Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0609

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/609 van de Commissie van 11 april 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wat betreft het gebruik van de test ter opsporing van ziekteverwekkers voor Afrikaanse varkenspest, de verzending van de varkens door de in de bijlage vermelde gebieden en de toepassing van het besluit (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2739) (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/2739

OJ L 104, 15.4.2019, p. 92–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/609/oj

15.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 104/92


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/609 VAN DE COMMISSIE

van 11 april 2019

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wat betreft het gebruik van de test ter opsporing van ziekteverwekkers voor Afrikaanse varkenspest, de verzending van de varkens door de in de bijlage vermelde gebieden en de toepassing van het besluit

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2739)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie (4) zijn maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met Afrikaanse varkenspest in de lidstaten of gebieden daarvan als vermeld in de bijlage ("de betrokken lidstaten"). Dat uitvoeringsbesluit voorziet in een verbod op de verzending van zendingen tamme varkens en producten van tamme varkens, alsook van zendingen wilde varkens en producten van wilde varkens uit de in de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit vermelde gebieden. Daarnaast bevat het uitvoeringsbesluit andere regels die tot doel hebben de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te voorkomen, met inbegrip van de door de lidstaten te verstrekken informatie. De in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vastgestelde maatregelen op het gebied van de diergezondheid zijn parallel van toepassing met de in Richtlijn 2002/60/EG van de Raad (5) vastgestelde maatregelen en hebben tot doel de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te bestrijden, met name op het niveau van de Unie.

(2)

Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU bevat tevens afwijkingen van het verbod op de verzending van levende varkens uit bepaalde in de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit vermelde gebieden mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

(3)

De test ter opsporing van ziekteverwekkers (virusgenoomdetectie door de polymerasekettingreactie zoals beschreven door het EU-referentielaboratorium voor Afrikaanse varkenspest) voor Afrikaanse varkenspest is het meest doeltreffende instrument om die ziekte vroegtijdig op te sporen, zoals is gebleken uit de ervaring die de lidstaten hebben opgedaan tijdens de ontwikkeling van deze ziekte in de Unie, en zoals is gedocumenteerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in het op 23 maart 2017 gepubliceerde wetenschappelijk verslag van de EFSA over het epidemiologisch onderzoek naar Afrikaanse varkenspest in de Baltische staten en Polen, het op 8 november 2017 gepubliceerde wetenschappelijk verslag van de EFSA over het epidemiologisch onderzoek naar Afrikaanse varkenspest in de Baltische staten en Polen, en het op 29 november 2018 gepubliceerde wetenschappelijk verslag van de EFSA over het epidemiologisch onderzoek naar Afrikaanse varkenspest in de Europese Unie (6). Daarom moet de test ter opsporing van ziekteverwekkers voor Afrikaanse varkenspest de momenteel door Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vereiste laboratoriumtests vervangen. Bijgevolg moeten de artikelen 3 en 8 van het uitvoeringsbesluit dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Mits bepaalde in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vastgestelde veterinairrechtelijke voorschriften worden uitgevoerd en naar behoren worden nageleefd, vormt de verzending van levende varkens uit in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vermelde gebieden naar in deel II of III van die bijlage vermelde gebieden in een andere lidstaat door aangrenzende gebieden die reeds in de bijlage zijn opgenomen en een territoriale continuïteit van beperkingen wegens Afrikaanse varkenspest vormen, geen risico voor verdere virusoverdracht aangezien de varkens uitsluitend worden vervoerd door gebieden waarvoor beperkingen gelden. Bijgevolg mag niet worden vereist dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming aan dergelijke handel goedkeuring verlenen en dat de lidstaat van oorsprong bepaalde informatie aan de Commissie en de andere lidstaten verstrekt. Artikel 3, lid 4, van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De geldigheidsduur van de bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vastgestelde maatregelen moet rekening houden met de epidemiologie van Afrikaanse varkenspest en met het in het hoofdstuk inzake Afrikaanse varkenspest van de Gezondheidscode voor landdieren van de Wereldorganisatie voor diergezondheid vermelde tijdschema om de status "vrij van Afrikaanse varkenspest" opnieuw te verkrijgen. Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in de Unie en in aangrenzende derde landen en de inspanningen die nodig zijn om die ziekte te bestrijden, en om te vermijden dat onnodige handelsbeperkingen worden opgelegd, moet de geldigheidsduur van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU tot en met 21 april 2021 worden verlengd. Bij deze datum is rekening gehouden met de datum van toepassing van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (7), die met ingang van 21 april 2021 van toepassing is en voorziet in beschermingsmaatregelen in geval van dierziekten. In het licht van de huidige epidemie van die ziekte is het belangrijk dat de maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest op het niveau van de Unie worden voortgezet.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

"2.

