot cyberveiligheid en gegevensbescherming;

c)

de Commissie adviseren over kwesties met betrekking tot de monitoring van en het toezicht op het register, in het bijzonder met betrekking tot de in artikel 10, onder l), bedoelde controle;

d)

de Commissie adviseren over beste praktijken met betrekking tot beleidsmaatregelen tegen onrechtmatige registraties van domeinnamen, met name registraties zonder rechten op of legitieme belangen bij de geregistreerde naam en registraties die te kwader trouw worden gebruikt.

2.   De Commissie houdt bij de tenuitvoerlegging van deze verordening rekening met de adviezen van de .eu-Multistakeholder-adviesgroep.

3.   De .eu-Multistakeholder-adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbenden die gevestigd zijn in de Unie. Het betreft vertegenwoordigers van de privésector, de technische gemeenschap, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld, alsmede van de autoriteiten van de lidstaten en internationale organisaties. De vertegenwoordigers die niet afkomstig zijn van de autoriteiten van de lidstaten en internationale organisaties worden door de Commissie benoemd op basis van een open, niet-discriminerende en transparante procedure, naar behoren rekening houdend met het beginsel van gendergelijkheid.

4.   Niettegenstaande lid 3 kan de .eu-Multistakeholder-adviesgroep een vertegenwoordiger bevatten van belanghebbenden die buiten de Unie zijn gevestigd.

5.   De .eu-Multistakeholder-adviesgroep wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie of door een persoon die door de Commissie is benoemd. De Commissie neemt het secretariaat van de .eu-Multistakeholder-adviesgroep waar.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

Voorbehoud van rechten

De Unie behoudt alle rechten die aan het .eu-TLD zijn verbonden, waaronder met name de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten op de registerdatabanken die voor de uitvoering van deze verordening vereist zijn, alsmede het recht om het register opnieuw aan te wijzen.

Artikel 16

Evaluatie en toetsing

1.   Uiterlijk op 13 oktober 2027 en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie de uitvoering, doelmatigheid en werking van het .eu-TLD, waarbij zij zich met name baseert op de door het register op grond van artikel 10, onder l), verstrekte informatie.

2.   Uiterlijk op 30 juni 2020 beoordeelt de Commissie, rekening houdend met de huidige praktijk of en hoe het register moet samenwerken met het EUIPO en andere Unie-agentschappen om speculatieve en nepregistraties van domeinnamen te bestrijden en of en hoe administratieve procedures moeten worden vereenvoudigd, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De Commissie kan daartoe zo nodig verdere maatregelen voorstellen.

3.   Uiterlijk op 13 oktober 2024 beoordeelt de Commissie of de in artikel 9 vastgestelde criteria kunnen worden uitgebreid en kan zij, indien passend, een wetgevingsvoorstel indienen.

4.   De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in met de bevindingen van de in de leden 1 en 2 bedoelde beoordeling.

Artikel 17

Comitéprocedure

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde Comité voor communicatie (COCOM) (10). Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 daarvan, van toepassing.

Artikel 18

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.   De bevoegdheid om een gedelegeerde handeling vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.   De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 18 april 2019. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.   Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.   Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

5.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.   Een op grond van artikel 8, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 19

Overgangsbepalingen

1.   Houders van domeinnamen die domeinnamen hebben die zijn geregistreerd op grond van artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002 behouden hun rechten met betrekking tot de bestaande geregistreerde domeinnamen.

2.   Uiterlijk op 12 oktober 2021 neemt de Commissie de nodige maatregelen om een entiteit als het register aan te wijzen en er een overeenkomst mee te sluiten op grond van deze verordening. De overeenkomst wordt van kracht met ingang van 13 oktober 2022.

3.   De overeenkomst tussen de Commissie en het register op grond van artikel 3, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 733/2002 blijft van kracht tot en met 12 oktober 2022.

Artikel 20

Wijziging van Verordening (EG) nr. 733/2002

In artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 733/2002 wordt punt b) vervangen door:

„b)

registerdomeinnamen in het .eu-TLD via geaccrediteerde .eu-registrators die zijn aangevraagd door:

i)

een Unieburger, ongeacht zijn woonplaats;

ii)

een natuurlijke persoon die geen Unieburger is en die in een lidstaat woont;

iii)

een in de Unie gevestigde onderneming, of

iv)

een in de Unie gevestigde organisatie, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het nationale recht.”.

Artikel 21

Intrekking

Verordeningen (EG) nr. 733/2002 en (EG) nr. 874/2004 worden ingetrokken met ingang van 13 oktober 2022.

Artikel 22

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 oktober 2022.

Artikel 20 is evenwel met ingang van 19 oktober 2019 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2019.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

G. CIAMBA


(1)  PB C 367 van 10.10.2018, blz. 112.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 31 januari 2019 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 18 februari 2019.

(3)  Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (PB L 113 van 30.4.2002, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 40).

(5)  PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

(6)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

(7)  Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR consumenten) (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63).

(8)  Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1).

(9)  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(10)  Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17 december 2018, blz. 36).


Top