EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Verordening (EU) 2018/675 van de Commissie van 2 mei 2018 tot wijziging van de aanhangsels van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen (Voor de EER relevante tekst. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/4


VERORDENING (EU) 2018/675 VAN DE COMMISSIE

van 2 mei 2018

tot wijziging van de aanhangsels van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 68, lid 2, en artikel 131,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge de vermeldingen 28, 29 en 30 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 is het in de handel brengen of het gebruik voor levering aan het grote publiek van stoffen die als kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stof (CMR) van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld, en van mengsels die dergelijke stoffen in bepaalde concentraties bevatten, verboden. De desbetreffende stoffen staan vermeld in de aanhangsels 1 tot en met 6 van die bijlage.

(2)

Stoffen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) als CMR zijn ingedeeld, zijn opgenomen in bijlage VI, deel 3, van die verordening.

(3)

Aangezien de aanhangsels 1 tot en met 6 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 recentelijk zijn bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe indelingen van stoffen als CMR op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008, is bijlage VI, deel 3, van de laatstgenoemde verordening gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie (3).

(4)

Bij Verordening (EU) 2017/776 zijn ook de titels en nummering van bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewijzigd, met als gevolg dat de verwijzingen naar die verordening in kolom 1 van de vermeldingen 28 tot en met 30 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 ook moeten worden aangepast.

(5)

De stof formaldehyde is bij Verordening (EU) nr. 605/2014 van de Commissie (4) ingedeeld als een kankerverwekkende stof van categorie 1B; in afwachting van de resultaten van een lopend onderzoek door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (5) van alle soorten gebruik met het oog op een eventuele specifieke beperking heeft de Commissie er echter voor gekozen de stof niet mee te nemen bij de laatste actualisering. Bij de vergadering van 16 maart 2017 van het bij artikel 133, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité was een meerderheid van de lidstaten voor opname van formaldehyde in vermelding 28 van bijlage XVII bij REACH, ongeacht eventuele toekomstige specifieke voorstellen om de stof te beperken, en heeft de Commissie toegezegd dat bij de eerste gelegenheid te doen.

(6)

Aangezien exploitanten de geharmoniseerde indelingen in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 eerder mogen toepassen, moeten zij de bepalingen van deze verordening op vrijwillige basis eerder kunnen toepassen.

(7)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

1.   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   Zij is van toepassing met ingang van 1 december 2018, met dien verstande dat, in zoverre de tweede alinea van de bijlage van toepassing is op de stof „formaldehyde … %”, die alinea van toepassing is vanaf de datum waarop de verordening van kracht wordt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 mei 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie van 4 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 116 van 5.5.2017, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 605/2014 van de Commissie van 5 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op het opnemen van gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen in de Kroatische taal en de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 167 van 6.6.2014, blz. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


BIJLAGE

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Kolom 1 van de vermeldingen 28, 29 en 30 wordt vervangen door:

„28.

Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als kankerverwekkende stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 1 of 2 zijn opgenomen.

29.

Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als in geslachtscellen mutagene stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 3 of 4 zijn opgenomen.

30.

Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als voor de voortplanting giftige stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 5 of 6 zijn opgenomen.”

2)

In aanhangsel 2 worden de volgende vermeldingen in de tabel ingevoegd in de volgorde van de daarin opgenomen catalogusnummers:

„2,3-epoxypropylmethacrylaat;

glycidylmethacrylaat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

cadmiumcarbonaat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

cadmiumhydroxide; cadmiumdihydroxide

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

cadmiumnitraat; cadmiumdinitraat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehyde … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrachinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-methyleendimorfoline;

N,N′-methyleenbismorfoline;

[uit N,N′-methyleenbismorfoline vrijkomende formaldehyde];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 3:2);

[uit 3,3′-methyleenbis[5-methyloxazolidine vrijkomende formaldehyde];

uit oxazolidine vrijkomende formaldehyde];

[MBO]

612-290-00-1

 

reactieproducten van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (verhouding 1:1);

[uit α, α,α-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5 (2H, 4H, 6H)-triëthanol vrijkomende formaldehyde];

[HPT]

612-291-00-7

 

methylhydrazine

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3)

In aanhangsel 4 worden de volgende vermeldingen in de tabel ingevoegd in de volgorde van de daarin opgenomen catalogusnummers:

„cadmiumcarbonaat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

cadmiumhydroxide; cadmiumdihydroxide

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

cadmiumnitraat; cadmiumdinitraat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4)

In aanhangsel 6 worden de volgende vermeldingen in de tabel ingevoegd in de volgorde van de daarin opgenomen catalogusnummers:

„2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-one

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoxypropylmethacrylaat;

glycidylmethacrylaat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

cyproconazool (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chloorfenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)butaan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutyltindilauraat; ibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannaan

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

nonadecafluordecaanzuur; [1]

ammonium nonadecafluordecanoaat; [2]

natrium nonadecafluordecanoaat [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butaan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlorofenoxy)-1H-1,2,4-triazool-1-ethanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

chinoline-8-ol;

8-hydroxychinoline

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

thiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-chloor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyaanamide;

{(2Z)-3-[(6-chloorpyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyaanamide

613-325-00-3

111988-49-9

 

carbetamide (ISO);

(R)-1-(ethylcarbamoyl)ethyl-carbanilaat; (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropaan-2-yl fenylcarbamaat

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


Top