EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0365

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/365 van de Commissie van 13 december 2018 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures en formulieren voor de uitwisseling van informatie over sancties, maatregelen en onderzoeken overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/7659

OJ L 81, 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 81/128


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/365 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2018

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures en formulieren voor de uitwisseling van informatie over sancties, maatregelen en onderzoeken overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 25, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om ervoor te zorgen dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) volledige en nauwkeurige informatie ontvangt betreffende administratieve en strafrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd en strafrechtelijke onderzoeken in verband met inbreuken op Verordening (EU) 2015/2365, moeten gemeenschappelijke procedures en formulieren voor het indienen van die informatie worden vastgesteld.

(2)

Om mogelijke dubbele rapportage en bevoegdheidsconflicten tussen meerdere rapporterende autoriteiten in een lidstaat te vermijden, moet binnen elke lidstaat een gemeenschappelijk contactpunt worden aangewezen voor de uitwisseling van informatie met ESMA.

(3)

Om in de door ESMA te publiceren jaarverslagen over sancties, maatregelen en onderzoeken zinvolle informatie op te nemen, moet in de door de bevoegde autoriteiten gerapporteerde informatie door middel van specifieke formulieren duidelijk worden aangegeven op welke bepalingen van Verordening (EU) 2015/2365 inbreuk is gemaakt.

(4)

De bevoegde autoriteit moet ESMA een afschrift van het besluit waarbij de administratieve sanctie of maatregel wordt opgelegd en een duidelijke samenvatting van de essentiële elementen van dat besluit verstrekken. Om de rapportagelast te beperken dient de bevoegde autoriteit echter, wanneer een bepaalde administratieve sanctie of maatregel reeds aan ESMA is gerapporteerd op grond van artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) 2015/2365, alleen te worden verplicht een duidelijke verwijzing naar die sanctie of maatregel op te nemen.

(5)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door ESMA ingevolge de procedure in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) bij de Europese Commissie zijn ingediend.

(6)

Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 heeft ESMA geen open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, en evenmin de potentiële kosten en baten geanalyseerd die gerelateerd zijn aan de invoering van de modelformulieren en standaardprocedures voor de betrokken bevoegde autoriteiten, omdat dat gezien het toepassingsgebied en de impact ervan onevenredig zou zijn, rekening houdend met het feit dat de adressaten van de technische uitvoeringsnormen de bevoegde nationale autoriteiten in de lidstaten zijn en geen marktdeelnemers.

(7)

ESMA heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Contactpunten

1.   De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) wijst een gemeenschappelijk contactpunt aan voor het ontvangen van de in artikel 25, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2015/2365 bedoelde informatie en voor alle mededelingen over aangelegenheden in verband met de ontvangst van dergelijke informatie. Gegevens over het contactpunt worden beschikbaar gesteld op de website van ESMA.

2.   De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat wijzen een gemeenschappelijk contactpunt aan voor die lidstaat voor alle mededelingen betreffende de verstrekking van de in artikel 25, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2015/2365 bedoelde informatie. De bevoegde autoriteiten stellen ESMA in kennis van deze contactpunten.

Artikel 2

Jaarlijkse indiening van geaggregeerde informatie

1.   De door de bevoegde autoriteiten voor elke lidstaat ingevolge artikel 1, lid 2, aangewezen contactpunten verstrekken ESMA de in artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2365 bedoelde informatie met gebruikmaking van het formulier in bijlage I bij deze verordening. Er worden afschriften van besluiten waarbij administratieve sancties en andere administratieve maatregelen worden opgelegd en samenvattingen van dergelijke besluiten verstrekt, tenzij de sanctie of maatregel reeds aan de ESMA is gerapporteerd op grond van artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) 2015/2365. Een afschrift van de besluiten wordt ingediend in e-mailbijlagen bij het formulier.

2.   De door de bevoegde autoriteiten voor elke lidstaat ingevolge artikel 1, lid 2, aangewezen contactpunten verstrekken ESMA de in artikel 25, lid 2, van Verordening (EU) 2015/2365 bedoelde informatie met gebruikmaking van het formulier in bijlage II bij deze verordening.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde formulieren hebben betrekking op een rapportageperiode van één kalenderjaar en worden samen met alle bijlagen elektronisch ingevuld en uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar per e-mail ingediend bij het contactpunt van ESMA.

De in de leden 1 en 2 bedoelde formulieren worden voor het eerst ingediend in 2018 voor de kalenderjaren 2016 en 2017.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE I

Image 1 Tekst van het beeld Image 2 Tekst van het beeld

BIJLAGE II

Image 3 Tekst van het beeld Image 4 Tekst van het beeld

Top