EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0019

Richtsnoer (EU) 2019/1265 van de Europese Centrale Bank van 10 juli 2019 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) (ECB/2019/19)

PB L 199 van 26.7.2019, p. 8–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1265/oj

26.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/8


RICHTSNOER (EU) 2019/1265 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 10 juli 2019

betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) (ECB/2019/19)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, leden 2 en 5,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikelen 12.1 en 14.3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Rentevoetbenchmarks zijn belangrijk voor de werking van de financiële markten en de doorwerking van het monetaire beleid. Ten eerste zijn financiële markten in sterke mate afhankelijk van dergelijke benchmarks als referentie in financiële contracten, bijvoorbeeld hypotheken, geldmarktcontracten, effecten met variabel rentetarief en derivaten. Ten tweede vormen deze benchmarks de basis voor de dagelijkse waardering van een aantal financiële instrumenten. Ten derde begint de doorwerking van het monetaire beleid met veranderingen in benchmarks op geldmarkten als reactie op wijzigingen van de rentevoeten van de Europese Centrale Bank (ECB). Het ontbreken van robuuste en betrouwbare benchmarks zou daarom kunnen resulteren in verstoringen van de financiële markt met mogelijke significante nadelige gevolgen ten aanzien van de doorwerking van de monetairebeleidsbeslissingen van de ECB en ten aanzien van de mogelijkheid van het Eurosysteem om bij te dragen aan goede beleidsvoering door de bevoegde autoriteiten ten aanzien van de stabiliteit van het financiële stelsel, taken die krachtens artikel 127, leden 2 en 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan het Eurosysteem zijn toevertrouwd. Een van de in de Unie op grote schaal gebruikte overnight benchmarks, de euro overnight index average (Eonia) wordt mogelijk niet erkend als in overeenstemming zijnd met de bij Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad (1) ingevoerde vereisten. Bijgevolg bestaat het risico dat het gebruik van deze benchmark in nieuwe financiële instrumenten of contracten in de toekomst niet meer is toegestaan. Opdat het Eurosysteem bovengenoemde taken kan vervullen, is het belangrijk dat het Eurosysteem voorziet in een kortetermijnrente voor de euro (euro short-term rate (€STR) voor het eurogebied, die een aanvulling kan vormen op de bestaande benchmarks en dient als een backstop referentierente in het geval van stopzetting van Eonia.

(2)

Om de Eurosysteem-taken uit te voeren, gebruikt het Eurosysteem gedetailleerde statistische geldmarktgegevens die verzameld worden uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/48) (2). Die verordening verlangt dat informatieplichtigen voldoen aan bepaalde statistische rapportagevereisten en legt de NCB's verplichtingen op in verband met de verzameling van statistische gegevens en kwaliteitsverzekering. Voorts zijn de informatieplichtigen onderworpen aan het algemene kader van het Eurosysteem inzake statistische verzameling en niet-naleving. De statistische gegevens worden op de eerste TARGET2-werkdag na de transactiedatum gerapporteerd door een reeks door de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) aangewezen kredietinstellingen.

(3)

De ECB en de NCB's zijn verantwoordelijk voor de verzameling en kwaliteitscontrole van de statistische gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro. De ECB als beheerder van de kortetermijnrente voor de euro en de NCB's die met verantwoordelijkheden en taken voor de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro zijn toegerust, vertrouwen erop dat informatieplichtigen voldoen aan de minimumnormen inzake de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot de statistische informatie die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) wordt verzameld en die gebruikt wordt in het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro.

(4)

Wat de verzameling van statistische informatie op grond van Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) betreft, mogen NCB's op basis van artikel 3, lid 3, van die verordening besluiten hun verantwoordelijkheden over te dragen aan de ECB. Om die reden zullen de NCB's die een dergelijk besluit nemen geen lokaal verzamelplatform op basis van dit richtsnoer exploiteren. Met name mag een dergelijk besluit van een NCB de NCB niet ontheffen van haar verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overeenkomstig dit richtsnoer ingediende statistische gegevens, aangezien een of meer informatieplichtigen nog steeds in haar lidstaat ingezeten zullen zijn. De materiële en procedurele regels die van toepassing zijn op het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro moeten worden vastgesteld op het niveau van het Eurosysteem.

(5)

Een richtsnoer is daarom noodzakelijk om de kortetermijnrente voor de euro te regelen en de verantwoordelijkheid van de ECB voor het beheer van en het oversight op de vaststellingsproces van kortetermijnrente voor vast te stellen. Het richtsnoer dient ook de taken en verantwoordelijkheden van de NCB's met betrekking tot hun bijdrage aan het vaststellingsproces van kortetermijnrente voor de euro en andere bedrijfsprocessen vast te leggen.

