EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0169

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/169 van de Commissie van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in diëlektrische keramiek in bepaalde condensatoren (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/7520

OJ L 33, 5.2.2019, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/169/oj

5.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 33/5


GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/169 VAN DE COMMISSIE

van 16 november 2018

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in diëlektrische keramiek in bepaalde condensatoren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2011/65/EU verplicht lidstaten ervoor te zorgen dat elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht, geen van de gevaarlijke stoffen bevat die zijn opgenomen in bijlage II bij die richtlijn. Dit vereiste geldt niet voor de toepassingen die zijn vermeld in bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU.

(2)

De verschillende categorieën elektrische en elektronische apparatuur waarop Richtlijn 2011/65/EU van toepassing is (categorieën 1 tot en met 11), zijn opgenomen in bijlage I bij die richtlijn.

(3)

Lood is opgenomen in bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU als stof waarvoor beperkingen gelden. Het gebruik van lood in diëlektrische keramiek in condensatoren voor een nominaal voltage van ten minste 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom werd echter vrijgesteld van de beperking en is momenteel opgenomen in rubriek 7(c)-II van bijlage III bij die richtlijn. De vrijstelling voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10 was geldig tot 21 juli 2016.

(4)

De Commissie heeft vóór 21 januari 2015 een aanvraag ontvangen om verlenging van die vrijstelling overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2011/65/EU. De vrijstelling blijft gelden totdat een besluit over die aanvraag is genomen.

(5)

Discrete keramische condensatoren voor een nominaal voltage van ten minste 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom maken het mogelijk elektrische ladingen (elektrostatische capaciteit) op te slaan en vrij te geven, en worden ingebouwd in hoogspanningscircuits in een breed scala van elektrische en elektronische apparatuur. Zij worden gebruikt in alle soorten markten en toepassingen zoals sociale infrastructuursystemen, automatisering van industrie, exploratie naar aardolie en mineralen, energieconversie, hoogvermogensvoeding, telecommunicatie, en medische hulpmiddelen.

(6)

De functie van lood in diëlektrische keramiek is het bereiken van een hoge diëlektrische constante bij hoge werkspanning (en hoge temperaturen), een hoog energieopslagvermogen (ook bij hoge temperaturen), weinig lekkage bij hoge spanning en temperaturen, en weinig verlies bij hoge spanning, frequentie en temperaturen.

(7)

Voor bepaalde keramische condensatoren is het wetenschappelijk en technisch nog niet haalbaar om lood te vervangen of te verwijderen vanwege het ontbreken van betrouwbare vervangende stoffen. De vrijstelling zwakt de door Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (2) geboden milieu- en gezondheidsbescherming niet af. De vrijstelling voor het gebruik van lood in diëlektrische keramiek in condensatoren voor een nominaal voltage van ten minste 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom moet derhalve worden verlengd. Omwille van de duidelijkheid moet in bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU worden vermeld dat toepassingen die vallen onder de rubrieken 7(c)-I en 7(c)-IV zijn uitgesloten van rubriek 7(c)-II.

(8)

Aangezien er voor de betrokken toepassingen nog geen betrouwbare alternatieven commercieel verkrijgbaar zijn, moet de vrijstelling voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10 worden verlengd voor een duur van maximaal vijf jaar, tot en met 21 juli 2021. Gezien de resultaten van de lopende inspanningen om een betrouwbare vervanger te vinden, is het onwaarschijnlijk dat de duur van de vrijstelling negatieve gevolgen voor de innovatie zal hebben.

(9)

Voor andere categorieën dan de categorieën 1 tot en met 7 en 10 blijft de huidige vrijstelling gelden gedurende de in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2011/65/EU vastgestelde perioden. De vervaldata moeten omwille van de duidelijkheid worden opgenomen in bijlage III bij die richtlijn.

(10)

Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, uiterlijk op 29 februari 2020 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Zij passen die bepalingen toe van 1 maart 2020.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 november 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.

(2)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).


BIJLAGE

In bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt rubriek 7(c)-II vervangen door:

„7(c)-II

Lood in diëlektrische keramiek in condensatoren voor een nominaal voltage van ten minste 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom

Niet van toepassing op toepassingen die vallen onder de punten 7(c)-I en 7(c)-IV van deze bijlage.

Vervalt op:

21 juli 2021 voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10;

21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur;

21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;

21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.”


Top