Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1246

Verordening (EU) 2018/1246 van de Commissie van 18 september 2018 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad teneinde houtazijndestillaat op te nemen in de EU-lijst van aroma's (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/5505

OJ L 235, 19.9.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1246/oj

19.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/3


VERORDENING (EU) 2018/1246 VAN DE COMMISSIE

van 18 september 2018

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad teneinde houtazijndestillaat op te nemen in de EU-lijst van aroma's

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (1), en met name artikel 11, lid 3,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 bevat een EU-lijst van voor gebruik in of op levensmiddelen goedgekeurde aroma's en uitgangsmaterialen en de gebruiksvoorwaarden ervan.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie (3) is de lijst van aromastoffen vastgesteld en in bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 opgenomen. Daarnaast zijn bij Verordening (EU) nr. 872/2012 deel B („Aromatiserende preparaten”), deel C („Via een thermisch procedé verkregen aroma's”), deel D („Aromaprecursoren”), deel E („Overige aroma's”) en deel F („Uitgangsmaterialen”) in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 opgenomen. De delen B tot en met F van bijlage I komen overeen met de categorieën van aroma's en uitgangsmaterialen zoals bedoeld in artikel 9, onder b) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1334/2008. De delen B tot en met F bevatten geen vermeldingen.

(3)

In Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie (4) zijn de overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 vastgelegd.

(4)

Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 873/2012 voorziet in een overgangsperiode voor levensmiddelen waaraan aroma's zijn toegevoegd die onder bijlage I, delen B tot en met F, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 vallen en waarvoor vóór 22 oktober 2015 een aanvraag is ingediend op grond van artikel 3 van de eerstgenoemde verordening. Uit hoofde van artikel 4 van Verordening (EU) nr. 873/2012 eindigde de overgangsperiode voor het in de handel brengen van dergelijke levensmiddelen op 22 april 2018.

(5)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 kan volgens de uniforme procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008, hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag van een lidstaat of een belanghebbende partij, worden bijgewerkt.

(6)

Op 16 oktober 2012 is bij de Commissie een aanvraag ingediend voor de goedkeuring van het product houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] met de benaming „rumether” onder de categorie „Overige aroma's”. De aanvrager heeft een aanvraag ingediend voor het gebruik van dit aroma in consumptie-ijs, snoepgoed, kauwgom, granen en graanproducten afkomstig van granen, wortels, knollen, peulvruchten en leguminosen, bakkerijproducten, vlees en vleesproducten, zouten, specerijen, soepen, sauzen, salades, niet-alcoholhoudende dranken en alcoholhoudende dranken tot bepaalde alcoholgehaltes.

(7)

De aanvraag is ter advies voorgelegd aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Deze aanvraag is ook toegankelijk gemaakt voor de lidstaten overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008.

(8)

Op 24 augustus 2017 heeft de EFSA het „Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether” aangenomen inzake de beoordeling van de veiligheid van houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] bij gebruik als aroma in de categorie „Overige aroma's” (5). Dit product is een complex mengsel van meer dan tachtig afzonderlijke bestanddelen. De EFSA heeft geconcludeerd dat de aanwezigheid van genotoxische stoffen in rumether volgens de algemene strategie voor de risicobeoordeling van aromastoffen uit veiligheidsoogpunt zorgwekkend is. De EFSA constateerde ernstige veiligheidsproblemen met betrekking tot een aantal bestanddelen, zoals furanen en derivaten daarvan, alsmede andere bestanddelen, die in verband worden gebracht met genotoxiciteit en carcinogeniteit, en vermeldde eveneens het risico op carcinogeniteit vanwege de aanwezigheid van ethanol.

(9)

Tsjechië en Slowakije hebben de Commissie geïnformeerd over het gebruik van houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] in de traditionele gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský en hebben gevraagd of het gebruik voor deze specifieke gedistilleerde dranken kan worden gehandhaafd.

(10)

Uit hoofde van overweging 7 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 moeten bij de goedkeuring van aroma's ook andere relevante factoren in aanmerking worden genomen, waaronder maatschappelijke en traditionele factoren. Aangezien het gebruik van dit aroma momenteel nodig is voor het behoud van de traditionele specifieke organoleptische kenmerken van de gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský in Tsjechië en Slowakije, is het passend het gebruik van deze stof goed te keuren op grond van de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

(11)

Deze gedistilleerde dranken zijn, net zoals alle gedistilleerde dranken en alcoholhoudende dranken in het algemeen, niet bestemd om te worden geconsumeerd door kinderen of andere kwetsbare bevolkingsgroepen. In aanvulling op de bestaande etiketteringsvoorschriften moeten lidstaten eisen dat extra informatie wordt verstrekt met betrekking tot de specifieke risico's die verbonden zijn met de aanwezigheid van houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] in die traditionele alcoholhoudende dranken.

