EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1874

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1874 van de Commissie van 6 november 2019 betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7854) (Voor de EER relevante tekst)

C/2019/7854

PB L 289 van 8.11.2019, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1874/oj

8.11.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 289/55


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1874 VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2019

betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7854)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (1), en met name artikel 47, lid 3, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 47, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG mogen lidstaten toestaan dat audit- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of door hen goedgekeurde auditkantoren, alsmede inspectie- of onderzoeksverslagen met betrekking tot de audits in kwestie, aan de bevoegde autoriteiten van een derde land worden overgedragen, op voorwaarde dat deze autoriteiten door de Commissie adequaat zijn verklaard en dat er tussen deze autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten op wederkerigheid gebaseerde werkregelingen zijn overeengekomen. De lidstaten hechten steeds meer belang aan een verdere ontwikkeling van samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China op het gebied van de wettelijke audit. In het licht hiervan moet worden vastgesteld of de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China voldoen aan de vereisten die voor die doeleinden adequaat zijn.

(2)

Een beslissing over de adequaatheid op grond van artikel 47, lid 3, van Richtlijn 2006/43/EG heeft geen betrekking op andere specifieke voorschriften voor de overdracht van audit- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren, alsmede van inspectie- of onderzoeksverslagen, zoals de overeenkomst betreffende op wederkerigheid gebaseerde werkregelingen tussen de bevoegde autoriteiten van artikel 47, lid 1, onder d), van Richtlijn 2006/43/EG, of de voorschriften voor de overdracht van persoonsgegevens van artikel 47, lid 1, onder e), van die richtlijn.

(3)

Samenwerking bij de overdracht van audit- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren, alsmede van inspectie- of onderzoeksverslagen, aan de bevoegde autoriteit van een derde land is een aangelegenheid van zwaarwegend algemeen belang bij de uitoefening van onafhankelijk publiek toezicht. In het kader van de in artikel 47, lid 2, van Richtlijn 2006/43/EG bedoelde werkregelingen moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten er bijgevolg zorg voor dragen dat de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China de overeenkomstig artikel 47, lid 1, van genoemde richtlijn overgedragen documenten alleen gebruiken voor de uitoefening van hun bevoegdheden op het gebied van publiek toezicht op, externe kwaliteitsborging van en onderzoek bij auditors en auditkantoren.

(4)

Wanneer inspecties of onderzoeken worden uitgevoerd, mogen wettelijke auditors en auditkantoren niet onder andere voorwaarden toegang verlenen tot hun audit- of andere documenten en deze aan de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China overdragen dan onder de voorwaarden in artikel 47 van Richtlijn 2006/43/EG en in dit besluit.

(5)

Onverminderd artikel 47, lid 4, van Richtlijn 2006/43/EG dienen de lidstaten erop toe te zien dat de contacten tussen de wettelijke auditors of auditkantoren die door henzelf en door de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China in het kader van het publieke toezicht op, de externe kwaliteitsborging van en het onderzoek bij wettelijke auditors en auditkantoren zijn toegelaten, via de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat verlopen.

(6)

Overeenkomstig artikel 47, lid 1, onder d), van Richtlijn 2006/43/EG kunnen de lidstaten toestaan dat audit- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of door hen goedgekeurde auditkantoren, alsmede inspectie- of onderzoeksverslagen, aan de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China worden overgedragen op voorwaarde dat de betrokken bevoegde autoriteiten werkafspraken hebben gemaakt.

(7)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dergelijke werkafspraken tussen hun bevoegde autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China worden gemaakt op basis van wederkerigheid en onder de voorwaarden van artikel 47, leden 1 en 2, van Richtlijn 2006/43/EG, inclusief de bescherming van alle beroepsgeheimen en commerciële belangen, met inbegrip van industriële en intellectuele-eigendomsrechten, in dergelijke documenten die betrekking hebben op de geaudite entiteiten of op de wettelijke auditors of auditkantoren van die geaudite entiteiten.

