EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/550 van de Commissie van 6 april 2018 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/550 VAN DE COMMISSIE

van 6 april 2018

houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (1), en met name artikel 29, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) werd een goederennomenclatuur (hierna „gecombineerde nomenclatuur” genoemd) vastgesteld om te voldoen aan de eisen van het gemeenschappelijk douanetarief, de statistieken van de buitenlandse handel van de Unie en ander Uniebeleid op het gebied van de in- en uitvoer van goederen.

(2)

Bij het invullen van bepaalde gegevensvelden in de voor de toepassing van de artikelen 21 tot en met 25 van Richtlijn 2008/118/EG uitgewisselde berichten moeten de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie (3) vermelde codes worden gebruikt.

(3)

De producten die onder Richtlijn 2003/96/EG van de Raad (4) vallen, worden door middel van verwijzingen naar de codes van de gecombineerde nomenclatuur van Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie (5) omschreven.

(4)

In de tabel van punt 11 (Accijnsgoed) van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 worden bepaalde energieproducten vermeld die worden omschreven door middel van verwijzingen naar codes van de gecombineerde nomenclatuur van Verordening (EG) nr. 2031/2001.

(5)

Overeenkomstig de wijzigingen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie (6), zijn de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde in Richtlijn 2003/96/EG genoemde energieproducten vervangen door nieuwe codes.

(6)

De codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde energieproducten die onder Richtlijn 2003/96/EG vallen, zijn overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van de Commissie (7) bijgewerkt in verband met wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur, laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925.

(7)

De codes van de gecombineerde nomenclatuur die worden gebruikt voor de omschrijving van de onder punt 11 (Accijnsgoed) van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 vermelde energieproducten, moeten de codes van de gecombineerde nomenclatuur worden waarnaar is verwezen in Richtlijn 2003/96/EG, zoals bijgewerkt overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552.

(8)

Overeenkomstig Richtlijn 95/60/EG van de Raad (8) is bij reactiemotorbrandstof van GN-code 2710 19 21 de toepassing van de gemeenschappelijke merkstof voor fiscale doeleinden niet vereist. Daarom mag deze code niet worden gebruikt om gemerkte kerosine te omschrijven.

(9)

De omschrijving voor accijnsgoederencode E490 heeft betrekking op een groot aantal GN-codes, maar overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG dienen slechts enkele van deze codes onder deze accijnsgoederencode te vallen. Daarom moet de omschrijving ervan worden gepreciseerd, teneinde alleen de relevante GN-codes te vermelden.

(10)

Verordening (EG) nr. 684/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Accijnscomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de tabel van punt 11 (Accijnsgoed) van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 worden de rijen met accijnsgoederen met de codes E410 tot en met E490 en met de codes E910 en E920 vervangen door:

EPC

CAT

EENHEID

Omschrijving

A

P

D

E410

E

2

Gelode benzine van de GN-codes 2710 12 31 , 2710 12 51 en 2710 12 59 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E420

E

2

Loodvrije benzine van de GN-codes 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 en 2710 12 49 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E430

E

2

Gasolie, ongemerkt, van de GN-codes 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 en 2710 20 19 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E440

E

2

Gasolie, gemerkt, van de GN-codes 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 en 2710 20 19 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E450

E

2

Kerosine van GN-code 2710 19 21 en ongemerkte kerosine van GN-code 2710 19 25 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E460

E

2

Kerosine, gemerkt, van GN-code 2710 19 25 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E470

E

1

Zware stookolie van de GN-codes 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 en 2710 20 39 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

N

E480

E

2

Producten van de GN-codes 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 en 2710 20 90 (alleen voor producten waarvan minder dan 90 % van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 210 °C en 65 % of meer van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 250 °C (methode EN ISO 3405 (gelijkwaardig aan methode ASTM D 86)), in commercieel bulkverkeer (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E490

E

2

Producten van de GN-codes 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 en 2710 19 55 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E910

E

2

Monoalkylesters van vetzuren met een estergehalte van 96,5 gewichtspercenten of meer (FAMAE), van GN-code 3826 00 10 (artikel 20, lid 1, onder h), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E920

E

2

Producten van de GN-codes 3824 99 86 , 3824 99 92 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3824 99 93 , 3824 99 96 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten) en 3826 00 90 indien deze zijn bestemd voor gebruik als verwarmings- of motorbrandstof (artikel 20, lid 1, onder h), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 15 september 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns (PB L 197 van 29.7.2009, blz. 24).

(4)  Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51).

(5)  Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 279 van 23.10.2001, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 282 van 31.10.2017, blz. 1).

(7)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van de Commissie van 6 april 2018 tot bijwerking van de verwijzingen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad naar de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten (zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad).

(8)  Richtlijn 95/60/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende het merken van gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden (PB L 291 van 6.12.1995, blz. 46).


Top