(6)

Een duidelijk, deugdelijk en alomvattend rechtskader betreffende de vaststelling en het beheer van, alsmede het toezicht op het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro bevordert de duidelijkheid en transparantie van het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro en draagt bij tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van de bij de informatieplichtigen verzamelde statistische gegevens.

(7)

Erkend wordt dat centrale banken reeds voldoen aan beginselen, normen en procedures die waarborgen dat zij hun activiteiten integer en op onafhankelijke wijze uitoefenen. Het is niettemin passend dat dit rechtskader waar mogelijk in overeenstemming is met de internationale beste praktijken voor het aanbieden van financiële benchmarks en transparantie, met name de Iosco-beginselen voor financiële benchmarks (3) (hierna de “Iosco-beginselen” genoemd). Hoewel noch de Iosco-beginselen noch Verordening (EU) 2016/1011 van toepassing zijn op centrale banken, zal de ECB als beheerder van de kortetermijnrente voor de euro bij het bepalen van de kortetermijnrente op basis van dit richtsnoer trachten de intentie van de Iosco-beginselen, indien relevant en passend, te verwerken. De toe te passen maatregelen moeten in verhouding staan tot de risico's voor de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro.

(8)

De ECB moet ervoor zorgen dat een passend en transparant controlekader wordt opgezet dat in overeenstemming is met internationale beste praktijken om de integriteit en onafhankelijkheid van het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro te waarborgen en om alle vastgestelde bestaande of potentiële belangenconflicten aan te pakken. Het controlekader omvat de naleving van Richtsnoer (EU) 2015/855 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/11) (4) waarin de ethische beginselen zijn vastgelegd die bij de uitvoering van Eurosysteemtaken moeten worden nageleefd. Het controlekader kan ook berusten op bestaand beleid en bestaande procedures van de ECB en de NCB's om ervoor te zorgen dat personeelsleden met de relevante deskundigheidsniveaus betrokken worden bij het vaststellingproces voor de kortetermijnrente voor de euro en dat zij een passende opleiding krijgen en hun bekwaamheid wordt getoetst.

(9)

Gezien het cruciale belang van de diensten op het gebied van informatietechnologie (IT) die nodig zijn voor het ondersteunen van de terbeschikkingstelling van de kortetermijnrente voor de euro, moeten de ECB en de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren, deze diensten verlenen in overeenstemming met door de ECB vast te stellen en te actualiseren vereisten op het gebied van hoge beschikbaarheid en IT-dienstverleningsniveaus,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Dit richtsnoer regelt de kortetermijnrente voor de euro en stelt de verantwoordelijkheid van de ECB voor het beheer ervan en het toezicht op het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro vast. Het richstnoer stelt tevens de taken en verantwoordelijkheden van de ECB en de NCB's met betrekking tot hun bijdrage aan het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro en andere bedrijfsprocessen vast.

Artikel 2

Definities

Binnen het kader van dit richtsnoer zijn de volgende definities van toepassing:

1.

“NCB”: de nationale centrale bank van een lidstaat die de euro als munt heeft;

2.

“kortetermijnrente voor de euro”: de rente die de kosten voor kortlopende (overnight) ongedekte wholesale-leningen in euro voor banken in het eurogebied weergeeft;

3.

“systeem voor de kortetermijnrente voor de euro”: het door de ECB ontwikkelde en beheerde systeem voor het ontvangen van statistische inputgegevens, het uitvoeren van validaties van de statistische inputgegevens, het rapporteren over de kwaliteit ervan en het berekenen van de kortetermijnrente voor de euro;

4.

“locaal verzamelplatform”: een systeem van een NCB met een of meer in haar lidstaat ingezeten informatieplichtigen die niet besloten heeft om haar verantwoordelijkheid over te dragen aan de ECB krachtens Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), of een systeem van de ECB dat gebruikt wordt voor het verzamelen van de statistische inputgegevens, het rapporteren over de de kwaliteit ervan en het invoeren van gegevens in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro;

5.

“statistiche inputgegevens”: de statistische gegevens betreffende het ongedekte marktsegment die door informatieplichtigen aan de NCB's of de ECB gerapporteerd worden krachtens Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48);

6.

“kwaliteitscontrole”: de uitvoering van een reeks kwaliteitscontroles op en analyses van de statistische inputgegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro en die beogen de volledigheid, geldigheid, nauwkeurigheid, consistentie, beschikbaarheid en actualiteit van de statistische inputgegevens die zijn ingediend bij en ontvangen in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro te verzekeren;

7.