(8)

Indien bij het overdragen van audit- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren, alsmede van inspectie- of onderzoeksverslagen, aan de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China persoonsgegevens worden doorgegeven, kan dat slechts rechtmatig gebeuren als aan de in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (2) vastgelegde voorwaarden voor internationale doorgifte van gegevens wordt voldaan. Daarom moeten de lidstaten er krachtens artikel 47, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/43/EG voor zorgen dat de doorgifte van persoonsgegevens tussen hun bevoegde autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China in overeenstemming is met alle toepasselijke beginselen en regels inzake gegevensbescherming en met name met de bepalingen van hoofdstuk V van Verordening (EU) 2016/679. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat in passende waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens wordt voorzien, overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) 2016/679. Bovendien dienen de lidstaten erop toe te zien dat de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China persoonsgegevens in de overgebrachte documenten niet verder openbaar zullen maken zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

(9)

Het Ministry of Finance en de Securities Regulatory Commission (CSRC) van de Volksrepubliek China zijn, op grond van de Boekhoudwet, de Wet inzake gecertificeerde publieke accountants en de Effectenwet van de Volksrepubliek China, de twee publieke toezichthoudende instanties die bevoegd zijn voor het onderzoek van auditors en auditkantoren. Het Ministry of Finance is verantwoordelijk voor de afgifte van praktijkvergunningen aan accountantskantoren, de handhaving van accountingregels, de vaststelling van auditstandaarden, de uitvoering van inspecties en onderzoeken bij accountantskantoren en gecertificeerde publieke accountants, en het sluiten van regelgevende samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot het toezicht op het beroep van gecertificeerde publieke auditors. CSRC, onder auspiciën van de State Council, is verantwoordelijk voor de uitoefening van het toezicht op de effectenmarkt en voor de handhaving van de effectenwetgeving. CSRC is bevoegd tot het inspecteren van bedrijven die noteren aan de Shanghai Stock Exchange of de Shenzhen Stock Exchange en accountantskantoren die audits van deze beursgenoteerde bedrijven uitvoeren. CSRC is de verantwoordelijke autoriteit voor het toezicht op en het beheer van effecten die bij een van deze beide beurzen worden uitgegeven. Als toezichthouder is CSRC onder meer bevoegd voor het beheer van aangelegenheden inzake internationale samenwerking van de effecten- en futuressector. CSRC is bevoegd om een mechanisme voor samenwerking op het gebied van toezicht met overeenkomstige autoriteiten van andere rechtsgebieden in te stellen voor grensoverschrijdend toezicht op de effectenmarkten, inclusief samenwerking op het gebied van auditaangelegenheden.

(10)

Zowel het Ministry of Finance als CSRC zullen betrokken zijn bij de ondertekening van toekomstige bilaterale overeenkomsten voor de overdracht van auditdocumenten. Het Ministry of Finance neemt de leiding bij het sluiten van overeenkomsten met de lidstaten en beslist over deelname van CSCR aan onderhandelingen over en ondertekening van overeenkomsten, afhankelijk van het toepassingsgebied en de inhoud van de overeenkomsten. Huidige en voormalige medewerkers van het Ministry of Finance en CSRC moeten staats-, bedrijfs- en werkgeheimen die tijdens toezichtactiviteiten zijn verkregen vertrouwelijk behandelen en mogen dergelijke informatie niet gebruiken voor niet-gerelateerde aangelegenheden.

(11)

Krachtens de wet- en regelgeving van de Volksrepubliek China mogen het Ministry of Finance en CSRC aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten documenten overdragen die gelijkwaardig zijn aan die van artikel 47, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG en op door hen bij dergelijke auditors en auditkantoren verrichte onderzoeken betrekking hebben.

(12)

Op basis daarvan en rekening houdend met het technisch advies van het Comité van Europese audit-instanties van artikel 30, lid 7, onder c), van Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad (3) voldoen het ministerie van Financiën en CSRC aan vereisten die adequaat moeten worden verklaard voor de toepassing van artikel 47, lid 1, onder c), van Richtlijn 2006/43/EG.

(13)

Dit besluit laat de samenwerkingsregelingen van artikel 25, lid 4, van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad onverlet (4).

(14)

Met overeenkomstig artikel 47, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2006/43/EG bereikte conclusies betreffende de adequaatheid van de vereisten waaraan door de bevoegde autoriteiten van een derde land moet worden voldaan, wordt niet vooruitgelopen op een mogelijk op grond van artikel 46, lid 2, van die richtlijn door de Commissie vastgesteld besluit betreffende de gelijkwaardigheid van het stelsel van publiek toezicht, het kwaliteitsborgingsstelsel en de onderzoeks- en sanctieregeling voor auditors en auditorganisaties van het betrokken derde land.