(12)

De gedistilleerde dranken waaraan houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] is toegevoegd, mogen niet worden gebruikt bij de vervaardiging van andere levensmiddelen.

(13)

Wanneer op de etikettering van de gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský naar het aroma wordt verwezen, moet de naam of het FL-nummer worden gebruikt.

(14)

In aanvulling op de voorschriften van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet, indien houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] als zodanig op de markt wordt gebracht zonder bestemd te zijn voor de verkoop aan de eindverbruiker, op de etikettering worden vermeld dat dit aroma alleen mag worden gebruikt voor de vervaardiging van de alcoholhoudende dranken tuzemák en tuzemský.

(15)

Ter waarborging van de rechtszekerheid moet deze verordening met ingang van 23 april 2018 van toepassing zijn.

(16)

Deze verordening moet gedurende een periode van vijf jaar van kracht zijn zodat alternatieven voor houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] kunnen worden ontwikkeld voor gebruik in de traditionele gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský.

(17)

Bijlage I, deel E, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I, deel E, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Het gebruik van het product houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] in de traditionele gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský wordt goedgekeurd onder voorbehoud van de beperkingen betreffende het gebruik zoals vastgelegd in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 23 april 2018 tot en met 19 september 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 september 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 tot vaststelling van de lijst van aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, tot opname van die lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie en Beschikking 1999/217/EG van de Commissie (PB L 267 van 2.10.2012, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 267 van 2.10.2012, blz. 162).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


BIJLAGE

In bijlage I, deel E, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt de volgende vermelding betreffende houtazijndestillaat [FL-nr.: 21.001] toegevoegd:

FL-nr.

Naam

CAS-nr.

Jecfa-nr.

RvE-nr.

Zuiverheid van het aroma

Gebruiksbeperkingen

Noot

Referentie

„21.001

Houtazijndestillaat

Complex mengsel van stoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van houtazijnzuur en ethanol. Vloeistof met een rumachtige geur en smaak.

Bestanddelen:

ethanol (bepaald door gaschromatografie/vlamionisatiedetector): meer dan 40 % (m/m)

ethylacetaat: minder dan 25 % (m/m)

ethylformiaat: minder dan 2 % (m/m)

ethylpropionaat: minder dan 4 % (m/m)

ethylbutyraat: minder dan 1,5 % (m/m)

methylacetaat: minder dan 3,5 % (m/m)

furanequivalenten (furan en 2-methylfuran) uitgedrukt als furan: minder dan 8 mg/l

methanol en methanolderivaten, uitgedrukt als methanolequivalenten: minder dan 2 % (m/m)

benzopyreen: minder dan 1 μg/l

benzo[a]antraceen: minder dan 2 μg/l

zuren (uitgedrukt als azijnzuur): minder dan 1,00 g/l

Alleen toegestaan in de volgende gedistilleerde dranken:

tuzemák en tuzemský die onder Verordening (EG) nr. 110/2008 vallen, wanneer zij op de markt worden gebracht in de uiteindelijke verpakking die uitsluitend bestemd is voor de eindverbruiker, 3 800 mg/l.

1.

Wanneer op de etikettering wordt verwezen naar het aroma houtazijndestillaat [FL-nr.: 21.001] in de gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský, moet de naam of het FL-nummer moet worden gebruikt.

2.

Tuzemák en tuzemský waaraan houtazijndestillaat [FL-nr: 21.001] is toegevoegd, mogen niet worden gebruikt bij de vervaardiging van andere levensmiddelen.

3.

In aanvulling op de voorschriften van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet, indien dit aroma als zodanig op de markt wordt gebracht op de etikettering worden vermeld dat dit aroma alleen mag worden gebruikt voor de vervaardiging van de gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský.

De lidstaten stellen aanvullende etikettering verplicht om de consumenten te informeren over de specifieke risico's in verband met de aanwezigheid van houtazijndestillaat [FL-nr. 21.001] in de gedistilleerde dranken tuzemák en tuzemský.

 

EFSA”


Top