“in aanmerking komende transactie”: een transactie die voldoet aan de beleenbaarheidscriteria die zijn gedefinieerd als onderdeel van de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro en die geselecteerd is voor gebruik in de berekening van de kortetermijnrente voor de euro;

8.

“transactie”: een transactie die deel uitmaakt van de statistische inputgegevens;

9.

“TARGET2-werkdag”: een TARGET2-werkdag in de zin van artikel 1 van bijlage I bij Besluit ECB/2007/7 (5);

10.

“vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro”: het proces waarmee de kortetermijnrente voor de euro wordt vastgesteld en dat de in artikel 4, lid 1, opgesomde acties omvat;

11.

“methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro”: de methodologie waarmee de kortetermijnrente voor de euro wordt vastgesteld door de ECB als beheerder van de kortetermijnrente voor de euro;

12.

“gebruikerseisen”: de zakelijke, technische, operationele en tijdelijke mogelijkheden, beperkingen en functionaliteiten die door de IT-systemen van de respectieve NCB of de ECB moeten worden geboden en die kunnen worden gegroepeerd in twee hoofdcategorieën, d.w.z. functionele eisen (gebruiker, wet- en regelgeving) en niet-functionele eisen (architectuur, beveiliging, operationele en technische eisen);

13.

“systeemarchitectuur”: een beschrijving van de algemene systeemarchitectuur voor de kortetermijnrente voor de euro voor wat betreft hardware- en softwarecomponenten, hun onderlinge relaties en de interfaces met andere systemen;

14.

“informatieplichtige”: een informatieplichtige die als zodanig is aangemerkt door de Raad van bestuur en deel uitmaakt van de feitelijk populatie van informatieplichtigen krachtens artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48);

15.

“belanghebbenden”: informatieplichtigen en gebruikers inzake de kortetermijnrente voor de euro;

16.

“onder marktconforme voorwaarden” (at arm's length): een transactie tussen twee partijen die geen intragroeptransactie is en wordt gesloten onder voorwaarden die niet worden beïnvloed door een belangenconflict van een van de partijen (bijv. belangenconflicten die voortvloeien uit een relatie zoals een transactie tussen verbonden ondernemingen);

17.

“Ethisch Kader voor het Eurosysteem”: de in Richtsnoer (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) uiteengezette beginselen;

18.

“belangenconflict”: een situatie waarin leden van een orgaan of personeelsleden van de ECB persoonlijke belangen hebben die de onpartijdige en objectieve uitvoering van hun werkzaamheden kunnen beïnvloeden of lijken te beïnvloeden;

19.

“noodprocedure”: de te implementeren procedure om ervoor te zorgen dat de kortetermijnrente voor de euro kan worden bekendgemaakt ingeval van onvoldoende statistische inputgegevens, mogelijk veroorzaakt door factoren zoals onder meer marktstress of verstoring van de markt, het uitvallen van kritieke infrastructuur of andere relevante factoren;

20.

“personeelslid” een persoon die in een arbeidsrelatie staat tot de ECB of een NCB, met uitzondering van hen die slechts taken uitoefenen die geen verband houden met het uitvoeren van toezicht op de taken van het Eurosysteem;

21.

“lid van een orgaan”: een lid van een besluitvormend of ander intern orgaan van de ECB of een NCB, anders dan een personeelslid;

22.

“ECB Statistical Data Warehouse”: de ECB-dienst voor de online verstrekking van statistieken;

23.

“platform voor de verspreiding van marktinformatie” (Market Information Dissemination platform): een open systeem en dat door de ECB gebruikt wordt om informatie en gegevens te publiceren die gestructureerd zijn en geschikt voor automatische verwerking;

24.

“materiële wijziging”: een wijziging van de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro of van het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro die gevolgen kan hebben voor de belangen van de belanghebbenden;

25.

het “statistische niet-nalevingskader”: het kader van het Eurosysteem inzake niet-naleving van statistische rapportageverplichtingen, met inbegrip van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad (6), Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad (7), Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank (ECB/1999/4) (8) en Besluit ECB/2010/10 (9);

26.

“ESR 2010”: heeft de betekenis zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (10);

27.

“post-productieprocedures” (post-production procedures): de ondernomen acties na de publicatie en/of herpublicatie van de kortetermijnrente voor de euro om de nauwkeurigheid en volledigheid van de statistische inputgegevens te controleren en de te ondernemen acties op de volgende TARGET2-werkdag voor te bereiden. Dergelijke acties en procedures omvatten niet de acties die zijn opgenomen in het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro.

