Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0002

Verordening (EU) 2019/2 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

PE/61/2018/REV/1

OJ L 11, 14.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2/oj

14.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/1


VERORDENING (EU) 2019/2 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 december 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3) bevat bepalingen voor de goedkeuring van leaseovereenkomsten, in het bijzonder wet leaseovereenkomsten, voor in derde landen geregistreerde luchtvaartuigen.

(2)

Die overeenkomsten zijn toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval er op de Uniemarkt geen geschikte luchtvaartuigen beschikbaar zijn. De duur ervan moet strikt worden beperkt en de veiligheidsnormen moeten gelijkwaardig zijn aan de nationaal- en Unierechtelijke veiligheidsregels.

(3)

Op 25 april 2007 is de Overeenkomst voor luchtvervoer (4) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds (Air Transport Agreement — ATA) ondertekend, die vervolgens werd gewijzigd door een protocol van 24 juni 2010. In de ATA verbinden de partijen zich ertoe samen hindernissen voor de toegang tot de markt weg te werken ten voordele van de consumenten, de luchtvaartmaatschappijen, de werkgelegenheid en de gemeenschap aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

(4)

In de ATA wordt voorzien in een open wet lease-regeling tussen de partijen. Volgens de desbetreffende bepalingen in artikel 10 van de ATA zijn wet leaseovereenkomsten voor internationale luchtvaart toegestaan op voorwaarde dat alle partijen bij dergelijke overeenkomsten de vereiste bevoegdheid hebben en beantwoorden aan de voorwaarden die worden gesteld in de wet- en regelgeving die gewoonlijk door de partijen bij de ATA worden toegepast.

(5)

Uit relevante ontwikkelingen en eerdere gesprekken in het door de ATA ingestelde gemengd comité is gebleken dat de partijen bij de ATA baat zouden hebben bij een specifieke wet leaseovereenkomst waarin de relevante bepalingen van de ATA preciezer worden omschreven.

(6)

Omdat een dergelijke wet leaseovereenkomst een versoepeling van de huidige tijdsbeperkingen zou inhouden, zou zij ook gevolgen hebben voor Verordening (EG) nr. 1008/2008, waarin tijdsbeperkingen zijn vastgesteld voor gevallen waarin luchtvaartmaatschappijen uit de Unie wet leasen van luchtvaartmaatschappijen uit derde landen.

(7)

Verordening (EG) nr. 1008/2008 moet bijgevolg worden gewijzigd zodat de tijdsbeperkingen voor wet leaseovereenkomsten in door de Unie gesloten internationale overeenkomsten met derde landen kunnen worden versoepeld.

(8)

Aangezien de Commissie momenteel een evaluatie uitvoert van Verordening (EG) nr. 1008/2008, met inbegrip van de bepalingen inzake wet lease, en van de mogelijke gevolgen daarvan voor werknemers en consumenten, en aangezien de evaluatie door de Commissie zou kunnen leiden tot een algemene evaluatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008, moet deze verordening beperkt blijven tot het in overeenstemming brengen van Verordening (EG) nr. 1008/2008 met de relevante internationale verplichtingen. De internationale wet-leaseovereenkomst dient wederzijdse rechten en plichten voor beide partijen te bevatten en dient gebaseerd te zijn op een bestaande overeenkomst voor luchtvervoer.

(9)

Verordening (EG) nr. 1008/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 13, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1008/2008 wordt de aanhef vervangen door:

„aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, tenzij anders is bepaald in een door de Unie ondertekende internationale wet-leaseovereenkomst die gebaseerd is op een vóór 1 januari 2008 ondertekende overeenkomst inzake luchtvervoer waarbij de Unie partij is:”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 11 december 2018.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  PB C 345 van 13.10.2017, blz. 126.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 29 november 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 6 december 2018.

(3)  Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3).

(4)  PB L 134 van 25.5.2007, blz. 4.


Top