de varkens binnen een periode van zeven dagen vóór de datum van de verplaatsing zijn onderworpen aan een test ter opsporing van ziekteverwekkers voor Afrikaanse varkenspest die met negatieve resultaten is uitgevoerd op monsters die zijn genomen overeenkomstig de bemonsteringsprocedures die zijn vastgesteld in het programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest als bedoeld in artikel 1, tweede alinea, van dit besluit, en op elke zending varkens binnen een periode van 24 uur vóór de verplaatsing van de varkens een klinisch onderzoek op Afrikaanse varkenspest is uitgevoerd door een officiële dierenarts overeenkomstig de controle- en bemonsteringsprocedures die zijn vastgelegd in hoofdstuk IV, deel A, van de bijlage bij Beschikking 2003/422/EG van de Commissie (*1), of

(*1)  Beschikking van de Commissie van 26 mei 2003 tot goedkeuring van een handboek voor de diagnose van Afrikaanse varkenspest (PB L 143 van 11.6.2003, blz. 35).";"

b)

lid 3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

punt a), ii), wordt vervangen door:

"ii)

een klinisch onderzoek van de varkens op het bedrijf overeenkomstig de controle- en bemonsteringsprocedures van hoofdstuk IV, deel A, van de bijlage bij Beschikking 2003/422/EG is uitgevoerd;";

ii)

punt b) wordt vervangen door:

"b)

dat de door de bevoegde autoriteit vastgestelde eisen op het gebied van de bioveiligheid inzake Afrikaanse varkenspest uitvoert en dat ervoor zorgt dat elke week ten minste de eerste twee dode varkens ouder dan 60 dagen in elke productie-eenheid zijn onderworpen aan een test ter opsporing van ziekteverwekkers voor Afrikaanse varkenspest die voldoet aan de algemene procedures en criteria voor het verzamelen en het vervoeren van monsters die zijn vastgelegd in hoofdstuk V van de bijlage bij Beschikking 2003/422/EG,";

c)

in lid 4 worden de punten a) en b) vervangen door:

"a)

de varkens voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verplaatsing van de varkens op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de plaats van oorsprong zijn voorgeschreven en door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming zijn goedgekeurd; goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming is echter niet vereist wanneer de plaatsen van oorsprong, doorvoer en bestemming van de varkens allemaal in de bijlage vermelde gebieden zijn en een aaneengesloten geheel vormen, zodat de varkens uitsluitend door in de bijlage vermelde gebieden worden vervoerd;

b)

de lidstaat van oorsprong stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van de onder a) bedoelde diergezondheidsgaranties en goedkeuringen door de bevoegde autoriteiten en keurt een lijst goed van bedrijven die voldoen aan die diergezondheidsgaranties; die informatie van de lidstaat van oorsprong is echter niet vereist wanneer de plaatsen van oorsprong, doorvoer en bestemming van de varkens allemaal in de bijlage vermelde gebieden zijn en een aaneengesloten geheel vormen, zodat de varkens uitsluitend door in de bijlage vermelde gebieden worden vervoerd;".

2.

In artikel 8 wordt lid 2 als volgt gewijzigd:

a)

de punten b) en c) worden vervangen door:

"b)

zij komen van een bedrijf dat de door de bevoegde autoriteit vastgestelde eisen op het gebied van de bioveiligheid inzake Afrikaanse varkenspest uitvoert en dat ervoor zorgt dat elke week ten minste de eerste twee dode varkens ouder dan zestig dagen in elke productie-eenheid zijn onderworpen aan een test ter opsporing van ziekteverwekkers voor Afrikaanse varkenspest die voldoet aan de algemene procedures en criteria voor het verzamelen en het vervoeren van monsters die zijn vastgelegd in hoofdstuk V van de bijlage bij Beschikking 2003/422/EG;

c)

zij zijn binnen een periode van zeven dagen vóór de datum van de verplaatsing onderworpen aan een test ter opsporing van ziekteverwekkers voor Afrikaanse varkenspest die met negatieve resultaten is uitgevoerd op monsters die zijn genomen overeenkomstig de bemonsteringsprocedures die zijn vastgesteld in het programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest als bedoeld in artikel 1, tweede alinea, van dit besluit, en op elke zending levende varkens is binnen een periode van 24 uur vóór de verplaatsing van de levende varkens een klinisch onderzoek op Afrikaanse varkenspest uitgevoerd door een officiële dierenarts overeenkomstig de controle- en bemonsteringsprocedures die zijn vastgelegd in hoofdstuk IV, deel A, van de bijlage bij Beschikking 2003/422/EG, of";

b)

punt d), onder ii) en iii), wordt vervangen door:

"ii)

op de varkens op het bedrijf een klinisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de controle- en bemonsteringsprocedures van hoofdstuk IV, deel A, van de bijlage bij Beschikking 2003/422/EG;

iii)

de daadwerkelijke toepassing van de bepalingen in artikel 15, lid 2, onder b), tweede streepje en vierde tot en met zevende streepje, van Richtlijn 2002/60/EG is gecontroleerd.".

3.

In artikel 21 wordt de datum "31 december 2019" vervangen door "21 april 2021".

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.

Voor de Commissie

Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van 11.10.2014, blz. 63).

(5)  Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest (PB L 192 van 20.7.2002, blz. 27).

(6)  EFSA Journal (2017);15(3):4732; EFSA Journal (2017);15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(7)  Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1).


Top