Artikel 3

Het aan de kortetermijnrente voor de euro ten grondslag liggende belang

De kortetermijnrente voor de euro geeft de kosten weer voor ongedekte kortlopende (overnight) wholesale-leningen in euro voor banken in het eurogebied. De kortetermijnrente voor de euro wordt voor elke TARGET2-werkdag gepubliceerd op basis van de op de vorige TARGET2-werkdag (rapporteringsdatum “T”) uitgevoerde en afgewikkelde transacties met een looptijd van T+1, die worden geacht te zijn uitgevoerd onder marktconforme voorwaarden en aldus een onpartijge afspiegeling zijn van de markttarieven.

Artikel 4

Taken en verantwoordelijkheden van de ECB als beheerder van de kortetermijnrente voor de euro

1.   De ECB is verantwoordelijk voor het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, dat de volgende acties omvat:

a)

de vaststelling en actualisering van regelingen voor de indiening van de statistische inputgegevens en de ontvangst van statistische inputgegevens in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro;

b)

de kwaliteitscontrole, waaronder het filteren van gegevens, het verrijken en selecteren van gegevens en het selecteren van in aanmerking komende transacties;

c)

de berekening van de kortetermijnrente voor de euro.

2.   Als beheerder van de kortetermijnrente voor de euro heeft de ECB de volgende taken en verantwoordelijkheden:

a)

het definiëren van het onderliggende belang (underlying interest) van de kortetermijnrente voor de euro en de methodologie voor kortetermijnrente voor de euro;

b)

het implementeren van het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, waaronder de garantie dat:

i)

het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro efficiënt en betrouwbaar functioneert;

ii)

alle binnen de zeggenschap van de ECB vallende aangelegenheden die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro en de goede werking ervan onverwijld worden opgelost;

iii)

de publicatie van aangelegenheden, beleidslijnen en procedures inzake het tarief voor de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces in voorkomend geval in overeenstemming met dit richtsnoer geschiedt;

iv)

het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro, de gebruikersvereisten, de kwaliteitscontrole en de systeemarchitectuur passend en doelgericht functioneren en naar behoren worden geactualiseerd;

v)

geen beroep is gedaan op een deskundigenoordeel van de ECB of de NCB's met betrekking tot het gebruik van statistische inputgegevens om de kortetermijnrente voor de euro te bepalen, behalve wanneer dit in overeenstemming is met duidelijke richtsnoeren die in de methodologie voor de vaststelling van de euro of in bedrijfsprocessen zijn vastgelegd;

c)

het beheren van het vastellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro, met inbegrip van het in de artikelen 8 en 9 beschreven controlekader en de internoversightfunctie, alsmede de in de artikelen 11 en 12 beschreven klachten- en controleprocedures;

d)

het publiceren en, indien noodzakelijk, de herziening en herpublicatie van de kortetermijnrente voor de euro in overeenstemming met de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro.

Niettegenstaande het bovenstaande zijn de ECB en, voor zover zij bijdragen aan het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, de NCB's niet verantwoordelijk voor het gebruik van of het vertrouwen op de kortetermijnrente voor de euro door een belanghebbende of een andere derde in financiële instrumenten, contracten, handel of andere commerciële activiteiten of beleggingsbeslissingen.

3.   Met ingang van 2 oktober 2019 publiceert de ECB op elke TARGET2-werkdag uiterlijk om 9.00 uur Midden-Europese tijd (CET) (11) de kortetermijnrente tot drie decimalen op haar website. Indien na publicatie een of meer fouten worden ontdekt die van invloed zijn op de gepubliceerde kortetermijnrente voor de euro en die een in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro vastgelegde drempel van basispunten te boven gaan, herziet en herpubliceert de ECB op dezelfde dag de kortetermijnrente voor de euro uiterlijk om 11.00 uur CET. Na deze tijdstippen zal de kortetermijnrente voor de euro niet meer worden gewijzigd. De kortetermijnrente voor de euro wordt samen met de daarmee verband houdende informatie en in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro gespecificeerde informatie gepubliceerd.

4.   De ECB maakt op haar website een vrijwaring van aansprakelijkheid bekend met betrekking tot het gebruik of de afhankelijkheid van de kortetermijnrente voor de euro door een belanghebbende of een andere derde partij in financiële instrumenten, contracten, handel of andere commerciële activiteiten of beleggingsbeslissingen. De vrijwaringsclausule geldt voor de ECB en de NCB's voor zover zij bijdragen aan het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro.

5.   De kortetermijnrente voor de euro wordt ook beschikbaar gesteld middels het platform voor de verspreiding van marktinformatie en het Statistical Data Warehouse van de ECB.

6.   Onverminderd lid 1 zijn op de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en integriteit van de statistische inputgegevens en de tijdige overdracht ervan de bepalingen in Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) en het statistische non-conformiteitskader van toepassing.