(15)

Doel van dit besluit is een doeltreffende samenwerking te faciliteren tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en die van de Volksrepubliek China. Het is de bedoeling deze autoriteiten in staat te stellen hun taken op het gebied van publiek toezicht, externe kwaliteitsborging en onderzoek te vervullen, en tegelijkertijd de rechten van de betrokken partijen te beschermen. Indien een bevoegde autoriteit besluit werkafspraken op basis van wederkerigheid met de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China te maken om de overdracht mogelijk te maken van auditdocumenten en andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren, alsmede van inspectie- of onderzoeksverslagen, moet de betrokken lidstaat de Commissie in kennis stellen van de wederzijdse werkafspraken die met deze autoriteiten zijn gemaakt, zodat de Commissie kan beoordelen of de samenwerking in overeenstemming is met artikel 47 van Richtlijn 2006/43/EG.

(16)

Het uiteindelijke doel van de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China op het gebied van het toezicht op auditactiviteiten is te komen tot wederzijds vertrouwen in elkaars toezichtstelsels en tot een grotere convergentie van de kwaliteit van de audit. Een dergelijk wederzijds vertrouwen en een dergelijke grotere convergentie zouden gebaseerd zijn op de gelijkwaardigheid van audittoezichtstelsels van de Unie en van de Volksrepubliek China. Bijgevolg moeten overdrachten van audit- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren, alsmede van inspectie- of onderzoeksverslagen, de uitzondering worden.

(17)

Dit besluit weerspiegelt het feit dat de lidstaten steeds meer belang hechten aan een verdere ontwikkeling van de samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China op het gebied van de wettelijke audit van jaarrekeningen als middel om de toegang van entiteiten uit de Unie tot de kapitaalmarkt van de Volksrepubliek China te vergemakkelijken en de kapitaalmarktactiviteiten in de lidstaten van ondernemingen die hun statutaire zetel in de Volksrepubliek China hebben te bevorderen.

(18)

Gezien het huidige gebrek aan praktische ervaring op het gebied van toezichtssamenwerking met de bevoegde autoriteiten van de Volksrepubliek China moet dit besluit voor een beperkte periode van toepassing zijn.

(19)

Ondanks de tijdslimiet zal de Commissie, rekening houdend met de ervaring die tijdens de samenwerking tussen toezichthouders is opgedaan en ook op basis van de inbreng van de lidstaten, de marktontwikkelingen, de ontwikkeling van de toezicht- en regelgevingskaders en de doeltreffendheid van de samenwerking tussen toezichthouders regelmatig monitoren. De Commissie kan, indien door de relevante ontwikkelingen de adequaatheidsverklaring van dit besluit opnieuw moet worden beoordeeld, op elk moment vóór het verstrijken van de geldigheidsduur ervan een specifieke evaluatie van dit besluit uitvoeren. Een dergelijke herbeoordeling kan tot de intrekking van dit besluit leiden.

(20)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft op 20 mei 2019 advies uitgebracht.

(21)

De maatregelen in dit besluit zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 48, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Ministry of Finance en de Securities Regulatory Commission van de Volksrepubliek China voldoen aan vereisten die in de zin van artikel 47, lid 1, onder c), van Richtlijn 2006/43/EG als adequaat worden aangemerkt voor de overdracht van audit- of andere documenten, alsmede van inspectie- en onderzoeksverslagen op grond van artikel 47, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG.

Artikel 2

Indien audit- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren uitsluitend in het bezit zijn van een wettelijke auditor of een auditkantoor ingeschreven in het register van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de groepsauditor is geregistreerd, en indien de bevoegde autoriteit van de groepsauditor van een van de in artikel 1 bedoelde autoriteiten een overdrachtsverzoek heeft ontvangen, zorgen de lidstaten ervoor dat de documenten in kwestie pas aan de verzoekende bevoegde autoriteit worden overgedragen als de bevoegde autoriteit van eerstgenoemde lidstaat uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd.

Artikel 3

Dit besluit is van toepassing van 15 november 2019 tot en met 14 november 2024.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 november 2019.

Voor de Commissie

Valdis DOMBROVSKIS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87.

(2)  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van entiteiten van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (PB L 158 van 27.5.2014, blz. 77).

(4)  Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38).


Top