Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B0991

Besluit (EU) 2019/991 van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016

OJ L 160, 18.6.2019, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/991/oj

18.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 160/23


BESLUIT (EU) 2019/991 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 16 januari 2019

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016,

gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van het Bureau (1),

gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2016 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd (2), overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2018 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016 (05941/2018 — C8-0087/2018),

gezien zijn besluit van 18 april 2018 (3) tot uitstel van het kwijtingsbesluit voor het begrotingsjaar 2016, en het antwoord van de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken,

gezien zijn besluit van 24 oktober 2018 (4) tot weigering kwijting te verlenen aan de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016,

gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (5), en met name artikel 208,

gezien Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (6), en met name artikel 36,

gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (7), en met name artikel 108,

gezien artikel 94 en artikel 5, lid 2, onder a), tweede alinea, van bijlage IV bij het Reglement,

1.   

hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016;

2.   

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

De Voorzitter

Antonio TAJANI

De Secretaris-Generaal

Klaus WELLE


(1)  PB C 417 van 6.12.2017, blz. 79.

(2)  Zie voetnoot 1.

(3)  PB L 248 van 3.10.2018, blz. 195.

(4)  PB L 331 van 28.12.2018, blz. 213.

(5)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(6)  PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.

(7)  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


Top