Artikel 5

Taken en verantwoordelijkheden van de ECB, de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren en NCB's met een of meer in hun respectieve lidstaat ingezeten informatieplichtigen

1.   De ECB en de NCB's die een lokaal inzamelingsplatform beheren, hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden:

a)

ervoor zorgen dat de statistische inputgegevens op elke TARGET-2 werkdag uiterlijk om 7.00 uur CET bij het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro worden ingediend;

b)

personeelsleden ter beschikking stellen gedurende een periode van uiterlijk 6.30 uur CET tot 11.00 uur CET om mogelijke kwesties op te lossen die zich voor kunnen doen met betrekking tot het verzamelingsproces en het indienen van de statistische inputgegevens bij het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro, alsmede om de kwaliteitscontrole uit te voeren.

2.   De ECB, de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren en de NCB's die een of meer in hun respectieve lidstaat ingezeten informatieplichtigen hebben, voeren het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro en de post-productieprocedures uit in overeenstemming met de in artikel 6, lid 3, neergelegde bedrijfsprocessen. Te dien einde stellen zij dagelijks personeelsleden ter beschikking gedurende een periode van uiterlijk 7.00 uur CET tot 11.00 uur CET om met informatieplichtigen te communiceren en de kwaliteitscontrole uit te voeren.

3.   De ECB en de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren, voldoen ook aan bepaalde eisen inzake hoge beschikbaarheid en IT-dienstverleningsniveaus met betrekking tot die lokale verzamelplatforms. Deze eisen worden vastgesteld en geactualiseerd door de ECB.

Artikel 6

De methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro

1.   De methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro omvat de gronden voor de vaststelling ervan, de definitie van het onderliggende belang dat de kortetermijnrente van de euro vertegenwoordigt, de bronnen van de statistische inputgegevens, de berekeningsmethode, de regelingen voor de publicatie en herpublicatie van de kortetermijnrente voor de euro, een transparantiebeleid met betrekking tot de periodieke publicatie van fouten, de voorwaarden voor het in gang zetten van de noodprocedure en de berekening van het uitvalpercentage.

2.   De methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro en de daarin aangebrachte wijzigingen worden gepubliceerd op de website van de ECB.

3.   Naast de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro stelt de ECB bepaalde bedrijfsprocessen vast en actualiseert deze, waarin de door de ECB en NCB's te ondernemen acties in het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, de publicatie en herpublicatie van de kortetermijnrente voor de euro en de post-productieprocedures worden beschreven.

Artikel 7

Uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden

1.   De in de artikelen 4 en 5 vastgestelde taken en verantwoordelijkheden worden niet aan een derde partij uitbesteed.

2.   De ECB en de NCB's kunnen het onderhoud en de ontwikkeling van de IT-infrastructuur of andere diensten die ondersteunend of aanvullend zijn aan de uitvoering van de in de artikelen 4 en 5 bedoelde taken en verantwoordelijkheden aan een derde dienstverlener uitbesteden, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

er wordt een permanent en doeltreffend toezichtskader vastgesteld met betrekking tot een dergelijke derde partij;

b)

de uitbestedende centrale bank blijft wettelijk verantwoordelijk en controleert de relevante activiteiten in het kader van de uitbestedingsovereenkomst;

c)

de in artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 2533/98 opgenomen regels voor de bescherming en het gebruik van vertrouwelijke statistische informatie worden nageleefd;

d)

de Raad van bestuur keurt de schriftelijke contractuele regelingen voor uitbesteding van dergelijke taken goed.

3.   De ECB en elke NCB zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de uitbestedingsovereenkomsten door hun contractanten en zorgen ervoor dat de ECB en de NCB's daarvan naar behoren op de hoogte worden gehouden.

Artikel 8

Controlekader

1.   Het proces voor de bepaling van het kortetermijnrente van de euro is onderworpen aan een controlekader.

2.   Naast het Ethisch Kader voor het Eurosysteem en de Gedragscode voor hoge ambtenaren van de Europese Centrale Bank (12) omvat het controlekader:

a)

de in artikel 6, lid 3, bedoelde bedrijfsprocessen ter waarborging van de integriteit en kwaliteit van de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro;

b)

regelingen die ervoor zorgen dat de in de artikelen 11 en 12 beschreven klachten- en controleprocedures doeltreffend zijn voor het beheer van de risico's voor de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro.

3.   Ten aanzien van belangenconflicten die kunnen ontstaan met betrekking tot de betrokkenheid van een lid van een orgaan of een personeelslid in het proces van vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro, houden de ECB en de NCB's zich aan het Ethisch Kader voor het Eurosysteem of, in voorkomend geval, aan de Gedragscode voor hoge ambtenaren van de Europese Centrale Bank.

4.   Met betrekking tot de integriteit en kwaliteit van de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro verzekert de ECB dat de in artikel 6, lid 3, beschreven bedrijfsprocessen de stappen voor kwaliteitscontrole als beschreven in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro omvatten om te bepalen welke transacties in aanmerking komende transacties zijn. De kwaliteitscontrole in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro omvat de volgende verscheidene niveaus van kwaliteitscontroles van de statistische inputgegevens:

a)

de uitvoering van validatiecontroles om ervoor te zorgen dat de bij het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro ingediende dossiers voldoen aan de vereiste technische normen waarmee transacties met ontbrekende en/of mogelijk onjuiste statistische gegevens kunnen worden geïdentificeerd;

b)

de uitvoering van gerichte kwaliteitscontroles van de statistische gegevens volgens vooraf gedefinieerde algoritmen om buitengewone of ongebruikelijke transacties op te sporen;

c)

het verzoek om een bevestiging van de juistheid van de transacties van informatieplichtigen om vast te stellen welke transacties in aanmerking komende transacties zijn.

5.   De statistische inputgegevens worden door de ECB verrijkt in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro met behulp van referentiegegevens die een individuele entiteit en haar institutionele classificatie in het ESR 2010 beschrijven.

Artikel 9

Intern oversight

1.   De ECB stelt een internoversightcomité in om alle aspecten van het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro te evalueren, te toetsen en daarover verslag uit te brengen, met inbegrip van de eisen op het gebied van beschikbaarheid en IT-dienstverleningsniveaus en de bedrijfsprocessen als bedoeld in artikel 5, lid 3, en artikel 6, lid 3. Het oversightcomité fungeert als adviesorgaan voor de directie en de Raad van bestuur.

2.   Het oversightcomité bestaat uit vijf leden, waarvan a) drie leden, waaronder de voorzitter, worden geselecteerd op basis van benoeming door de ECB, en b) twee leden worden geselecteerd op voordracht van de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren, telkens op voorstel van de directie dat bij besluit van de Raad van bestuur is goedgekeurd. De onder b) bedoelde leden rouleren om de twee jaar tussen de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren. De voorzitter is een lid van de directie. Leden van het oversightcomité dienen te beschikken over een geschikte combinatie van technische vaardigheden, kennis en beroepservaring, zowel ten aanzien van de productie van rentevoetbenchmarks, als van de financiële markt in het algemeen, die hen in staat stelt hun taken en verantwoordelijkheden te vervullen. Personeelsleden die betrokken zijn bij de vaststelling van kortetermijnrente voor de euro, zijn geen lid van het oversightcomité; zij mogen evenwel het werk van het oversightcomité ondersteunen en de vergaderingen van het oversightcomité bijwonen als waarnemers.

3.   Het oversightcomité komt bijeen wanneer de voorzitter dat nodig of passend acht, maar ten minste elke vier maanden. Vóór de constituerende vergadering van het oversightcomité zal de Raad van bestuur de ledenlijst en de criteria voor de toekomstige selectie en vervanging van leden goedkeuren. De leden zijn verplicht om zowel bij hun aanstelling als naar aanleiding van gebeurtenissen die tot een belangenconflict kunnen leiden verklaringen van enige belangenconflicten te overleggen. Deze documenten en een samenvatting van elke vergadering van het oversightcomité worden gepubliceerd op de website van de ECB.

4.   Het oversightcomité wordt opgericht binnen één maand na de datum waarop dit richtsnoer in werking treedt.

5.   Het oversightcomité heeft de volgende verantwoordelijkheden:

a)

het definiëren van het onderliggende belang dat de kortetermijnrente voor de euro wordt weergegeven en de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro periodiek te herzien;

b)

zich naar behoren op de hoogte te houden van alle risico's voor het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro door middel van activiteiten zoals opdracht geven tot externe beoordelingen;

c)

toezicht houden op alle materiële wijzigingen in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro, met name om na te gaan of het onderliggende belang zoals vermeld in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro nog steeds op juiste wijze wordt gemeten;

d)

de voorgestelde en geïmplementeerde materiële wijzigingen en het voorgestelde beleid en de voorgestelde procedures betreffende de eventuele stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro te herzien, en de ECB te verzoeken de belanghebbenden te raadplegen alvorens dergelijke materiële wijzigingen door te voeren, of dergelijk beleid of dergelijke procedures vast te stellen overeenkomstig artikel 14;

e)

het beoordelen van de behoefte aan aanvullende waarborgen met betrekking tot belangenconflicten die verder gaan dan die welke krachtens artikel 8, lid 3, voorgeschreven zijn;

f)

indien nodig, klachten te onderzoeken die overeenkomstig artikel 11 zijn ingediend;

g)

wijzigingen in het controlekader voor te stellen aan de directie en de Raad van bestuur;

h)

toezicht uit te oefenen op de integriteit van het vaststellingsproces en het controlekader middels activiteiten als het uitoefenen van toezicht op de administratie en de werking van de kortetermijnrente voor de euro; het in aanmerking nemen van de resultaten van interne en externe audits, het opvolgen van de implementatie van herstelmaatregelen die naar voren komen uit overeenkomstig artikel 12 uitgevoerde audits, en te verzekeren dat de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro is opgevolgd;

i)

onderzoek te doen naar en verslag uit te brengen aan directie en de Raad van bestuur over vermeende schendingen van verplichtingen in het kader van de vereisten op hoog niveau van beschikbaarheid en IT-dienstverleningsniveaus en de in artikel 5, lid 3, en artikel 6, lid 3, bedoelde bedrijfsprocessen;

j)

wanneer dit nodig wordt geacht, elke maatregel voor te stellen ter bescherming van de integriteit, robuustheid en nauwkeurigheid van de kortetermijnrente voor de euro.

6.   De leden van het oversightcomité zijn onderworpen aan het Ethisch Kader voor het Eurosysteem en aan de interne regels die door hun respectieve NCB's bij de implementatie van dat kader zijn vastgesteld.

7.   Het quorum bestaat uit drie leden, fysiek aanwezig of per video-/teleconferentie, met inbegrip van ten minste één NCB-lid.

8.   De leden van het oversightcomité nemen bij consensus besluiten. De notulen bevatten alle aanbevelingen aan de directie en de Raad van bestuur die voortvloeien uit de werkzaamheden die het Comité op grond van lid 5 heeft uitgevoerd. Wanneer geen consensus kan worden bereikt, worden in de notulen de verschillende standpunten van de leden opgenomen.

Artikel 10

Stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro

De ECB stelt duidelijke schriftelijke beleidslijnen en procedures vast voor de mogelijke stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro als gevolg van een situatie of een andere omstandigheid waardoor de kortetermijnrente van de euro niet langer representatief is voor het onderliggende belang. De beleidslijnen en procedures worden op de website van de ECB gepubliceerd.

Artikel 11

Klachtenprocedures

1.   Eenieder kan bij de ECB een schriftelijke klacht indienen over enig aspect van het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro dat naar verluidt de belangen van de betreffende persoon aanzienlijk heeft geschaad. De klacht kan per post worden ingediend bij de Europese Centrale Bank, 60640 Frankfurt am Main, Duitsland.

2.   De ECB verbindt zich ertoe eerlijk, consistent en tijdig te reageren op alle redelijke klachten die krachtens lid 1 worden ingediend. Bij de beslissing of een klacht moet worden onderzocht, houdt de ECB rekening met de ernst en de betekenis ervan op basis van de informatie in de schriftelijke klacht en alle aanvullende informatie die de ECB bij de indiener van de klacht kan opvragen. Indien de ECB dit nodig acht, kan de ECB van het oversightcomité verlangen dat het comité de klacht onderzoekt. De eerste beoordeling en het onderzoek van de klacht worden onafhankelijk van de bij het voorwerp van de klacht betrokken personeelsleden verricht. Een besluit om een klacht te onderzoeken of de uitkomst van een dergelijk onderzoek houdt geenszins een garantie van de zijde van ECB in ten aanzien van de juistheid van het gepubliceerde tarief.

3.   Indien de klacht betrekking heeft op de taken en verantwoordelijkheden van een NCB met betrekking tot haar bijdrage aan het vaststellingsproces van de kortetermijnrente van de euro overeenkomstig dit richtsnoer, werkt de ECB samen met de NCB aan het oplossen van vragen die zich voordoen bij het onderzoek van de klacht. Hiertoe informeert de ECB tijdig de NCB over de klacht en verzoekt zij de NCB de informatie te verstrekken die de ECB nodig acht voor het onderzoek van de klacht.

4.   Indien een NCB kennis krijgt van een mondeling of schriftelijk ingediende klacht, verzoekt zij de persoon die de klacht heeft ingediend deze onverwijld schriftelijk door te zenden aan de ECB. Een NCB werkt mee aan het onderzoek van de klacht door ervoor te zorgen dat tijdige en billijke antwoorden op de verzoeken om informatie van de ECB worden verstrekt door personeelsleden die onafhankelijk zijn van degenen die bij het onderwerp van de klacht betrokken zijn.

5.   De ECB registreert en bevestigt de ontvangst van alle klachten en deelt de klager mee of de klacht zal worden onderzocht. De ECB behoudt de gegevens met betrekking tot een klacht, met inbegrip van die welke door de klager en de eigen administratie van de ECB zijn ingediend, gedurende een periode van ten minste vijf jaar vanaf de datum van ontvangst van de klacht. De ECB brengt de klager en alle rechtstreeks bij de klacht betrokken belanghebbenden schriftelijk op de hoogte van het resultaat van haar onderzoek.

6.   Het bepaalde in leden 1 tot en met 4 doet geen afbreuk aan nationale wet- of regelgeving die mogelijkerwijs van toepassing is op een klacht en op mededelingen betreffende een klacht.

Artikel 12

Audits en audittraject

1.   Het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro wordt gecontroleerd overeenkomstig het desbetreffende audithandvest, namelijk het Audithandvest van de ECB (ECB Audit Charter), of het Audithandvest voor het Eurosysteem/ESCB en het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Audit Charter for the Eurosystem/ESCB and the Single Supervisory Mechanism).

2.   De ECB benoemt een externe accountant om de conformiteit van het door de ECB gehanteerde kader met de Iosco-beginselen op onafhankelijke wijze te beoordelen. Het verslag van de externe account wordt op de website van de ECB gepubliceerd.

3.   De ECB en de NCB's beschikken gedurende ten minste vijf jaar over alle documentatie, statistische informatie, verslagen, andere informatie (met inbegrip van informatie over eventuele uitsluitingen van transacties) en over de identiteit van de informatieplichtigen met betrekking tot het kortetermijnvaststellingsproces van de euro en over de identiteit van de informatieplichtigen.

Artikel 13

Conformiteitsverklaring

1.   Binnen twaalf maanden na de eerste publicatiedatum van de kortetermijnrente voor de euro publiceert de ECB een verklaring waarin de conformiteit van het door de ECB gebruikte kader voor het beheer van de kortetermijnrente voor de euro met de Iosco-beginselen (hierna de “conformiteitsverklaring” genoemd) wordt beoordeeld.

2.   De nalevingsverklaring wordt periodiek herzien door de ECB en door een krachtens artikel 12, lid 2, aangewezen externe accountant.

Artikel 14

Consultatie van belanghebbenden

1.   Voorafgaand aan elke materiële wijziging of de vaststelling van beleidslijnen of procedures met betrekking tot de eventuele stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro overeenkomstig artikel 10, en na toetsing daarvan door het oversightcomité overeenkomstig artikel 9, lid 5, onder d), raadpleegt de ECB de belanghebbenden voor zover dit mogelijk of haalbaar is.

2.   De ECB maakt de start van een consultatieprocedure bekend en houdt deze redelijkerwijze voorafgaand aan de uitvoering van een materiële wijziging of de vaststelling van dergelijke beleidslijnen of procedures.

Artikel 15

Periodieke verslaglegging en evaluatie

1.   De NCB's met een of meer in hun respectieve lidstaat ingezeten informatieplichtigen rapporteren twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit richtsnoer en vervolgens elk jaar aan de ECB over de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden uit hoofde van dit richtsnoer.

2.   De ECB toetst ten minste eenmaal per jaar of veranderingen op de onderliggende markt voor de kortetermijnrente voor de euro wijzigingen vereisen van de kortetermijnrente voor de euro en van de methodologie kortetermijnrente voor de euro.

Artikel 16

Inwerkingtreding en implementatie

1.   Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de NCB's.

2.   De NCB's voldoen uiterlijk vanaf 1 oktober 2019 aan dit richtsnoer.

Artikel 17

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 10 juli 2019.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).

(2)  Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de Europese Centrale Bank van 26 november 2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2014/48) (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 97).

(3)  OICV-Iosco-beginselen voor financiële benchmarks, eindverslag, juli 2013.

(4)  Richtsnoer (EU) 2015/855 van de Europese Centrale Bank van 12 maart 2015 tot vaststelling van beginselen van een Ethisch Kader voor het Eurosysteem en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2002/6 betreffende door de Europese Centrale Bank en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en bij het beheren van de externe reserves van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/11) (PB L 135, 2.6.2015, blz. 23).

(5)  Besluit ECB/2007/7 van 24 juli 2007 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71).

(6)  Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8).

(7)  Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4).

(8)  Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank van 23 september 1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/1999/4) (PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21).

(9)  Besluit ECB/2010/10 van de Europese Centrale Bank van 19 augustus 2010 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten (PB L 226 van 28.8.2010, blz. 48).

(10)  Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).

(11)  CET houdt rekening met de wijziging naar Centraal-Europese zomertijd.

(12)  Gedragscode voor hoge ambtenaren van de van de Europese Centrale Bank (PB C 89 van 8.3.2019, blz. 2).


Top